Gå til hovedindholdet

Tilskud til bevaring af husdyrracer

Miljø- og Fødevareministeriet giver tilskud til at bevare gamle danske husdyrracer. Vi giver dyretilskud til avlere af gamle danske husdyrracer og støtter endvidere avls- og raceforeninger for de oprindelige gamle husdyrracer.

Udbetaling af tilskud

Det er Landbrugsstyrelsen, som udbetaler tilskud til bevaring af gamle husdyrracer, men det er Bevaringsudvalget, der på vegne af Miljø- og fødevareministeren varetager den overordnede koordinering af arbejdet for tilskud til gamle danske husdyr samt til brun Læsøbi.

Formål med tilskuddet

Dyretilskud

Formålet med dyretilskudsordningen er at tilskynde ejere af gamle husdyrracer til at avle og registrere renracede dyr.

Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge populationsstørrelserne, fremme udbredelse af racerne til flest mulige avlere og fremme anvendelsen af et forholdsvist stort antal hanlige avlsdyr. Ordningen vil dermed modvirke genetisk drift og indavl.

Avls- og raceforeningstilskud

Formålet med avls- og raceforeningstilskud er at understøtte forenings aktiviteter, som fremmer bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer hos oprindelige danske husdyr.

Hvem kan søge?

Dyretilskud

Dyretilskud kan søges af personer og institutioner, som ejer og praktiserer renavl med oprindelige danske husdyrracer.

Se seneste liste over modtagere af dyretilskud

Tilskud til avls- og raceforeningers arbejde

Der vil i også i 2018 blive givet støtte til avls- og raceforeninger for gamle husdyr.

En forudsætning er, at foreningen har indgået en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget. 

Se hvilke foreninger der har indgået en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget  

Tilskud til brun Læsøbi

Personer og institutioner, der praktiserer avl af brun Læsøbi som defineret i bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009 om biavl på Læsø, §1, stk. 2 og 3 kan søge om tilskud.  

Bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009   

Foreningstilskud til brun Læsøbi

En avlsforening, som har indgået en samarbejdsaftale med det forhenværende Genressourceudvalg, kan opnå tilskud til foreningsarbejde som beskæftiger sig med avlsarbejde angående brun Læsøbi.

Hvad giver vi tilskud til?

Dyretilskud

Oversigt over hvilke arter og racer af oprindelige danske husdyrracer, der er omfattet af ordningen om dyretilskud til avlsdyr: 

 • Kvæg: Jysk Kvæg, Rød Dansk Malkerace anno 1970, Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965, Korthorn af dansk afstamning og Agersø-kvæg.
 • Svin: Dansk Landracesvin anno 1970 og Sortbroget Landracesvin
 • Får: Dansk Landfår, herunder Ertebøllefår, og Hvidhovedet Marskfår
 • Geder: Dansk Landraceged
 • Heste: Den Jydske Hest, Frederiksborghest og Knabstrupper

Avls- og raceforeningstilskud

Inden for avls- og raceforeningstilskud kan der søges om tilskud til dækning af afholdte udgifter til: 

 • gebyrer for registrering og vurdering af dyr,
 • prøvetagning og kryokonservering af sæd og embryoner,
 • overvågning af bestandsstrukturen,
 • oplysningsvirksomhed og
 • afholdelse af møder for avlere af gamle husdyrracer.

Tilskud til brun Læsøbi

Tilskuddet kan søges af personer og institutioner, der praktiserer renavl med brun Læsøbi. Tilskudsberettiget er dronninger af brun Læsøbi som defineret i bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009 om biavl på Læsø, §1, stk. 2 og 3: 

”Stk. 2. Som brun Læsøbi anses bier, der
1) er tilhørende de 123 familier, som er udpeget af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet som særligt avlsegnede i 2008 eller
2) er afkom af de under nr.1 nævnte bier og er parret i området, der fremgår af bilag 1 eller i et godkendt parringsområde, jf. bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier og for brun Læsøbi 
3) er karakteriseret som brun Læsøbi af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved genetisk undersøgelse i 2007, og biavleren kan dokumentere at dronningen er den samme som ved denne undersøgelse.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen (tidl. Plantedirektoratet) kan, efter vurdering og indstilling fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), godkende bier med en genetisk profil svarende til den genetiske profil hos de i stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte bier, som brun Læsøbi.”

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Der kan opnås tilskud til hel eller delvis dækning af honorarer, kørselsudgifter, materialeudgifter blandt andet i forbindelse med 

 • Vurdering, selektion og registrering af dronninger
 • Overvågning af bestandsstrukturen
 • Kursusaktiviteter, herunder instruktionskurser for avlere om metoder i avl af brune Læsøbier, m.m.

Tilskuddets størrelse

Dyretilskud

Tilskuddene kan ifølge EUs godkendelse af ordningen den 17. november 2015 højest udgøre de ekstraomkostninger og indkomsttab, der er forbundet med hold af racen. Dette niveau er beregnet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Landbrugsstyrelsen har fastsat, at tilskuddet til hundyr højest udgør 3.000 kr. pr. dyreenhed og for handyr 8.000 kr. pr. dyreenhed. De konkrete satser for dyretilskud fastsættes ud fra indstilling fra Bevaringsudvalget.

Dyretilskud 2018

Art

Hundyr

Handyr

Heste

Jydske

Frederiksborg

Knabstrupper

1.000 kr.

2.000 kr.

2.000 kr.

 3.000 kr.

3.000 kr

3.000 kr

Kvæg

1.725 kr.

3.000 kr.

Svin

SL

   700 kr.

1.500 kr.

DL-1970

2.000 kr.

3.000 kr.

Får

   260 kr.

   520 kr.

Geder

   450 kr.

   696 kr.

Avls- og raceforeningstilskud

Tilskuddet udgør i 2018 maksimalt kr. 25.000 pr. race.

Tilskud til brun Læsøbi

Tilskuddet udgør maksimalt 500 kr. pr. dronning. Retten til at opnå tilskud følger dronningen. Der ydes maksimalt tilskud i forhold til antallet af indvintrede dronninger i det foregående kalenderår.

Etableringstilskuddet udgør maksimalt 300 kr. pr. indkøbt samt parret dronning af brun Læsøbi. Tilskuddet ydes til den ansvarlige for et godkendt parringsområde (iht. Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier), som etablerer et nyt parringsområde med en population af brun Læsøbi eller udskifter populationen på en eksisterende parringsstation til brun Læsøbi.

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Foreningstilskud ydes til foreninger hvis formål understøtter bevarelsen og fremmer udbredelsen af rene populationer af den brune Læsøbi til flest mulige avlere på flest mulige egnede lokaliteter.

Betingelser for tilskud

Dyretilskud

Han- og hundyr af kvæg, svin, heste, får og geder berettigede til dyretilskud, hvis de har fået renracet afkom året før. 

Det er en betingelse, at dyrene og deres afkom er korrekt registreret i de relevante registre. Der findes desuden en række racespecifikke betingelser, som du kan finde oplysninger om i vejledningen.

Gå til siden med vejledninger 

Avls- og raceforeningstilskud

Avls- og raceforeninger skal i forbindelse med ansøgningen fremsende dokumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter til Landbrugsstyrelsen.

Avls- og raceforeningen skal desuden have indgået en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget.

Tilskud til brun Læsøbi

For at opnå tilskud til avl af brun Læsøbi skal de anførte dronninger stamme fra stambogsførte dronninger der kan føres tilbage til en af de 123 udpegede dronninger fra 2007, eller er godkendt af Landbrugsstyrelsen (tidl. Landbrugsstyrelsen/Plantedirektoratet) iflg. § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om biavl på Læsø. Dronningerne i hvert led skal være parret på et dertil godkendt parringsområde, jf. § 1, stk. 2 nr. 2 i bekendtgørelse om biavl på Læsø. Der skal kunne dokumenteres at der ikke forekommer dronningeskift i løbet af støtteperioden. 

Der kan maksimalt opnås tilskud til 38 dronninger. 

Gå til siden Vejledninger og se oplysninger i vejledningen og ansøgningsskemaet

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Foreninger skal årligt aflægge regnskab til Landbrugsstyrelsen. Anmodning om udbetaling skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest den 15. november i tilsagnsåret, medmindre andet fremgår af tilsagnet om tilskud.

Ansøgningsfrister

Dyretilskud

Ansøgningsfristen for dyretilskud er den 15. marts 2018. 

Tilskud til avls- og raceforeninger

Ansøgningsfristen for tilskud til avls- og raceforeninger er den 15. november 2018.

Tilskud til brun Læsøbi

Ansøgningsfristen for dronningetilskud er den 1. maj 2018.

Ansøgningsfristen for etableringstilskud er den 1. oktober 2018. 

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Ansøgningsfristen for tilskud til foreningsarbejde er den 1. maj 2018. 

Send til

Du sender din ansøgning om tilskud til:

Dyre- og foreningstilskud:

E-mail: Bevaringsudvalget@lbst.dk

eller alternativt pr. post til

Landbrugsstyrelsen
Miljø & Biodiversitet
Nyropsgade 30 
1780 København V  

Vejledninger og ansøgningsskema

Du finder vejledninger og ansøgningsskemaer til dyretilskud og avls- og raceforeningstilskud herunder.

Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer 
I vejledningen om dyretilskud til bevaringsværdige dyr kan du bl.a. læse om hvilke arter og racer der er tilskudsberettiget.

Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer, 2018

Ansøgning om dyretilskud - kvæg, svin, heste, får og geder, og bestilling af skilt
Ansøgningsskema og samarbejdsaftale til brug for ansøgning om dyretilskud til kvæg, svin, heste, får og geder, inkl. mulighed for at bestille skiltet "Bevaringsbesætning":     

Skema til ansøgning om dyretilskud 2018 samt samarbejdsaftale

Skema til ansøgning om dyretilskud 2018 samt samarbejdsaftale

Bilag 1: Anmodning om skiltet Bevaringsbesætning

Ansøgning om avls- og raceforeningstilskud

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilskud til avls- og raceforeninger

Bilag til brug ved rejseudgift

Samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget kan ansøges om ved henvendelse til bevaringsudvalget@lbst.dk.

Vejledning om tilskud til brun Læsøbi 

I vejledningen om tilskud til brun Læsøbi kan du bl.a. læse om hvilke kriterier der er til art samt dokumentation. Du kan også læse om foreningstilskud.

Vejledning om tilskud til brun Læsøbi 

Ansøgningsskemaer, brun Læsøbi:    

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om dronningetilskud

Ansøgningsskema til brug for etableringstilskud 

Opfølgning på tilskud til brun Læsøbi:  

Stambog for bidronninger med tilskud i 2017

Se hvilke foreninger der har fået tilskud i 2017

Foreningsnavn:

 • Avlsforeningen Den Jydske Hest
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for får
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for Jysk
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for Malkekorthorn
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for Landracesvin
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for RDM
 • Dansk Gede Union - Avlsudvalget for Landracegeder
 • Frederiksborg Hesteavlsforening
 • Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Specialklubben for Danske Landhøns

Mere information

MENU