Gå til hovedindholdet

Se hvilke projekter der har fået tilsagn om tilskud

Her kan du se, hvilke projekter, der har fået tilsagn om tilskud.

Oversigt over projekter inden for jordbrugets genetiske ressourcer

Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Miljø- og Fødevareministeriet støtter bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer ved bl.a. at give projekttilskud. Bevaringsarbejdet støttes også gennem en ordning om dyretilskud til avlere og foreningstilskud, samt via tilskud til brun Læsøbi.

Formål med ordningen

Miljø- og Fødevareministeriet giver tilskud til projekter, der er til gavn for bevaringsarbejdet med jordbrugets genetiske ressourcer. Tilskudsordningen medvirker til at udbrede en forståelse hos både jordbrugere og befolkningen i øvrigt for værdien af en bred mangfoldighed og vigtigheden af at bevare de husdyr- og plantegenetiske ressourcer.

Det danske arbejde med jordbrugets genetiske ressourcer gennemføres i overensstemmelse med tre internationale aftaler og handlingsplaner:

Formålet med konventionen er bevaring af den biologiske mangfoldighed, bæredygtig udnyttelse af dens bestanddele og rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, udnyttelsen af de genetiske ressourcer resulterer i.

Målene for traktaten er dels bevaring og bæredygtig anvendelse af plantegenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug, dels en rimelig og retfærdig deling af fordelene ved udnyttelsen af disse ressourcer, med henblik på at opnå et bæredygtigt landbrug og fødevaresikkerhed.

Interlaken-deklarationen bekræfter landenes forpligtelse til at gennemføre Den Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer. Målene for handlingsplanen er dels bevaring, bæredygtig anvendelse og udvikling af de husdyrgenetiske ressourcer, samt at lette adgangen til disse og at sikre en retfærdig og rimelig fordeling af de fordele, der fremkommer ved anvendelsen af dem. 

Udover de globale mål, har Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer fremsat en strategi med syv fokuspunkter for udvalgets arbejde frem til år 2020 (se afsnit 11 i vejledningen om projekttilskud).

Hvem kan søge?

Vi giver tilskuddet til den virksomhed, producentsammenslutning, organisation, konsulent, forsknings- eller vidensformidlingsinstitution, som udbyder aktiviteten.

Hvilke aktiviteter giver vi tilskud til?

Vi giver projekttilskud til:

 1. Videnoverførsel og informationsaktioner som tager sigte på erhvervsuddannelse og kompetenceudvikling, herunder afholdelse af uddannelseskurser, workshops, coaching, demonstration, dyrskuer, information, udveksling og bedriftsbesøg.

 2. Konsulentbistand, med sigte på at hjælpe virksomheder, der er aktive i landbrugssektoren.

 3. Udvikling og forskning af interesse for landbrugssektoren.

Projektaktiviteterne kan omfatte:

 • Bevaring af jordbrugets genetiske ressourcer
 • Bæredygtig brug og videreudvikling, herunder specialproduktion af fødevarer
 • Uddannelse, kompetenceudvikling, konsulentbistand og formidling
 • Vidensopbygning og forskning, herunder i relation til biodiversiteten i jordbrugsproduktionen, metode- og vidensopbygning om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift, samt undersøgelse af genotyper
 • Registrering, dokumentation og overvågning

Hvilke udgifter giver vi tilskud til?

Projektudgifterne kan omfatte:

 

a) Vidensoverførsel og informationsaktioner

 1. Omkostninger ved tilrettelæggelse af uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter.
 2. Omkostninger ved deltagernes rejse, indkvartering og forplejning.
 3. For demonstrationsprojekters vedkommende i relation til investeringer:

i.Omkostninger til opførelse, erhvervelse (herunder leasing) eller renovering af fast ejendom, idet køb af jord dog kun er tilskudsberettiget med op til 10 pct. af de samlede tilskudsberettigede omkostninger ved den pågældende foranstaltning.

ii.Udgifter til køb eller leje med købsforpligtelser af maskiner og udstyr op til aktivets markedsværdi.

iii.Generalomkostninger i forbindelse med de i litra i) og ii) nævnte udgifter, f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, honorarer for rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, herunder gennemførlighedsundersøgelser; udgifter til gennemførlighedsundersøgelser forbliver tilskudsberettigede, selv om der i lyset af deres resultater ikke afholdes nogen af de i litra i) og ii) nævnte udgifter.

iv.Køb eller udvikling af computersoftware og køb af patenter, licenser, ophavsrettigheder og varemærker.

b) Konsulentbistand

Omkostninger til rådgivning, som er knyttet til bevaringsarbejdet via EU’s prioriterede mål om genopretning, bevarelse og forbedring af biodiversiteten (her jordbrugets genetiske ressourcer). Rådgivningen kan f.eks. omfatte:

 1. Foranstaltninger til modernisering, forbedring af konkurrenceevne, sektorintegration, innovation og markedsorientering samt fremme af iværksætteri.
 2. Særlig rådgivning til landbrugere, der etablerer sig for første gang, herunder rådgivning om økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

c) Udvikling og forskning

 1. Personaleomkostninger til forskere, teknikere og hjælpepersonale i det omfang, de arbejder på projektet.
 2. Omkostninger til instrumenter, udstyr, i det omfang og i den periode de anvendes til det tilskudsberettigede projekt; for instrumenter og udstyr, der ikke i hele deres levetid anvendes til projektet, er kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis støtteberettigede.
 3. Omkostninger til bygninger og jord, i det omfang og i den periode de anvendes til det støttede projekt; for bygningers vedkommende er kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis støtteberettigede; for jords vedkommende er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktisk påløbne kapitalomkostninger tilskudsberettigede.
 4. Omkostninger ved kontraktforskning og køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdevilkår samt omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende tjenester, som udelukkende anvendes til det tilskudsberettigede projekt.
 5. Yderligere generalomkostninger og andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet.

Generelt om udgifter

Generelle udgifter til attestation af betalte udgifter, samt udgifter til projektrapportering er tilskudsberettigede.

Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet. Der kan efter ansøgning godkendes andre udgifter end ovennævnte, såfremt det gavner formålet med ordningen.

Kørsel godtgøres med statens laveste takst for det pågældende år (2017 = 1,93 kr. pr. km.). Du finder taksterne på SKATs hjemmeside her. Ved tilskudsberettigede kørselsudgifter kan skemaet Rejseudgift (bilag 4) benyttes.

Du skal fratrække salgsværdien af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser, herunder prototyper, der er udviklet som led i aktivitetens gennemførelse, når du opgør de tilskudsberettigede omkostninger. Du skal indsætte salgsværdien som en indtægt i slutopgørelsen.

Du skal modregne værdien af tilskudsberettiget udstyr eller inventar, som har en værdi (scrap-værdi) efter afslutning af gennemførelsen af aktiviteten, i opgørelsen af de tilskudsberettigede omkostninger. Du skal indsætte værdien af udstyr eller inventar som en indtægt i slutopgørelsen. Indkøber du brugt udstyr må prisen ikke overskride udstyrets scrapværdi. 

Hvis aktiviteter bliver gennemført af offentlige forskningsinstitutioner, fastsættes de for et projektets gennemførelse nødvendige fællesudgifter (overhead) i henhold til Finansministeriets budgetvejledning.

De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte:

 1. Almindelige driftsudgifter
 2. Udgifter hvortil du får andre EU-tilskud
 3. Udgifter hvortil du modtager tilskud fra en anden offentlig myndighed 
 4. Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel, uden original faktura
 5. Udgifter til leasing og øvrig leje af udstyr og materiel
 6. Moms, medmindre momsen endeligt bæres af tilsagnshaver
 7. Udgifter til finansierings- og pengeinstitutomkostninger
 8. Udgifter vedrørende aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning
 9. Udgifter, som du har afholdt, inden Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet
 10. Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger og
 11. Simple genanskaffelser, hvilket betyder, at hvis ting, der er ydet tilskud til, går til grunde og skal genanskaffes, skal genanskaffelsen ske for tilskudsmodtagers regning.

Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol af projekter, der har modtaget tilskud. Landbrugsstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder, hvis det er nødvendigt.

Betingelser for tilskud og offentliggørelse

Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at projektet gennemføres i overensstemmelse med beskrivelsen i den godkendte ansøgning, og at du afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Landbrugsstyrelsen offentliggør alle projekter, der får tilsagn. I afgørelsen om godkendelse fastsætter Landbrugsstyrelsen nærmere betingelser om tilskudsmodtagers forpligtelse til at offentliggøre og formidle resultaterne af projektet, samt at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

For forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner er der skærpede krav til offentliggørelse, idet oplysninger om projektet skal offentliggøres på internettet inden projektet påbegyndes, herunder formål, hvornår og hvor resultater forventes offentliggjort, samt at disse stilles gratis til rådighed for aktive virksomheder i den pågældende landbrugssektor.

Projektperioden er højst 3 år fra den dag, vi har givet tilsagn til projektet. Projektet skal dog afsluttes senest den dato, vi har anført i godkendelsen af ansøgningen, og projektet må ikke ændres væsentligt, f.eks. må projektet ikke ophøre eller flyttes i tilsagnsperioden. Ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Det er også vigtigt, at du overholder udbudsreglerne eller tilbudslovens regler, samt at du opbevarer dokumentation for, at reglerne er overholdt.

Du sørger selv for at opnå eventuelle nødvendige tilladelser fra andre offentlige myndigheder.

Sådan søger du

Ansøgningsperioden åbner den 15. august i ansøgningsåret. Du skal bruge et ansøgningsskema (skema A), som du kan finde øverst under fanen Skema og Vejledning, hvor du også kan finde et budgetskema (skema B), som du skal udfylde. Du kan ansøge om tilsagn om tilskud til projekter, som har en varighed af op til 3 år fra vi giver tilsagnet.

Fristen for at ansøge om tilskud er den 15. september 2017. Vi behandler ikke ansøgninger, vi modtager efter den 15. september 2017.

Du skal sende din ansøgning (skema A) og dit budget (skema B) til mailadressen Bevaringsudvalget@lbst.dk eller alternativt pr. post til Landbrugsstyrelsen (se adressen nederst).

Ønsker du at iværksætte projektet for egen regning og risiko inden Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilskud, kan du anmode Landbrugsstyrelsen om tilladelse hertil.

Landbrugsstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen om tilskud.

Hvordan træffer vi afgørelse?

Vi træffer afgørelse om tildeling af tilskud eller afslag. Du vil modtage vores afgørelse til den mail- eller postadresse, hvorfra din ansøgning er sendt. Forud for afgørelsen vil ansøgningen blive forelagt for Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) og/eller Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer. Udvalgene indstiller projektet til godkendelse eller afslag fra Landbrugsstyrelsen.

Vurdering af ansøgninger

Følgende indgår i vurderingen af, om vi kan godkende ansøgningen:

 1. Er den tilstrækkeligt oplyst?
 2. Bidrager projektet il at opfylde formålet med ordningen?
 3. Står effekten af projektet i rimeligt forhold til de anslåede udgifter?
 4. Er de nødvendige aktører eller kompetencer til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter?
 5. Er de anslåede udgifter rimelige?

Prioritering af ansøgninger

Der er i 2017 afsat knap 2 mio.kr. til projekter under tilskudsordningen. Hvis vi får ansøgninger, som lever op til kravene for at blive godkendt, for mere end det, skal vi efter indstilling fra det/de relevante udvalg prioritere mellem ansøgningerne. Vi lægger i så fald vægt på følgende:

 • Projektets relevans i forhold til tilskudsordningens formål?
 • Projektets forventede effekter i forhold til tilskudsordningens formål?
 • Er projektets aktivitet beskrevet klart og præcist?
 • Er der kontinuitet og sammenhæng i projektaktiviteterne?
 • Indeholder projektet de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning?
 • Er de nødvendige aktører og kompetencer er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter?

For projekter vedrørende husdyrgenetiske ressourcer vil der i prioriteringen desuden blive lagt vægt på, om projektet bidrager til Bevaringsudvalgets strategi for 2016-2020. Du finder Bevaringsudvalgets fokuspunkter i punkt 11 i Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet for tilskudsåret 2017.

Hvad siger loven?

Reglerne for projekttilskud er fastsat af Landbrugsstyrelsen i Bekendtgørelse nr. 520 af 31. maj 2016 om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer.

Tekstanmærkning nr. 165 ad. 24.21.02. til finansloven for finansåret 2017 giver Miljø- og Fødevareministeriet lov til at yde tilskuddet og fastsætte regler herfor.

Tilskudsordningen udbydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, EU-Tidende, 2014, nr. L 193, s. 1 - herunder især artikel 21, 22 og 31.

Ansøg om udbetaling

Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Når du vil søge om slutudbetaling af tilskud skal du indsende en anmodning herom. Anmodningen om slutudbetaling skal være vedlagt:

·         Tilsagnsmodtagers opgørelse (bilag 1).

·         En specifikation af betalte tilskudsberettigede udgifter (bilag 2) vedlagt alle udgiftsbilag med bilagsnummer samt dokumentation for betaling (f.eks. kopi af kvittering eller kopi af detaljeret betalingsoplysning fra konto).

·         Slutrapport (bilag 3).

Ved tilskudsberettigede kørselsudgifter kan skemaet Rejseudgift (bilag 4) benyttes.

Det er en betingelse for udbetaling, at Landbrugsstyrelsen godkender den endelige opgørelse for projektet.

Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilskudsmodtagers NemKonto.

Se også nedenstående vejledning.

MENU