Gå til hovedindholdet

Særlige levesteder for bilag IV-arter

Formålet med ordningen er at sikre eller forbedre levesteder for arter på Habitatdirektivets bilag IV.  De tilsagnsberettigede projekttyper har til formål at tilgodese markfirben, birkemus og padder på EU’s habitatdirektiv bilag IV.

Resultat af ansøgningsrunden 2015-2016

Vi har afsluttet sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger til tilskudsordningen.

Der har i alt været 587 ansøgere til ordningen Særlige levesteder for bilag IV-arter, og de har søgt tilskud for knap 49 mio. kr. Interessen har været enorm, og det betyder også, at vi har modtaget flere ansøgninger, end vi har kunnet yde tilskud til. Der var afsat 10 mio. kr. i alt.

Tilskud til 363 levesteder til truede arter

Tilskuddene er fordelt mellem de fem forskellige indsatstyper: etablering af søer, oprensning af søer, reetablering af stendiger, etablering af jorddiger og etablering af stendynger.

Tilskuddene fordeler sig således på de forskellige indsatstyper:

Indsatstype

Antal levesteder

Fordeling på antal projekter

Beløb mio. kr.

Etablering af søer

112 søer

9

3,8

Oprensning af søer

118 søer

47

2,9

Reetablering af stendiger

12 stendiger

11

2,2

Etablering af jorddiger

41 jorddiger

21

0,5

Etablering af stendynger

80 stendynger

24

0,6

I alt

363

112

10,0

Tabel 1 Nogle projekter indeholder flere forskellige typer af indsatser, så det samme projekt kan tælle med flere gange i kolonnen ”Fordeling på antal projekter”. Samlet gives der tilskud til 93 projekter.

I alt er der givet tilskud til 363 levesteder, som er fordelt på 93 projekter.

De projekter, der har opnået tilskud, er med til skabe bedre betingelser for de truede arterne, hvor nye levesteder bl.a. kan fungere som trædesten og skabe forbindelser mellem levesteder. Det vil forbedre arterne spredningsmuligheder og sandsynligheden for at overleve i det danske landskab.

Stor ansøgertilslutning og prioritering af projekterne

Den store ansøgningstilslutning til ordningen har betydet, at Landbrugsstyrelsen ikke har kunnet imødekomme alle ansøgninger. Derfor er projekter blevet prioriteret efter den rækkefølge, som er beskrevet i bekendtgørelsen og vejledningen, og de projekter, der har ligget højst i prioriteringen har opnået tilskud.

For at opnå tilskud til de enkelte indsatstyper skulle projekterne opnå følgende:

Etablering af søer:

-      Projektet skal ligge inden for forekomst af grønbroget tudse, strandtudse, klokkefrø og løgfrø

-      Projektet skal indeholde mindst 6 søer

-      Projektet skal have en projektstørrelse på mindst 6000 m2

Oprensning af søer:

-      Projektet skal ligge inden for forekomst af grønbroget tudse, strandtudse, klokkefrø og løgfrø

-      Projektet skal have en omkostningseffektivitet på mindst 73,36 kr./m2 

Reetablering af stendiger:

-      Alle de tilskudsberettigede projekter inden for forekomst af markfirben har fået tilskud

-      Projekterne inden for udbredelse af markfirben, skal have en omkostningseffektivitet på mindst 80,69 kr./m

Etablering af jorddiger:

-      Alle tilskudsberettigede projekter har fået tilskud 

Etablering af stendynger:

-      Alle tilskudsberettigede projekter har fået tilskud 

Kort over de projekter, der har fået tilskud

Her kan du se, hvor i landet de projekter, der har opnået tilskud er placeret.

Etablering af søer

Oprensning af søer

Reetablering af stendiger 

Etablering af jorddiger

Etablering af stendynger

Hvem kan søge?

Private lodsejere, foreninger, private virksomheder, fonde, organisationer, offentlige institutioner og kommunale fællesskaber.

Staten kan ikke søge om tilsagn om tilskud.

Hvad giver vi tilskud til?

Levesteder

Der kan søges om tilsagn om tilskud til etablering af følgende levesteder:

 • etablering af søer
 • oprensning af søer
 • reetablering af stendiger
 • etablering af jorddiger
 • etablering af stendynger

Det er muligt at søge om tilskud til flere levesteder.

Du kan søge om tilskud til løn til tilsagnshavers personale, køb af materiel og anlægsarbejder - herunder entreprenørydelser og konsulentbistand.

Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til gennemførelsen af projektet.  

Etablering af søer

Søen skal være mellem 100-1000 m2. Søen skal ligge inden for udbredelse eller forekomst af springfrø, klokkefrø, spidsnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse eller strandtuse.

Oprensning af sø

Søen skal være mellem 100-1000 m2 (efter søen er oprenset). Søen skal ligge inden for udbredelse eller forekomst af springfrø, klokkefrø, spidsnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse eller strandtuse.

Du skal i ansøgningen vedlægge et billede af den sø du ønsker oprenset.

Reetablering af stendige

Stendiget skal ligge inden for udbredelse eller forekomst af markfirben.

Du skal i ansøgningen vedlægge et billede af det stendige du ønsker at reetablere.

Etablering af jorddige

Jorddiget skal etableres med en højde på minimum 1 meter, således at jorddiget bevarer en højde på 0,5 – 0,75 meter, når jorden har sat sig. Jorddiget skal ligge inden for udbredelse eller forekomst af birkemus eller markfirben.

Etablering af stendynge

Stendyngen skal etableres med en højde på minimum 1 meter. Stendyngen skal ligge inden for udbredelse eller forekomst af markfirben, springfrø, klokkefrø, spidsnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse eller strandtuse.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre følgende af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet:

 • For udvalgte projekttyper kan du få tilskud, der dækker op til 100 procent af dine udgifter, som er direkte relateret til projektet. 
 • For andre projekttyper kan du få tilskud efter fastsatte maksimalpriser, som vil fremgå af bekendtgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt.

Betingelser for tilskud

For at få tilskud skal du opfylde en række betingelser. Du skal blandt andet leve op til de krav, de offentlige myndigheder stiller. Projekterne skal gennemføres efter gældende lovgivning, og som tilsagnshaver skal du indhente alle nødvendige tilladelser.

Tilskud dækker kun godkendte udgifter

Vær opmærksom på, at du kun kan få tilskud til at dække udgifter, som du på forhånd har søgt om i din ansøgning. Du kan se, hvilke udgifter du kan få dækket i det tilsagn, som vi sender til dig, hvis din ansøgning bliver godkendt.

Husk, at du i skemaet blandt andet skal beskrive og begrunde den løsning, du har søgt om tilskud til. Det skal være til en rimelig pris og holde i mindst fem år fra projektets start.

Ansøgningen skal indeholde to tilbud

Det skal være muligt for os at vurdere, om dit valg af materialer eller metode er velbegrundet, og at der ikke findes billigere løsninger. Du skal indhente og vedhæfte mindst to tilbud på at få udført projektet. 

For projekttypen etablering af sø er det ikke nødvendigt at indhente to tilbud.

Landbrugsstyrelsen sætter en frist for projektet

Hvis din ansøgning bliver godkendt, sender vi dig et tilsagn, som er din dokumentation for, at du kan gå i gang med at gennemføre projektet og få dækket dine udgifter.

I tilsagnet sætter vi en frist for, hvornår projektet skal være færdigt. Hvis du ikke kan nå at blive færdig med etableringen af projektet inden den fastsatte frist, skal du bede om udsættelse senest ti dage før, at fristen udløber.  

Udbetaling

Pengene til projektet bliver først udbetalt, når projektet står færdigt. Det er ikke muligt at indsende en rateudbetalingsanmodning.

Når projektet er færdigt, skal du indsende et særligt skema til anmodning om udbetaling.

Foruden udbetalingsanmodningen skal du vedhæfte: 

 • opgørelse over betalte tilskudsberretigede udgifter
 • dokumentation for, at alle tilskudsberettigede udgifter er afholdt
 • dokumentation for, at alle tilskudsberettigede udgifter er betalt
 • hvis der er krav om opsætning af skilt, skal du sende et foto af skiltet/plakaten/tavlen/pladen, der viser hvad der står på skiltet, og hvor skiltet er placeret.
 • projektrapport

Når du har fået tilskud til projekter, har du ansvar for at opretholde projektet i fem år.

Udbetalingsanmodningerne skal være tilgængelige

Du skal sørge for, at udbetalingsanmodninger med dine originale regnskabsbilag er tilgængelige i mindst fem et halvt år fra datoen for slutudbetalingen. 

Kontrol myndighederne skal have adgang

Som tilsagnshaver skal du sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektarealerne i forbindelse med kontrol.

Særligt om skiltning

Læs mere om synliggørelse af tilskud

Kort over forekomst, udbredelse og biogeografiske regioner

Her kan du læse om kortene over Bilag IV-arternes forekomst og udbredelse samt de biogeografiske regioner.

Når du søger om tilskud til etablering af et levested under denne ordning, skal du orientere dig i de forskellige kortlag, for at finde ud af, om dit projekt er tilskudsberettiget og hvor højt det vil blive prioriteret.

Du kan via følgende links tilgå data på to forskellige måder

Læs mere om kortene

Der er to kortlag for hver art. Derudover er der et kortlag, som viser grænsen mellem de to biogeografiske regioner, som Danmark er omfattet af.

Hver type af indsats er målrettet bestemte arter, fx er etablering af jorddige målrettet birkemus og markfirben.

På kortene kan du se, hvor dit projekt ligger i forhold til de forskellige arter, og dermed også hvilke indsatser du kan søge om tilskud til. Dit projekt er kun tilskudsberettiget, hvis indsatserne i dit projekt ligger inden for kortlægningen af de arter, som indsatserne er målrettet til.  

Du kan i vejledningen læse mere om, hvilke arter der hører til de forskellige indsatser.

Det kan være, at dit projekt ligger inden for kortlægningen af flere forskellige arter. Her skal du være opmærksom på, at du i ansøgningsskemaet kun kan vælge én art pr. indsats, og det kan derfor være, at du skal vælge, hvilken art dit projekt anlægges til. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at arterne er rangeret, fx bliver jorddiger, der anlægges til birkemus prioriteret højere end jorddiger, der anlægges til markfirben.

Du kan i vejledningen læse mere om, hvordan arterne er rangeret.

Du finder desuden et kortlag, der viser grænsen mellem de to biogeografiske regioner atlantisk region og kontinental region. Det skyldes, at arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander prioriteres forskelligt i de to regioner.

Visning på kort

Hvert kort viser områder med forekomst og områder med udbredelse. De mørkegrønne områder viser arternes forekomst i Danmark. De lysegrønne områder viser arternes udbredelse i Danmark. Forekomst betyder, at arten er registreret og derfor med sikkerhed forekommer på nuværende tidspunkt i området. Udbredelse betyder, at arten ikke er registreret i området, men pga. artens spredningsevne, kan arten forventes at forekomme/sprede sig hertil i fremtiden.

Dit projekt bliver prioriteret højere, hvis det ligger inden for området med forekomst af arten end hvis det ligger inden for artens udbredelse. Du kan derfor gennem kortlagene få en idé om, hvor højt dit projekt vil blive prioriteret.

Du ser grænsen mellem de to biogeografiske regioner på Visning på kort ved at slå kortlaget "kontinental" til. Den kontinentale region vises med brun farve og den resterende del af kortet er den atlantiske region.

Download af GIS filer

Du kan også downloade kortlagene som shape file. Når du har downloadet dem, er det vigtigt at sortere på attributten ”Kat_1”, som fortæller om der er tale om områder med forekomst eller udbredelse.

Hvem har leveret kortene

DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har leveret data til kortene, som er udarbejdet i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA (National Overvågning af Vand og Natur). Landbrugsstyrelsen fremstiller kortene til administration af ordningen.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen findes henholdsvis på: 

EUR-lex

Retsinfo.dk

Danske forskrifter:

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter

Om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

Lov nr. 1360 af 16. december 2016 


EU-forskrifter:

Rådets forordning nr. 1303/2013 om om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.

Kommisionsforordninger

Kommissions forordning (EF) 65/2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Kommissions gennemførelsesforordning (EU) 808/2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings – og kontrolsystem, sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret. 

Sådan søger du

Fra den 2. november 2015 til og med den 12. januar 2016 er det muligt at søge tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV arter.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til ordningen Særlige levesteder for bilag IV arter, er at opretholde og lave nye levesteder for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Ordningen skal forbedre arternes levevilkår og spredningsmuligheder ved at opretholde og lave nye levesteder. De tilsagnsberettigede indsatsområder har til formål at tilgodese markfirben, birkemus og padder på EU’s habitatdirektiv bilag IV.

Typiske spørgsmål og svar

Kan jeg få tilskud til at udvide en sø?
Svar: Nej, det kan du ikke. Vi kan give tilskud til at etablere en helt ny sø eller at oprense en eksisterende sø. 

Kan jeg eftersende tilladelser?
Svar: Ja, det kan du godt. Tilladelserne behøver ikke foreligge på ansøgningstidspunktet, men de skal være der, når du søger om at få dit tilskud udbetalt. Husk altid at få eventuelle tilladelser i hus, før du påbegynder dit projekt.

Kan jeg få tilskud til projekter beliggende i skov?
Svar: Nej, det kan du ikke.

De kort med udbredelse og forekomst, der ligger på hjemmesiden, er forkerte. De stemmer ikke overens med virkeligheden. Er det altid kortene, der gælder?
Svar: Ja, det er altid kortene, der gælder, uanset at du har registreret en art på din ejendom, der ikke fremgår af kortene. 

Kan jeg få tilskud til moms?
Svar: Ja, det kan du godt, hvis du selv afholder momsen. Husk da i din ansøgning at ansøge om beløbet inklusiv moms.

Skal I se 2 tilbud på etablering af søer?
Svar: Nej, det skal vi ikke. Vi giver tilskud ud fra maksimalpriser. Du skal dog være opmærksom på, at du overholder den danske tilbudslov.

Kan jeg indsende underskrift af ansøgningen i et separat dokument, så jeg undgår at scanne samtlige sider ind?
Svar: Ja, det kan du godt.  

Ansøg om støtte

Ordningen lukkede for indgivelse af nye ansøgninger den 12. januar 2016.

Henvendelse vedrørende ordningen kan ske til vandnatur@lbst.dk.

Ansøg om ændringer

Ansøgning om ændring af tilsagnshaver eller ændring af projekt  kan godkendes af Landbrugsstyrelsen. Ændringerne skal godkendes før de iværksættes.

Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Ansøgning om forlængelse af projektperiode skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest ti dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Ansøgning om ændringer skal indsendes via e-mail til vandnatur@lbst.dk

Ansøgning om projektændring skal indsendes på et særligt skema.

Ansøgningsskema til projektændring 

Ansøgning om overdragelse af tilsagn skal indsendes på et særligt skema.

Overdragelsesansøgning

Ansøg om udbetaling

Rateudbetaling

Det er ikke muligt at indsende en rateudbetalingsanmodning.

Slutudbetaling

Anmodning om slutudbetaling skal indsendes på et særligt skema.

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Sammen med dit udbetalingsskema skal du også udfylde og indsende en slutrapport.

Slutrapport

Slutudbetalingsanmodningen skal vedlægges originale fakturaer på projektudgifterne og dokumentation for betaling heraf.

Anmodning om udbetaling skal indsendes via e-mail til vandnatur@lbst.dk

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Udbetalingsvejledning

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående skema udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodning.

Projektansættelse

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i fem et halvt år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i fem et halvt år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod fem år, men det er altså fem et halvt år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning om tilskud til Særlige levesteder til bilag IV-arter.

Vær opmærksom på dit projekt kan være omfattet af krav om skiltning.

Find mere information her

Vejledning til udbetaling af tilskud.

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  Vi sørger for at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på denne side.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Landbrugsstyrelsen senest kl 23:59 på ansøgningsperiodens sidste dag.

  Landbrugsstyrelsen - kvittering

  Vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Landbrugsstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Din ansøgning behandles. Dette kan tage op til tre måneder for fuldt oplyste ansøgninger. Du får enten udstedt et tilsagn, som du bedes læse grundigt eller et afslag, som du har mulighed for at klage over.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du kan blive bedt om, at indsende manglende eller supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer at der mangler oplysninger. Først derefter kan udstedes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du oplyse os om det senest to måneder før projektperioden udløber. For anmodning om forlængelse af projektperioden, skal du oplyse om det senest 10 dage før projektperioden udløber. En ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden. Alle regninger skal være udstedt til dig inden for projektperioden og betalt af dig inden du indsender din anmodning om udbetaling.

   

   

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskuddet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud. Herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem et halvt år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og/eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 20. marts 2018
MENU