Gå til hovedindholdet

Tilskud til bevaring af husdyrracer

Miljø- og Fødevareministeriet giver tilskud til at bevare gamle danske husdyrracer. Vi giver dyretilskud til avlere af gamle danske husdyrracer og støtter endvidere avls- og raceforeninger for de oprindelige gamle husdyrracer.

Udbetaling af tilskud

Det er Landbrugsstyrelsen, som udbetaler tilskud til bevaring af gamle husdyrracer, men det er Bevaringsudvalget, der på vegne af Miljø- og fødevareministeren varetager den overordnede koordinering af arbejdet for tilskud til gamle danske husdyr samt til brun Læsøbi.

Vejledning og ansøgningsskemaer om tilskud til bevaring af den brune bi fra Læsø finder du her.

Formål med tilskuddet

Dyretilskud

Formålet med dyretilskudsordningen er at tilskynde ejere af gamle husdyrracer til at avle og registrere renracede dyr.

Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge populationsstørrelserne, fremme udbredelse af racerne til flest mulige avlere og fremme anvendelsen af et forholdsvist stort antal hanlige avlsdyr. Ordningen vil dermed modvirke genetisk drift og indavl.

Avls- og raceforeningstilskud

Formålet med avls- og raceforeningstilskud er at understøtte forenings aktiviteter, som fremmer bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer hos oprindelige danske husdyr.

Hvem kan søge?

Dyretilskud

Dyretilskud kan søges af personer og institutioner, som ejer og praktiserer renavl med oprindelige danske husdyrracer.

Se seneste liste over modtagere af dyretilskud

Tilskud til avls- og raceforeningers arbejde

Der vil i også i 2018 blive givet støtte til avls- og raceforeninger for gamle husdyr.

En forudsætning er, at foreningen har indgået en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget. 

Se hvilke foreninger der har indgået en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget  

Hvad giver vi tilskud til?

Dyretilskud

Oversigt over hvilke arter og racer af oprindelige danske husdyrracer, der er omfattet af ordningen om dyretilskud til avlsdyr: 

 • Kvæg: Jysk Kvæg, Rød Dansk Malkerace anno 1970, Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965, Korthorn af dansk afstamning og Agersø-kvæg.
 • Svin: Dansk Landracesvin anno 1970 og Sortbroget Landracesvin
 • Får: Dansk Landfår, herunder Ertebøllefår, og Hvidhovedet Marskfår
 • Geder: Dansk Landraceged
 • Heste: Den Jydske Hest, Frederiksborghest og Knabstrupper

Avls- og raceforeningstilskud

Inden for avls- og raceforeningstilskud kan der søges om tilskud til dækning af afholdte udgifter til: 

 • gebyrer for registrering og vurdering af dyr,
 • prøvetagning og kryokonservering af sæd og embryoner,
 • overvågning af bestandsstrukturen,
 • oplysningsvirksomhed og
 • afholdelse af møder for avlere af gamle husdyrracer.

 

Tilskuddets størrelse

Dyretilskud

Tilskuddene kan ifølge EUs godkendelse af ordningen den 17. november 2015 højest udgøre de ekstraomkostninger og indkomsttab, der er forbundet med hold af racen. Dette niveau er beregnet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Landbrugsstyrelsen har fastsat, at tilskuddet til hundyr højest udgør 3.000 kr. pr. dyreenhed og for handyr 8.000 kr. pr. dyreenhed. De konkrete satser for dyretilskud fastsættes ud fra indstilling fra Bevaringsudvalget.

Dyretilskud 2018

Art

Hundyr

Handyr

Heste

Jydske

Frederiksborg

Knabstrupper

1.000 kr.

2.000 kr.

2.000 kr.

 3.000 kr.

3.000 kr

3.000 kr

Kvæg

1.725 kr.

3.000 kr.

Svin

SL

   700 kr.

1.500 kr.

DL-1970

2.000 kr.

3.000 kr.

Får

   260 kr.

   520 kr.

Geder

   450 kr.

   696 kr.

Avls- og raceforeningstilskud

Tilskuddet udgør i 2018 maksimalt kr. 25.000 pr. race.

 

Betingelser for tilskud

Dyretilskud

Han- og hundyr af kvæg, svin, heste, får og geder berettigede til dyretilskud, hvis de har fået renracet afkom året før. 

Det er en betingelse, at dyrene og deres afkom er korrekt registreret i de relevante registre. Der findes desuden en række racespecifikke betingelser, som du kan finde oplysninger om i vejledningen.

Gå til siden med vejledninger 

Avls- og raceforeningstilskud

Avls- og raceforeninger skal i forbindelse med ansøgningen fremsende dokumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter til Landbrugsstyrelsen.

Avls- og raceforeningen skal desuden have indgået en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget.

Ansøgningsfrister

Dyretilskud

Ansøgningsfristen for dyretilskud er den 15. marts 2018. 

Tilskud til avls- og raceforeninger

Ansøgningsfristen for tilskud til avls- og raceforeninger er den 15. november 2018.

Send til

Du sender din ansøgning om tilskud til:

Dyre- og foreningstilskud:

E-mail: Bevaringsudvalget@lbst.dk

eller alternativt pr. post til

Landbrugsstyrelsen
Miljø & Biodiversitet
Nyropsgade 30 
1780 København V  

Vejledninger og ansøgningsskema

Du finder vejledninger og ansøgningsskemaer til dyretilskud og avls- og raceforeningstilskud herunder.

Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer 
I vejledningen om dyretilskud til bevaringsværdige dyr kan du bl.a. læse om hvilke arter og racer der er tilskudsberettiget.

Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer, 2018

Ansøgning om dyretilskud - kvæg, svin, heste, får og geder, og bestilling af skilt
Ansøgningsskema og samarbejdsaftale til brug for ansøgning om dyretilskud til kvæg, svin, heste, får og geder, inkl. mulighed for at bestille skiltet "Bevaringsbesætning":     

Skema til ansøgning om dyretilskud 2018 samt samarbejdsaftale

Skema til ansøgning om dyretilskud 2018 samt samarbejdsaftale

Bilag 1: Anmodning om skiltet Bevaringsbesætning

Ansøgning om avls- og raceforeningstilskud

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilskud til avls- og raceforeninger

Bilag til brug ved rejseudgift

Samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget kan ansøges om ved henvendelse til bevaringsudvalget@lbst.dk.

Vejledning om tilskud til brun Læsøbi 

Vejledning om tilskud til bevaring af den brune bi fra  Læsø finder du her.

Se hvilke foreninger der har fået tilskud i 2017

Foreningsnavn:

 • Avlsforeningen Den Jydske Hest
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for får
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for Jysk
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for Malkekorthorn
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for Landracesvin
 • Danske Husdyr - Avlsudvalget for RDM
 • Dansk Gede Union - Avlsudvalget for Landracegeder
 • Frederiksborg Hesteavlsforening
 • Knabstrupperforeningen for Danmark
 • Specialklubben for Danske Landhøns

Mere information

MENU