Gå til hovedindholdet

Importkontrol - Plantesundhed

Alle levende planter samt en række planteprodukter, som importeres fra lande udenfor EU, skal være fulgt af et plantesundhedscertifikat. Landbrugsstyrelsen skal ved importen undersøges planterne  for indførselsforbudte og farlige planteskadegørere. 

Visse typer af frugt og grønt skal ved importen kontrolleres for, om de overholder EU's kvalitetsnormer for frugt og grøntsager. På grund af en særlig risiko er det forbudt at importere jord og en række plantearter fra visse lande. Alle forsendelser skal som udgangspunkt kontrolleres på EU's første indgangssted.

Der er brugerbetaling på Landbrugsstyrelsens kontrol. Gebyrerne er beskrevet i bilag 3 i Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Indførselsforbud

Her kan du finde en liste over planter m.m., der ikke må indføres i Danmark, hvis de har oprindelse i de nævnte lande eller områder.

Beskrivelse

Oprindelsesland

1. *

Planter af Abies Mi­ll., Ce­drus Trew, Cha­mae­cy­par­is Spa­ch, Ju­ni­per­us L., Larix Mi­ll­., Picea A. Di­etr­., Pi­nus L., Pse­udot­su­ga Carr. og Tsuga Car­r., dog ikke fru­gter og frø.

Ikke-europæiske lande.

2.

Planter af Casta­nea Mill. og Qu­er­cus L. med løv, dog ikke fru­g­ter og frø.

Ikke-europæiske lande.

3.

Planter af Popu­lus L. med løv, dog ikke

fru­gter og frø.

Nordamerikanske lande.

4.

Isoleret bark af nå­let­ræer (Co­ni­fe­ra­les).

Ikke-europæiske lande.

5.

Isoleret bark af Cas­tanea Mill.

Tredjelande.

6.

Isoleret bark af Quer­cus L., dog ikke Quer­cus sub­er L.

Nordamerikanske lande.

7.

Isoleret bark af Acer sacc­harum Marsh.

Nordamerikanske lande.

8.

Isoleret bark af Popu­lus L.

Lande på det amerikanske konti­nent.

9.

Planter af Chae­nome­les Lin­dl., Cydonia Mill., Cratae­gus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L., Pyrus L. og Rosa L. til ud­plantning, dog ikke planter i hvile uden blade, blo­mster og frugt.

Ikke-europæiske lande, jf. dog nr. 18.

9.a

Planter af Photinia Ldl. Til udplantning, dog ikke planter i hvile fri for blade, blomster og frugter

USA, Kina, Japan, Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Korea

10. *

Knolde af Solanum tu­berosum L., lægge­kar­tofler.

Tredjelande bortset fra Schweiz.

11.

Planter af knold­dan­nen­de arter af Sola­num L. eller hybri­der heraf til ud­plantning, dog ikke knolde af Solanum tube­rosum L. nævnt i

nr. 10.

Tredjelande.

12. *

Knolde af Solanum tu­berosom L., dog ikke kartoffel­knolde nævnt i nr. 10 og 11.

Tredjelande bortset fra Algeriet, Cypern, Egypten Israel, Liby­en, Malta, Marok­ko, Schweiz, Syrien, Tune­sien og Tyr­kiet, og andre end europæiske tre­djelande, der en­ten er anerkendt som værende fri for Clavi­bac­ter mi­chiga­nen­sis ssp. sepedonicus (Spiec­ker­mann et Kotthoff) Davis et al. (Kartoffelring­bakteriose) eller, hvor bestem­melser er opfyldt, der svarer til Det Europæiske Fælles­skabs rådsdirektiv 93785/EØF om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose.

13.

Planter af Sola­naceae til ud­plantning, dog ikke frø, planter og knolde nævnt i nr. 10, 11 eller 12.

Tredjelande bortset fra europæ­iske lande og mid­del­havslande.

14. *

Jord og egentligt vækstmedium, der helt eller delvis består af jord eller fas­te or­ganiske stoffer som plantedele og humus, herunder tørv og bark, dog ikke sådant som udelukken­de be­står af tørv.

Estland, Hviderusland, Letland, Li­tauen, Moldova, Rusland, Tyr­kiet, Ukraine og tredjelande, der ikke hører til det konti­nen­tale Europa, bortset fra Cy­pern, Egyp­ten, Israel, Liby­en, Malta, Mar­okko og Tunesien.

15.

Planter af Vitis L., dog ikke fru­gter.

Tredjelande.

16.

Planter af Citrus L., Fortunella Swing­le, Pon­cirus Raf. og hybri­der heraf, dog ikke frugter og frø.

Tredjelande.

17.

Planter af Phoenix spp., dog ikke frug­ter og frø.

Algeriet, Marokko.

18. *

Planter af Cydo­nia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L. og hybrider heraf samt Fra­garia L. til ud­plantning, dog ikke frø.

Udover bestemmelserne i nr. 9, ikke-euro­pæiske lande, bort­set fra mid­delhavslande, Australi­en, Cana­da, New Zealand og de konti­nen­tale sta­ter i USA.

19.

Planter af Poa­ceae-familien, dog ikke planter af sted­segrønne pry­dgræsser af un­derfamili­erne Bambusoi­deae, Panicoi­deae og af slæg­terne Buchloe, Bute­loua Lag., Cala­ma­grostis, Corta­deria Stapf., Gly­ceria R. Br., Hakonech­loa Mak. ex Honda, Hy­strix, Molinia, Phalaris L., Shi­batae­a, Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L. til ud­plantning, dog ikke frø.

Tredjelande, bortset fra euro­pæiske lande og middel­havslan­de.

* Bemærk at visse produkter er omfattet af undtagelsesbestemmelser som muliggør, at produkterne alligevel kan importeres under visse særlige betingelser.

Undtagelsesbestemmelser

En række planter og planteprodukter er omfattet af forbud mod import ifølge "Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m."

En række typer af produkter er omfattet af såkaldte undtagelsesbestemmelser, så produkterne alligevel kan importeres under visse særlige betingelser.

Her kan du se en liste over de gældende undtagelsesbestemmelser.

Hvilke produkter kræver sundhedscertifikater

Alle levende planter, en lang række frugter, frø og plantedele samt træ af forskellig slags fra lande uden for EU skal være fulgt af et originalt plantesund­hedscertifikat, eller et originalt reeksportcertifikat vedlagt bekræftet kopi af plantesund­heds­certifikatet fra oprindelseslandet.

Certifikatpligtige planter og planteprodukter m.v. er beskrevet i:

Krav til tillægserklæringer

Planter og planteprodukter som skal være fulgt af plantesundhedscertifikat ved import fra lande uden for EU, skal opfylde særlige EU bestemmelser. Bestemmelserne findes i bilag IV, del A, kapitel I til Rådets direktiv 2000/29/EF.

Der kan fx være stillet krav om, at produkterne skal være symptomfri, eller at de skal være behandlet forud for eksporten. Alle EU-lande stiller de samme krav ved importen.

De særlige EU-krav kan findes i bilag 4 i:

Tillægserklæring

Når der er anført sidestillede muligheder under "Særlige krav" i bilag 4 i  bekendtgørelsen, skal plantesundhedscertifikatet indeholde en såkaldt tillægserklæring (også kaldet "supplerende erklæring"), som beskriver hvilket et af de mulige alternativer, som er anvendt.

EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning som beskriver, hvornår tillægserklæring er krævet på plantesundhedscertifikatet.

Import til forskningsformål

Du kan få dispensation til at importere farlige planteskadegørere eller importforbudte planter eller planteprodukter.

Importtilladelsen kan udelukkende gives i forbindelse med indførsel til forsøg, forskning eller planteforædling. Bestemmelserne om indførsel af planter til forsøg og forskning findes i:

Planteskadegørere eller plantemateriale

Planteskadegørere eller plantemateriale, som indføres efter  dispensation, bliver underlagt karantænebestemmelser. De kan kun anvendes i lukkede rum, hvor spredning til friland af eventuelle planteskadegørere ikke kan ske.

Plantematerialet eller planteskadegørerne skal destrueres efter forsøgets afslutning. Hvis det drejer sig om plantemateriale til planteforædling, kan det kun frigives med Landbrugsstyrelsens godkendelse (jævnfør bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse).

Du finder ansøgningsblanketten under "Vejledning og skemaer".

Importører skal registreres

Enhver, der ønsker at importere planter, planteprodukter og visse typer frugt og grønt i kommercielt øjemed, skal være registreret som importør i Landbrugsstyrelsen.  Registreringsblanketten skal udfyldes og indsendes til Landbrugsstyrelsen. Registreringsgebyret udgør p.t. 6.000,00 kr. (ekskl. moms) om året.

Registreringsblanketten findes under "Vejledninger og skemaer"

Det er gratis at blive registreret som importør af de typer frisk frugt og grønt, som ikke skal kontrolleres for planteskadegørere ved import.

Har du ikke længere brug for at være registreret som importør, så udfyld og indsend afmeldelsesblanketten til os.

Afmeldelsesblanketten findes ligeledes under "Vejledninger og skemaer".

Anmeldelse af import

Det er importørens ansvar at meddele Landbrugsstyrelsen, hvornår der ankommer planter eller plantemateriale fra et tredjeland, som skal importkontrolleres.

Anmeldelsen foretages på en særlig forhåndsanmeldelsesblanket som sendes til Landbrugsstyrelsen. Blanketten kan fremsendes på følgende måder:

 • Pr. e-mail: cph@lbst.dk.
 • Pr. post: Landbrugsstyrelsen, Kystvejen 16, 2770 Kastrup.

Spørgsmål om konkrete importanmeldelser kan stilles til Landbrugsstyrelsens kontor i Københavns Lufthavn, telefon: 20 90 09 72.

Frist for anmeldelser

Anmeldelsen skal normalt være hos Landbrugsstyrelsen senest 24 timer, inden forsendelsen ankommer.

Træ, der importeres, skal dog anmeldes til Landbrugsstyrelsen senest 72 timer før varernes ankomst til toldhavnen.

Importkontrol, der ønskes foretaget søndag andre steder end Københavns lufthavn, samt på lørdage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytåraftensdag, skal endvidere anmeldes senest kl. 14:00 næstsidste hverdag før ekspeditionsdagen.

Blanketten til forhåndsanmeldelse af sendinger findes under "Vejledninger og skemaer"

Krav om anmeldelse til SKAT

Importøren skal angive følgende i fortoldningsangivelsen til SKAT:

 • Typen af planter og planteprodukter m.m. ved angivelse af TARIC-koden
 • Følgende erklæring: "Denne forsendes indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans"
 • Numrene på medfølgende plantesundhedscertifikater
 • Importørens officielle registreringsnummer

Hvilke planter kontrolleres

Alle levende planter og plantedele, som kan plantes, løg- og knolde, kartofler o.lign. skal være fulgt af et plantesundhedscertifikat og underkastes plantesundhedskontrol ved import ind i EU.

Kravet glæder også for flere typer af frugt og grønt, frø, afskårne plantedele, træ og tømmer samt bark og voksemedier.  For træ/tømmer, frø, bark og voksemedier henvises til en fuldstændig beskrivelse af kravene i bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.

Den plantesundhedsmæssige kontrol består af 3 dele:

 • Dokumentkontrol - Det kontrolleres, at forsendelsen er fulgt af et gyldigt plantesundhedscertifikat.
 • Identitetskontrol - Det kontrolleres, at indholdet af forsendelsen svarer til oplysningerne på plantesundhedscertifikatet.
 • Plantesundhedskontrol - det kontrolleres, at planterne eller planteprodukterne ikke er angrebet af skadegørere.  Detaljer om afgiftens størrelse kan findes i Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedsmæssig kontrol ved indførsel af planter og planteprodukter m.m.

Kontrol for EU's handelsnormer

Al frisk frugt og grønt, der importeres til EU, skal overholde EU's handelsnormer. For 10 produkter findes der særlige handelsnormer, mens alt andet frisk frugt og grønt hører under den generelle handelsnorm. Import af varer der omfatter af de særlige handelsnormer, skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen mindst 24 timer før importen.

Læs mere om forhåndsanmeldelse af importer under afsnittet anmeldelse af import.

Indførselssteder

Import af planter og planteprodukter, der skal kontrolleres af Landbrugsstyrelsen, kan kun ske over bestemte indførselssteder i Danmark. Der er følgende godkendte indførselssteder:

 • Billund Lufthavn 
 • Københavns Lufthavn i Kastrup
 • Københavns postcenter
 • Fredericia postcenter 

For træ og tømmer m.v. kan indførslen også ske over indførselsstederne i havne, der er godkendt af told-  og skatteforvaltningen (toldhavne).

Import kan kun ske over disse godkendte indførselssteder, med mindre importkontrollen efter ansøgning finder sted på bestemmelsesstedet. Dette skal godkendes af Landbrugsstyrelsen.

Du kan søge om importkontrol på bestemmelsesstedet gøres ved at udfylde side 2 af registreringsblanketten, som findes under "Vejledning og skemaer".

Godkendelse til kontrol på bestemmelsesstedet

Dokumentkontrol

Dokumentkontrollen for gyldigt plantesundhedscertifikat skal altid foretages på det første indgangssted i EU. Det vil sige det sted, hvor forsendelsen ankommer. Det gælder også, selvom bestemmelsesstedet ligger i et andet EU-land.

Identitetskontrol og plantesundhedskontrol

Den øvrige del af importkontrollen - identitetskontrol og plantesundhedskontrol - skal normalt også foregå på indgangsstedet. Landbrugsstyrelsen kan dog (efter ansøgning fra importøren og aftale med første indgangssted) tillade at identitets- og plantesundhedskontrollen foretages på et godkendt bestemmelsessted i Danmark.

Kontrol på bestemmelsesstedet 

Skal en virksomhed godkendes til, at der kan udføres kontrol på bestemmelsesstedet, skal den have faciliteter, som sikrer, at kontrollen kan foretages korrekt - og at varerne kan opbevares uden risiko for at eventuelle planteskadegørere spredes. Kravene fremgår af bekendtgørelse om indførsel planter og planteprodukter m.m. Det er endvidere et krav, at virksomheden er godkendt modtager hos SKAT.

Hvis kontrollen skal foregå på bestemmelsesstedet, skal der være truffet en aftale om det mellem Landbrugsstyrelsen og plantesundhedsmyndigheden på det første indgangssted i EU. Plantesundhedsmyndigheden på det første indgangssted kan altid vælge at udføre den fulde kontrol. En godkendt importør kan derfor ikke insistere på at identitets- og plantesundhedskontrollen sker på bestemmelsesstedet.

Godkendelse af importører

Importører, som ønsker at blive godkendt til at kunne få udført kontrol på bestemmelsesstedet, skal udfylde og indsende registreringsformularen på ny. Der er en særlig rubrik på formularen til dette formål.

De nærmere retningslinier for kontrol på bestemmelsesstedet skal aftales med plantesundhedsmyndigheden på indgangsstedet i EU, som også skal give tilsagn om, at kontrollen kan forskydes til bestemmelsesstedet i Danmark. Importører som indsender ansøgning og godkendelse til kontrol på bestemmelsesstedet, vil blive kontaktet af Landbrugsstyrelsen, bl.a. om inspektion af bestemmelsesstedets modtagelsesområde.

Når kontrollen skal udføres på bestemmelsesstedet skal forsendelsen være ledsaget af et plantesundhedstransportdokument. Dokumentet indsendes af importøren. Dokumentet skal være stemplet og underskrevet af den myndighed, som har foretaget dokumentkontrollen ved første indgangssted i Den Europæiske Union samt af forsendelsens importør.

Plantesundhedstransportdokumentet kan du finde under afsnittet "Vejledning og skemaer".

MENU