Gå til hovedindholdet

Produktion af flerårige energiafgrøder 1-årigt

1-årigt særlig miljøstøtte til Produktion af flerårige energiafgrøder

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilskud til produktion af flerårige energiafgrøder, hvis du ejer eller forpagter landbrugsjord i Danmark, og

hvis du har lavskovsarealer med pil, poppel, rødel ask eller hassel i renbestand eller som blandinger på et areal.

Hvad giver vi tilskud til?

Du kan søge om tilskud til arealer, hvor du i hele kalenderåret dyrker lavskov af en eller flere af følgende arter, og arealerne overholder reglerne om lavskov under Enkeltbetalingsordningen:

 • pil 
 • poppel 
 • rødel
 • ask
 • hassel

Det kan være som renbestand eller som blandinger af de nævnte arter og slægter.

 

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet er ca. 500 kr. pr. ha. Størrelsen på tilskuddet bliver fastsat i euro. Derfor kan det variere fra år til år, hvor meget du får udbetalt i danske kroner.

Betingelser for tilskud

Arealerne skal blandt andet opfylde følgende krav for at være berettigede til tilskud:

 • Arealet skal være støtteberettiget som lavskov under ordningen Enkeltbetaling.
 • Arealet må ikke være pålagt fredskovspligt.
 • Arealet skal være tilplantet med mindst 8.000 planter af de ovennævnte arter pr. ha (for poppel i renbestand er kravet dog mindst 2.000 planter pr. ha).
 • Arealet skal være etableret før den 1. januar 2014. Du kan altså ikke samme år få både tilskud til produktion og etablering af flerårige energiafgrøder.

Du kan læse mere om de betingelser, arealer med lavskov skal opfylde for at være støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling.

Læs mere om lavskov under Enkeltbetaling i Vejledning om Enkeltbetaling

Gå til siden Vejledninger og find Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Sådan søger du

Søg om tilskud gennem Fællesskemaet

Du søger om tilskud til Produktion af flerårige energiafgrøder i Fællesskema på siden "1-årige ordninger".

Ansøgningsfrist

Tilskud til ordningen er et-årigt, så du skal søge én gang om året. Fristen for ansøgningen er den samme som fristen til Enkeltbetaling.

Prioritering af ansøgninger

Hvis Landbrugsstyrelsen modtager flere ansøgninger om støtte under ordningen, end der afsat penge til, prioriterer vi mellem ansøgningerne. Du kan læse om kriterierne for prioritering af ansøgninger i vejledningen.

Gå til side med Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68

Formål med tilskuddet

Formålet med at give tilskud til produktion af flerårige energiafgrøder er at fremme produktionen af biomasse, som kan erstatte fossile brændstoffer og på den måde reducere CO2-udledningen. Ordningen skal også bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen Produktion af flerårige energiafgrøder finder du på Retsinformations netsted og på EUR-lex (som er en del af EU's netsted):

Ansøg om støtte

Du søger i Fællesskema via Tast selv-service.

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om Enkeltbetaling.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2014

Ansøg om særlig miljøstøtte

Du søger om særlig miljøstøtte i Fællesskema 2014 på siden "etårige ordninger"

Du skal huske på siden "Markplan og Enkeltbetaling" at anføre plantningsår eller året for sidste stævning.

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskemaet i Vejledning til Fællesskema.

Gå til Vejledning til Fællesskema

Fællesskema indsender du via Tast selv-service til Landbrugsstyrelsen

Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Du kan læse betingelserne for Enkeltbetalingsordningen herunder om hvilke krav arealer med lavskov skal opfylde.

Gå til Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Bemærk, at der kun kan udbetales tilskud for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 15. maj 2014

Efter den 15. maj 2014 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68

I Vejledningen kan du læse om alle de 1-årige særlige miljøstøtteordninger, du kan søge i 2014.

Vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68 - 1-årige miljøstøtteordninger, februar 2014

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabel, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel 2014

Enkeltbetalingsordningen

For at opnå særlig miljøstøtte skal arealerne være støtteberettiget under Enkeltbetalingsordning

Læs mere i Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Fællesskema 2014

Du søger om særlig miljøstøtte gennem Fællesskemaet, som  du indsender Fællesskema via Fødevareministeriets Tast selv-service.

Gå til Vejledning til Fællesskema 2014

Producentskifte

 • Støtten udbetales til den, der indsender Fællesskema, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger i løbet af ansøgningsåret.
 • Hvis det evt. er aftalt, at ny ejer eller forpagter skal have udbetalt støtten, kan der indsendes en erklæring om transport til Landbrugsstyrelsen.
 • Se også særlige regler der gælder i forbindelse med krav stævning af lavskovarealer senest hvert 10. år.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Erklæring om transport

 •  
 • Start
 • 1. januar 2014

  Ansøger

  Betingelser for særlig miljøstøtte skal overholdes

 • 1. februar 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Fællesskema 2014 er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger for 2014 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2014 i Tast selv-service

 • 16. april 2014

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2014

 • 17. april 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 15. maj 2014

  Ansøger

  Frist for indsendelse af ændringer til ansøgning i Fællesskema 2014

 • 1. december 2014

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af Enkeltbetaling 2014 påbegyndes. Udbetaling af særlig miljøstøtte artikel 68 påbegyndes.

  Udbetalingen slutter normalt den 30. juni 2015

 • Stop

Hvilke ordninger kan jeg kombinere med Produktion af flerårige energiafgrøder?

Du kan kombinere tilskud til produktion af flerårige energiafgrøder med følgende ordninger:

I forenlighedstabellen kan du se hvilke tilskudsordninger du kan kombinere.

Du finder forenlighedstabellen på siden Vejledninger

Randzoneloven og tilskud til Produktion af flerårige energiafgrøder

Med vedtagelse af randzoneloven blev der udlagt 10 meter brede randzoner langs søer og vandløb, hvor du hverken må sprøjte, gødske eller dyrke jorden.

Du kan ikke søge om støtte til produktion af flerårige energiafgrøder til arealerne i randzonen.

Se for hvilke støtteordninger (5-årige og 1-årige) du kan søge om tilskud til arealer i randzonen og for hvilke ordninger, du kan modtage kompensation for randzonen.

Oversigt over randzoner og miljøordninger

Hvordan undgår jeg at få høringsbreve?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om din ansøgning om støtte:

 • Vær kritisk, når du indlæser din markplan fra sidste år
 • Søg altid kun tilskud til de arealer, der er berettiget til støtte
 • Gennemgå de markblokke, som du har marker i.
 • Undgå overlap med naboen.

I Vejledning til Fællesskema 2014 kan du læse nogle tips til hvordan du undgår høringsbreve

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet en gang om året. Udbetalingen sker i perioden fra 1. december 2014 til 30. juni 2015.

Tilskuddet bliver først udbetalt, efter vi har behandlet din ansøgning om Enkeltbetaling.

Tilskuddet udbetales til den, der indsender Fællesskemaet, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger i ansøgningsåret.

Er tilskuddet skattepligtigt?

Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget der bliver udbetalt.

Opdateret 14. august 2017
MENU