Gå til hovedindholdet

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt) 2017/2018

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk består af to ordninger. Tilskud til skolefrugt- og grønt og tilskud til skolemælk.

På de her sider kan du orientere dig om hvordan du søger om tilskud til skolefrugt- og grønt for skoleåret 2017/2018. Ønsker du at søge om tilskud til skolemælk, kan du læse mere om det her: Gå til siden om tilskud til skolemælk 2017/2018

Skoleelever i børnehaveklassen og 1.- 10. klassetrin kan få tilskud til frugt og grønt. Tilskuddet kommer fra EU og dækker op til 100 pct. af udgifterne. 

Tilskud til skolefrugt- og grønt er en effektiv måde at få børn til at spise mere frugt og grønt. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre. Meget frugt og grønt forebygger overvægt, hjerte-karsygdomme og type 2-diabetes.

Hvem kan søge?

Her kan du se, hvem der kan søge tilskud til uddeling af frugt og grønt:

 • Alle skoler med elever fra børnehaveklassen til 10. klassetrin.
 • Undervisningsmyndigheder.
 • Kommuner, der søger om tilskud til skolefrugt-og grøntordninger på skoler i kommunen.
 • Leverandører og/eller distributører af frugt og grønt.
 • Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til

 • Frisk og uforarbejdet frugt og grønt der uddeles til elever. Produkterne kan både være økologiske og konventionelle.
 • Forarbejdet frugt og grønt der uddeles til elever, hvis det lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for frugt og grønt.
 • Ledsageforanstaltninger.

Tilskuddets størrelse

Tilskudsprocenten er op til 100 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 1,25 kr. for konventionel frugt og grønt og 2,00 kr. for økologisk frugt og grønt pr. elev pr. undervisningsdag. Beregninger foretages på grundlag af tilskudsberettigede omkostninger eksklusiv moms. Det er vigtigt at bemærke, at tilskuddet ikke forudbetales.

Der kan gives tilskud til ledsageforanstaltninger. Dog højest 15 % af det tildelte tilsagn.

Betingelser for tilskud

Læs om betingelserne for tilskud i vejledningen og i bekendtgørelsen.

Hvad siger loven?

Her finder du de regler, der gælder for Skoleordningen for frugt, grønt og mælk

Danske regler for skoleåret 2017 - 2018

Bekendtgørelse nr. 180 af 21. februar 2017 om tilskud til frugt, grønt og mælk og visse mejeriprodukter til uddelling på skoler og dagtilbud mv. (skoleordningen for frugt, grønt og mælk).

EU-regler for skoleåret 2017 - 2018

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt, grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/40 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014.

Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1234/2007.

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema til projekttilskud@lbst.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Prioritering af ansøgninger

Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning, dvs. du skal først ansøge om at få reserveret en del af puljen. Har du fået tilsagn, kan du ansøger påbegynde uddelingen af frugt og grønt.

Først-til-mølle princip

Vi træffer som udgangspunkt afgørelse om tilsagn om tilskud i den rækkefølge ansøgningerne modtages. Dog prioriteres ansøgninger fra leverandører og kommuner først. Det betyder, at tilskudsberettigede ansøgninger der indsendes via leverandører og kommuner inden for de første 24 timer, vil alle modtage tilsagn. Hvis ansøgninger overstiger den pulje der er tilrådighed, vil tilsagn blive reduceret forholdsmæssigt.

Hvis der efter de 24 timer er penge tilbage, vil ansøgninger fra kommuner og leverandører, der er modtaget efter de første 24 timer, prioriteres efter først til mølle.

Er der fortsat penge i puljen, giver vi tilsagn om tilskud til skoler og andre ansøgere.

Læs mere om det vejledningens afsnit 5.8 hvor der også er eksempler på prioritering.

Formål med tilskuddet

Blandt børn er der en øget forekomst af fedme som følge af forbrugsvaner og indtag af fødevarer, som ofte har et højt indhold af tilsat sukker, salt, fedt eller tilsætningsstoffer.

Derfor har EU vedtaget en skoleordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt, samt magre mælke- og mejeriprodukter. At spise frugt og grøntsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjerte-karsygdomme.

I Danmark er skoleordningen for frugt, grønt og mælk delt op i to. Èn del for tilskud til uddeling af frugt og grønt på skoler, og én del for tilskud til uddeling af mælk og mejeriprodukter i skoler og dagtilbud.

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes ledsageforanstaltninger. En ledsageforanstaltning er et tiltag, der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed, frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion. Det er muligt selv at iværksætte ledsageforanstaltninger og søge om tilskud til det eller benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen og personoplysninger.

Du kan læse mere her

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilsagn om tilskud, evt. projektændringer og ansøge udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Leverandørliste

Hvis du som skole ønsker at deltage i ordningen via en leverandør, kan du selv henvende dig til en leverandør for at undersøge, om du har mulighed for at deltage i skoleordningen ad den vej. Nedenstående liste er leverandører der enten allerede deltager i ordningen, eller som har udtrykt interesse for at deltage i ordningen.

Her er link til leverandørlisten.

Nye leverandører til skoleordningen kan blive optaget på listen ved at udfylde dette skema

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for tilsagn om tilskud til skolefrugt- og grønt skoleåret 2017/2018

 • Der kan søges om tilsagn én gang om året.
 • Ordningen åbner for modtagelse af ansøgninger 4. april 2017 kl. 8.00.
 • Fristen er 2. maj 2017. 
 • Der gives tilsagn om tilskud efter først til mølle princip. Læs mere om det i vejledningen.

Ansøgningsfrister for udbetaling for skoleåret 2017/2018

Har du modtaget tilsagn om tilskud, kan du ansøge om udbetaling én eller to gange årligt. Ansøgningerne dækker uddeling af frugt og grønt i perioderne:

Ansøgning om udbetaling én gang årligt dækker uddeling af frugt og grønt i perioden:

 • 1. august 2017 til 31. juli 2018

Ansøgning om udbetaling to gange årligt dækker uddeling af frugt og grønt i perioden:

 • 1. august 2017 til 31. december 2017
 • 1. januar 2017 til 31. juli 2018

For alle perioder gælder det, at så snart du har afholdt de sidste udgifter for de/den pågældende perioder, kan du indsende ansøgning om udbetaling. 

Ansøgning om udbetaling af tilskud, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter perioden, til hvilken, der søges om tilskud.

Ansøgningsfrist for ændring af tilsagn for skoleåret 2017/2018 

Ansøgning om ændring eller overdragelse af tilsagn skal være modtaget senest 27. april 2018.

Ansøg om tilsagn om tilskud

Det er vigtigt, at du læser vejledningen, inden du sender din ansøgning om tilsagn om tilskud. Vejledningen kan findes under fanen vejledning.

Et tilsagn fungerer som en forhåndstilmelding. Da ordningens midler er begrænsede, skal du som ansøger på forhånd have reserveret en andel af tilskudspuljen for senere at kunne søge om udbetaling af tilskud.

For skoler:

Ansøgningsskema om tilsagn for skoler til skolefrugt- og grønt

For kommuner og leverandører

Ansøgningsskema for kommuner og leverandører til skolefrugt- og grønt

C - Erklæringsskema til skoler som søger igennem en leverandør eller kommune

D - Oversigt over skoler, som søger igennem en leverandør eller kommune 

Ansøgningsmateriale til udbetaling vil blive tilgængeligt efter sommerferien 2017/2018

Behandling af personoplysninger

Ansøgning om ændring

Du kan søge om ændring af dit tilsagn til følgende:

 • Ændring af projekt vedrørende tilskud til ledsageforanstaltninger.
 • Hvis du som leverandør eller kommune ønsker at ændre i de skoler der deltager i ordningen under dit tilsagn. Enten færre skoler deltager og/eller hvis nye skoler ønsker at deltage i ordningen.
 • Hvis du ønsker at overdrage dit tilsagn.
 • Behandling af personoplysninger

Ansøg om udbetaling

ANSØGNING OM UDBETALING SKOLEÅRET 2017 - 2018

Leverandører og kommuner

Vi skal have oplysninger om de uddelte mængder i kilo. Hvis vægten ikke fremgår af fakturaen, kan du hente hjælpe i denne liste, hvor vi har skrevet den skønsmæssige vægt for en lang række frugt og grøntsager

Gå til frugt og grøntlisten 

Kalender over uddelingsdage

Du kan bruge kalenderen til at få et overblik over hvor mange dage du har uddelt frugt og grønt. Den kan du vedlægge din ansøgning om udbetaling.

Kalender for skoleåret 2017/2018

Behandling af personoplysninger

Ledsageforanstaltninger

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes ledsageforanstaltninger. En ledsageforanstaltning er et tiltag, der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion.

Det er muligt selv at iværksætte ledsageforanstaltninger eller benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Du iværksætter selv ledsageforanstaltninger

Du kan som ansøger, selv iværksætte ledsageforanstaltninger. Ledsageforanstaltninger kan være aktiviteter som eksempelvis temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der findes passende for børnenes alder. Du kan læse mere om det i vejledningen.

Iværksætter du selv ledsageforanstaltninger har du mulighed for at søge om tilskud til det.

Landbrugsstyrelsens ledsageforanstaltninger

Landbrugsstyrelsen stiller ledsageforanstaltninger gratis til rådighed. Dette er enten i form af en tegneserie til de mindste børn og optil 6. klassetrin eller en quiz til de større børn fra 7.- 10. klassetrin. Landbrugsstyrelsen står for leveringen af ledsageforanstaltningerne, og du står for uddelingen til af ledsageforanstaltningerne til de elever, der deltager i ordningen.

Du får tilsendt ledsageforanstaltningerne ved downloade dem på siden eller ved at kontakte Landbrugsstyrelsen på mail: projekttilskud@lbst.dk

Tegneserie

Quiz

Svar til Quiz

Skiltning

Det er et krav i EU-reglerne, at du som modtager af tilskud skal oplyse offentligheden, om det tilskud du modtager under skoleordningen. Det kalder vi ”skiltning”. Det er de deltagende skoler, der er omfattet af krav om skiltning.

Du skal informere offentligheden enten via en plakat ved skolens hovedindgang eller via et banner på skolens hjemmeside. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed. 

Webbanner 300x300

Webbanner 400x200

Plakat

Vejledning

Der er én fælles vejledning for tilskud til skolefrugt- og grønt og tilskud til skolemælk. Vejledningen er delt op i følgende: 

 • Fælles afsnit
 • Afsnit om tilskud til skolefrugt- og grønt
 • Afsnit om tilskud til skolemælk
 • Fælles afsnit

Vær derfor opmærksom på at få læst alle de relevante afsnit.

Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk skoleåret 2017 - 2018

Opdateret 24. maj 2018
MENU