Gå til hovedindholdet

Dækning af omkostninger i sager om hegn

Begge parter i en hegnsynssag har mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om, at staten dækker omkostningerne for hegnsynet.

Du skal søge Geodatastyrelsen om at få godtgjort omkostningerne i sager vedrørende skelforretning.

Hegnsyn

Hver kommune nedsætter et hegnssyn bestående af 3 medlemmer. Hegnsynet afgør visse nabotvister efter hegnsloven.

Du kan læse mere om hegnsynet her

Betingelser for dækning af udgifter

Følgende betingelser skal være opfyldt, før du kan få godtgjort udgifterne til hegnsyn.

  • At du ikke selv har råd til at betale udgiften, og du ikke har en forsikring, der dækker udgiften.
  • At sagens vigtighed og grund taler for det. Det betyder, at sagen skal have væsentlig betydning for dig eller principiel betydning. 

Vi vurderer sagen ud fra de oplysninger, du sender til os. Det er dit ansvar at komme med de oplysninger, som vi skal bruge for at træffe en afgørelse. Det er derfor vigtigt, at du sender tilstrækkelige oplysninger, og at du eventuelt henviser til relevante domme og lovbestemmelser. Når hegnssagen er afsluttet, skal en kopi af hegnsynets kendelse eller det indgåede forlig vedlægges, hvorefter vi træffer afgørelse i sagen.

Se under ansøgning hvilke oplysninger, du skal indsende.

Indtægtsgrænserne for dækning af omkostninger ved hegnsyn

Landbrugsstyrelsen vurderer, om du ikke har råd til selv at betale efter reglerne om fri proces.

Du kan se de økonomiske betingelser på civilstyrelsens hjemmeside: Civilstyrelsen - Økonomiske betingelser

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2019 er således følgende:

Enlige ansøgere

329.000 kr.

Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold

418.000 kr.

Forhøjelse for hvert barn

57.000 kr.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2019 anvendes således årsopgørelsen for 2017. Du skal være opmærksom på, at hvis du er gift eller samlevende, skal din ægtefælles eller samlevers indtægt medregnes. Ligeledes skal du oplyse, om du/I har hjemmeboende børn under 18 år.

Afviger ansøgers aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2017, kan de akutelle indkomstforhold lægges til grund, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1372 af 28. november 2018 om fri proces.

Hvilke udgifter kan jeg få godtgjort?

Du kan søge Landbrugsstyrelsen om godtgørelse af sagens omkostninger for hegnsynet. Et hegnsyn koster lige nu 1.869 kr. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at dine udgifter ved et hegnsyn betales af staten.

En ansøgning om godtgørelse af udgifterne til hegnsynets afgørelse sender du til Landbrugsstyrelsen. Afgørelsen træffes efter hegnslovens § 46, stk. 4.

Dine udgifter til juridisk bistand kan ikke regnes med til sagens omkostninger. Det betyder, at dine eventuelle omkostninger til advokat eller stedfortræder i forbindelse med hegnsynet ikke vil blive dækket.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning til Landbrugsstyrelsen enten med post eller på mail til landbrugsloven@lbst.dk.

Når vi modtager en anmodning om Statens dækning af omkostninger vedlagt de nedenfor nævnte bilag, vurderer vi sagen.

Når du sender din ansøgning, bedes du vedlægge:

  • Kopi af årsopgørelse for 2017 for ansøger og eventuel samlever/ægtefælle.
  • Oplysning om hjemmeboende børn under 18 år.
  • Oplysning om der findes forsikring med retshjælpsdækning, der dækker omkostningerne.
  • Oplysning om hegnsynet, herunder baggrunden for afholdelse, samt protokol for hegnsynet.
  • Hegnsynets omkostningsafgørelse.
  • Kopi af faktura, samt dokumentation for betaling heraf.

Udbetaling af godtgørelse

Det er Landbrugsstyrelsen, der beslutter, om du kan få dækket omkostninger til hegnsyn og udbetaler din godtgørelse af omkostninger til hegnsyn. Du skal sende dokumentation for dine omkostninger.

Har du eller modparten bedt hegnsynet eller retten om at afgøre fordelingen af sagens omkostninger, udbetales beløbet først, når fordelingen er afgjort.

Hvis du vil klage

Hvis Landbrugsstyrelsen afslår din ansøgning om godtgørelse, kan du klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareministeriet.

Du skal sende klagen til Landbrugsstyrelsen, herefter sender vi klagen sammen med sagens bilag til ministeriet.

Du kan sende klagen enten til landbrugsloven@lbst.dk eller til mail@lbst.dk.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen for yderligere information om dækning af udgifter til hegnsyn.

Du kan også finde mere information her på vores hjemmeside under Hegnsloven.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

MENU