Gå til hovedindholdet

Private vådområder

Tilskud til etablering af private vådområder kan omfatte projekter, der bidrager til at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofbelastningen.

Hvem kan søge?

Ordningen lukkede for indgivelse af nye ansøgninger den 4. november 2012.

Hvad gav vi tilskud til?

Der kunne gives op til 100 procents tilskud af udgifterne ved anlæg af vådområder.

Tilskuddet dækker udgifter til:

 • Undersøgelser der er nødvendige for projektets gennemførelse.
 • Køb af varer og af serviceydelser til brug for projektering og anlægsarbejde.
 • Løn til personale, der er beskæftiget med projektet.
 • Løn til tilsagnshaver for eget arbejde.
 • Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet.
 • Projektrapportering.
 • Tinglysning af vådområdedeklaration. 

Tilskud til fastholdelse af vådområdet:

Tilskud til fastholdelse kan søges i forlængelse af et tilsagn om tilskud til anlæg af vådområde, hvis der er søgt om reservation af midler hertil i forbindelse med ansøgningen til anlæg af vådområde. 

Læs mere om ejendomsmæssig forundersøgelse

Betingelser for tilskud

Der var blandt andet følgende betingelser for tilskud til anlæg af vådområde:

 • Alle de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås.
 • Tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling, afsluttende projektrapport og betalingsdokumentation rettidigt til Landbrugsstyrelsen.
 • Projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet.
 • Udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.
 • Ansøger afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen.
 • Der er tinglyst en servitut om fremtidig drift af området på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet.

Hvor skulle projekterne ligge?

Vådområdeprojekterne skal være beliggende indenfor et vandopland og inden for de områder, der i de enkelte vandoplande er udpeget til vådområdeindsatsen.
En mindre del af projektområdet kan ligge uden for de nævnte områder, når særlige forhold taler for det.

Områder udpeget til vådområdeindsatsen kan ses på kort (zoom ind og klik på Grøn Vækst i menuen):

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-sns
Århus Bugt vandopland fremtræder på kortet over områder udpeget til vådområdeindsats. Der skal ifølge vandplanerne ikke etableres vådområder i vandoplandet Århus Bugt, og der kan derfor ikke gives tilskud til vådområdeprojekter beliggende i dette vandopland.

Tilskud og udbetaling

Anlæg af vådområder

Du kunne søge om op til 100 procents dækning af de tilskudsberettigede udgifter. De tilskudsberettigede udgifter er nærmere beskrevet i vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter.

Der er ikke fastsat et maksimumbeløb for tilskuddets størrelse. Landbrugsstyrelsen vurderer projektets omkostningseffektivitet.

Fastholdelse af vådområder

Som kompensation for at tåle den varige våde tilstand på arealerne kunne du søge 20-årig tilskud til fastholdelse af vådområder. Tilskuddets størrelse afhænger af arealernes forhistorie:

 • 1.800 kr. pr. ha for arealer med en MVJ-aftale om ændrede afvandingsforhold.
 • 3.500 kr. pr. ha for omdriftsarealer.
 • 1.800 kr. pr. ha for varige græsarealer, dvs. arealer der i mindst fem år har været udlagt som græsarealer.
 • 300 kr. pr. ha for naturarealer. Her er der tale om arealer, der ikke er omfattet af de foregående tre kategorier. Der gives dog ikke tilskud til skov. 

Udbetaling

Tilskud til anlæg af vådområde udbetales på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Tilskud til fastholdelse udbetales en gang årligt på grundlag af tilskudsmodtagers anmodning om udbetaling af tilskud via årets Fællesskema. Tilskuddet udbetales normalt mellem 1. september og 31. januar.

Skat

Tilskuddene er skattepligtige. Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk til SKAT, hvor meget støtte der bliver udbetalt.

Læs mere om vådområdeprojekter på Miljøstyrelsens hjemmeside her: www.mst.dk

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for ordningen om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og på Retsinformations hjemmeside:

Danske forskrifter: 

Tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter: 

Bekendtgørelse nr. 952 af 30. juli 2010, som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 1025 af 1. november 2012   

Landdistriktsloven 

Støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven):

Lov nr. 316 af 31. marts 2007

EU-forskrifter: 

Rådsforordning (grundforordning)

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005

Kommissionsforordninger
Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for RFO 1698/2005

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne 

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen var gennem anlæg af vådområder at forbedre vandmiljøet og naturen, ved en reduktion af kvælstofbelastningen, som fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte vandoplande.

Vejledning

Vejledning til anlæg af vådområdeprojekter kan du finde her:

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Arkiv

Ansøgningsmaterialet finder du her:
Skema til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområdeprojekter:

Ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder  

Du kan finde hjælpeskema til beregning af kvælstoffjernelse her:

Hjælpeskema

Vejledning til beregning af kvælstoffjernelse kan du finde her:

Vejledning i beregning af kvælstoffjernelse

Oplysninger om nettonedbør til brug for beregning af kvælstoffjernelse kan du se her:

Oplysninger om nettonedbør 

Se notat om problemstilling vedrørende permanent sødannelse langs vandløb her:

Notat om permanent sødannelse

 •  
 • Ordningen lukkede for indgivelser af nye ansøgninger den 1. november 2012

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du anmode om ændring inden projektetperioden udløber. Dette gælder også for forlængelser af projektperioden. En ændring skal godkendes af os, før den iværksættes og er tilskudsberettiget. Et projekt kan ikke forlænges udover den 1. februar 2015.

   

  tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

  TILSAGNSHAVER - RATEUDBETALING

  Ønsker du at få udbetalt tilskud i to rater, skal de enkelte rater udgøre mindst 20 % af tilsagnsbeløbet eller mindst 1 mio. kr.

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os, senest seks måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskuddet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra den dato hvor projektet skal være afsluttet.

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 25. juli 2018
MENU