Gå til hovedindholdet
Spildevandsslam

Her finder du information om, hvordan du indberetter spildevandsslam

Spildevandsslam og andre typer af anden organisk gødning end husdyrgødning, der indeholder kvælstof, skal indberettes til Landbrugsstyrelsen.

Endvidere skal produktion af slam, som anvendes til gødning, og som sælges i fri handel, anmeldes til Landbrugsstyrelsen.
Læs mere under anmeldelse af gødninger 

Hvordan indberetter du spildevandsslam?

Spildevandsanlæg og lignende skal tilmelde sig som leverandør i Leverandørregister for gødningsleverancer.

Du skal indberette dine leverancer af afsat kvælstofholdig gødning én gang om året. Fristen for at indberette er 1. september, og du skal indberette leverancer for en hel planperiode, som svarer til den forudgående planperiode fra den 1. august – 31. juli.

Gå til Leverandørregister for gødningsleverancer 

Se hvordan du indberetter i ”Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer” 

Hvis du har en jordbrugsbedrift, skal du opgive den mængde af spildevandsslam/kildesorteret affald, som du har modtaget til eget forbrug, i dit gødningsregnskab.

Indsendelse af analyserapporter

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med kvaliteten af produktion af spildevandsslam, der skal anvendes til gødning.

Offentlige spildevandsanlæg samt producenter af kildesorteret organisk dagrenovation skal sørge for, at der bliver taget prøver af slammet, samt at det bliver analyseret af et akkrediteret laboratorium. Analyserne vedrører slam, som har været behandlet på et anlæg. Laboratoriet skal sende resultatet af analyseprøverne til Landbrugsstyrelsen.

Vi anvender analyserapporterne til at kontrollere grænseværdierne i forhold til tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Slammet må først bruges til jordbrugsformål, når analyseresultaterne er acceptable.

Vejledninger og lovgrundlag

Vejledninger og lovgrundlag på området findes i faktaboksen nederst på denne side.

MENU