Gå til hovedindholdet

Pleje af græs- og naturarealer 2007-2014

I 2018 kan du søge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn , der er indgået i 2014 eller tidligere. Tilsagnstype 56 og 57.

Hvis du ønsker at søge nyt tilsagn, kan dette lade sig gøre med ordningen af samme navn, Pleje af græs- og naturarealer, men med tilsagnstype 66 og 67.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Du kan læse mere om ordningen på plejegræs.dk.

Hvem kan søge?

Tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer blev givet til ejere og forpagtere af en jordbrugsbedrift til marker, hvor mindst halvdelen af markens areal opfylder en eller flere af følgende betingelser:

 • indgik i et Natura 2000- projekt
 • lå inden for Natura 2000
 • var udpegede som særligt værdifuldt og svært tilgængelig (Naturperle) 
 • var registreret som et § 3-areal den 31. januar 2014 på Danmarks Miljøportal
 • var omfattede af gentegning af plejegræstilsagn, (tilsagn,der udløber 31. august 2014)
 • indgik i et vådområdeprojekt (under LDP)
 • indgik i et afsluttet vådområdeprojekt, der medvirker til at gennemføre Natura 2000 direktiverne og vandrammedirektiverne og er omfattet af tinglyst servitut om permanent vådområde .

Hvad giver vi tilskud til?

Græs- og naturarealerne skal i hele tilsagnsperioden på 5 år plejes med enten afgræsning eller med slæt eventuelt kombineret med afgræsning.

Tilskuddets størrelse

 Tilsagnstype nr. 56 og 57 (Tilsagn givet i 2012-2014)kr./ha/år
Forpligtelse til afgræsning (med mulighed for grundbetaling)1.650
Forpligtelse til afgræsning (uden grundbetaling)2.000
Forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning (med mulighed for grundbetaling)900
Forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning (uden grundbetaling)1.000
Hvis arealerne er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer med forpligtelse til afgræsning3.350 kr. pr. ha
Hvis arealerne er udpeget som arealer for særlig fuglevenlig drift, kan der også søges om et årligt tillæg600 kr. pr. ha

 

 

Betingelser for tilsagn og for tilskud

Betingelserne for tilsagnstype 56 og 57 er næsten ens, men der er små afvigelser, der fremgår af vejledningen.

For alle arealer - uanset forpligtelse og tilsagnstype - gælder, at arealerne:

 • ikke må slås fra den 1. maj til den 20. juni
 • skal fastholdes som græs- eller naturareal i hele tilsagnsperioden
 • ikke må tilføres gødning
 • ikke må tilføres sprøjtemidler
 • skal afgræsses med heste eller drøvtyggere og dyrene må ikke tilskudsfodres

Græs- og naturarealerne skal i hele tilsagnsperioden på 5 år plejes med enten afgræsning eller med slæt eventuelt kombineret med afgræsning.

Hvis du vælger forpligtelse til afgræsning:

skal du, når du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskema, vælge mellem to forpligtelser:

 • Tæt og lavt plantedække: Arealerne skal i deres helhed den. 31. august hvert år i tilsagnsperioden fremstå afgræsset og med tæt og lavt plantedække.
 • Græsningstryk: Arealerne skal afgræsses med mindst 1,5 storkreatur pr. ha i  perioden 1. juni til 31. august. (Kan ikke vælges ved fuglevenlig drift)

Helårsafgræsning er tilladt, i det omfang tilsagnsbetingelserne overholdes.

Hvis du vælger forpligtelse til slæt skal

 • arealerne fra den 21. juni til den 31. august være omfattet af drift med afgræsning, med slæt eller med afgræsning og slæt, og
 • arealerne skal i deres helhed fremstå med tæt og lavt plantedække, den 31. august hvert år i tilsagnsperioden.   

Tæt og lavt plantedække 

 • Plantedækket betragtes som tæt, når vegetationen dækker mere end 50 % af overfladen. Dyreveksler er dog tilladt.
 • For at plantedækket kan betragtes som lavt skal det være tydeligt afgræsset. På landbrugsarealer betyder det at plantedækket ikke må være over 40 cm. På naturarealer skal vegetationen være tydeligt afgræsset.

For arealer med særlig fuglevenlig drift gælder, at

 • Arealerne ikke må afgræsses i perioden 1. februar til 31. maj .
 • Hvis arealerne afgræsses i juni måned, må der maksimalt afgræsses med 1,2 storkreatur pr. ha. 
 • Arealerne må ikke slås i perioden fra den 1. maj til om med den 14. juli.
 • Arealerne skal fremstå med tæt og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden.

Krav om rådighed

 • Du skal i hele tilsagnsperioden drive tilsagnsarealer som ejer eller forpagter.
 • Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du kan finde vejledning om producentskifte og erklæringer her.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Faktaark om nedsat græsningstryk - mulighed for at søge om nedsættelse af græsningstrykket

For visse arealer vil et nedsat græsningstryk være en fordel for naturen. Hvis du har valgt forpligtelsen med fast græsningstryk kan du ansøge Landbrug- og Fiskeristyrelsen om at nedsætte græsningstrykket fra de 1,5 storkreature/ha som er standard.

Læs mere om hvordan du gør i Faktaark om nedsat græsningtryk

Sådan søger du

I Fællesskema 2018 anmoder du om udbetaling af årets tilskud til dine nuværende tilsagn. Fristen for indsendelse af Fællesskema fremgår af boksen i højre spalte på denne side.

Søg om udbetaling af tilskud for 2018 for dine nuværende tilsagn

 • Du anmoder hvert år i tilsagnsperioden om udbetaling af årets tilskud.
 • Du indtegner først dine tilsagnsmarker i Internet Markkort via Tast selv-service.
 • Indtegn tilsagnsmarker samme sted som det godkendte tilsagnsareal i IMK.
 • Du anfører dine tilsagnsmarker på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologiordninger i Fællesskemaet via Tast selv-service . Husk at anføre tilsagnstype og udløbsår for dine marker.

Indtegning af arealer i Internet Markkort

 • Når du indtegner dine tilsagnsarealer i Internet Markkort skal du slå tilsagnslaget til, så indtegningen af dine marker bliver korrekt i forhold til tilsagnslaget.
 • Hvis du mener, at tilsagnslaget ikke stemmer overens med de reelle forhold på marken, skal du indtegne marken, som du mener, at den bør se ud i Internet Markkort.
 • Hvis du ændrer marken, skal du skrive en bemærkning om det i Fællesskemaet siden ”Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn”.

Læs mere om hvordan du indtegner marker i brugerguides til Fællesskema og til Internet Markkort (IMK)

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at beskytte og forbedre landskabs- og biotopforholdene og biodiversiteten, herunder potentielle yngle- og rasteområder for visse truede arter. Dette gøres ved at sikre at visse prioriterede arealer bliver drevet med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for Pleje af græs- og naturarealer findes på henholdsvis Retsinformations netsted, på EUR-Lex (som er en del af EU's netsted).

Danske forskrifter:

Pleje af græs og naturarealer

Bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 59 af 27. januar 2011 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 83 af 30. januar 2012 med senere ændringer

Landdistriktsloven:

Støtte til udvikling af landdistrikterne

Lov nr. 316 af 31. marts 2007

EU-forskrifter:

Rådets forordning nr. 1698/2005

Kommissionsforordninger

Kommissionsforordning 1974/2006

Kommissionsforordning 640/2014

Ansøg om støtte

Du søger om udbetaling af tilskud til dine eksisterende tilsagn i Fællesskema 2018, som indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2018

Ansøg om udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn

Du søger om udbetaling af tilskud til dine eksisterende tilsagn i Fællesskema på siden "Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn".

Har du forpligtelse til afgræsning skal du i Fællesskema vælge mellem to forpligtelser:

 • Tæt og lavt plantedække: Arealerne skal i deres helhed den. 31. august hvert år i tilsagnsperioden fremstå afgræsset og med tæt og lavt plantedække.
 • Græsningstryk: Arealerne skal afgræsses med mindst 1,5 storkreatur pr. ha i perioden 1. juni til 31. august. (Kan ikke vælges ved fuglevenlig drift)

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskemaet i brugerguides til Fællesskema.

Gå til brugerguides til Fællesskema

Ansøg om udbetaling

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden søge om udbetaling af tilskud i Fællesskema. Det gør du ved at

 • erklære i Fællesskema , at du har har overholdt betingelserne for tilsagnet, 
 • indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i Internet Markkort (IMK)
 • anføre tilsagnstype 56 eller 57 og tilsagnets udløbsår, for hver tilsagnsmark (se registrerede tilsagn) på siden Udbetaling af tilskud Miljø og Økologitilsagn i Fællesskemaet

I Internet Markkort (IMK) under korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrug- og Fiskeristyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrug- og Fiskeristyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling af tilskud Miljø og Økologitilsagn.

Hvis du er i tvivl om, du kan overholde betingelserne for tilsagnet, skal du oplyse det til Landbrug- og Fiskeristyrelsen, og oplyse om forholdende og eventuelt søge om dispensation. Dette skal ske skriftligt gerne pr.mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Dispensation kan også søges via den elektroniske formular på plejegræs.dk

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer, som er den 15. maj 2018. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2018 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du som hovedregel ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændringer efter den 15. maj 2018

Efter den 15. maj 2018 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger

I vejledningen kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, Du kan også se de ændringer og præciseringer af reglerne, der gælder for dine gamle tilsagn.

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2018 (for tilsagn givet 1998-2014)

Faktaark om nedsat græsningstryk

Du skal i Fællesskema vælge om du vil opfylde plejeforpligtigelse med fast græsningstryk på mindst 1,5 storkreatur pr. ha i juni til august eller opfylde kravet om tæt lav plantedække den 31. august. For visse arealer vil et nedsat græsningstryk være en fordel for naturen, og du kan ansøge Landbrugsstyrelsen om at nedsætte græsningstrykket yderligere.

Læs mere i Faktaark om nedsat græsningtryk

Fællesskema

I Fællesskema indberetter du eksisterende tilsagnsarealer.

Gå til brugerguides til Fællesskema

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabel, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel

Se hvilke afgrødekoder du må bruge for marker med tilsagn

Erklæring om revisionsklausul - ved forpligtigelse til afgræsning eller slæt

Hvis du ikke kan acceptere, at tilsagn bortfalder for arealer, hvor der foreligger forpligtelse til afgræsning, slæt eller afgræsning eller slæt, som følge af pligt pålagt i medfør af anden lovgivning, skal du udfylde og indsende denne erklæring til Landbrugsstyrelsen.

Hvis Landbrugsstyrelsen godkender din erklæring, bortfalder hele tilsagnet, som erklæringen vedrører. Når tilsagnet bortfalder som følge af revisionsklausulen, kræver vi ikke tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Når tilsagnet bortfalder, vil du ikke modtage udbetaling for tilsagnsåret 1. september 2017 – 31. august 2018 og efterfølgende tilsagnsår.

I den tilhørende vejledning kan du læse mere om betingelserne for at anvende erklæringen.

Gå til erklæring om revisionsklausul - ved forpligtigelse til afgræsning eller slæt

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, og du således overdrager tilsagnsarealer, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du indsender en Producentskifteerklæring og et Skema over marker til Landbrugsstyrelsen.

Læs mere i vejledning om producentskifte.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2018 er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger for 2018 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2018

 • 21. april 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. juni til 31. august

  Ansøger

  Hvis du har valgt afgræsning type dyretryk, skal arealer afgræsses med mindst 1,5 storkreatur.

   

   

 • 31. august 2018

  Ansøger

  Alle arealer skal være plejet med slæt eller med afgræsning, så de fremstår med tæt og lav plantedække.

 • 1. december 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

 • Stop

Hvilke støtteordninger kan jeg kombinere med tilskud til Pleje af græs og naturarealer?

Du kan kombinere ordningen tilsagn om Pleje af græs og naturareler med følgende andre tilskudsordninger:

 • Omlægningstilskud

 • Ø-støtte

 • Grundbetalingsordningen (kun tilsagnstype 57)

I forenelighedstabel kan du se, hvilke tilskud du kan kombinere.

Gå til forenelighedstabel 

Hvilken afgrødekode skal jeg bruge?

Du kan bruge følgende afgrødekoder, når du ansøger om udbetaling til dine tilsagnsmarker i Fællesskema:

Tilsagnstype

Foranstaltning

Relevante afgrødekoder

Kommentar gældende for Fællesskema 2016

 

56

 

57

 

66

 

67

Pleje af græs- og naturarealer

247

Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var i omdrift før tilsagnets start

254

Kode 254 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var permanent græs før tilsagnets start.

318

Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden bruges til at anmelde arealer, som du ikke søger grundbetaling for. Koden kan også bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, hvilket dog kun vil være muligt i sjældne tilfælde, når du har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. Arealet betragtes hverken som omdrift eller permanent græs.

329Kan bruges til MFO-bræmmer på tilsagnsarealer.

248

Kode 248 og 249 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner om vandboringer, hvis der samtidig er et andet tilsagn, der gør at beskyttelseszonen skal tegnes ud som en selvstændig mark.

249

Kode 248 og 249 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner om vandboringer, hvis der samtidig er et andet tilsagn, der gør at beskyttelseszonen skal tegnes ud som en selvstændig mark.

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Nej, fra 1. januar 2015, er det ikke længere et krav under tilsagnsordningen, at du skal udarbejde gødningskvoteberegning eller gødningsregnskab. 

Hvordan undgår jeg høringsbreve vedr. min ansøgning i Fællesskema?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn,
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrugsstyrelsen, Center for Landbrug om forholdene og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: arealtilskud@lbst.dk 

Læs mere i Brugerguide til Fællesskema og til Internet Markkort.

Hvornår udbetales tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra 1. december til den 1. juli efter tilsagnsårets udløb.

Er tilskuddet skattepligtigt?

Ja, Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget der bliver udbetalt.

Opdateret 6. april 2018
MENU