Gå til hovedindholdet

Importregler for private

Her kan du læse om reglerne for privatpersoners indførsel af planter til Danmark.

To forskellige regelsæt

Når privatpersoner indfører planter, skal de overholde to forskellige regelsæt:

  • Washingtonkonventionen (officielt kaldet CITES), som beskriver reglerne for international handel med truede vilde dyr og planter.
  • Plantesundhedsbestemmelserne, som skal forhindre, at farlige plantesygdomme og skadedyr bliver indført til Danmark.

Landbrugsstyrelsen administrerer begge regelsæt i Danmark, når det drejer sig om levende planter og planteprodukter. CITES-reglerne for planteprodukter (tømmer etc.) administreres dog af Skov- og Naturstyrelsen.

De to forskellige regelsæt, gør det desværre lidt kompliceret at indføre planter til Danmark, fra lande uden for EU - specielt når det drejer sig om orkideer og kaktus, som er omfattet af Washingtonkonventionen.

Herunder kan du se en kortfattet beskrivelse af reglerne for import af planter fra lande udenfor EU. Nederst på siden finder du reglerne for import indenfor EU's grænser.

Læs mere om Washingtonkonventionen (CITES) og udryddelsestruede planter

Skrappere regler i EU

Danmark og de øvrige EU-lande har i fællesskab indført skrappere regler til beskyttelse af visse truede dyr og planter. Andre lande har derfor mere lempelige regler for visse truede planter end Danmark/EU.

Uanset hvor du har været på rejse, er det EU's regler for CITES, der gælder, når du vender hjem. Du skal også være opmærksom på, at Washingtonkonventionens bestemmelser altid skal overholdes, også når der indføres planter uden plantesundhedscertifikat efter håndbagagereglerne. Der findes ingen tilsvarende undtagelsesregler i relation til Washingtonkonventionen.

Plantesundhedsbestemmelserne

Plantesundhedsbestemmelserne skal forhindre, at farlige planteskadegørere bliver indført til Danmark fra lande udenfor EU.

Reglerne betyder først og fremmest, at mange planter og planteprodukter skal være fulgt at et såkaldt plantesundhedscertifikat (på engelsk: phytosanitary certificate) ved import. Certifikatet er et officielt dokument, som kun kan udstedes af plantesundhedsmyndigheden i afsenderlandet og som attesterer, at EU's/Danmarks krav er overholdt.

Planterne skal også kontrolleres af Landbrugsstyrelsen, når de indføres til Danmark.

Planter der kræver plantesundhedscertifikat

Alle levende planter, som skal anvendes til plantning, er omfattet af disse krav. Kravene gælder også for en række typer af frugt og grønt, frø, afskårne plantedele, træ og tømmer samt bark og voksemedier.

Se liste over planter der kræver plantesundhedscertifikat ved import

Indførselsforbudte planter

Visse planter og andet materiale må under ingen omstændigheder indføres fra alle eller visse lande uden for EU. Det gælder fx planter af en række skov- og frugttræarter samt for kartofler og bark og jord, som ikke må hænge ved planter.

Se liste over indførselsforbudte planter og planteprodukter

Anmeld import til os

Import af kontrolpligtige planter skal altid anmeldes til Landbrugsstyrelsen senest 24 timer forud for importen. Det gør du ved at udfylde og indsende forhåndsanmeldelsen, som du finder på siden "Vejledning og skemaer".

Gå til siden "Vejledning og skemaer"

Betaling

Der er brugerbetaling på Landbrugsstyrelsens importkontrol. Minimumsgebyret pr. importeret forsendelse er i øjeblikket 1.802,00 kr. (eksklusiv moms).

Gebyrerne er beskrevet i bilag 3 i bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Læs mere om betaling for kontrol

Registrering som importør

Hvis du ønsker at importere planter til erhvervsmæssig anvendelse, skal du være registreret som importør i Landbrugsstyrelsen.

Registrerede importører bliver opkrævet en årlig registreringsafgift.

Læs mere om afgiften under lovstof

Rejseregler

Hvis du vælger at indføre planter, skal du sikre dig, at du overholder de gældende bestemmelser. 

Du kan frit indføre planter fra andre EU-lande, hvis planterne er til privat brug. Vi fraråder derimod generelt at tage planter med hjem fra rejser i lande uden for EU. Planter kan bære på sygdomme og skadedyr, som kan spredes og medføre store negative konsekvenser for planteproduktionen samt natur- og kulturlandskabet i Danmark. 

Der er ifølge bagagereglerne mulighed for, at du kan indføre mindre mængder af visse planter også fra lande uden for EU. Hvis mængderne overstiger grænserne i bagagereglerne, skal de almindelige importkrav altid overholdes.

Vær opmærksom på, at du ikke må indføre planter i jord eller andet organisk voksemedium efter disse regler, hvis planterne indføres fra lande uden for Europa. Hvis du indfører planter fra lande uden for Europa, skal planterne være uden rod eller med helt renvaskede rødder. 

Læs bagagereglerne her

Orkideer

En række orkideer er opført på Washingtonkonventionens liste I og alle øvrige orkideer er opført på liste II.

Læs mere om Washingtonkonventionen

EU har lidt skrappere regler, men Washingtonkonventionens liste I svarer stort set til EU's bilag A - og konventionens liste II svarer stort set til EU's bilag B.

Alle orkideer er derfor som udgangspunkt omfattet af reglerne, men der er enkelte undtagelser: 

  • Kunstigt opformerede hybrider af slægterne Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis og Vanda, er ikke underlagt konventionens bestemmelser, når bestemte betingelser er opfyldt for hver enkelt parti.
  • In vitro-frøplantekulturer -og vævskulturer i sterile beholdere samt frø og afskårne blomster af kunstigt opformerede orkideer på EU's bilag B er også undtaget fra konventionens bestemmelser.

Eksport- og importtilladelse

For alle orkideer omfattet af Washingtonkonventionen – både dem på EU's bilag A og bilag B - skal der i oprindelseslandet udstedes en såkaldt CITES eksporttilladelse.

Tilladelsen kan kun udstedes af en særligt udpeget CITES-myndighed i det land, hvor planterne købes.

Tilsvarende skal Landbrugsstyrelsen udstede en importtilladelse, før du kan få tilladelse til at indføre planterne. Det gælder også for planter, som er kunstigt opformerede i gartnerier eller lignende, bortset fra oven for nævnte hybrider.

Find ansøgningsblanket til CITES importtilladelse

Husk altid at vedlægge den udfyldte ansøgning en kopi af eksporttilladelsen.

Hvad sker der, hvis jeg indfører planter uden tilladelser

Dine planter bliver konfiskeret, hvis du importerer planter uden CITES-tilladelser og/eller uden plantesundhedscertifikat, eller hvis kommer du hjem fra en rejse med planter, som ikke er fulgt af de nødvendige dokumenter. Det er tolden eller  Landbrugsstyrelsen, der konfiskerer planterne.

Politiet vil desuden som minimum give en advarsel for overtrædelse af CITES-reglerne. I nogle tilfælde vil du modtage en bøde. Tjek derfor altid reglerne, inden du indfører planter til Danmark.

Læs mere om plantesundhedscertifikat

Læs mere om handel med udryddelsestruede planter (CITES-reglerne)

Indførsel af planter fra andre EU-lande

Her kan du læse nærmere om reglerne for at indføre planter fra andre EU-lande.

CITES-regler

Du kan som privatperson uden dokumentation og tilladelse tage planter fra Washintonkonventionens (CITES) bilag B med til Danmark, hvis de er købt i andre EU-lande.

Handel med de mest udryddelsestruede planter – arter på CITES bilag A – er omfattet af forbud mod køb og salg inden for EU's grænser. Kunstigt opformerede planter på bilag A er undtaget fra dette forbud.

Læs mere om Washingtonkonventionen (CITES)

Plantesundhedsbestemmelser

Som privatperson kan du købe planter i andre EU-lande og tage dem med til Danmark til privat anvendelse, uden yderligere plantesundhedskontrol. En række planter (se nedenfor) skal dog være mærket med en plantepas-etiket, som bevis på udført plantesundhedskontrol. Det er salgsstedets ansvar, at planterne er korrekt mærket med plantepas. Orkideer og kaktus skal ikke være mærket med plantepas.

Liste over planter, der kræver plantepas:

  • Planter af Amelanchier, Camellia, Chaenomeles, Citrus incl. hybrider, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Fortunella, Humulus lupulus, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Poncirus, Prunus (dog ikke P. laurocerasus og P. lusitanica) Pyracantha, Pyrus, Rhododendron, Sorbus, Viburnum, Vitis samt palmer med en stammediameter over 5 cm. generelt

Flyt kun planter, der ser helt sunde ud og overvej, om der i forbindelse med planteindkøbet er risiko for at få uønskede planteskadegørere med i købet.

MENU