Gå til hovedindholdet

Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54)

I 2018 kan du ikke søge om nye 5-årige tilsagn om Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54), men du kan anmode om udbetaling til eksisterende tilsagn.

Denne ordning er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Hvem kan søge?

Tilsagn blev givet til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter i de ydre koge i Tønder-marsken.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilsagnet er et 5-årigt tilsagn.

Du kan få tilskud til ændret afvanding, som omfatter:

 • tilstopning af eksisterende dræn eller grøblerender
 • etablering af nye grøblerender uden afløb til skelgrøfter på arealer, der tidligere har været omlagt.

Tilskuddets størrelse

Det årlige tilskud udgør 1.400 kr. pr. ha.

Betingelser for tilsagn og tilskud

Afvandingsforhold

 • Betingelserne for ændringen af afvandingsforholdet fastsættes af Landbrugsstyrelsen og fremgår af tilsagnet.

I hele tilsagnsperioden skal følgende betingelser opfyldes

 • Arealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden.

 • Plantedækket skal fastholdes i hele tilsagnsperioden.

 • Du skal hvert år i tilsagnsperioden afpudse arealerne mindst én gang i perioden fra den 1. juli – 31. august, så de har tæt og lavt plantedække

 • Du må ikke bruge gødning på arealerne. Gødning fra græssende husdyr er tilladt

 • Du må ikke bruge sprøjtemidler på arealet.
 • Du skal hvert år i tilsagnsperioden erklære, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt

Betingelser for tilskud

For at få udbetalt dit tilskud skal du hvert år i tilsagnsperioden via Fællesskemaet:

 • erklære, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt
 • søge om udbetaling af årets tilskud i Fællesskema

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

 • Hvis Landbrugsstyrelsen ikke modtager din erklæring om, at du overholder tilsagnsbetingelserne inden den 1. august, bortfalder dit tilsagn. Du skal desuden betale tidligere udbetalt tilskud tilbage til Landbrugsstyrelsen.
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn bortfalder tilsagn også.

  Krav om rådighed

 • Ejer eller forpagter skal i hele tilsagnsperioden drive arealerne.
 • Hvis tilsagnsarealerne sælges eller bortforpagtes skal tilsagnet producentskiftes til ny ejer

Gå til Vejledning om producentskifte

Sådan søger du

 

Søg om udbetaling til eksisterende tilsagn

Du søger hvert år i tilsagnsperioden om at få udbetalt tilskud til dit eksisterende tilsagn. Dette gør du på siden "Udbetaling af tilskud til Miljø- og økologitilsagn" i Fællesskemaet via Tast selv-service

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at sikre afvandingsforhold til gavn for naturen og fugle, der yngler og fouragerer på særligt udpegede områder.

Hvad siger loven?

Du finder lovgrundlaget for tilskudsordningen på Retsinformation og EUR-Lex:

Danske forskrifter:

Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning)

Kommisionsforordninger

Ansøg om nyt tilsagn

Du kan ikke søge om nyt tilsagn til Opretholdelse af ændret afvanding.

Ansøg om udbetaling

Du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskema via Tast selv-service.

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om grundbetaling.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2018

Du skal hvert år i tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema. I Fællesskema skal du erklære, at du har overholdt betingelserne for tilsagnet, og du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i IMK, Internet Markkort.

Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling.

I IMK markkort i korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrugsstyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdene og eventuelt søge om dispensation.

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning om udbetaling af tilskud i Fællesskema til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 15. maj 2018

Efter den 15. maj 2018 kan du kun foretage ændringer i din ansøgning, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om opretholdelse af ændret afvanding

I vejledningen kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding og se områdeudpegningen i de ydre koge i Tøndermarsken. 

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2018 (for tilsagn givet 1998-2014)

Kort over områdeudpegningen i de ydre koge af Tøndermarsken

I Fællesskemaet søger du om udbetaling og indberetter eksisterende tilsagnsarealer

Gå til brugerguides til Fællesskema og til Internet Markkort (IMK)

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabellen, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel 2018

Se hvilke afgrødekoder du må bruge for marker med tilsagn

Vejledning om producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

 

Erklæring om revisionsklausul – tilsagnsarealer anmeldt som MFO

Reglerne for dit tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding blev ændret i 2015, og det betyder, at tilskuddet er nedsat til 0 kr. pr. for tilsagnsarealer, der anmeldes som MFO.

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn fra 1. september 2012 eller senere, hvis du ikke kan acceptere ændringen. Det er et krav, at du ikke tidligere har været berørt af regelændringen.

Du skal udfylde og indsende erklæring om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen.

Gå til Erklæring og Vejledning

Erklæring om revisionsklausul – vandboringer

Hvis der er i perioden 1. september 2017 – 31. august 2018 etableres en ny vandindvindingsboring på et areal, der er omfattet af tilsagn om Opretholdelse af ændret afvanding, bortfalder tilsagnsarealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen).

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn, hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder i dit tilsagn. Du skal udfylde og indsende erklæringen om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen. 

Gå til Erklæring og Vejledning

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, og du således overdrager tilsagnsarealer, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du indsender en Producentskifteerklæring og et Skema over marker til Landbrugsstyrelsen.

Læs mere i vejledning om producentskifte.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Oversigt over alle tilskud til vådområder

Arealordninger til fastholdelse af vådområder omfatter

 • Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold-20 årigt tilsagn (tilsagnstype 55)
 • Fastholdelse af vådområder - 20 årigt tilsagn (tilsagnstype 50)
 • Fastholdelse af kvælstofvådområder - 20 årigt tilsagn (tilsagnstype 74 og 75)
 • Fastholdelse af fosforvådområder - 20 årigt tilsagn (tilsagnstype 76)
 • Fastholdelse af N2000 hydrologi - 20 årigt tilsagn (tilsagnstype 77)
 • Fastholdelse af lavbundsområder - 20 årigt tilsagn (tilsagnstype 78)
 • Opretholdelse af ændret afvanding - 5-årig tilsagn (tilsagnstype 54 og 64)

De 20-årige tilsagn til fastholdelse af vådområder omfatter to ordninger:

Til vådområder etableret under Grøn Vækst

Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold-20 årigt tilsagn (tilsagnstype 55, 74, 75, 76, 77 og 78)

og etableret under et af følgende vådområdeprojekter:

Til vådområde etableret under Vandmiljøplanen III før 2010:

Fastholdelse af vådområder - 20 årigt tilsagn (tilsagnstype 50)

Til arealer i de ydre koge af Tøndermarsken

Opretholdelse af ændret afvanding - 5-årig tilsagn (tilsagnstype 54 og 64)

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskemaet i Tast selv-service

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskemaet

 • 21. april 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. juli til 31. august 2018

  Ansøger

  Du skal afpudse arealerne mindst én gang

  Arealerne skal som helhed have været afpudset og fremstå med tæt og lav plantedække den 31. august .

 • 1. december 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

  Udbetalingen forventes afsluttet den 1. juli 2019.

 • Stop

Hvilke andre ordninger kan jeg kombinere med tilskud om ændret afvanding?

Du kan kombinere ordningen opretholdelse af ændret afvanding med omlægning til økologisk jordbrug (OM)

Hvilke afgrødekoder skal jeg bruge?

Når du søger om udbetaling til dine tilsagnsmarker i Fællesskemaet, kan du bruge afgrødekoderne i denne oversigt:

Afgrødekoder til miljøtilsagn

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Nej, fra 1. januar 2015, er det ikke længere et krav under tilsagnsordningen, at du skal udarbejde gødningskvoteberegning eller gødningsregnskab. 

Tilsagn om opretholdelse af ændret afvanding og grundbetaling

Tilskuddet kan kombineres med støtte under grundbetalingsordningen

Hvis et areal ikke længere opfylder plantedækkekravene under grundbetaling, kan du fortsat søge grundbetaling til arealet, hvis:

 • ændringen af plantedækket er en direkte konsekvens af tilsagnet
 • arealet i 2008 opfyldte betingelserne for Enkeltbetaling, og der blev udbetalt enkeltbetaling for arealet

I Fællesskema på siden "Markplan og grundbetaling" anfører du, at du søger grundbetaling under artikel 32.

Hvordan undgår jeg høringsbreve vedr. min ansøgning i Fællesskema?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn,
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdene og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: arealtilskud@lbst.dk 

Læs mere i Brugerguide til Fællesskema og til Internet Markkort.

Hvornår udbetales tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra den 1. december til den 1. juli for det foregående tilsagnsår.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Ja, Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget tilskud du får udbetalt i tilskud.

Opdateret 9. april 2018
MENU