Gå til hovedindholdet

EU og internationalt samarbejde

Landbrugsstyrelsens deltager i følgende EU og internationalt samarbejde:

The Standing Committee on Agricultural Research (SCAR)

Miljø- og Fødevareministeriet er medlem af Europa Kommissionens stående komite for landbrugsforskning (SCAR).  SCAR rådgiver Europa-Kommissionen og medlemslandene om prioriteringer i den landbrugs- og fødevarerelaterede forskning og innovation i EU. I de senere år er SCAR’s mandat blevet udvidet til også at dække fiskeri og bioøkonomi som helhed.

Læs mere om SCAR på Kommissionens hjemmeside

Med SCAR som central aktør fokuserer Kommissionen i stigende grad på at skabe øget effektivitet i den samlede europæiske fødevareforskningsindsats gennem en koordinering af de nationale forsknings- og innovationsindsatser.

European Research Area Networks (ERA-NET)

ERA-NET har til formål at fremme koordineringen af nationale og regionale forsknings- og innovationsaktiviteter ved hjælp af netværksdannelse blandt nationale bevillingshavere i Europa og fælles opslag med national medfinansiering fra forskellige lande. Nogle ERA-NET har deltagende partnere uden for EU. Typisk har ERA-Nettene foretaget kortlægninger af forskningen i Europa, identificeret forskningsbehov/gaps og med dette som udgangspunkt udarbejdet strategier, foresights, fælles opslag og andre fælles aktiviteter som f.eks. forskerudveksling, uddannelse, udnyttelse af infrastruktur, data mm.

Fødevareministeriet og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) deltager i følgende ERA-NET:

  • ICT-AGRI I og II (IKT og robotteknologi i jordbruget)
  • Core Organic Plus (Økologisk jordbrug og fødevaresystemer)
  • COFASP (Fiskeri, akvakultur og forarbejdning af fisk)
  • IPM (Integrated Pest Management)
  • RURAGRI (Landdistrikts forhold)
  • STAR-IDAZ CSA (Global Strategic Alliances for the Coordination of Research on the Major Infectious Diseases of Animals and Zoonoses)

Aktuelle ERA-net opslag under Fødevareministeriet kan findes under GUDP.

Fælles programlægningsinitiativer (Joint Programming Initiatives (JPI))

Formålet med JPI´erne er at samordne forskningen i Europa inden for de udvalgte strategiske områder med udgangspunkt i væsentlige samfundsudfordringer.

Fødevareministeriet deltager i Agriculture, food security and climate change (FACCE). FACCE har fokus på nogle af de centrale bioøkonomi udfordringer, nemlig, hvordan en bæredygtig produktion af fødevarer og biomasse kan udvikles med ansvarlighed over for både den lokale og globale natur-, biodiversitets-, klima- og miljøpåvirkning.

Du kan læse mere på FACCEs hjemmeside.

Uddannelsesministeriet

Under Uddannelsesministeriets ressort er der også deltagelse i flere samfinansierede EU samarbejder inden for fødevarer og bioøkonomi.

Hent en samlet oversigt over Dansk deltagelse i samfinansierede partnerskaber.

Læs mere om europæiske samarbejder og programmet for forskning og innovation Horisont 2020 på FIVUs hjemmeside.

Ministerrådsarbejdet på forsknings- og innovationsområdet hører under Uddannelsesministeriets ressort.

Øvrigt internationalt samarbejde

Landbrugsstyrelsen deltager i OECD-samarbejdsprogrammet om jordbrugsforskning, Biological Ressource Management for sustainable agricultural systems.

Læs mere om Biological Ressource Management for sustainable agricultural systems på OECDs hjemmeside.

MENU