Gå til hovedindholdet

NaturErhvervstyrelsen laver vækst- og nabotjek

NaturErhvervstyrelsen undersøger, om reguleringen af landbruget kan indrettes bedre, uden at miljøet lider overlast.

Publiceret 25. september 2014

NaturErhvervstyrelsen har igangsat to vækst- og nabotjek. Det ene er et tjek af miljøreguleringen og kontrol af primærjordbruget i andre lande. Målet er at finde gode ideer til udviklingen af den ny målrettede miljøregulering af landbruget.

Dette vækst- og nabotjek er aftalt i forbindelse med Vækstplan Fødevarer.

Det andet tjek drejer sig om reglerne for krydsoverensstemmelse indenfor miljø og GLM med det formål at afklare, om den danske implementering af KO-reglerne skaber barrierer for erhvervets vækstmuligheder, og om den danske implementering af reglerne kan ændres, uden at miljøet og naturen lider under det.

Begge vækst- og nabotjek sammenligner regulering og kontrol i Slesvig-Holsten, Niedersachen, Nederlandene, Sverige, Frankrig og Polen, og begge tjek munder ud i rapporter, som bliver færdige i starten af 2015.

Tjek af miljøregulering

Udvalgte elementer i miljøreguleringen og den dertilhørende kontrol i andre lande/delstater, der vil kunne inspirere den danske proces omkring udarbejdelse af den ny målrettede areal-regulering. Herunder særligt;

  • Hvordan de pågældende lande/delstater har opbygget deres regulering af kvælstof- og fosfornormer, kvælstof- og fosforvirkemidler, målrettede kvælstof- og fosforvirkemidler og andre nye alternative virkemidler.
  • Hvordan kontrolpraksissen er i de pågældende lande/delstater for kvælstof- og fosfornormer, kvælstof- og fosforvirkemidler, målrettede kvælstof- og fosforvirkemidler og andre nye alternative virkemidler.
  • Hvordan udvalgte reguleringsbestemte og kontrolmæssige rammevilkår påvirker landmanden.
  • I hvilke tilfælde de udvalgte lande/delstater har fået underkendt deres administration af området af Kommissionen eller nationale domstole.

Tjek af KO-regler

  • Hvordan de pågældende lande/delstater har implementeret EU-reglerne vedr. KO, og i hvilket omfang national lovgivning er KO-belagt.
  • Hvor mange KO-krav landene/delstaterne har.
  • Hvordan landene/delstaterne administrerer reglerne og deres praksis på områderne.
  • I hvilket omfang landenes/delstaternes KO-krav indebærer skønsmæssige vurderinger, som grundlag for at fastslå en overtrædelse, og hvilke kompetencer de personer, der vurderer overtrædelsen, har.
  • Hvordan de udvalgte lande/delstater administrerer reglerne om støttenedsættelse, herunder reglerne om bagatelgrænser på KO-overtrædelser.
  • I hvilke tilfælde de udvalgte lande/delstater har fået underkendt deres administration af området af Kommissionen eller nationale domstole.

Begge vækst- og nabotjek har været i udbud, og COWI har vundet dem begge.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundevejledningen på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til mail@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU