Gå til hovedindholdet
Kontrol

Landbrugsstyrelsen udfører kontrol med landbrug og virksomheder. Her kan du finde information om Landbrugsstyrelsens kontrol.

Landbrugsstyrelsens kontrol

Her kan du se, hvordan en jordbrugskontrol foregår. Du kan også læse mere i vores folder "Information om kontrolbesøg - jordbrug og planteavl". 

Hent folder "Information om kontrolbesøg"

Formål med kontrolbesøg

Formålet med kontrolbesøg

Når vi tager ud på den enkelte virksomhed eller bedrift kalder vi kontrollen for en fysisk kontrol. Formålet med kontrollen er at sikre, at:

 • reglerne omkring produktion og handel med jordbrugsprodukter bliver overholdt
 • anvendelse af hjælpestoffer og deres evt. påvirkning af miljøet foregår efter reglerne
 • kravene for at modtage EU-støtte er opfyldt.

Hvad kontrollerer vi?

Områder for kontrol

Landbrugsstyrelsen kontrollerer om virksomheder og landbrug overholder reglerne inden for områderne:

 • Frø: for at sikre gode rammer for dansk produktion af frø, herunder græsfrø
 • Foder: for at undgå, at foder giver problemer for fødevaresikkerheden
 • Planter: for at sikre sundhed, kvalitet og oprindelse i planter og handel med planter
 • Miljø: for at sikre en bæredygtig anvendelse af landbrugsjorden
 • Økologi: for at sikre forbrugertillid til økologiske produkter
 • EU-støtte: for at sikre grundlaget for korrekte udbetalinger af EU-støtte.

Udtagning af  prøver

Som en del af den fysiske kontrol udtager vi prøver til analyse på laboratorium. Det kan fx være prøver af planter, foder og gødning.

Hvem kontrollerer vi?

Landbrugsstyrelsen kontrollerer primært:

 • konventionelle landbrugere og virksomheder
 • økologiske landbrugere
 • virksomheder, der forsyner de økologiske primærproducenter.  fx. fodervirksomheder og planteeksportører.
   

Hvordan udvælger vi til fysisk kontrol?

På en række områder udvælger vi et udsnit af virksomheder til fysisk kontrol. Kontrollen er en stikprøve og vi udvælger tilfældigt virksomhederne efter en række risikokriterier.

Kontrol for andre myndigheder

Landbrugsstyrelsen udfører kontrollen i overensstemmelse med vores egne regler og andre myndigheders regler.

Landbrugsstyrelsen udfører bl.a. kontrol for Fødevarestyrelsen af mærknings- og registreringsregler for kvæg, får og geder.

I de tilfælde, hvor Landbrugsstyrelsen udfører kontrollen for en anden myndigheder, er det den pågældende myndighed, der i hver enkelt tilfælde træffer beslutning om det endelige kontrolresultat og eventuelle konsekvenser.

Hvordan foregår kontrollen?

Landbrugsstyrelsens fysiske kontrol kan enten være anmeldt på forhånd eller foregå som et uanmeldt kontrolbesøg. I nogle  tilfælde kan kontrollen være rekvireret af virksomheden selv.

Anmeldt kontrol

Ved anmeldt kontrol får du besked om kontrollen - som regel 2 uger før. Du får oftest et brev  med dato og formålet med den fysiske kontrol. I nogle tilfælde kan vi også ringe til dig og varsle kontrollen. Ofte bliver du bedt om at gøre dokumenter mv. klar til den fysiske kontrol.

Uanmeldt kontrol

Uanmeldt kontrol er et krav fra EU. Fx ved arealkontrollen i forbindelse med EU-støtte. Landbrugsstyrelsen kan foretage en uanmeldt kontrol, hvis vi vurderer, at det har betydning for kontrollen, hvis vi anmelder den.

Kontrollens start

Kontrolløren starter den fysiske kontrol med at legitimerer sig og oplyse om kontrollens formål og skønsmæssige varighed. Desuden informerer kontrolløren om, hvilke oplysninger der er brug for, og hvilke fysiske forhold, kontrolløren ønsker at besigtige.

Kontrollens længde

Kontrollens længde varierer meget afhængig af formål og virksomhedens forhold. En foderstofkontrol hos en landbruger vil normalt tage en 2-3 timer, mens en arealkontrol på en stor bedrift kan tage flere dage, hvis der skal ske opmåling af mange marker. Ved kontrolstarten aftaler virksomheden med kontrolløren hvilke forhold, der kan kontrolleres uden ejerens eller evt. ansattes tilstedeværelse.

Kontrollens afslutning

Ved afslutning af en fysisk kontrol oplyser kontrolløren resultatet af kontrollen. Resultatet kan være foreløbigt og afhænge af om virksomheden evt. er blevet bedt om at sende yderligere materiale og/eller kontrollørens behov for yderligere beregninger mv. Kontrolløren oplyser i disse tilfælde om det videre forløb.

Vejledning om reglerne

Kontrolløren har pligt til at vejlede virksomheden om reglerne, men må ikke rådgive virksomheden om hvilke konkrete forretningsmæssige skridt, der bør tages.

Rettigheder og pligter ved fysisk kontrol

Virksomhedens rettigheder

Du har ret til at få oplyst fomålet med kontrollen og den lovmæssige hjemmel. Du har også ret til at lade dig repræsentere og/eller bistå af en repræsentant eller sagkyndig mens Landbrugsstyrelsen gennemfører den fysiske kontrol.

Du har ret til at få et skriftligt kontrolresultat og til at udtale dig om eventuelle overtrædelser inden Landbrugsstyrelsen færdiggør sit kontrolresultat.

Landbrugsstyrelsens rettigheder

Landbrugsstyrelsen har ret til at komme overalt i virksomheden og til at give de nødvendige indskærpelser, påbud, forbud, bødeforlæg og politianmeldelser. 

Virksomhedens pligter

En virksomhed, der modtager fysisk kontrol af Landbrugsstyrelsen, har pligt til at medvirke til at kontrollen kan gennemføres. Det betyder, at virksomheden skal give de nødvendige oplysninger og give adgang til marker, stalde, produktionslokaler, lagerfaciliteter, bogholderioplysninger og lignende.

Landbrugsstyrelsens pligter

Landbrugsstyrelsens kontrollører har pligt til at legitimere sig inden kontrollen begynder. Kontrolløren har også pligt til at gennemføre kontrollen professionelt og med mindst mulig gene for virksomheden.

Kontrollørerne

Landbrugsstyrelsen har ca. 100 jordbrugskontrollører, som foretager kontrolbesøgene hos landbrugere, virksomheder, gartnerier og planteskoler.

Lokale jordbrugsafdelinger

Kontrollørerne er organiseret i fem lokale jordbrugsafdelinger i henholdsvis Ringsted, Odense, Vejen, Herning og Randers.

Se oversigt over Landbrugsstyrelsens fem lokale jordbrugsafdelinger

Kontrollørernes uddannelse

Langt de fleste kontrollører er uddannet som jordbrugsteknikere. Fra år 2000 blev uddannelsen ændret til jordbrugsteknolog, som er en videregående erhvervsfaglig uddannelse, der typisk bygges oven på en faglært uddannelse som landmand, gartner eller jordbrugsassistent. Uddannelsen som jordbrugsteknolog varer 2 år og indebærer en specialisering i for eksempel husdyr eller planteavl.

Efteruddannelse af kontrollørerne

Efter ansættelse i Landbrugsstyrelsen modtager jordbrugsteknologen en supplerende efteruddannelse. Efteruddannelsen indeholder blandt andet offentlig forvaltning, kommunikation og fagspecifikke kurser inden for de områder, hvor kontrolløren skal udføre fysisk kontrol.

Landbrugsstyrelsen har etableret et kompetenceudvalg for kontrollørerne, hvor vi løbende følger kompetencekravene og iværksætter aktiviteter med henblik på den nødvendige ajourføring af kontrollørernes kompetencer.

Kontrollørernes fagområder

De fleste kontrollører udfører fysisk kontrol inden for afgrænsede fagområder, som for eksempel:

 • arealkontrol
 • plantekontrol
 • jordbrugskontrol

Kodeks for det gode kontrolbesøg

Landbrugsstyrelsen lægger vægt på, at de kontrolbesøg vi gennemfører foregår i så god og konstruktiv en tone som muligt, samt at vi fører en åben og respektfuld dialog med erhvervet omkring vores kontrolarbejde.

Landbrugsstyrelsen har derfor i samarbejde med erhvervet udviklet 'Kodeks for det gode kontrolbesøg', som er et sæt leveregler for kontrollører, landmænd og fiskere.  

Se 'Kodeks for det gode kontrolbesøg'

Se faktaark om kodekset  

Landbrugsstyrelsen vil gerne udbrede kendskabet til 'Kodeks for det gode kontrolbesøg' i erhvervet. 

Landbrugsstyrelsens kontrollører kommer derfor gerne forbi og holder et oplæg om 'Kodeks for det gode kontrolbesøg' i forbindelse med møder eller kursusdage i fx. den lokale landboforening eller fiskeriforening. 

Kontakt den lokale kontrolafdeling eller inspektorat for mere information om 'Kodeks for det gode kontrolbesøg' eller ring til Landbrugsstyrelsen på 33 95 80 00.

MENU