Gå til hovedindholdet

Hegnsloven

Det overordnede ansvar for hegnsloven er placeret i Landbrugsstyrelsen, Jordfordeling & Landbrugslov.

Forvaltningen af loven foretages af de lokale hegnssyn i kommunerne.

Spørgsmål og klager?

Spørgsmål, der ikke vedrører konkrete hegnssager, besvarer Landbrugsstyrelsen, herunder generelle spørgsmål om hegnsloven.

Du kan ikke klage til Landbrugsstyrelsen over hegnssynets kendelser.

Hegnstvister

Har du spørgsmål til konkrete hegnstvister, skal du kontakte dit lokale hegnssyn i kommunen.

Find dit lokale hegnssyn: 

Genvej til Kommunefakta

Hvad omfatter hegnsloven?

Som naboer må I som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud, men hvis I ikke kan blive enige, skal I bruge reglerne i hegnsloven.

Hegnslovens almindelige regler anvendes kun, hvis naboer ikke kan blive enige og derfor anmoder kommunens hegnsyn om at træffe en afgørelse.

Hvis der findes særlige bestemmelser om hegnsforholdet i servitutter eller anden lovgivning, gælder de særlige bestemmelser dog forud for naboernes aftaler og hegnslovens almindelige regler.
 

Loven omfatter:

  • fælleshegn, dvs. hegn der står i ejendomsskel
  • egne hegn, dvs. hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskel og ikke længere væk fra skellinjen end 1,75 m.
  • grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen eller som er farlige for naboejendommen
  • grene fra skove.

Hegns vigtigste funktion er tydeligt at adskille ejendommene og beskytte dem mod fredskrænkelser samt at beskytte boligejendomme mod gener fra erhvervsejendomme.

Hegnsfunktionen kan også være at skabe læ.

Bortset fra reglerne om visse grene omfatter loven ikke fritstående træer og anden beplantning ved ejendomsskel, som ikke har hegnsfunktion mod nabogrunden. Tvister herom afgøres efter naboretlige regler ved domstolene.

Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Hegnsreglerne for Københavns Kommune findes i kommunens bygningsvedtægt.

Hvad gør du, hvis du ikke er enig med din nabo?

I første omgang bør du forsøge at lave en aftale eller et forlig med din nabo om det hegn eller de grene, I er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte kommunens hegnsyn og bede om at få foretaget et hegnsyn. I brevet til hegnssynet skal du beskrive, hvem du klager over, hvad problemet er, og hvad du ønsker, at der skal gøres ved problemet.

Find dit lokale hegnssyn: 

Genvej til Kommunefakta

Når Hegnsynet har modtaget en henvendelse fra en borger, der ønsker at klage over et hegn, kommer det lokale hegnsyn på besigtigelse. Hegnsynet er et uafhængigt nævn og består af tre personer, der er udpeget af kommunen. Kommunen har således ingen instruktionsbeføjelse og kan ikke blande sig i hegnsynets sager.

Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om et frivilligt forlig. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør hegnsynet sagen.

Hvad koster en hegnsynssag?

Der opkræves brugerbetaling i forbindelse med hegnsyn. En hegnsynssag koster i 2017 i vederlag til hegnsynet 1.806 kr. De lokale hegnsyn bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.

Hvis en part opfylder de nærmere betingelser for at opnå fri proces, kan statsforvaltningen bevilge parten fritagelse for at betale det pålagte vederlag. Regningen sendes i så fald til Landbrugsstyrelsen.

Se den samlede oversigt over vederlagstakster:

Vederlagstakster i henhold til hegnsloven og mark- og vejfredsloven

Klage over hegnssyn

Hegnsynets afgørelser kan som hovedregel ikke behandles af en anden administrativ myndighed. Hvis du er utilfreds med hegnsynets afgørelse, kan du skriftligt indbringe sagen for domstolene senest fire uger efter, hegnsynets afgørelse er meddelt parterne.

Hegnssager, der er omfattet af hegnsloven, kan som udgangspunkt ikke indbringes for domstolene, før hegnsynet har truffet afgørelse.

Parterne kan dog aftale, at tvisten kan indbringes for domstolene, uden at hegnsynet har behandlet sagen, efter hegnslovens § 43, stk. 1, 2. pkt.  Baggrunden for bestemmelsen er, at parterne i en privatretlig tvist, som kan indbringes for et administrativt nævn, skal have mulighed for at gå direkte til domstolene.

Lovgrundlag

Du finder hegnsloven på Retsinformations hjemmeside:
 
Bekendtgørelse af lov om hegn (Hegnsloven)
Lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. dec. 2015
Betænkning om hegnsloven fra 1949

Vederlag til hegnsynsmænd samt til vurderingsmænd
i henhold til mark- og vejfredsloven
Bekendtgørelse nr. 246 af 12. marts 2013

Hegnslovgivningen hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeriet har ingen beføjelser over for hegnsynene.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

MENU