Gå til hovedindholdet

Godkendelse af forsøgsudsætninger i Danmark

Formålet med forsøgsudsætninger er at undersøge, hvordan GMO’en opfører sig under realistiske forhold.

Ved forsøgsudsætning af genmodificerede organismer (GMO’er) forstås forsøg med GMO’er (ofte planter), der ikke foregår under specifikke indeslutningsforanstaltninger, men derimod i naturen - typisk på en mark.


Landbrugsstyrelsen skal godkende alle forsøgsudsætninger, dvs. alle forsøg med udsætning på friland af genetisk modificerede planter og andre organismer.

Ansøgning om godkendelse af en forsøgsudsætning

Landbrugsstyrelsen skal godkende alle forsøgsudsætninger, dvs. alle forsøg med udsætning på friland af genetisk modificerede planter og andre organismer.

Der findes ikke noget standardiseret ansøgningsskema, men kravene til ansøgningen er specificeret i ”bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer” (se under afsnittet om lovstof). Husk, at det er bekendtgørelsen, der gælder. Teksten nedenfor er alene til hjælp.

Fra 2017 skal en ansøgning om GMO-forsøgsudsætning foregå gennem Fællesskemaet.

Krav til ansøgningen

Formålet med forsøgsudsætninger er at undersøge, hvordan GMO’en opfører sig under realistiske forhold.

Via forsøgsudsætning indsamler man viden om afgrødernes evne til at konkurrere med andre planter, til spredning og til at etablere sig i et naturligt miljø under kontrollerede forhold. Hvis resultaterne af forsøgsudsætninger er positive vedrørende påvirkningen af miljø og natur, kan der åbnes mulighed for markedsføring af afgrøderne (læs evt. mere om markedsføring).

En ansøgning om godkendelse af forsøgsudsætning skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

 1. Et teknisk dossier indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for at foretage miljørisikovurderingen af udsætningen af en GMO eller en kombination af GMO'er, navnlig:
  1. generelle oplysninger, herunder oplysninger om personalet og dettes uddannelse
  2. oplysninger om den eller de pågældende GMO'er
  3. oplysninger om forholdene i forbindelse med udsætningen og det potentielle recipientmiljø
  4. oplysninger om vekselvirkningerne mellem den eller de pågældende GMO'er og miljøet
  5. en overvågningsplan med henblik på at identificere GMO'ens eller GMO'ernes indvirkning på menneskers sundhed og miljøet
  6. oplysninger om kontrol, metoder til afhjælpning, behandling af affald og beredskabsplaner
  7. en sammenfatning af dossieret.
 2. Miljørisikovurderingen og konklusion vedrørende potentielle miljøpåvirkninger

Sagsbehandling

Til behandlingen af ansøgninger om forsøgsudsætning af GMO’er indhenter Landbrugsstyrelsen ekspertvurderinger fra:

 • Nationalt Center for Miljø og Energi, Århus Universitet
 • Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
 • DTU Fødevareinstituttet

Landbrugsstyrelsen gennemfører offentlig høring, inden der træffes afgørelse om godkendelse til forsøgsudsætning eller markedsføring. Høring sker udelukkende digitalt på Høringsportalen.dk.

Gebyrer

Landbrugsstyrelsen tager gebyr for behandling af en ansøgning om godkendelse af forsøgsudsætning af GMO’er. Gebyret skal dække de faktiske omkostninger i forbindelse med behandling af sagen, dvs. antallet af timer, som Landbrugsstyrelsen bruger på sagsbehandling, omkostninger til indhentning af ekspertbistand, og udgifter til annoncering af godkendelsen i landsdækkende blade. Gebyret reguleres en gang om året.

Når Landbrugsstyrelsen har modtaget en fuldt belyst ansøgning om godkendelse af forsøgsudsætning af GMO’er, udarbejder Landbrugsstyrelsen et overslag over de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af godkendelsen, herunder arbejdsløn, overhead og indhentning af ekspertbistand. Landbrugsstyrelsen sender herefter en faktura på beløbet til virksomheden. Når virksomheden har betalt fakturaen, påbegynder Landbrugsstyrelsen udarbejdelse af godkendelsen. Ved sagens afslutning vil Landbrugsstyrelsen foretage den endelige beregning af de faktiske omkostninger. Landbrugsstyrelsen vil herefter foretage en regulering af gebyret, hvis det indbetalte gebyr ikke modsvarer de faktiske omkostninger.

For flere oplysninger om hjemmel til at opkræve gebyr, se bekendtgørelse om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi under lovgivning.

For flere informationer om ansøgning og godkendelse af forsøgsudsætning se bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer under siden ”Lovgivning” eller kontakt Landbrugsstyrelsen på miljobio@lbst.dk.

Tilsyn

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med forsøgsudsætning af genmodificerede organismer.

Når der er godkendt forsøgsmæssig udsætning i miljøet af GMO (f.eks. planter), fører Landbrugsstyrelsen tilsyn med, at vilkårene i godkendelsen overholdes, og at forsøgsudsætningen ikke medfører uønskede virkninger på miljø, natur eller sundhed, der ikke kunne forudses, da godkendelsen blev givet, eller at påvirkningen af miljø, natur eller sundhed i øvrigt ikke går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsen.

Landbrugsstyrelsens tilsyn vil typisk være tilsyn med markerne (i de tilfælde, hvor GMO’en er en plante) og deres omgivelser i den periode, hvor de genetisk modificerede planter sås, er i vækst eller høstes. Desuden vil der i disse tilfælde blive ført tilsyn med markerne, efter at selve forsøgsudsætningen er afsluttet, indtil det er sikkert, at eventuelt overlevende frø af GMO’er ikke spirer på forsøgsarealet.

Tilsynet er gebyrbelagt.

MENU