Gå til hovedindholdet

Tilskud til salgsfremstød i EU og uden for EU

Under denne ordning er det muligt at søge om tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i EU og i lande uden for EU. 

Ansøgninger kan indsendes årligt og sendes direkte til EU-Kommisionens bureau CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) , som foretager en vurdering af, hvor vidt ansøgningerne er tilskudsberettigede. Herefter indstiller Kommissionen ansøgninger til godkendelse hos medlemsstaterne efter komitéprocedure. 

Flerlandeprogrammer (ansøgere fra flere medlemslande) administreres direkte af CHAFEA, mens enkeltlandsprogrammer (ansøgere fra ét medlemsland) administreres af det pågældende land. I Danmark er det Landbrugsstyrelsen, der administrerer enkeltlandsprogrammer.

Du kan læse mere om ordningen og på CHAFEA's egen hjemmeside

Vi gør opmærksom på, at vores vejledning og skema vedrører regler og procedurer fra før reformen i 2015, og skal anvendes til uafsluttede programmer og kontrakter under den gamle ordning. En ny vejledning kommer snarest.

Hvem kan søge?

Erhvervsorganisationer og brancheorganisationer i Danmark og EU kan søge om tilskud, så længe de tilhører den sektor, som ansøgningen omfatter.

Private virksomheder kan ikke søge om tilskud under denne ordning. 

 Salgsfremmeprogrammer kan søges og gennemføres af:

 • Én eller flere organisationer fra samme medlemsstat (enkeltlandsprogrammer).
 • Flere organisationer fra flere medlemsstater eller en fælles EU-organisation (flerlandeprogrammer).

Hvad giver vi tilskud til?

Kommissionen tildeler tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød i og udenfor EU, der kan bidrage til bedre oplysning om landbrugsprodukter og medvirke til en større afsætning af disse produkter.

Oplysningskampagner og salgsfremstød gennemføres i form af ”programmer” og et program skal bestå af en række af sammenhængende aktiviteter. De skal gennemføres på mindst ét og højst tre år.

Et program kan omfatte PR-virksomhed og oplysningskampagner, som kan gennemføres gennem traditionelle medier, men også ved brug af hjemmesider, sociale medier mv.

Et program kan også omfatte deltagelse i arrangementer, messer og udstillinger mv.

Kommissionen fastlægger hvert år et arbejdsprogram med de operationelle mål for årets programansøgninger. Her fremgår det hvilke emner, prioriteter, mål, forventede resultater og budget, der gælder for årets programansøgninger.

Du kan finde flere oplysninger om årets arbejdsprogram på Kommissionens egen hjemmeside

Tilskuddets størrelse

EU’s tilskud udgør normalt 70 % af de tilskudsberettigede udgifter for enkeltlandsprogrammer på det indre marked i EU og 80 % af de tilskudsberettigede udgifter for flerlandeprogrammer samt enkeltlandssprogrammer rettet mod lande uden for EU.

Betingelser for tilskud

Enkeltlandsprogrammer inden for EU skal gennemføres i mindst 2 EU-medlemslande, bortset i de tilfælde hvor programmet vedrører formidling af budskaber om sunde kostvaner, økologi og EU’s kvalitetsordninger mv. 

Oplysnings- og salgsfremmekampagnerne skal være generelle og må ikke være varemærke- eller oprindelsesorienterede. Kun ved produktdemonstrationer eller produktsmagsprøver må kommercielle varemærker under visse betingelser, være synlige.

Oprindelse (fx. land/område) skal altid indtage en sekundær plads for kampagner der vedrører det indre marked i EU, bortset hvis det drejer sig om produkter omfattet af EU’s kvalitetsordninger.  For kampagner uden for EU kan oprindelse angives på samme niveau som EU-budskabet.  

Hvis en kampagne omfatter ernærings- og sundhedsanprisninger på det indre marked i EU, skal EU-reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer i forordning (EF) nr. 1924/2006 overholdes eller kampagnen skal godkendes af de nationale myndigheder. I Danmark vil det være Fødevarestyrelsen der står for en eventuel godkendelse.

Hvad siger loven?

Regelgrundlaget for ordningen om tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød er EU-regler: 

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014
  om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1829 af 23. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i det indre marked og i tredjelande
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1831 af 7. oktober 2015 om regler for anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i det indre marked og i tredjelande

Sådan søger du

Du søger direkte via Kommissionens egen hjemmeside, CHAFEA

Her finder du ansøgningsblanket, vejledning mv.

 

Formål med tilskuddet

Det generelle formål med ordningen er at styrke konkurrenceevnen i Unionen for landbrugssektoren og konkret at:

 • Øge kendskabet til egenskaberne ved Unionens landbrugsprodukter og de høje standarder, der gælder for produktionen i EU,
 • Øge Unionens landbrugsprodukters konkurrenceevne og forbruget af dem, samt forbedre landbrugsprodukternes synlighed både i og uden for Unionen
 • Øge kendskabet til og anerkendelsen af Unionens kvalitetsordninger
 • Øge Unionens landbrugsprodukters markedsandel med særlig fokus på de tredjelandsmarkeder, der har størst vækstpotentiale
 • Genoprette normale markedsvilkår ved alvorlige markedsforstyrrelser, tab af forbrugertillid mv.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen og persondataloven.

Du kan læse mere her

Ansøg om støtte

Ansøgningsskemer for EU-medfinanserede promotionprogrammer. Gælder ordningen fra før reformen i 2015

Skabelon på dansk

Skabelon på engelsk

Behandling af personoplysninger

Vejledning

Denne vejledning gælder programmer fra den tidligere ordning før reformen i 2015.

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredjelande, september 2008, (161 kb)

Opdateret 17. juli 2018
MENU