Gå til hovedindholdet

Tilskud til bevaring af brun bi fra Læsø

Miljø- og Fødevareministeriet støtter avlere af gamle danske husdyr ved bl.a. at yde dyretilskud til personer og institutioner, der praktiserer renavl med gamle danske husdyrracer. I 2009 udviklede det daværende Fødevareministerium en ny støtteordning rettet specifikt mod den brune bi fra Læsø.

Udbetaling af tilskud

Det er Landbrugsstyrelsen, som udbetaler tilskud til bevaring af gamle husdyrracer, men det er Bevaringsudvalget, der på vegne af Miljø- og Fødevareministeren varetager den overordnede koordinering af arbejdet for tilskud til den brune bi fra Læsø.

Formål med tilskuddet

 Tilskudsordningen for den brune bi fra Læsø skal bl.a. tilskynde biavlere til at avle og registrere renracede brune bier fra Læsø. Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge populationsstørrelserne, at fremme udbredelsen af den brune bi fra Læsø til flest mulige lokaliteter og avlere samt at fremme anvendelsen af et forholdsvist stort antal dronninger. Ordningen vil dermed modvirke genetisk drift og indavl.

Ud over tilskud til den brune bi fra Læsø ydes der også tilskud til foreningsarbejde omhandlende avlsarbejde for den brune bi fra Læsø.

 

Hvem kan søge?

Tilskud til brun Læsøbi

Personer og institutioner, der praktiserer avl af brun Læsøbi som defineret i bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009 om biavl på Læsø, §1, stk. 2 og 3 kan søge om tilskud.  

Bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009   

Foreningstilskud til brun Læsøbi

En avlsforening, som har indgået en samarbejdsaftale med det forhenværende Genressourceudvalg, kan opnå tilskud til foreningsarbejde, som beskæftiger sig med avlsarbejde angående brun Læsøbi.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilskud til brun bi fra Læsø

Tilskuddet kan søges af personer og institutioner, der praktiserer renavl med brun Læsøbi. Tilskudsberettiget er dronninger af brun Læsøbi som defineret i bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009 om biavl på Læsø, §1, stk. 2 og 3

”Stk. 2. Som brun Læsøbi anses bier, der
1) er tilhørende de 123 familier, som er udpeget af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet som særligt avlsegnede i 2008 eller
2) er afkom af de under nr.1 nævnte bier og er parret i området, der fremgår af bilag 1 eller i et godkendt parringsområde, jf. bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier og for brun Læsøbi 
3) er karakteriseret som brun Læsøbi af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved genetisk undersøgelse i 2007, og biavleren kan dokumentere at dronningen er den samme som ved denne undersøgelse.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen (tidl. Plantedirektoratet) kan, efter vurdering og indstilling fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), godkende bier med en genetisk profil svarende til den genetiske profil hos de i stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte bier, som brun Læsøbi.”

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Der kan opnås tilskud til hel eller delvis dækning af honorarer, kørselsudgifter, materialeudgifter blandt andet i forbindelse med 

  • Vurdering, selektion og registrering af dronninger
  • Overvågning af bestandsstrukturen
  • Kursusaktiviteter, herunder instruktionskurser for avlere om metoder i avl af brune Læsøbier, m.m.

Tilskuddets størrelse

Tilskud til brun bi fra Læsø

Tilskuddet udgør maksimalt 500 kr. pr. dronning. Retten til at opnå tilskud følger dronningen. Der ydes maksimalt tilskud i forhold til antallet af indvintrede dronninger i det foregående kalenderår.

Etableringstilskuddet udgør maksimalt 300 kr. pr. indkøbt samt parret dronning af brun Læsøbi. Tilskuddet ydes til den ansvarlige for et godkendt parringsområde (iht. Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier), som etablerer et nyt parringsområde med en population af brun Læsøbi eller udskifter populationen på en eksisterende parringsstation til brun Læsøbi.

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Foreningstilskud ydes til foreninger hvis formål understøtter bevarelsen og fremmer udbredelsen af rene populationer af den brune Læsøbi til flest mulige avlere på flest mulige egnede lokaliteter.

Betingelser for tilskud

Tilskud til den brune bi fra Læsø

For at opnå tilskud til avl af brun Læsøbi skal de anførte dronninger stamme fra stambogsførte dronninger der kan føres tilbage til en af de 123 udpegede dronninger fra 2007, eller er godkendt af Landbrugsstyrelsen (tidl. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen/NaturErhvervstyrelsen/Plantedirektoratet) iflg. § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om biavl på Læsø. Dronningerne i hvert led skal være parret på et dertil godkendt parringsområde, jf. § 1, stk. 2 nr. 2 i bekendtgørelse om biavl på Læsø. Der skal kunne dokumenteres at der ikke forekommer dronningeskift i løbet af støtteperioden. 

Der kan maksimalt opnås tilskud til 38 dronninger. 

Gå til siden Vejledninger og se oplysninger i vejledningen og ansøgningsskemaet

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Foreninger skal årligt aflægge regnskab til Landbrugsstyrelsen. Anmodning om udbetaling skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest den 15. november i tilsagnsåret, medmindre andet fremgår af tilsagnet om tilskud.

Ansøgningsfrister

Tilskud til brun bi fra Læsø

Ansøgningsfristen for dyretilskud (dronningetilskud) er den 1. maj 2018.

Ansøgningsfristen for etableringstilskud er den 1. oktober 2018. 

Foreningstilskud til brun bi fra Læsø

Ansøgningsfristen for tilskud til foreningsarbejde er den 1. maj 2018. 

Send til

Du sender din ansøgning om tilskud til:

E-mail: Bevaringsudvalget@lbst.dk

eller alternativt pr. post til

Landbrugsstyrelsen
Miljø & Biodiversitet
Nyropsgade 30 
1780 København V  

Att. Bevaringsudvalget

Vejledninger og ansøgningsskema

Du finder vejledninger og ansøgningsskemaer til dyretilskud (dronningetilskud), etableringstilskud og foreningstilskud herunder.

Vejledning om tilskud til den brune bi fra Læsø

I vejledningen om tilskud til brun bi fra Læsø kan du bl.a. læse om hvilke kriterier der er til art samt dokumentation. Du kan også læse om foreningstilskud.

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø 

Ansøgningsskemaer til den brune bi fra  Læsø

Som noget nyt i år skal du benytte det samme skema til ansøgning om dronningetilskud og til den senere opfølgning med stambogsoplysninger. Ved ansøgningen udfylder du de hvide områder i skemaet. Gem en kopi af skemaet, inden du indsender det til Landbrugsstyrelsen, senest 1. maj. Kopien skal du senere benytte til stambogsoplysninger for de ansøgte dronninger. Udfyld de grå områder i skemaet, og send alle oplysningerne til Landbrugsstyrelsen, senest 1. oktober. 

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om dronningetilskud og opfølgning med stambogsoplysninger for bidronninger

Ansøgningsskema til brug for etableringstilskud 

 Oplysningspligt

Her kan du læse en orientering om persondata, når vi har modtaget oplysninger om dig.

 

 

MENU