Gå til hovedindholdet

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

Du kan søge tilskud til projekter i særligt udpegede Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning på arealer, som på nuværende tidspunkt ikke kan afgræsses.

Natura 2000 er et fælles europæisk netværk til beskyttelse af naturtyper og arter.

Du kan få flere oplysninger om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Har du et tilsagn fra 2015 eller tidligere, kan du finde information og vejledning vedrørende dit tilsagn her:

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000 (2015)

Denne ordning er del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Du kan læse mere om det danske landdistriktsprogram her:

Det danske landdistriktsprogram

Hvem kan søge?

Alle med et CVR-nr. eller CPR-nr. kan søge tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Såfremt et projekt består af flere lodsejere, kan der oprettes en forening eller organisation, der udfører projektet. Foreningens eller organisationens forhold til medlemmerne er et privatretsligt forhold mellem disse. Foreninger eller organisationer skal være oprettet med et CVR-nr., inden der ansøges om tilsagn om tilskud.

Hvad giver vi tilskud til?

Du kan søge tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med at:

 • Gennemføre rydning af tilgroede arealer for træer og buske 
 • Forberede et areal til afgræsning

Forberedelse til afgræsning

Du kan få tilskud til etablering af:

 • hegn

 • drikkevandsforsyning

 • fangfolde

 • elforsyning

 • facilitering

Der er beregnet standardpriser på disse udgifter, dvs. du skal ikke indsende to sammenlignelige tilbud, hvis du søger om tilskud til disse udgifter. Vær opmærksom på, at stadardomkostninger kun gælder for private ansøgere.

Offentlige ansøgere skal indsende to sammenlignelige tilbud og kan ikke få dækket udgifter i projektet ud fra standardpriser. 

Standardpris, krav til kvalitet og hvad standardprisen indeholder fremgår af denne tabel:

Standardomkostning

Krav til kvalitet/materiale

Inkluderet i beløbet

 

Hegn:

1 og 2 trådet hegn

 

19 kr./m

Nye funktionelle hegnspæle af træ, med 1 eller 2 tråde egnet til indhegning af dyr.

Indkøb af materialer og opsætningen af hegnet (hegnspæle, tråd) herunder evt. rydning af hegnslinjen, låger og led.

 

3 og 4 trådet og nethegn

28 kr./m

Nye funktionelle hegnspæle af træ med 3 eller 4 tråde eller nethegn egnet til indhegning af dyr.

Indkøb af materialer og opsætningen af hegnet (hegnspæle, tråd) herunder evt. rydning af hegnslinjen, låger og led.

 Vandforsyning:

Kar og pumpe

13.202 kr./stk.

Et nyt funktionelt drikkekar på minimum 500 l og en pumpe egnet til græssende dyr.

Indkøb, opsætning og installation af kar og pumpe herunder evt. svømmeventil, rør og nedlægning af rør.

Kar

2.000 kr./stk.

Et nyt funktionelt drikkekar på minimum 500 l egnet til græssende dyr

Indkøb af kar

Drikkekop

496 kr./stk.

En ny funktionel drikkekop egnet til græssende dyr.

Indkøb, opsætning og tilslutning til vand.

Mulepumpe

1.991 kr./stk.

En ny funktionel mulepumpe egnet til græssende dyr.

Indkøb, opsætning og tilkobling til vand.

 Elforsyning:

Elforsyning

9.228 kr./stk.

En ny funktionel elforsyning egnet til græssende dyr.

Indkøb og montering af elforsyning herunder evt. køb og trækning af kabler.

 

Fangfold:

Fast/mobil fangfold

16.478 kr./stk.

En ny funktionel fangfold i træ eller metal, med et areal på mindst 10 m2 egnet til græssende dyr.

Indkøb af fangfold og montering, hvis der investeres i fast fangfold.

 Facilitering:

Facilitering

10.000 kr./projekt

Projektet skal mindst omfatte 30 ha og 3 lodsejere.

Facilitering af projektet, herunder oprettelse af græsningsselskaber.

Du skal dog være opmærksom på, at dit projekt skal indeholde enten etablering af hegn eller drikkevandsforsyning.

Der kan søges om ét tilskud til facilitering pr. projektområde og maks. to fangfolde pr. ansøgning.

Hvis projektområdet er under 10 ha kan du maksimalt søge om tilskud til:

 • én vandforsyning
 • én elforsyning
 • én fangfold

Du kan ikke få tilskud til eget arbejde og du kan ikke få tilskud til hegning af arealer, hvor der i forvejen er et brugbart hegn.

Rydning af tilgroede arealer

Du kan få tilskud til rydning af tilgroede arealer, herunder rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet plantemateriale.

Du kan få tilskud til:

 • Konsulentbistand.
 • Materiel og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale.

Den maksimale timepris for konsulentbistand, vi kan godkende som rimelig, er 1.200 kr. pr. time. Dog må konsulentudgifter ikke overstige 10 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til rydning.

Rydning skal du gennemføre i perioden fra den 15. juli til og med den 31. marts, for ikke at skade ynglende fugle og blomstrende planter.

Al ryddet materiale fjernes. Det kan fx ske ved afbrænding som i givet fald sker på delarealer, som hidtil har båret tæt krat, således at afbrændingen medvirker til at forhindre krattets genvækst fra rodskud mv.

Du skal være opmærksom på, at afbrænding kan kræve tilladelse fra kommunen.

Der afbrændes ikke på delarealer med lysåben vegetation, da vegetationen i givet fald skades.

Du kan læse mere mere i tilsagnsvejledningen, bl.a. hvad du skal være opmærksom på i forhold til rydning og naturbeskyttelsesloven, rydningspligt og brug af maskiner.

Tilskuddets størrelse

100 procent i tilskud til projektet

Du kan få tilskud, der dækker op til 100 procent af dine udgifter, som er direkte relateret til projektet.

Som privat ansøger kan du få tilskud til den standardomkostning, der er udregnet for udgifter relateret til projekter om forberedelse til afgræsning.

Du skal være opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt.

Betingelser for tilskud

For at få tilskud skal du opfylde en række betingelser. Du skal blandt andet leve op til de krav, de offentlige myndigheder stiller. Projekterne skal gennemføres efter gældende lovgivning, og som du skal indhente alle nødvendige tilladelser.

Dit areal skal være udpeget som Natura 2000-område

For alle de selvstændigt afgrænsede arealer, du søger tilskud til, skal mindst 50 procent af området ved ansøgningsperiodens begyndelse være særligt udpeget som Natura 2000-arealer til rydning eller pleje.

Se om dit areal ligger i de særligt udpegede Natura-2000 områder på Miljøportalen

Når du kommer ind på siden, skal du trykke på værktøjsikonet i højre side. Derefter skal du trykke på pilen i venstre hjørne. Vælg så ”Tilskudsordninger og drift af landbrug”.

Du kan finde dit areal ved at indtaste dit markbloknummer i søgefeltet.

Du kan også se arealerne i Miljø- og Fødevarerministeriets Internet Markkort (IMK 2,0), via Tast selv-service.

Tilskud dækker kun godkendte udgifter

Vær opmærksom på, at du kun kan få tilskud til at dække udgifter, som du på forhånd har søgt om i din ansøgning. Du kan se, hvilke udgifter du kan få dækket i det tilsagn, som vi sender til dig, hvis din ansøgning bliver godkendt.

Det skal være muligt for os at vurdere, om dit valg af materialer eller metode er velbegrundet, og at der ikke findes billigere løsninger.

Ansøgningen skal indeholde to tilbud

Du skal indhente og vedhæfte mindst to tilbud på alle investeringer.

Som privat ansøger skal du ikke indsende tilbud for investeringer med standardomkostninger. 

Landbrugsstyrelsen sætter en frist for projektet

Hvis din ansøgning bliver godkendt, sender vi dig et tilsagn.

I tilsagnet sætter vi en frist for, hvornår projektet skal være færdigt. Hvis du ikke kan nå at blive færdig med etableringen af projektet inden den fastsatte frist, skal du bede om udsættelse senest ti dage før, at fristen udløber.

Udbetaling

Pengene til projektet bliver først udbetalt, når projektet står færdigt. Når projektet er færdigt og du har betalt alle fakturaer, skal du udfylde et skema, hvori du beder om at få dine udgifter dækket. Skemaet finder du i Tast selv-service.

Projektet skal opretholdes i tre år

Når du har fået tilskud til et projekt, har du ansvar for at opretholde området som græs- eller naturareal i tre år. Skovarealer indgår som udgangspunkt ikke i ordningen, med mindre Landbrugsstyrelsen har vurderet, at området kan bruges til afgræsning eller læ.

For rydningsprojekter skal du sørge for, at der ikke er genvækst fra ryddede træer og buske, som er mere end et år gamle, når der resterer seks måneder af den tre-årige opretholdelsesperiode.

Udbetalingsanmodningerne skal være tilgængelige

Du skal sørge for, at udbetalingsanmodning, regnskabsbilag og dokumentation for overholdelse af tilbuds- eller udbudsloven er tilgængelige i fem et halvt år fra den dato, du får udbetalt dit tilskud. 

Kontrol myndighederne skal have adgang

Som tilsagnshaver skal du sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektarealerne i forbindelse med kontrol.

Indhentning af oplysninger

Det er en betingelse for tilskud at du afgiver de oplysninger vi beder om, to år efter projektet er afsluttet.

Udgifter over 375.000 kroner

Hvis projektet resulterer i en investering, hvortil de samlede omkostninger udgør mere end 375.000 kroner, skal du som tilskudsmodtager sætte et skilt op.  

Læs mere om synliggørelse af tilskud

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for ordningen rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder kan du finde henholdsvis på EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og www.retsinformation.dk

Danske forskrifter

Bekendtgørelse nr. 953 af 6. juli 2017 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse nr. 525 af 24. maj 2016 om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Hvis du har et tilsagn fra 2015 eller tidligere kan du finde information på tilskudsguiden her:

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura-2000 (2015)

Om landdistriktsfonden

Lov nr. 1360 af 16. december 2014

EU-forskrifter

Rådsforordninger:

Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1303/2013 om om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.

Kommisionsforordninger:

Kommissions forordning (EF) 65/2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Kommissions gennemførelsesforordning (EU) 808/2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings – og kontrolsystem, sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret. 

Sådan søger du

Fra den 2. august 2019 frem til den 17. september 2019 kl. 23:59 er det muligt at søge tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning under Natura 2000.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Investeringerne skal bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på særligt udpegede arealer indenfor Natura 2000-områder.

Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig og lysåben natur. Med denne tilskudsordning kan de arealer, som er tilgroede eller mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, klargøres til afgræsning. Du har også mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift.

Svar på typiske spørgsmål

Hvilke udgifter kan du få tilskud til

De tilskudsberettigede udgifter er forskellige, alt efter om du er offentlig eller privat ansøger. Som offentlig ansøger, kan du ikke få tilskud efter de fastsatte standardomkostninger, men skal indsende to tilbud i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud.

Nethegn

I kategorien hvor nethegn er, er der et krav til hegnet om, at det skal etableres med 3- eller 4-tråde eller nethegn. Det er et krav, at alle hegnsmaterialer skal være nye, hegnspælene skal være af træ og hegnet skal fungere. Hegnet skal være egnet til de dyr der forventes at gå på arealet, dvs. at hvis der skal gå hjorte på arealet, da er hjortehegn en god ide og tilsvarende kan det være nødvendigt at opsætte bisonhegn i andre tilfælde. For private ansøgere er standardomkostningen til nethegn 28 kr. pr. m hegn og der er indregnet køb af materialer (uanset valget af hegnstype), opsætning af hegnet, herunder også rydning af hegnslinjen, nødvendige låger og led. 

Marker med 1-/2- og 3-trådet hegn

Til hegn med 1- eller 2-tråde giver vi en standardomkostning på 19 kr. pr. m og til 3-trådet hegn gives der 28 kr. pr. m. Hvis et areal kræver, at der hegnes delvist med fx 2-trådet og 3-trådet hegn, kan dette lade sig gøre. I ansøgningsskemaet skal der indtastes hvor mange meter 2-trådet og hvor meget 3-trådet hegn der ønskes opsættes.

Hvis du ikke skal eller vil hegne hele vejen rundt om projektområdet, det kan være fordi du udvider et hegn eller hegner ned til vand, hvor der ikke kræves hegn, da indtegner du hele hegnslinjen / projektarealet i IMK via ansøgningsskemaet, og indtaster i ansøgningsskemaet hvor mange meter hegn du ikke ønsker tilskud til. Det er et krav at arealet skal være forberedt til afgræsning når du beder om udbetaling af dit tilskud og i hele opretholdelsesperioden, dvs. at der skal være noget der kan holde dyrene inde.

Eget arbejde

På Natura 2000 ordningen Forberedelse til afgræsning er det tilladt selv at sætte fx hegn op. Der er standardpriser på investeringen i hegn og derfor kan du vælge om hegnet skal opsættes af et hegnsfirma, entreprenør eller om du selv kan sætte hegnet op.

Private ansøgere der søger til standardomkostninger

Når du søger tilskud til investeringer, hvorpå der er standardomkostninger, skal du ikke indsende to tilbud på investeringen, fx elforsyningen sammen med din ansøgning. Når du, efter dit projekt er afsluttet, sender din udbetalingsanmodning ind, skal du ikke dokumentere indkøbet med en faktura. Dit projekt bliver afsynet og kontrolløren ser om alle investeringer er foretaget og om betingelserne for tilsagnet er overholdt fx at hegnet er opsat og at pælene er af træ.

Fangfolde

Der kan søges en fangfold pr. projektområde, dog maksimalt 2 fangfolde pr. ansøgning.  

Projektperioden: Fangfolden kan anvendes på arealer, der er beliggende inden for de projektområder, der søges forberedt til afgræsning, eller arealer der vurderes at ligge i tilknytning til disse områder. Dvs. at hvis du som tilsagnshaver har to projektområder og har fået tilskud til en fangfold (denne er søgt til område 1), så må fangfolden gerne stå på projektområde 2 ved afsyningen eller fx på en anden mark som er i tilknytning til de projektområder der indgår i ansøgningen. I perioder, hvor fangfolden ikke anvendes på projektarealerne eller i tilknytning hertil, kan den opbevares i eller i tilknytning til tilsagnshavers eller en af de øvrige projektdeltagers maskinhus eller lignende.

Opretholdelsesperioden: Fangfolden kan i opretholdelsesperioden, dvs. efter slutudbetaling, benyttes på hele tilsagnshavers bedrift og på projektområderne.

Fangfolde som er købt i andre/tidligere projekter skal overholde de bekendtgørelseskrav der er til disse. De skal derfor bruges på tilsagnets projektarealer og kan fortsat ikke bruges på andre eller nye arealer.

Armslængde

Er du privat ansøger og søger du til standardomkostninger (hegn, el, vand og fangfolde), må du selv sætte op / installere (eget arbejde), såfremt anden lovgivning overholdes. Du kan fortsat vælge, at få et firma til det, dette firma kan være dit eget og derfor have samme CVR-nr. som det du har fået tilsagnet i eller et andet CVR-nr., som tilhører dig. Du kan også få en interesseforbunden part til at opsætte / installere investeringer, med standardomkostninger, fx en ægtefælle.

Udbud

Som privat ansøger stiller vi ikke krav om, at du indhenter to underhåndsbud og gemmer dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt, når tilskuddet til dit projekt er fastsat på grundlag af standardomkostninger.

Får du støtte både i form af standardomkostninger og dækning af faktiske udgifter, gælder tilbudsloven stadig for den del, der angår de faktiske udgifter. Her skal du stadig indhente to underhåndsbud.  

Er du offentlig ansøger  og er de samlede projektomkostninger er på 300.000,00 kr. eller derover, skal du være opmærksom på, at projektet kan være omfattet af udbudsloven og tilbudsloven. Det betyder, at der gælder særlige regler for indhentelse af tilbud, og hvem der kan udføre opgaven. Du kan læse mere om reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

www.kfst.dk.

På investeringer der ikke er omfattet af standardomkostninger gælder fortsat, at prisens rimelighed skal dokumenteres ved to tilbud på ansøgningstidspunktet og at der ikke kan udbetales støtte, før der ligger en betalt regning på investeringer, som overholder alle regler, herunder reglerne i udbudsloven og tilbudsloven.

 

Ansøg om støtte

Ansøgning om tilskud skal ske elektronisk via Tast Selv-Service

Tast Selv-Service

Vi anbefaler, at du bruger Mozilla Firefox eller Google Chrome browser.

Hvis du søger om tilsagn om tilskud til facilitering, skal du udfylde følgende skema og vedhæfte det i dit ansøgningsskema i Tast selv-service.

Erklæring til ansøgning om tilsagn af facilitering

Du skal indtegne projektområdet i IMK via Tast Selv-service. Til brug for indtegningen af projektområdet i IMK har vi skrevet en vejledning.

læs IMK vejledning 

Ansøg om ændringer

Ansøgning om ændring af Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til græsning skal modtages senest to måneder før projektet udløber. Ændringerne skal godkendes før de iværksættes.

Ønsker du at søge en forlængelse af din projektperiode, skal du søge en projektforlængelse 10 dage før din projektperiode udløber.

Husk, alle ændringerne skal godkendes før de iværksættes.

Ansøgning om ændringer skal ske elektronisk via Tast Selv-Service.

Tast Selv-Service

Overdragelse af tilsagn

Den oprindelige tilsagnshaver skal udfylde nedenstående skema og vedhæfte det i bilagsfanen i Tast Selv-service.

Skema til overdragelse af tilsagn

Din ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes hurtigst muligt. Landbrugsstyrelsen kan ikke godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft.

Ansøg om udbetaling

Rateudbetaling

Det er ikke muligt at søge om rateudbetaling under denne ordning.

Slutudbetaling

Anmodning om slutudbetaling skal ske elektronisk via Tast Selv-Service.

Tast Selv-Service

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling.

Læs udbetalingsvejling

Som bilag til skemaet skal du vedlægge originale fakturaer på projektudgifterne og dokumentation for betaling heraf. Du skal ikke vedlægge fakturarer for udgifter, for hvilke der anvendes standardpriser.

Har du fået tilsagn om tilskud til facilitering, skal du udfylde følgende skema og vedhæfte det i dit udbetalingsskema i Tast selv-service.

Erklæring til ansøgning om udbetaling af tilskud til facilitering

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Du kan her læse Vejledning om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 

Ved udbetaling af tilskud kan du læse Vejledning til udbetaling af tilskud

Når du skal tegne projektarealet i IMK kan du læse vores IMK vejledning

Du kan her læse mere om gennemførsel af rydning i Natura 2000-områder Miljøstyrelsens vejledning om rydning i Natura 2000-områder

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  Vi sørger for at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på denne side.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Landbrugsstyrelsen senest kl 23:59 på ansøgningsperiodens sidste dag.

  Landbrugsstyrelsen - kvittering

  Vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Landbrugsstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Din ansøgning behandles. Dette kan tage op til tre måneder for fuldt oplyste ansøgninger. Du får enten udstedt et tilsagn, som du bedes læse grundigt eller et afslag, som du har mulighed for at klage over.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du kan blive bedt om, at indsende manglende eller supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer at der mangler oplysninger. Først derefter kan udstedes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du oplyse os om det senest to måneder før projektperioden udløber. Hvis du ønsker at forlænge projektperioden, skal sende en ændring af projektperioden senest 10 dage før din projektperiode slutter. En ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden. Alle regninger skal betales af dig inden du indsender din anmodning om udbetaling.

   

   

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskuddet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud. Herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem et halvt år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst tre år fra datoen for slutudbetaling.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og/eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 25. april 2018
MENU