Gå til hovedindholdet

Kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - forundersøgelser

Ønsker du at søge tilskud til at lave forundersøgelse vedrørende vandløbsrestaurering kan du læse mere her under

Kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2015 - forundersøgelser

Har du allerede et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du her læse hvordan du søger ændringer og udbetaling.

 

 

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskudsordningen er at forbedre vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb. Kommuner, der er omfattet af en statslig vandplan, kan søge om tilskud til projekter om vandløbsrestaurering. Tilskudsordningen til vandløbsrestaurering trådte i kraft den 1. november 2012.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen vandløbsrestaurering findes hos henholdsvis EUR-lex

Danske forskrifter:

Bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Se derudover ændringer i Bekendtgørelse nr. 236 af 13. marts 2014. 

Om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven)

Lov nr. 1552 af 20. december 2006. 

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning)

Rådets forordning nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond

Kommisionsforordninger

Kommissionens forordning 498/2007

Betingelser for tilskud

Betingelserne for tilskud til forundersøgelse af vandløbsrestaurering

Kommuner kan få tilskud til forundersøgelse på betingelse af, at:

 1. ansøger afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen beder om til sagsbehandlingen
 2. projektet bliver gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at det bliver afsluttet inden den dato, som Landbrugsstyrelsen har fastsat i tilsagnet
 3. den projektansvarlige kommune indsender slutudbetalingsanmodning, projektrapport samt faglig erklæring fra Miljøstyrelsen rettidigt til Landbrugsstyrelsen
 4. projektet bliver opretholdt i en periode på mindst fem år fra tilsagnsdatoen
 5. den projektansvarlige kommune opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag indtil den 31. december 2021
 6. ansøger i ansøgningen oplyser, om projektet er omfattet af EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler, og at dokumentation for, at disse regler er overholdt, opbevares indtil den 31. december 2021

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen giver 100 % tilskud til alle tilskudsberettigede udgifter.

Hvad giver vi tilskud til?

Forundersøgelser

Forundersøgelser finder sted, inden et vandløbsrestaureringsprojekt begynder. Formålet er at vurdere, om projektet skal sættes i gang. Dermed danner forundersøgelsen grundlag for en eventuel ansøgning om tilskud til at gennemføre en vandløbsrestaurering.

Hvem kan søge?

En eller flere kommuner kan i fællesskab søge om tilskud til forundersøgelser og til at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter. Den kommune, som er ansvarlig for, at projektet bliver gennemført, indsender ansøgning til Landbrugsstyrelsen.

Den projektansvarlige kommune er også ansvarlig for den del af projektet, som omfatter arealer, der ligger uden for den projektansvarlige kommunes geografiske område.

Du kan her se vejledning og skemaer til ansøgning om ændringer eller skema til udbetalinger til forundersøgelser.

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du sende en ansøgning til os om det.

Du kan bruge dette skema til ansøgning om ændring:

Skema til ansøgning om ændring af projektet 

anmodning om ændring skal være modtaet i Landbrugsstyrelsen senest 2 måneder før tilsagnsperiodens udløb.

Hvis tilsagnet ønskes overdraget til en anden kommune, skal du udfylde dette skema:

Skema til ændring af tilsagnshaver

For projekter søgt i 2015 skal ansøgning om ændringer ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service. Læs mere her

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering skal følgende skemaer bruges.

Skemaet skal sendes til Landbrugsstyrelsen på vandnatur@lbst.dk og vedlægges en udtalese fra Miljøstyrelsen om gennemført projekt.

Se også retningslinjer for krav til information om tilskud her

Se under krav til information om tilskud - Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 - Akvatisk Flora og Fauna

For projekter søgt i 2015 skal anmodning om udbetaling ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service.

Læs mere her

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  I samarbejde med Naturstyrelsen sørger vi for, at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Landbrugsstyrelsen senest kl 23:59 på ansøgningsperiodens sidste dag.

  Landbrugsstyrelsen - kvittering

  Vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen, og sender den til Naturstyrelsen til en faglig vurdering af projektets indhold.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Naturstyrelsen laver en faglig vurdering af projektet og indstiller projektet til tilsagn eller afslag. Den faglige vurdering sendes til Landbrugsstyrelsen som træffer afgørelse om projektet kan få tilskud. Du får udstedt et tilsagn, som du bedes læse grundigt eller et afslag, som kan påklages.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende / supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger før der kan træffes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du oplyse os om det senest to måneder før projektperioden udløber. Dette gælder også for forlængelser af projektperioden. En ændring skal godkendes af os, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

   

   

 • Udbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - Udbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om udbetaling skal sendes til os, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen. Husk også at du skal medsende en udtalelse om gennemført projekt. Denne udtalelse får du ved at sende din projektrapport til Naturstyrelsen på vandprojekter@nst.dk.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt indtil 31. december 2021.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra tilsagnsdatoen.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 14. august 2017
MENU