Gå til hovedindholdet

Privat oplagring af svinekød

Du kan søge om tilskud til privat oplagring af svinekød igen fra 4. januar 2016.

Rusland er bortfaldet som eksportmarked, hvilket medfører lave markedspriser i EU på svinekød, og det bringer mange producenters økonomiske stabilitet i fare.

Derfor er det nødvendigt at fjerne svinekød midlertidigt fra markedet for at opnå markedsligevægt og stigning i priserne.

I perioden 9. marts til 29. april 2015 var der også mulighed for at søge om støtte til privat oplagring af svinekød. Støttesatserne i 2016 er 20 % højere end i 2015.

Nyt er også, at det i 2016 er muligt at eksportere svinekød før oplagringsperioden udløber. Støtten vil blive reduceret tilsvarende. 

Desuden er det i 2016 også muligt at søge om tilskud til produkter som svinespæk med eller uden svær. 

Vær opmærksom på, at ordningen kan lukke for ansøgninger tidligere end 29. februar 2016.

Hvad siger loven?

De gældende regler for privat oplagring af svinekød fremgår af:  

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007
  • Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 af 20. august 2008 om fælles bestemmelser for støtte til privat oplagring af bestemte landbrugsprodukter
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2334 af 14. december 2015 om privat oplagring af svinekød og forudfastsættelse af støtten
  • Kommissionens Forordning (EF) nr. 612/2009 af 7. juli 2009 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (horisontalforordning)
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen
  • Rådets forordning (EØF, EURATOM) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter

De nævnte forordninger skal sammenholdes med efterfølgende forordninger, der ændrer eller supplerer de oprindelige bestemmelser.

Formål med tilskuddet

Privat oplagring af svinekød er en støtteordning, der anvendes som kriseinstrument. 

Ordningen er blevet genaktiveret med virkning fra 4. januar 2016 på grund af den fortsat ugunstige markedssituation.

Formålet er at fjerne svinekød fra EU’s marked og derved hæve priserne ligesom i 2015, hvor der også var privat oplagring af svinekød i perioden 9. marts til 29. april 2015. 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, henhold til databeskyttelsesforordningen og persondataloven.

Du kan læse mere her

Opdateret 24. maj 2018
MENU