Gå til hovedindholdet

Ekstensivt Landbrug

1-årig særlig miljøstøtte til Ekstensivt Landbrug. Lukket.

Ordningen er i 2015 erstattet af Økologisk Arealtilskud, der kun kan ansøges af økologiske bedrifter.

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilskud ekstensivt landbrug, hvis du ejer eller forpagter landbrugsjord i Danmark, og hvis du har landbrugs- eller gartneriproduktion på jorden.

Hvad giver vi tilskud til?

Arealer og afgrøder, du kan få tilskud til

Du kan søge tilskud til Ekstensivt landbrug til arealer, der er støtteberettigede under Enkeltbealingsordningen, og som er:

 • omdriftsarealer
 • permanente græsarealer
 • permanente afgrøder (fx lavskov, vin og frugttræer og bærbuske).

Arealer og afgrøder, du ikke kan få tilskud til

Under ordningen Ekstensivt landbrug kan du ikke søge støtte til:

 • udyrkede arealer
 • arealer med skov
 • arealer med MVJ-tilsagn
 • randzonearealer
 • produktion af juletræer og pyntegrønt.

Du kan læse mere om afgrøder, der ikke er støtteberettigede i vejledningen, afsnit 2.5.1.

Gå til siden med Vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet er ca. 820 kr. pr. ha.

Størrelsen på tilskuddet bliver fastsat i euro. Derfor kan det variere fra år til år, hvor meget du får udbetalt i danske kroner.

Betingelser for tilskud

Arealerne skal blandt andet opfylde følgende krav:

 • Alle arealer skal være støtteberettigede under Enkeltbetalingsordningen.
 • Arealer med græs i omdrift og permanente græsarealer skal afgræsses, eller plejes med slæt, i perioden 15. maj til 31. august. Arealet skal fremstå med tæt lavt plantedække d. 31. august.
 • Du må ikke bruge sprøjtemidler.
 • Du skal dyrke arealerne med nedsat tilførsel af kvælstof. Du vælger én af følgende muligheder:
  • At du gøder med max. 140 kg. N pr. ha på bedriftens harmoniareal.
  • At du max. bruger 75 % af den samlede N-kvote for bedriftens marker

 • Du skal udarbejde gødningskvoteberegning og gødningsregnskab
 • Du skal hele tiden opbevare en opdateret gødningskvoteberegning på bedriften. Du skal opdatere din gødningskvote senest 7 dage, efter du eventuelt foretager en ændring.

I Vejledningen til Enkeltbetaling 2013 kan du se, hvilke arealer der er støtteberettigede under Enkeltbetalingsordningen.

Gå til siden Vejledning for Vejledning til Enkeltbetaling 2013

Krav om indsendelse af gødningskvoteberegning 

Du skal senest den 16. april 2014 indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014. Skemaet indsendes via Tast selv-service.

Se hvordan du udarbejder gødningskvoteberegning i Vejledning om Gødsknings- og Harmoniforhold og i Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, som du finder du på:

Gå til siden Gødningskvoteberegning

Oversigt over tilskudsordninger, med krav om udarbejdelse af gødningskvoteberegning og et gødningsregnskab

Sådan søger du

Søg om tilskud gennem Fællesskemaet

Du søger om tilskud til ekstensivt landbrug i Fællesskema på siden "1-årige ordninger".

Beregning af gødningskvote i skemaet "Gødningskvote og efterafgrøder" via Tast selv-service

På siden "Forside" i Fællesskemaet skal du angive, hvilken model for reduktion af kvælstoftilførsel du vælger. Du skal opdatere gødningskvoteberegningen i skemaet "Gødningskvote og efterafgrøder" senest 7 dage efter du har lavet en ændring.

Læs mere om beregning af din gødningskvote i vejledingen, afsnit 2.4.3 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68

Ansøgningsfrist

Tilskud til ekstensivt landbrug er etårigt, så du skal søge én gang om året. Fristen for ansøgningen er den samme som fristen til Enkeltbetaling.

Prioritering af ansøgninger

Hvis Landbrugsstyrelsen modtager flere ansøgninger om tilskud til ekstensivt landbrug, end der afsat penge til, prioriterer vi mellem ansøgningerne. Du kan læse om kriterierne for prioritering af ansøgninger i vejledningen.

Gå til side med Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68

Formål med tilskuddet

Formålet med at give tilskud til ekstensivt landbrug er at opnå større hensyn til miljøet og naturen. Ordningen skal fremme en landbrugsproduktion, der er ekstensiv, herunder økologisk drevet. På den måde skal ordningen bidrage til en reduceret udvaskning af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for Ekstensivt landbrug finder du på Retsinformations netsted og på EUR-lex (som er en del af EU's netsted):

Danske forskrifter:

Om Ekstensivt Landbrug.

Bekendtgørelse nr. 77 af 29. januar 2013 om særlig støtte til landbrugere til ekstensivt landbrug

EU-forskrifter:

Om Direkte landbrugsstøtte.

Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009

Ansøg om støtte

Du søger i Fællesskema via Tast selv-service. 

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om Enkeltbetaling.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2014

Ansøg om særlig miljøstøtte

Du søger om særlig miljøstøtte i Fællesskema 2014 på siden "etårige ordninger"

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskemaet i Vejledning til Fællesskema.

Gå til Vejledning til Fællesskema

Fællesskema indsender du via Tast selv-service til Landbrugsstyrelsen.

 

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Bemærk, at der kun kan udbetales tilskud for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 15. maj 2014

Efter den 15. maj 2014 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68

I Vejledningen kan du læse om alle de 1-årige særlige miljøstøtteordninger, du kan søge i 2014.

Vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68 - 1-årige miljøstøtteordninger, februar 2014

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabellen, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel 2014

Enkeltbetalingsordningen

For at opnå særlig miljøstøtte skal arealerne være støtteberettiget under Enkeltbetalingsordning

Læs mere i Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Fællesskema 2014

Du søger om særlig miljøstøtte gennem Fællesskemaet, som  du indsender Fællesskema via Tast selv-service

Læs Vejledning til Fællesskema 2014

Gødningskvoteberegning 

I Fællesskema på siden ”Forside” skal du  angive, hvilken gødningskvote du vælger, at at overholde i planperioden 2013/14:

 • Maksimal tilførsel af 140 kg total N pr. ha på bedriftens samlede harmoniareal, eller 
 • 75 % af N-kvoten for marker under Ekstensivt landbrug medregnes i bedriftens samlede N-kvote.

Du skal udfylde og indsende skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2014”, Skemaet finder du på Fødevareministeriets Tast Selv-service. Skemaet indsendes senest fristen for at indsende ansøgning om Enkeltbetaling i Fællesskema.

Du skal opdatere din gødningskvote senest 7 dage, efter du eventuelt foretager en ændring.

Se hvordan du udarbejder gødningskvoteberegning i Vejledning om Gødsknings- og Harmoniforhold og i Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, som du finder du på:

Gå til siden Gødningskvoteberegning

Læs mere om skemaet  ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast Selv-service

Producentskifte

 • Støtten udbetales til den, der indsender Fællesskema, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger i løbet af ansøgningsåret.
 • Hvis det evt. er aftalt, at ny ejer eller forpagter skal have udbetalt støtten, kan der indsendes en erklæring om transport til Landbrugsstyrelsen.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Erklæring om transport

 •  
 • Start
 • 1. januar 2014

  Ansøger

  Betingelser for særlig miljøstøtte skal overholdes

 • 1. februar 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Fællesskema 2014 er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger for 2014 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2014 i Tast selv-service

 • 16. april 2014

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2014 og for at indsende skemaet Gødningskvoteberegning og Efterafgrøder

 • 17. april 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 15. maj 2014

  Ansøger

  Frist for indsendelse af ændringer til ansøgning i Fællesskema 2014

 • 31. august 2014

  Ansøger

  Græsarealer skal være plejet med slæt eller med afgræsning, så de fremstår med tæt og lav plantedække.

 • 1. december 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af Enkeltbetaling 2014 påbegyndes. Udbetaling af særlig miljøstøtte artikel 68 påbegyndes.

  Udbetalingen slutter normalt den 30. juni 2015

 • Stop

Hvilke andre ordninger kan jeg kombinere med ekstensivt Landbrug

Du kan kombinere tilskud til Ekstensivt Landbrug med følgende ordninger:

 • Enkeltbetaling
 • Omlægningstilskud til økologisk jordbrug
 • Ø-støtte
 • Etablering af flerårige energiafgrøder
 • Produktion af flerårige energiafgrøder

I forenlighedstabellen kan du se hvilke ordninger du kan kombinere

Gå til siden Vejledninger

Randzoneloven og tilskud til Ekstensivt Landbrug

Med lov om randzoner (randzoneloven) blev der indført forbud mod gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbehandling på randzonearealer.

Du må derfor heller ikke søge særlig miljøstøtte til Ekstensivt Landbrug til arealerne i randzonen.

Se for hvilke støtteordninger (5-årige og 1-årige) du kan søge om tilskud til arealer i randzonen og for hvilke ordninger, du kan modtage kompensation for randzonen.

Oversigt over randzoner og miljøordninger

Hvordan laver jeg gødningskvoteberegning?

Når du søger om støtte til Ekstensivt Landbrug skal du gøre følgende:

I Fællesskema skal du:

på "Forsiden" i Fællesskema skal du anføre, om du vælger enten:

 • kvælstofbegrænsningen 140 kg pr. ha harmoniareal eller
 • 75 % af N-kvoten for dine tilsagnsmarker.

I skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” skal du:

Du skal blandt andet udfylde siden ”Beregning af gødningskvote” punkt E med oplysninger om:

 • marknummer, areal, afgrøde, JB-nr., forfrugt og kvælstofnorm
 • beregningen af den reducerede N-kvote for hver enkelt af dine tilsagnsmarker, og
 • bedriftens samlede reducerede N-kvote jf. reglerne i bekendtgørelsen om gødskning.
 • Husk at altid at opdatere gødningskvoteberegningen, efter du har anført oplysningerne.

Din samlede reducerede N-kvote pr. ha vil herefter fremgå af kolonne 25.

Husk at indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder via Tast selv-service senest den 16. april 2014.

Du skal opdatere din gødningskvoteberegning senest 7 dage efter, du har lavet ændringer.

Se hvordan du udarbejder gødningskvoteberegning i Vejledning om Gødsknings- og Harmoniforhold og i Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, som du finder du på:

Gå til siden Gødningskvoteberegning

Hvordan undgår jeg at få høringsbreve?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om din ansøgning om støtte:

 • Vær kritisk, når du indlæser din markplan fra sidste år.
 • Søg altid kun tilskud til de arealer, der er berettiget til støtte
 • Gennemgå de markblokke, som du har marker i.
 • Undgå overlap med naboen. 

I Vejledning til Fællesskema 2014 kan du læse nogle tips til hvordan du undgår høringsbreve.

Gå til tekst om "Sådan udgår du høringsbreve" i Vejledning til Fællesskema 2014.

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet en gang om året. Udbetalingen sker i perioden fra 1. december 2014 til 30. juni 2015. Tilskuddet bliver først udbetalt, efter vi har behandlet din ansøgning om Enkeltbetaling.

Tilskuddet udbetales til den, der indsender Fællesskemaet, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger i ansøgningsåret.

Er tilskuddet skattepligtigt?

Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget der bliver udbetalt.

Opdateret 14. august 2017
MENU