Gå til hovedindholdet

Godkendelse af GMO'er i EU

Hvis en virksomhed ønsker at markedsføre eksempelvis en genmodificeret soja til fødevare- og foderanvendelse i EU, eller hvis en virksomhed ønsker at få godkendt en genmodificeret majs til dyrkning i EU, skal disse genmodificerede produkter/planter risikovurderes og godkendes af EU, før de må dyrkes eller anvendes inden for EU.  

Ansøgningen skal sendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor GMO’en skal anvendes og/eller dyrkes første gang.

Godkendelsesprocedurer

Ansøgning og godkendelse kan ske efter følgende tre muligheder:

1) Hvis GMO’en skal anvendes til foder og fødevarer, men ikke skal dyrkes, skal den risikovurderes og godkendes i henhold til Forordning (EF) 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. I så fald er Fødevarestyrelsen for Danmarks vedkommende den ansvarlige myndighed. Her kan der eksempelvis være tale om ansøgning om godkendelse til at importere genmodificeret soja til anvendelse til foder i EU.  

2) Hvis en GMO til foder og fødevarer skal dyrkes i EU, skal den ligeledes risikovurderes og godkendes i henhold til Forordning (EF) 1829/2003.  Her kan der eksempelvis være tale om en ansøgning om godkendelse til at kunne dyrke en genmodificeret majs til foder i EU. Landbrugsstyrelsen er den ansvarlige myndighed i Danmark.

3) Hvis en GMO ikke skal anvendes til foder og fødevarer, skal den risikovurderes og godkendes i henhold til EU’s direktiv 2001/18/EF (udsætningsdirektivet). Her kan der eksempelvis være tale om dyrkning af genmodificerede prydplanter eller markedsføring af afskårne dele heraf. Også her er Landbrugsstyrelsen den ansvarlige myndighed. Du kan finde information om kravene til ansøgningen i bekendtgørelse om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer.

Bekendtgørelse om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer

Bemærk, at Landbrugsstyrelsen vil opkræve et gebyr for behandling af en ansøgning om godkendelse til udsætning i miljøet af en GMO.

Risikovurderinger

Inden der kan foretages en godkendelsesbehandling af en GMO, skal denne risikovurderes.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er ansvarlig for den videnskabelige risikovurdering af GMO’er til foder- og fødevarebrug.

For ansøgninger om godkendelse af GMO’er under EU’s udsætningsdirektiv (Direktiv 2001/18) gælder, at risikovurderingen udføres af det medlemsland, der har modtaget ansøgningen. Den sendes dog videre til vurdering hos EFSA, hvis blot et enkelt medlemsland ønsker dette. I praksis sker dette næsten altid.

Ved risikovurderingen sammenlignes GMO’en med en tilsvarende ikke-genmodificeret organisme og det vurderes om GMO’ kan anvendes til foder- og fødevarebrug og/eller dyrkes uden risiko for menneskers og dyrs sundhed, og for miljøet. 

Du kan læse mere om kravene til EFSA’s risikovurdering på deres hjemmeside.

Oplysninger om risikovurderinger på EFSA’s hjemmeside

Når EFSA har givet deres endelige vurdering af en GMO-ansøgning, sendes denne til EU-Kommissionen og til de enkelte medlemslande. Samtidig sendes risikovurderingen i 30 dages offentlig høring, hvor alle interessenter har mulighed for at kommentere på vurderingsrapporten.

EU-Kommissionen vil herefter sende et udkast til beslutningsforslag vedrørende godkendelsen til afstemning hos EU’s medlemslande. 

En GMO godkendelse er - medmindre andet fremgår - gældende i hele EU, og den gives til dyrkning eller anden udsætning i det fri og/eller foder- og fødevareanvendelse.

Du kan læse mere om EU’s godkendelsesprocedure for GMO’er på EU-Kommissionens hjemmeside.

EU-Kommissionens hjemmeside

Dansk indflydelse

Under behandlingen af en GMO-ansøgning i EU-kommissionen, har alle EU’s medlemslande mulighed for at komme med indsigelser.

I Danmark er det Landbrugsstyrelsen, der behandler ansøgninger om udsætning af genmodificerede non-food produkter jf. ovenfor. Når det gælder anvendelse af genmodificerede fødevarer og foder, samt dyrkning af disse behandles ansøgningerne i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Til behandlingen af ansøgninger om godkendelse af GMO’er til dyrkning eller anden udsætning i det fri og/eller anvendelse til fødevarer og foder indhenter Landbrugsstyrelsen ekspertvurderinger fra:

  • Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  • Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
  • DTU Fødevareinstituttet  

Ansøgningen sendes desuden i offentlig høring via høringsportalen.dk, før der bliver taget endelig dansk stilling til godkendelse af GMO’en. Den danske holdning fastlægges på basis af en samlet vurdering af de indkomne ekspertbidrag og den offentlige høring, samt efter inddragelse af Folketingets Europaudvalg. 

For ansøgninger, der vedrører anvendelse af GMO’er til foder og fødevarer gælder, at når de er godkendt i EU, er de godkendt til brug i Danmark. 

For ansøgninger, der vedrører GMO’er til dyrkning, og hvor der forligger en officiel risikovurdering, har medlemslandene, herunder Danmark med Barroso-direktivet fået mulighed for:

1. Inden 45 dage at anmode om en geografisk dyrkningsundtagelse, via EU-Kommissionen hos ansøgerfirmaet. Ansøgerfirmaet har så 30 dage til at beslutte sig til, om det vil imødekomme anmodningen.

2. Når EU-Kommissionen fremlægger et forslag om godkendelse af en specifik GMO, og hvis Danmark ikke har fået en geografisk dyrkningsundtagelse, at begrænse eller forbyde dyrkning af den specifikke GMO i den enkelte medlemsstat. Det giver Danmark mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af specifikke GMO’er i Danmark, selvom de er godkendt til dyrkning i EU.

Læs evt. mere om Barroso-direktivets muligheder i dette faktaark

På EU-Kommissionens hjemmeside er der adgang til en liste over de medlemslande, der har ansøgt og fået geografisk dyrkningsundtagelse for GMO’er, der er ansøgt til dyrkning i EU.

Oversigt over EU-medlemslandenes dyrkningsundtagelse for GMO’er

Godkendte GMO'er i EU

På EU-Kommissionens hjemmeside er der adgang til en opdateret liste over tilladelser til anvendelse af GMO'er til fødevare- og foderbrug i EU, samt til en liste over tilladelser til udsætninger af GMO’er inden for EU givet efter direktiv 2001/18.

Oversigt over godkendte GMO’er til foder- og fødevarebrug

Oversigt over godkendte GMO’er til markedsføring efter Direktiv 2001/18

Oversigt over godkendte GMO'er til dyrkning i EU og medlemsstater som har fået  dyrkningsundtagelser

MENU