Gå til hovedindholdet

Skoleordning for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt) 2018/2019

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk består af to ordninger. Tilskud til skolefrugt og -grønt og tilskud til skolemælk.

På de her sider kan du orientere dig om, hvordan du søger om tilskud til skolefrugt og - grønt i skoleåret 2018/2019. Ønsker du at søge tilsagn om tilskud til skolemælk, kan du læse mere her: Gå til siden om tilskud til skolemælk 2018/2019

Skoleelever i børnehaveklassen og 1.- 10. klassetrin kan få tilskud til frugt og grønt. Tilskuddet kommer fra EU og dækker op til 100 pct. af udgifterne. 

Tilskud til skolefrugt- og grønt er en effektiv måde at få børn til at spise mere frugt og grønt. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre. Frugt og grønt hjælper til forebyggelse af overvægt, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes.

Hvem kan søge?

Her kan du se, hvem der kan søge tilskud til uddeling af frugt og grønt:

 • Alle skoler med elever fra børnehaveklassen til 10. klassetrin.
  Undervisningsmyndigheder.
 • Kommuner, der søger om tilskud til skolefrugt-og grøntordninger på skoler i kommunen.
 • Leverandører og/eller distributører af frugt og grønt.
 • Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til

 • Frisk og uforarbejdet frugt og grønt der uddeles til elever. Produkterne kan både være økologiske og konventionelle.
 • Forarbejdede frugt og grønt der uddeles til elever, hvis det lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for frugt og grønt. Vær opmærksom på, at produkterne dog ikke må indeholde tilsat sukker.
 • Læringsaktiviteter.

Tilskuddets størrelse

Tilskudsprocenten er op til 100 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 1,25 kr. for konventionel frugt og grønt og 2,00 kr. for økologisk frugt og grønt pr. elev pr. undervisningsdag. Beregninger foretages på grundlag af tilskudsberettigede omkostninger eksklusiv moms. Det er vigtigt at bemærke, at tilskuddet ikke forudbetales.

Der kan gives tilskud til læringsaktiviteter. Dog højest 15 % af det tildelte tilsagn.

Betingelser for tilskud

Læs om betingelserne for tilskud i vejledningen og i bekendtgørelsen.

Hvad siger loven?

Danske regler for skoleåret 2017 - 2018

Bekendtgørelse nr. 268 af 10 april 2018 om tilskud til frugt, grønt og mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. (skoleordningen for frugt, grønt og mælk).

EU-regler for skoleåret 2017 - 2018

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt, grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/40 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014.

Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1234/2007.

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema til projekttilskud@lbst.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Prioritering af ansøgninger

Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning, dvs. du skal først ansøge om at få reserveret en del af puljen. Har du fået tilsagn, kan du ansøger påbegynde uddelingen af frugt og grønt.

Først-til-mølle princip
Vi træffer som udgangspunkt afgørelse om tilsagn om tilskud i den rækkefølge ansøgningerne modtages. Dog prioriteres ansøgninger, der er indsendt indenfor de første 24 timer efter åbningen af ansøgningsrunden. Det betyder, at alle tilskudsberettigede ansøgninger der indsendes indenfor de første 24 timer regnet fra kl. 8.00 d. 20. februar 2018, vil modtage tilsagn. Hvis ansøgninger overstiger den pulje, der er til rådighed, vil tilsagnene blive reduceret forholdsmæssigt.

Hvis der efter de 24 timer er penge tilbage, vil ansøgninger, der er modtaget efter de første 24 timer efter åbningen af ansøgningsrunden, prioriteres efter først til mølle. Der gives tilsagn indtil EU rammen er opbrugt.

Du skal være opmærksom på, at en ansøgning kun kan komme i betragtning, hvis har modtaget en korrekt udfyldt ansøgning inden ansøgningsfristen d. 4 april. 2018.

Du kan læse mere om det vejledningens afsnit 4.9, hvor der også er eksempler på prioritering.

Formål med tilskuddet

Blandt børn er der en øget forekomst af fedme som følge af forbrugsvaner og indtag af fødevarer, som ofte har et højt indhold af tilsat sukker, salt, fedt eller tilsætningsstoffer.

Derfor har EU vedtaget en skoleordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt, samt magre mælke- og mejeriprodukter. At spise frugt og grøntsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjertekarsygdomme.

I Danmark er skoleordningen for frugt, grønt og mælk delt op i to: en del for tilskud til uddeling af frugt og grønt på skoler, og en del for tilskud til uddeling af mælk og mejeriprodukter i skoler og dagtilbud.

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes læringsaktiviteter. En læringsaktivitet er et tiltag, der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed, frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion. Det er muligt enten selv at iværksætte læringsaktiviteter og søge om tilskud til det eller at benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller fra andre i forbindelse med eksemplevis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Du kan læse mere her.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilsagn om tilskud, evt. projektændringer og ansøge om udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Leverandørliste

Hvis du som skole ønsker at deltage i ordningen via en leverandør, kan du selv henvende dig til en leverandør for at undersøge, om du har mulighed for at deltage i skoleordningen ad den vej. Nedenstående liste er leverandører der enten allerede deltager i ordningen, eller som har udtrykt interesse for at deltage i ordningen.

Her er link til leverandørlisten.

Nye leverandører til skoleordningen kan blive optaget på listen ved at udfylde dette skema(Word)

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for tilsagn om tilskud til skolefrugt- og grønt skoleåret 2018/2019:

 • Der kan søges om tilsagn én gang om året.
 • Ordningen åbner for modtagelse af ansøgninger 20. februar 2018 kl. 8.00.
 • Fristen er 4. april 2018.
 • Der gives tilsagn om tilskud efter først til mølle princip. Læs mere om det i vejledningen.

Ansøgningsfrister for udbetaling for skoleåret 2018/2019
Har du modtaget tilsagn om tilskud, kan du ansøge om udbetaling én eller to gange årligt. Ansøgningerne dækker uddeling af frugt og grønt i perioderne:

Ansøgning om udbetaling én gang årligt dækker uddeling af frugt og grønt i perioden:

 • 1. august 2018 til 31. juli 2019

Ansøgning om udbetaling to gange årligt dækker uddeling af frugt og grønt i perioden:

 • 1. august 2018 til 31. december 2018
 • 1. januar 2019 til 31. juli 2019

For alle perioder gælder det, at så snart du har afholdt de sidste udgifter for de/den pågældende perioder, kan du indsende ansøgning om udbetaling. 

Ansøgning om udbetaling af tilskud, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter perioden, til hvilken, der søges om tilskud.

Ansøgningsfrist for ændring af tilsagn for skoleåret 2018/2019
Ansøgning om ændring eller overdragelse af tilsagn skal være modtaget senest 26. april 2019.

Ansøg om tilsagn og tilskud

Det er vigtigt, at du læser vejledningen inden du sender din ansøgning om tilsagn om tilskud. Vejledningen findes under fanen vejledning.

Et tilsagn fungerer som en forhåndstilmelding. Da ordningens midler er begrænsede, skal du som ansøger på forhånd have reserveret en andel af tilskudspuljen for senere at kunne søge om udbetaling af tilskud.

For skoler:
Ansøgningsskema om tilsagn for skoler til skolefrugt- og grønt(Word)

For kommuner og leverandører
Ansøgningsskema for kommuner og leverandører til skolefrugt- og grønt(Word)

C - Erklæringsskema til skoler som søger igennem en leverandør eller kommune(Word)

D - Oversigt over skoler, som søger igennem en leverandør eller kommune (Excel)

Ansøgningsmateriale til udbetaling vil blive tilgængeligt efter sommerferien 2018/2019

Behandling af personoplysninger

Ansøg om ændring

Du kan søge om ændring af dit tilsagn til følgende:

 • Ændring af projekt vedrørende tilskud til læringsaktiviteter.
 • Hvis du som leverandør eller kommune ønsker at ændre i de skoler, der deltager i ordningen under dit tilsagn. Enten at færre skoler deltager og/eller hvis nye skoler ønsker at deltage i ordningen.
 • Hvis du ønsker at overdrage dit tilsagn.

Ansøg om udbetaling

ANSØGNING OM UDBETALING SKOLEÅRET 2018 - 2019

Leverandører og kommuner

 • Skema for leverandører og kommuner til ansøgning om udbetaling (under udarbejdelse)
 • B- Bilagsskema for leverandører og kommuner (under udarbejdelse)
 • Kvittering for levering af skolefrugt (under udarbejdelse)

Bemærk at skemaerne kommer i løbet af efteråret/vinter 2018.

Vi skal have oplysninger om de uddelte mængder i kilo. Hvis vægten ikke fremgår af fakturaen, kan du hente hjælpe i frugt- og grøntliste. Her fremgår den skønsmæssige vægt for en lang række frugt og grøntsager.

Gå til frugt- og grøntlisten

Kalender over uddelingsdage
Du kan bruge kalenderen til at få et overblik over, hvor mange dage du har uddelt frugt og grønt i. Den kan vedlægges til din ansøgning om udbetaling.

Kalender for skoleåret 2018/2019

Behandling af personoplysninger
 

Læringsaktiviteter

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af produkter også iværksættes læringsaktiviteter. En læringsaktivitet er et tiltag, der fremmer børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion.

Det er muligt selv at iværksætte læringsaktiviteter eller benytte sig af de materialer, som Landbrugsstyrelsen stiller gratis til rådighed.

Du iværksætter selv læringsaktiviteter
Du kan som ansøger selv iværksætte læringsaktiviteter. Læringsaktiviteter kan være aktiviteter som eksempelvis temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der findes passende for børnenes alder. Du kan læse mere om det i vejledningen.

Iværksætter du selv læringsaktiviteter har du mulighed for at søge om tilskud til det.

Landbrugsstyrelsens læringsaktiviteter
Landbrugsstyrelsen stiller læringsaktiviteter gratis til rådighed. Dette er enten i form af en tegneserie til de mindste børn og optil 6. klassetrin eller en quiz til de større børn fra 7.- 10. klassetrin. Landbrugsstyrelsen står for leveringen af læringsaktiviteterne, og du står for uddelingen til af læringsaktiviteterne til de elever, der deltager i ordningen.

Du får tilsendt læringsaktiviteterne ved downloade dem på siden eller ved at kontakte Landbrugsstyrelsen på mail: projekttilskud@lbst.dk

Tegneserie

Quiz 

Quiz-facitliste

Skiltning

Det er et krav i EU-reglerne, at du som modtager af tilskud oplyser offentligheden om det tilskud, som du modtager under skoleordningen. Det kalder vi ”skiltning”. Det er de deltagende skoler, der er omfattet af krav om skiltning.

Du skal informere offentligheden enten via en plakat ved skolens hovedindgang eller via et banner på skolens hjemmeside. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed. 

Webbanner 300x300

Webbanner 400x200

Plakat

Vejledning

Der er én fælles vejledning for tilskud til skolefrugt- og grønt og tilskud til skolemælk. Vejledningen er delt op i følgende:

 • Fælles afsnit
 • Afsnit om tilskud til skolefrugt- og grønt
 • Afsnit om tilskud til skolemælk
 • Fælles afsnit

Vær derfor opmærksom på at få læst alle de relevante afsnit.

Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk skoleåret 2018 - 2019

Opdateret 7. juni 2018
MENU