Gå til hovedindholdet

Statslige vådområder

Ordningen om tilskud til Statslige vådområdeprojekter skal medvirke til at skabe op til 18 vådomrområder med et samlet areal på 2300 hektar.

Ved etablering af vådområder forbedres vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofsbelastningen.

Hvem kan søge?

Ordningen er lukket for indgivelse af nye ansøgninger.

Hvad gav vi tilskud til?

Landbrugsstyrelsen kan inden for den bevillingsmæssige ramme yde tilskud til følgende projekter:

 • Forundersøgelser.  
 • Anlæg af vådområder.  

Ved forundersøgelser forstås undersøgelser, der gennemføres forud for anlæg af vådområder. Forundersøgelsen gør det muligt at vurdere, om et projekt kan gennemføres.

Forundersøgelser omfatter ejendomsmæssige og tekniske forhold 

Ejendomsmæssige forundersøgelser beskriver følgende:

De ejendomsmæssige forhold, herunder ejerskab, ejendommenes beliggenhed, driftsform, lodsejertilslutning, jordpris samt deltagernes erstatningsønsker, herunder behovet for erstatningsjord. Læs mere om ejendomsmæssig forundersøgelser her:

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Tekniske forundersøgelser beskriver følgende: 

Tekniske og biologiske forhold af betydning for anlæg af vådområder, herunder jordbundsforhold, topografi, flora og fauna. Ligeledes beskrives, hvorledes et projekt kan bidrage til at fremme formålet med denne ordning.  

Ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder skal omfatte alle udgifter til anlæg af vådområdet. Ansøgningen skal desuden indeholde en reservation af midler til fremskaffelse af projektjorden. Dermed bliver det muligt at vurdere den samlede projektøkonomi.

Ved godkendelse af ansøgningen gives der tilsagn om tilskud til Naturforvaltningsenhedens udgifter ved anlægget, og der reserveres midler til et eller flere af følgende virkemidler til anlæg af vådområder:

 1. Køb af projektjord.
 2. Jordfordeling.
 3. Tilskud til fastholdelse af vådområder i medfør af Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold.

Tilskuddets størrelse

Tilskud til forundersøgelse af vådområdeprojekter ydes med op til 100 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter.
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet. Tilsagnsbeløbet fastsættes i tilsagnet.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse for tilskud til anlæg af vådområder,

 1. at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås inden anmodning om udbetaling. Tilladelserne skal kunne dokumenteres på udbetalingstidspunktet, 
 2. at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder afsluttes inden en dato, der fastsættes af Landbrugsstyrelsen i tilsagnet. Afslutningsdatoen kan i behørigt begrundede tilfælde forlænges . Ansøgning om forlængelse skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen inden udløbet af projektperioden,
 3. at den projektansvarlige indsender slutudbetalingsanmodning, projektrapport, faglig erklæring og betalingsdokumentation rettidigt til Landbrugsstyrelsen,
 4. at projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet, og 
 5. at den projektansvarlige i mindst fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag,
 6. at der tinglyses servitut om vådområde på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet,
 7. at tilsagnshaver oplyser, om projektet er omfattet af en kontrakt, som er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler,
 8. ansøger sikre, at kontrolmyndigheder har adgang til projektområdet.

Hvad siger loven?

De relevante regler for tilskud til statslige vådområder fremgår af:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 539 af 12. juni 2012 om kriterier for statslige vådområdeprojekter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 294 af 15. marts 2013.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2012 om tilskud til statslige vådområdeprojekter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 303 af 18 . marts 2013 og bekendtgørelse nr. 952 af 28. augist 2014.

Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven).

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Formål med tilskuddet

Tilskud til Statslige vådområdeprojekter skal medvirke til at skabe op til 18 vådområder med et samlet areal på 2300 hektar.

Ved etablering af vådområder forbedres vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofsbelastningen.

Det er på regeringsniveau besluttet, at der skal etableres op til 10.000 hektar vådområder. Vådområderne har til formål at reducere udvaskningen af kvælstof med 1.130 ton.

Ordningen bidrager dermed til at opfylde Vandrammedirektivet. Der fremgår af udkast til statslige vandplaner, at udvaskningen af kvælstof skal reduceres med i alt 19.000 ton, heraf skal etablerede vådområder bidrage med 1.130 ton kvælstof. 

Ansøg om ændringer

Her kan du finde skema til ansøgning om ændring af projektet:

Projektændring

Ansøg om udbetaling

Udbetalingsanmodning

Ved udbetaling af tilskud til statslige vådområder skal følgende skemaer bruges:

Skema til anmodning om erklæring om gennemført forundersøgelse af statsligt vådområdeprojekt kan du se her:

Skema til anmodning om erklæring om gennemført forundersøgelse af statsligt vådområdeprojekt

Skema til anmodning om udtalelse om gennemført vådområdeprojekt kan du se her:

Skema til anmodning om udtalelse om gennemført vådområdeprojekt

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning til anlæg af vådområdeprojekter kan du finde her:

Vejledning om tilskud til statslige vådområdeprojekter

 •  
 • Ordningen er lukket for indgivelser af nye ansøgninger

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du anmode om ændring senest 2 måneder før projektperioden udløber. Forlængelser af projektperioden skal søges inden projektperiodens udløb. En ændring skal godkendes af os, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os, senest seks måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra den dato hvor projektet senest skal være afsluttet.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 27. februar 2018
MENU