Gå til hovedindholdet

Tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter

Tilskudsordningen er en del af regeringens Fødevare- og landbrugspakke. Ordningen skal medvirke til at forøge den økologiske produktion inden for disse seks indsatsområder:

 • Svin
 • Kvæg
 • Frugt, bær og grønt
 • Planteavl
 • Æg og fjerkræ
 • Får og geder.

Har du nogle specifikke spørgsmål til ordningen, kan du finde mange af svarene her på siden, i vejledningen under fanen ”Skema og vejledning”. Mangler du alligevel svar på dit spørgsmål, kan du sende dem til os på projekttilskud@lbst.dk.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilskud, hvis du er økologisk jordbruger, og du ejer eller forpagter en primær jordbrugsproduktion, eller hvis du har indsendt en ansøgning om autorisation som økolog.

Investeringstilskud til ejere og forpagtere

Du kan kun få tilskud til investering, hvis du er ejer og forpagter af en økologisk jordbrugsbedrift. Du skal desuden være autoriseret økolog på udbetalingstidspunktet.

Det er et krav, at der på den økologiske jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer.

Projektet skal gennemføres på din egen eller din forpagtede bedrift. Og som tilsagnshaver er du ansvarlig for, at projektet bliver gennemført.

Hvad giver vi tilskud til?

Der kan under denne ordning gives tilskud til projekter, hvor der investeres i teknologier på økologiske bedrifter. Du kan søge om forskellige teknologier til de seks forskellige indsatsområder, og de teknologier der er tilskudsberettigede fremgår af den udtømmende teknologiliste.

Du kan finde teknologilisten under ”Skema og vejledning”, ”Ansøg om støtte”.

De tilskudsberettigede udgifter til et projekt, kan således omfatte:

 • Indkøb af teknologi (udstyr og materialer) (bruttoudgifter)
 • Installering og montering af udstyr
 • Ekstern konsulentbistand, dog alene i forbindelse med bistand til selve projektet, og ikke til udarbejdelse af ansøgning. Ekstern konsulentbistand kan dog maksimalt udgøre 15 pct. til en max timepris på 1.200 kr. (se vejledningen)
 • Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Det er dog en forudsætning, at udgifterne kan relateres direkte til projektet, og at de er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Udgifterne skal endvidere stå i et rimeligt forhold til den ydelse og nytte, udgiften bidrager med til projektet

Der ydes ikke tilskud til investeringer i teknologier, der er tilskudsberettigede under Biogasordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til investeringer i anlæg til fremstilling af biogas. Det gælder f.eks. investeringer i lagerkapacitet og investeringer i teknologier til forbehandling af biomasse på biogasanlæg.

Tilskuddets størrelse

Der kan ydes tilskud på 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter.

De samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter skal mindst udgøre 100.000 kr. Tilskuddet kan højst beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5,5 millioner kr. pr. CVR-registrerede primære økologiske jordbrugsbedrift.

En ansøger kan således maksimalt opnå tilskud på 2,2 millioner kroner pr. ansøgningsrunde.

Betingelser for tilskud

Landbrugsstyrelsen udvælger de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Ved prioritering af projekterne lægger vi vægt på den økonomiske effekt af den ansøgte teknologi (jf. teknologiliste).

Hvis vi beslutter, at der skal gives tilsagn om tilskud til et projekt, modtager du et tilsagnsbrev med et budget over godkendte tilskudsberettigede udgifter fra os. I tilsagnsbrevet vil der være anført en række betingelser, som skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales.

Ønsker du som tilsagnshaver at ændre eller overdrage projektet efter tilsagnet er givet, skal du ansøge Landbrugsstyrelsen, før ændringen iværksættes (se mere i vejledningen).

Ansøgninger om projektændringer skal sendes via Fødevareministeriets Tast selv-service. I Tast-selv-service skal du finde dit seneste indsendte ansøgningsskema, oprette en kopi og rette i denne. Overdragelse skal søges på et specielt skema, der skal indsendes pr. e-mail.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger)

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Her kan du finde skemaer og links du skal bruge, når du vil søge om tilskud, projektændringer og udbetaling mv. Du kan desuden finde en udførlig vejledning til ordningen.

 

Ansøg om støtte

Alle ansøgninger om tilskud inden for Økologisk Investeringsstøtte 2016 skal indsendes via Fødevareministeriets Tast selv-service.

Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet
 • Ændring af budgettet (du kan dog kun søge om en budgetændring pr. år)
 • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse, ændring af projektindhold og budget via Tast-selv service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Ønsker du at overdrage tilsagnet til en anden, skal du bruge skemaet, som du finder nedenfor her. Skemaet skal udfyldes og sendes til: 

projekttilskud@lbst.dk.

Du skal altid vedlægge en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

 • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
 • Antallet af teknologier kan ikke forhøjes.
 • Projektændringer kan kun godkendes såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.
 • Anmodning om godkendelse af projektændring kan ikke godkendes såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret (se også vejledningen).

Erklæring om projektoverdragelse

Vejledning

Vejledning om økologisk investeringsstøtte 2016 version 2.0 

Vejledningen findes også i retsinformation, klik her

Du kan søge om tilskud til de teknologier, der fremgår af den udtømmende teknologiliste nedenfor

Teknologiliste

Teknologiliste med præciseret kategorisering af enheder

Den faglige rapport fra DCA med en uddybende beskrivelse af teknologierne på listen (OBS: Rapporten er blevet opdateret den 17. november 2016)

 DCA's faglige rapport

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017 (Den tidligere udbetalingsvejledning findes i Arkiv neden for).

Ansøg om udbetaling

Alle ansøgninger om udbetaling inden for Økologisk Investeringsstøtte 2016 skal indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Der udføres bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Det er derfor vigtigt at sørge for at alle betalingsbilag og dokumentation indsendes sammen med ansøgning om udbetaling.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Eksempel på faktura

Bilagsoversigt

Skema til brug for slutrapportering

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Her kan du se ofte stillede spørgsmål og svar og andre afklaringer. Seneste tilføjede spørgsmål og svar står øverst på siden.

Hvad skal jeg gøre hvis mine enheder ikke passer med definitionen i teknologilisten?

Du skal ikke gøre noget. Vi har præciseret enhedsbegrebet, så vi nu kan beregne dine præcise enheder for hver teknologi. Vi anvender informationer fra din ansøgning til at kategorisere og beregne det præcise antal enheder. Præciseringen af enhedsberegningen sikrer, at alle ansøgere behandles lige i prioriteringen. Du kan se hele teknologilisten og kategoriseringer her.

Hvordan bliver tilskuddets størrelse beregnet?

Tilskuddets størrelse bliver beregnet ud fra de godkendte tilskudsberettigede udgifter, dvs. udgifter til investering i teknologier der findes på teknologilisten, udgifter til montering og installering af teknologierne og udgifter til konsulentbistand. Udgifter til investering i en teknologi beregnes ud fra prisen på den konkrete teknologi, hvilket vil være det billigste af to tilbud ved investeringer på over 50.000 kr. Der er ikke fastsat standardomkostninger for de enkelte teknologier, selvom der i teknologilisten er angivet en investeringsstørrelse for den enkelte teknologi. "Investeringens størrelse" fra teknologilisten skal alene anvendes til beregning af ansøgningens prioriteringsscore.

Hvornår skal kravet om arbejdskraftbehov på 830 timer være opfyldt?

Kravet om et arbejdskraftbehov på 830 timer skal være opfyldt, når du søger om tilsagn om tilskud, fordi det er en betingelse for tilsagn efter § 2 i bekendtgørelsen.

Opdateret 3. januar 2018
MENU