Gå til hovedindholdet

Vådområder før 2010 - VMP III

Tilskud til etablering af vådområder kan omfatte projekter med det formål at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen. Det kan ske ved at reducere kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet og reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler.

Vådområdeprojekterne skulle medvirke til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed.

Ordningen er en del af vandmiljøplan III, og skal bidrage med en kvælstofreduktion på 400 tons.

Hvem kan søge?

Ordningen er lukket for indgivelse af nye ansøgninger.

Hvad gav vi tilskud til?

Der er under ordningen givet tilskud op til 100 procent af udgifterne ved anlæg af vådområder.

Tilskuddet dækkede udgifter til:

 • Undersøgelser der er nødvendige for projektets gennemførelse.
 • Køb af varer og af serviceydelser til brug for projektering og anlægsarbejde.
 • Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende.
 • Løn til personale, der er beskæftiget med projektet.
 • Løn til tilsagnshaver for eget arbejde.
 • Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet.
 • Projektrapportering.
 • Tinglysning af vådområdedeklaration.

Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområdet:

Tilskud til fastholdelse og pleje kan søges i forlængelse af et tilsagn om tilskud til anlæg af vådområde, hvis der er søgt om reservation af midler hertil i forbindelse med ansøgningen til anlæg af vådområde.

Tilskuddets størrelse og udbetaling

Anlæg af vådområder

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 15.000 kr./ha. 

Fastholdelse og pleje af vådområder

Som kompensation for at tåle den varige våde tilstand på arealerne gives der tilskud til fastholdelse. Tilskuddet afhænger af arealernes forhistorie:

 • 1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af en MVJ-aftale.
 • 3.500 kr. pr. ha for omdriftsarealer/brakarealer/frugt/bær/pyntegrønt mv. Omfatter dog ikke arealer, der i mindst fem år har været udlagt som græsarealer.
 • 1.800 kr. pr. ha for permanente græsarealer.
 • 300 kr. pr. ha for naturarealer. Her er der tale om arealer, der ikke er omfattet af de foregående tre kategorier. Der gives dog ikke tilskud til skov.

Tilskuddet til fastholdelse udbetales en gang årligt over 20 år.

Ønsker ejer eller forpagter derudover at påtage sig en forpligtelse til at pleje vådområdet gives der følgende tilskud:

 • 1.400 kr. pr. ha til afgræsning
 • 800 kr. pr. ha til afgræsning eller slæt
 • 200 kr. pr. ha til udtagning som forpligtiger årlig afpudsning
 • 3.350 kr. pr. ha til afgræsning på særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer

Tilskuddet til pleje udbetales en gang årligt over 5 år.

Udbetaling  

Tilskud til fastholdelse og pleje udbetales normalt mellem 1. september og 31. januar.

Skat

Tilskuddene er skattepligtige. Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk til SKAT, hvor meget støtte der bliver udbetalt.

Hvad siger loven?

Landdistriktsprogram 2007 - 2013

Lovgrundlaget for tilskud til anlæg af vådområder 2007 samt reservation af en økonomisk ramme til ansøgere om tilskud til fastholdelse og pleje af disse vådområder findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og på Retsinformations hjemmeside:

Der kan ikke længere søges tilskud efter disse regler. Reglerne er dog fortsat gældende for tilsagn, der er givet i medfør af disse regler.

Danske forskrifter:

Tilskud til anlæg af vådområder 

Bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder: 

Bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni 2007  som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 1577 af 28. december 2008

Bekendtgørelse nr. 170 af 10. marts 2008

Bekendtgørelse nr. 1279 af 15. december 2008

Bekendtgørelse nr. 37 af 23. januar 2009

Bekendtgørelse nr. 1215 af 10. december 2009  

Landdistriktsloven

Støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven):

Lov nr. 316 af 31. marts 2007.  

EU-forskrifter:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (grundforordningen):

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for RFO 1698/2005

Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2055 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.   

Landdistriktsprogram 2000 - 2006 - OPHØRT

Lovgrundlaget for tilskud til anlæg af vådområder 2000 og 2006 samt reservation af en økonomisk ramme til ansøgere om tilskud til fastholdelse og pleje af disse vådområder findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og på Retsinformations hjemmeside:

Der kan ikke længere søges tilskud efter disse regler. Reglerne er dog fortsat gældende for tilsagn, der udstedt i medfør af disse regler.  

Danske forskrifter:

Bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder: 

Bekendtgørelse nr. 892 af 22. september 2005 som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 1410 af 13. december 2006

Bekendtgørelse nr. 894 af 5. september 2008

Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2010

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder: 

Bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 1411 af 13. december 2006

Bekendtgørelse nr. 703 af 21. juni 2007

Bekendtgørelse nr. 894 af 5. september 2008

Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2010 

Støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsstøtteloven):  

Lov nr. 728 af 29. juni 2004  

EU-forskrifter:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (grundforordningen):

Rådets forordning (EF) nr, 1257/1999 af 17. maj 1999

Kommissions forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse. 

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

Formål med tilskuddet

Formål

Formål med denne ordningen har været at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen ved at reducere kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet og reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler. Vådområdeprojekterne skulle medvirke til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed.

Ordningen er en del af vandmiljøplan III, og skal bidrage med en kvælstofreduktion på 400 tons.

Læs mere om vandmiljøplan III

Ordningen er en del af landdistriktsprogrammet, der skal give de 800.000 mennesker i landdistrikterne gode muligheder for at leve i og af landdistrikterne. Formålet er at give mere natur og bedre miljø, fremme livskvaliteten, støtte vækst, samt udvikling og beskæftigelse.

Vejledning

Du kan her læse vejledningen til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledninger til anlæg af vådområder

 •  
 • Ordningen er lukket for indgivelser af nye ansøgninger

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du oplyse os om det senest to måneder før projektperioden udløber, dette gælder også for forlængelser af projektperioden. En ændring skal godkendes af os, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for attilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelsesperioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra tilsagnsdatoen.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 14. august 2017
MENU