Gå til hovedindholdet

Mark- og vejfred

Her kan du læse om mark- og vejfredsloven.

Loven indeholder regler om husdyr, vurderingsforretning og færdsel på fremmed grund.

Regler om husdyr

Mark- og vejfredsloven indeholder et generelt krav om, at man skal holde sine husdyr på sin egen grund. Det er et grundlæggende synspunkt for bestemmelserne i loven.

Erstatningspligt

Loven indeholder regler om erstatning for skader forvoldt af husdyr. Det fremgår af lovens § 3, at husdyrets besidder har pligt til at erstatte visse skader, som dyret forvolder, hvis det kommer ind på anden mands grund.

Erstatningsansvaret er objektivt. Det er således som udgangspunkt uden betydning, om besidderen kan bebrejdes noget i forbindelse med anbringelsen eller bevogtningen af dyret. Bestemmelsen pålægger ansvar udover, hvad der ville følge af dansk rets almindelige erstatningsregler. 

Typer af skader

Erstatningspligten omfatter de jordbrugsskader, som husdyr forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden.

Erstatningspligten omfatter desuden skader, som husdyr tilføjer andre husdyr. Det gælder dog kun skade, som husdyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse. Erstatningspligten omfatter ikke skade forvoldt ved bedækning eller smitte. 

Andre bestemmelser

Loven indeholder desuden bestemmelser om optagelse af husdyr, bestemmelser om ufredsbøder og uvane (rasende) husdyr mv. og regler om tøjring og græsning af dyr. Med optagelse menes, at man indfanger et husdyr, der går løst rundt på ens ejendom. Når man har optaget et husdyr, har man pligt til at underrette ejeren eller politiet om det samt at fodre og vande dyret, indtil det bliver afhentet.

Regler om vurderingsforretning

Mark- og vejfredsloven indeholder regler om vurderingsforretninger.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen tre vurderingsmænd, hvoraf den ene udpeges som formand. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at medlemmerne af kommunens hegnsyn udpeges som vurderingsmænd.

Frist

Hvis en skadelidt ønsker at fremsætte erstatningskrav i henhold til bestemmelsen om det objektive ansvar, skal han begære skaden vurderet af vurderingsmændene inden 7 dage efter, at han er blevet bekendt med den.

Erstatningskravet bortfalder, hvis 7-dages fristen overskrides, medmindre:

  • skadelidte har truffet overenskomst med dyrets besidder om erstatningens størrelse
  • skadelidte har truffet overenskomst med dyrets besidder om, at erstatningen skal fastsættes på anden måde
  • det ved dom fastslås, at skaden er forvoldt i ond hensigt eller ved grov hensynsløshed.

Vurdering

Når der er anmeldt en skade, skal der snarest muligt afholdes en vurderingsforretning. En vurderingsforretning foretages af vurderingsformanden og en vurderingsmand. Formanden kan undtagelsesvis bestemme, at alle tre vurderingsmænd skal deltage i forretningen, hvis han finder det påkrævet.

Skader omfattet af loven

Hvis der er tale om en skade, der er omfattet af loven, skal vurderingsmændene afgøre erstatningsspørgsmålet ved en kendelse. Vurderingsmændene afgør erstatningsspørgsmålet, når de har vurderet skaden, og de finder det godtgjort, hvem der er det skadevoldende dyrs besidder.

Skader, der ikke er omfattet af loven

Hvis det under en vurderingsforretning viser sig, at der er tale om en skade, som ikke er omfattet af Mark- og vejfredsloven, skal vurderingsmændene søge at opnå forlig om erstatningen for skaden. Hvis der ikke kan opnås forlig, skal vurderingsmændene udfærdige en beskrivelse af skadens art og omfang.

Vurderingsmændene har ikke hjemmel til selv at træffe afgørelse om erstatning. De skal derfor henvise skadelidte til at få spørgsmålet om erstatning afgjort ved domstolene.

Hvad koster en vurderingsforretning?

Der opkræves brugerbetaling i forbindelse med en vurderingsforretning. Priserne reguleres årligt, se under lovgrundlag. I forbindelse med vurderingsforretningen bestemmes det, af hvem og hvordan gebyret indbetales.

De øvrige vederlag i forbindelse med en vurderingsforretning er fastlagt i bekendtgørelsen, se mere under Lovgrundlag.

Regler om færdsel på fremmed grund

Mark- og vejfredsloven indeholder dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom.

Ifølge bestemmelsen i § 17 er det ikke tilladt at færdes på anden mands ejendom - bortset fra private veje - uden, at man enten har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel. Forbuddet gælder, uanset om arealet er afspærret, om der er forvoldt skade, eller om arealet er under kultur eller lignende.

Færdsel på privat vej

Ifølge bestemmelsen i § 17 er det derimod tilladt at færdes ad en privat vej, medmindre ejeren ved lovlig skiltning har forbudt færdsel enten generelt eller færdsel af den pågældende art.

Ejeren af en privat vej har ret til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen, medmindre der ifølge anden lovgivning, deklaration eller andet særligt retsgrundlag, f.eks. hævd, gælder en pligt til at holde vejen åben for andre. Det er således kun i tilfælde, hvor der ikke gælder en pligt til at holde vejen åben for andre, at vejejeren selv kan bestemme, hvilken færdsel der må finde sted på vejen.

Lovgrundlag

Du finder lovgrundlaget for mark- og vejfred på Retsinformations hjemmeside:

Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred
(mark- og vejfredsloven)
Lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. dec. 2015
Vederlag til hegnsynsmænd samt til vurderingsmænd
i henhold til mark- og vejfredsloven
Bekendtgørelse nr. 246 af 13. marts 2013. 

Regulerede vederlagstakster:
Vederlagstakster i henhold til hegnsloven og mark- og vejfredsloven

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

MENU