Gå til hovedindholdet

Pleje af græs- og naturarealer

I 2018 kan du søge om nyt 5-årigt tilsagn med virkning fra 01-09-2018. Du kan også søge om udbetaling af tilskud, hvis du fik nyt tilsagn i 2015, 2016 eller 2017 - Tilsagnstype 66 og 67.

Pleje af græs- og naturarealer med tilsagnstype 66 og 67 er en videreførelse af den tidligere ordning med samme navn, men med tilsagnstype 52 (alle tilsagn er udløbet), 56 og 57. Der er mange ligheder, men den nye ordning adskiller sig på nogle vigtige punkter. Læs om forskellene under "Spørgsmål og Svar".

Denne ordning er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinasieret af EU.

Du kan læse mere om ordningen på plejegræs.dk.

Hvem kan søge?

Ejere og forpagtere af en jordbrugsbedrift. Du kan søge om tilsagn til arealer, der opfylder en af følgende betingelser:

 • Mindst 50 % af marken ligger inden for et særligt udpeget Natura 2000-område til pleje
 • Der er på marken et sammenhængende område på mindst 0,1 ha der har en HNV-værdi på 5 eller derover
 • Mindst 50 % af marken ligger inden for Natura 2000-område, og mindst 90 % af marken er en gentegning af tilsagn
 • Arealer som indgår i et vådområde- eller lavbundsprojekt (under LDP)

Du kan se, om dit areal er ligger i et Natura 2000-område, eller om det har HNV på Internet Markkort (IMK), som du finder i Tast selv-service.

Du kan også se det på:

Arealinformation på Danmarks miljøportal

Her kan du læse mere om Natura 2000.

Hvad giver vi tilskud til?

Græs- og naturarealerne skal i hele tilsagnsperioden på 5 år plejes med enten afgræsning eller med slæt.

Tilskuddets størrelse

Der gives tilskud til Pleje af græs- og naturarealer med: 

Tilskud der kombineres med grundbetaling
(tilsagnstype 67)
kr./ha/år
Pleje med afgræsning 1.650
Pleje med slæt850
Tilskud der ikke kombineres med grundbetaling (tilsagnstype 66)
Pleje med afgræsning 2.600
Pleje med slæt1.050

Betingelser for tilsagn og for tilskud

Græs- og naturarealerne skal i hele tilsagnsperioden på 5 år plejes med enten afgræsning eller med slæt.

Hvis du vælger forpligtelse til afgræsning:

skal du, når du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskema, vælge mellem to forpligtelser:

 • Synligt afgræsset: Arealerne skal fremstå synligt afgræsset den 15. september.
 • Fast græsningstryk: Arealerne skal afgræsses med mindst 1,2 storkreatur pr. ha i perioden 1. juni til 31. august. Fast græsningstryk kan ikke kombineres med grundbetaling.

Afgræsning skal ske med heste eller drøvtyggende husdyr.

Hvis du vælger forpligtelse til slæt skal

 • Der skal hvert år i perioden fra den 21. juni til den 15. september tages mindst et slæt på arealerne.

 For alle arealer - uanset forpligtelse - gælder, at arealerne:

 • ikke må slås fra den 1. maj til den 20. juni
 • ikke må omlægges i hele tilsagnsperioden
 • ikke må tilføres gødning
 • ikke må tilføres sprøjtemidler

Krav om rådighed

 • Du skal i hele tilsagnsperioden drive tilsagnsarealer som ejer eller forpagter.
 • Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du enten overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter, eller du skal indsende erklæring om, at du ønsker at udtræde af tilsagnet.

Du kan finde vejledning om producentskifte og erklæringer her.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Faktaark om nedsat græsningstryk - mulighed for at søge om dispensation

For visse arealer vil et nedsat græsningstryk være en fordel for naturen, og du kan ansøge Landbrugsstyrelsen om at nedsætte græsningstrykket yderligere.

Læs mere om hvordan du gør i Faktaark om nedsat græsningstryk

Krav til information på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside

Du skal på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside informere om tilskuddet.

Læs mere under Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Sådan søger du

I Fællesskema 2018 søger du om nyt tilsagn eller anmoder om udbetaling på et eksisterende tilsagn.

Fristen for indsendelse af Fællesskema fremgår af boksen i højre spalte.

Søg om nyt 5-årigt tilsagn i Fællesskema 2018

 • Du søger på siden Nye miljø- og Økologitilsagn i Fællesskema via Tast selv-service.
 • Du indtegner først dine tilsagnsarealer i Internet Markkort

  Hvis du søger om nyt tilsagn fra 2018 begynder tilsagnsperioden den 1. september 2018 og den slutter den 31. august 2023

Søg om udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn

 • Du anmoder hvert år i tilsagnsperioden om udbetaling af årets tilskud.
 • Du indtegner først dine tilsagnsmarker i Internet Markkort via Tast selv-service.
 • Du anfører dine tilsagnsmarker på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologiordninger i Fællesskemaet via Tast selv-service .
 • Husk at anføre tilsagnstype og udløbsår for dine marker.
  • Tilsagnstype 66 bruger du, hvis du har tilsagn med høj sats (kan ikke kombineres med grundbetaling)
  • Tilsagnstype 67 bruger du, hvis du har tilsagn med lav sats (kan kombineres med grundbetaling).

   Tilsagnstypen fremgår af dit tilsagn og kan ikke ændres i de 5 år, som tilsagnet varer.

Indtegning af arealer i Internet Markkort

 • Når du indtegner dine tilsagnsarealer i Internet Markkort skal du være omhyggelig. De indtegnede tilsagnsarealer gælder i hele den 5-årige tilsagnsperiode.

Læs mere om hvordan du indtegner marker i brugerguides til Internet Markkort og Fællesskema

Få gode råd til din ansøgning og om dit tilsagn på plejegræs.dk

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Dette gøres ved at sikre, at visse prioriterede arealer bliver drevet med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for Pleje af græs- og naturarealer, tilsagnstype 66 og 67, findes på henholdsvis Retsinformations netsted og på EUR-Lex (som er en del af EU's netsted).

Danske forskrifter:

Pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer nr. 543 af 31. maj 2016

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer nr. 1336 af 18. november 2016


Bekendtgørelse nr. 1259 af 26. oktober 2016 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. med senere ændringer
Bekendtgørelse nr. 1697 af 15. december 2017 om markblok og elektronisk Fællesskema.

Udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

Lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1305/2013 af 17. december 2013
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013

Kommissionsforordninger

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/2014 af 17. juli 2014
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 808/2014 af 17. juli 2014
Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts 2014
Kommissionens delegerede forordning (EU) 807/2014 af 11. marts 2014

Vi afprøver ny ordning for naturpleje med fokus på opnået naturværdi

Landbrugsstyrelsen skal afprøve en ny type tilskudsordning. Her skal den opnåede naturværdi være i fokus, frem for om arealet er slået eller afgræsset til en bestemt dato.

Den nye tilskudsordning vil blive udviklet i tæt samarbejde med lodsejere indenfor projektområdet, deres konsulenter, kommuner, samt Miljø- og Naturstyrelsen. Hvordan den opnåede natureffekt skal kontrolleres, vil desuden blive fastlagt på baggrund af anbefalinger og rådgivning fra forskningsinstitutioner.

Afprøvningen af den nye tilskudsordning bliver en del af Miljø- og Fødevareministeriets integrerede EU LIFE projekt "Landmanden som naturforvalter", som Naturstyrelsen er projektleder for. Naturstyrelsen har netop offentliggjort den endelige aftale med EU om finansiering af projektet - se her. EU LIFE projektet "Landmanden som naturforvalter" udspringer af Aftale om Naturpakken af 20. maj 2016 (VKOLA) og er en videreførelse af naturprojekter fra den tidligere regerings Naturplan Danmark.

EU LIFE Projektet tager udgangspunkt i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Her skal afprøves en række tiltag og nye teknologier, som skal gøre naturpleje mere effektiv og rentabel. Som en del af projektet vil Landbrugsstyrelsen arbejde på at udvikle en anderledes type tilskudsordning. Fokus i tilskudsordningen skal være fleksible regler, så indsatsen kan målrettes og tilpasses særligt følsomme naturområder med specifikke krav til plejetiltag og drift.

Landbrugsstyrelsen vil i 2018 starte arbejdet med at udvikle den nye ordning. Derefter kan den så afprøves i de 11 Natura 2000-områder. Når projektet er slut, vil vi vurdere, om ordningen er en succes og egner sig til at blive bredt ud på nationalt plan.

Ansøg om støtte

Du søger om nye tilsagn og om udbetaling af tilskud i Fællesskema 2018, som indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2018

Ansøg om nye tilsagn

Efter ansøgningsfristen den 20. april 2018 kan du ikke søge om nye tilsagn.

Du søger om nye tilsagn i Fællesskema på siden "Ansøg om nye tilsagn".

Du skal vælge om du vil pleje arealet med afgræsning eller med slæt.

Ansøg om udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn

Du søger om udbetaling af tilskud til dine eksisterende tilsagn i Fællesskema på siden "Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn".

Har du forpligtelse til afgræsning skal du i Fællesskema vælge mellem to forpligtelser:

 • Synligt afgræsset: Arealerne skal fremstå afgræsset den 15. september.
 • Fast græsningstryk: Arealerne skal afgræsses med mindst 1,2 storkreatur pr. ha i perioden 1. juni til 31. august.

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du indtegner dine marker i Internet markkort (IMK), og hvordan du udfylder Fællesskema 2018.

Gå til brugerguide til Fællesskema og til Internet Markkort (IMK) 2018

Ansøg om udbetaling

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden søge om udbetaling af tilskud i Fællesskema.

I Fællesskema på siden Udbetaling af tilskud til Miljø- og Økologiordninger skal du erklære, at du har har overholdt betingelserne for tilsagnet, og du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i Internet Markkort (IMK)

Du anfører tilsagnstype 66 eller 67 og tilsagnets udløbsår, for hver tilsagnsmark.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling af tilskud til Miljø- og Økologiordninger.

På siden ”Registrerede tilsagn” finder du en oversigt over dine miljø- og økologitilsagn. Du skal dog være opmærksom på, at denne oversigt måske ikke er opdateret, hvis du har overdraget eller erhvervet marker med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67), som endnu ikke er færdigbehandlet.  Hvis du har erhvervet marker, skal du derfor være meget omhyggelig med at indberette den korrekte tilsagnstype (66 eller 67) samt udløbsår for markerne. 

Du kan læse mere i Kapitel 11.8 i "Brugerguide til Fællesskema 2017" om hvordan du søger om udbetaling i Fællesskema. I afsnit 11.8 kan du læse om, hvordan du gør, når dit producentskifte ikke er behandlet.

På Internet Markkort (IMK) under korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrugsstyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Hvis du er i tvivl om, du kan overholde betingelserne for tilsagnet, skal du skrive til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud, og oplyse om forholdende og eventuelt søge om dispensation. Dette skal ske skriftligt gerne pr. mail til: arealtilskud@lbst.dk eller via dispensationsskemaet på plejegræs.dk

Indsend ændringer

Du kan ikke søge nyt tilsagn i Fællesskemaet efter 20. april 2018. Det betyder, at du efter den 20. april ikke kan udvide det areal, du har ansøgt tilsagn til. Du kan godt ændre din ansøgning om tilsagn i ændringsperioden frem til og med 15. maj 2018, så du søger tilsagn til andre arealer. Det samlede areal, som du søger tilsagn til, må dog ikke blive større efter ansøgningsfristen den 20. april 2018.

Anmodning om udbetaling af tilskud

Du kan ændre i din ansøgning om udbetaling af eksisterende tilsagn til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker, og ændre  valget af afgræsningsmetode.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2018 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændringer efter den 15. maj 2018

Efter den 15. maj 2018 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Du kan også trække arealer ud af din ansøgning, hvis der ikke er varslet kontrol af dem.

Vejledning

Vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer 2018

I vejledningen for 2018 kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, tilsagnstype 66 og 67.

Vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Gå til Faktaark om Pleje af græs- og naturarealer 2018

Du kan læse mere om HNV-værdier og HNV-kortet.

Gå til siden om HNV-kortet (High Nature Value)

Faktaark om nedsat græsningstryk

Du skal i Fællesskema vælge om du vil opfylde plejeforpligtigelse med fast græsningstryk på mindst 1,2 storkreatur pr. ha i juni, juli og august eller opfylde kravet om synligt afgræsset den 15. september. For visse arealer vil et nedsat græsningstryk være en fordel for naturen, og du kan ansøge Landbrugsstyrelsen om at nedsætte græsningstrykket yderligere.

Læs mere i Faktaark om nedsat græsningstryk

Rita Buttenschøn (KU, IGN) har i 2014 lavet en opdatering af vejledende græsningstryk på forskellige naturtyper.
Opgaven er lavet for Landbrugsstyrelsen til brug for de landmænd og kommuner, der skal arbejde med nedsat græsningstryk.


Læs Rita Buttenschøns rapport (PDF)

Fællesskema

I Fællesskema søger du om nye tilsagn til pleje af græs- og naturarealer og indberetter eksisterende tilsagnsarealer.

Gå til brugerguide til Fællesskema og brugerguide til Internet Markkort (IMK)

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabel, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel 2018

Erklæring om revisionsklausul  - forpligtigelse til afgræsning eller slæt

Hvis du ikke kan acceptere, at tilsagn bortfalder for arealer, hvor der foreligger forpligtelse til afgræsning, slæt eller afgræsning eller slæt, som følge af pligt pålagt i medfør af anden lovgivning, skal du udfylde og indsende denne erklæring til Landbrugsstyrelsen.

Hvis Landbrugsstyrelsen godkender din erklæring, bortfalder hele tilsagnet, som erklæringen vedrører. Når tilsagnet bortfalder som følge af revisionsklausulen, kræver vi ikke tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Når tilsagnet bortfalder, vil du ikke modtage udbetaling for tilsagnsåret 1. september 2017 – 31. august 2018 og efterfølgende tilsagnsår.

I den tilhørende vejledning kan du læse mere om betingelserne for at anvende erklæringen.

Gå til erklæring om revisionsklausul - forpligtigelse til afgræsning eller slæt

 

 

Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Krav til information på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside

Hvis din bedrift har en erhvervsmæssig hjemmeside, herunder også en erhvervsmæssig facebookside, og hvis hjemmesidens formål har sammenhæng med tilskuddet, skal du uanset tilskuddets størrelse:

Oplyse hjemmesidens web-adresse i Fællesskema

På bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside indsætter du følgende:

 • EU’s logo,
 • Teksten: »Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«,
 • En kort beskrivelse af formålet og resultatet af tilskuddet. Det kan fx være følgende tekst: "Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne."

Logoer du kan sætte ind i din hjemmeside:

EU-logo

EU-logo, Miljø- og Fødevareministeriets logo og tekst (til web)

EU-logo, Miljø- og Fødevareministeriets logo og tekst (kvadratisk format) (til web)

Link til Europa, hvor du kan finde EU-flag i eps format

Logoerne lægges på din hjemmeside som et billede ved at kopiere dem og derefter tilpasse størrelsen.

Producentskifte

Du skal i hele tilsagnsperioden drive arealet som ejer eller forpagter. Hvis du i tilsagnsperioden sælger eller bortforpagter hele din bedrift eller dele af bedriften. Kan du vælge mellem at overdrage tilsagnet eller at udtræde af tilsagnet:

 • Hvis du overdrager tilsagnet til ny ejer/forpagter, indsender du producentskifteerklæring til Landbrugsstyrelsen, eller 
 • Hvis du udgår af tilsagn, indsender du en erklæring om overdragelse uden producentskifte til Landbrugsstyrelsen

Læs mere i vejledning om producentskifte.
Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2018 er tilgængelig i Tast selv-service. Vejledninger for 2018 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2018

 • 21. april 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. juni til 31. august

  Ansøger

  Hvis du har valgt afgræsning med fast græsningstryk, skal arealer afgræsses med mindst 1,2 storkreatur. Kun de år du søger om udbetaling af tilskud.

   

   

 • 15. september 2017

  Ansøger

  Alle arealer skal være plejet med slæt, eller være afgræsset, så de fremstår synligt afgræsset Kun de år du søger om udbetaling af tilskud.

 • 1. december 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

  Udbetalingen forventes afsluttet 1. juli 2018.

 • Stop

Hvilke forskelle er der mellem den gamle og den nye ordning Pleje af græs og naturarealer?

Den nye ordning Pleje af græs- og naturarealer  med tilsagnstype 66 og 67 adskiller sig fra den gamle (tilsagnstype 52, 56 og 57) ved følgende:

 • Arealudpegningerne, der er grundlaget for at søge ordningen, er færre. Arealerne skal ligge inden for den særlige udpegning i Natura2000, have en høj score på HNV, dvs Høj NaturVærdi, være en gentegning af et græsningstilsagn i Natura 2000, eller marken skal være omfattet af et vådområde- eller lavbundsprojekt.
 • Det er ikke muligt at kombinere plejemetoden "græsning med fast græsningstryk" med udbetaling af grundbetaling.
 • Reglerne i øvrigt er lempede på flere punkter. I nedenstående tabel er de vigtigste lempelser beskrevet:
BetingelserTilsagnstype 52, 56, 57Tilsagnstype 66, 67
Mulighed for at tilskudsfodre Nej - Kun med dispensationNej - Tilskudsfodring i kalveskjul dog tilladt
Brug af halm til strøelse        Nej – kun med dispensationJa
Muligt at komme ud af tilsagn ved salg eller bortforpagtning.NejJa
Tilskud til GLM søer NejNej.
I 2015 og 2016 kunne der dog opnås tilsagn til GLM-søer.
Forbud mod vandingJaNej
Forbud mod aktivitet der medfører erosionJa Nej
AfgræsningsmetodeVælges mellem
•    Fast græsningstryk 1. juni til 31. august
•    Tæt og lavt plantedække pr. 31. august
Vælges mellem
•    Fast græsningstryk 1. juni til 31. august. 
Kan ikke kombineres med grundbetaling
•    Synligt afgræsset 15. september
Krav til antal storkreaturer ved fast græsningstryk1,5 sk/ha – lavere græsningstryk kan godkendes efter ansøgning1,2 sk/ha– lavere græsningstryk kan godkendes efter ansøgning

Hvilken afgrødekode skal jeg bruge?

Afgrødekoden skal være en græskode uden kvælstofnorm. Du kan vælge mellem de afgrødekoder der står i skemaet nedenfor.

Du kan se flowdiagrammer over hvilke afgrødekoder du skal vælge hvornår, her.

Tilsagnstype

Foranstaltning

Relevante afgrødekoder

Kommentar gældende for Fællesskema 2017

 

56

 

57

 

66

 

67

Pleje af græs- og naturarealer

  247 Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var i omdrift før tilsagnets start.
 254Kode 254 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var permanent græs før tilsagnets start.
 318

Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden bruges til at anmelde arealer, som du ikke søger grundbetaling for. Koden kan også bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, hvilket dog kun vil være muligt i sjældne tilfælde, når du har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. Arealet betragtes hverken som omdrift eller permanent græs.

329Kan bruges til MFO-bræmmer på miljøtilsagn
 248

Kode 248 og 249 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner om vandboringer, hvis der samtidig er et andet tilsagn, der gør at beskyttelseszonen skal tegnes ud som en selvstændig mark.

 249

Kode 248 og 249 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner om vandboringer, hvis der samtidig er et andet tilsagn, der gør at beskyttelseszonen skal tegnes ud som en selvstændig mark.

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Nej, fra 1. januar 2015 skal du ikke længere udarbejde gødningskvoteberegning

Hvordan undgår jeg at få høringsbreve vedrørende min ansøgning?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn,
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdende og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: arealtilskud@lbst.dk, eller via det særlige skema på plejegræs.dk 

Læs mere i brugerguides til Fællesskema 2018 og til Internet Markkort (IMK).

Hvornår udbetales tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang om året. Udbetalingen starter normalt fra 1. december.

Hvis du søger om et nyt tilsagn fra 1. september 2018 i Fællesskema 2018, udbetaler Landbrugsstyrelsen først tilskuddet efter første tilsagnsår, det vil sige fra 1. december 2019, og således efter at du har indberettet tilsagnet i Fællesskema 2019.

Er tilskuddet skattepligtigt?

Ja, Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget der bliver udbetalt.

Opdateret 6. april 2018
MENU