Gå til hovedindholdet

Reduktion af landbrugets drivhusgasudledninger

Drivhusgasudledningerne fra dansk landbrug er i perioden 1990-2014 faldet med i alt 17 procent, fordelt som et fald på 14 procent i perioden 1990-2005 og et fald på 3 procent i perioden 2005-2014. I absolutte mængder var udledningerne for 1990, 2005 og 2014 henholdsvis 12,7, 10,97 og 10,57 mio. tons i CO2-ækvivalenter.

Årsager til reduktionerne

Overordnet set er reduktionen af landbrugets udledninger især sket som afledte effekter ved implementering af diverse miljø- og naturtiltag og øget produktivitet. Tre specifikke faktorer kan i den forbindelse fremhæves:

  • For det første specifikke miljøtiltag og regulering (Vandmiljøplanerne) til at mindske landbrugets kvælstofudledninger.

  • For det andet øget produktivitet i både plante- og husdyrproduktionen, som har øget effektiviteten i form af højere udbytte/ydelse pr. input i form af foder, kvælstof, energi, plantebeskyttelsesmidler mv.

  • For det tredje særskilte tiltag, der reducerer landbrugets udledninger af drivhusgasser, men som dog kun har haft mindre effekt i perioden. Disse tiltag omfatter bl.a. øget anvendelse af biogas fra husdyrgødning, som reducerer metanudledningerne fra lagret gylle. Et andet eksempel er støtte til udtag af kulstofrige lavbundsjorde.

Reduktion i forhold til andre EU-lande

Dansk landbrugs udledninger er reduceret mere end udledningerne fra de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder Sverige, Tyskland og Storbritannien. Udledningerne er dog ikke reduceret mere end EU-gennemsnittet siden 1990. Det hænger bl.a. sammen med, at der i 1990’erne skete et stort fald i landbrugsproduktionen i Østeuropa. Dette fald medførte en markant reduktion i udledningerne fra landbruget, som trækker den gennemsnitlige reduktion op.

Mål frem mod 2020

Som følge af EU’s mål for 2020 har Danmark forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser udenfor den kvotebelagte sektor med mindst 20 procent i 2020 i forhold til niveauet i 2005. De ikke kvotebelagte drivhusgasudledninger stammer i Danmark primært fra transport og landbrug.

Ifølge ”Basisfremskrivning 2017” af Energistyrelsen forventes Danmark at overopfylde sit reduktionsmål med ca. 9 mio. ton CO2-ækvivalenter. Du kan læse mere i publikationen Basisfremskrivning 2017.

MENU