Gå til hovedindholdet

Tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter

Tilskudsordningen er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Ordningen skal medvirke til at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion inden for disse seks indsatsområder:

 • Svin
 • Kvæg
 • Frugt, bær og grønt
 • Planteavl
 • Æg og fjerkræ
 • Får og geder.

Har du spørgsmål til ordningen, kan du finde mange af svarene her på siden i Vejledning, FAQ, mv. Hvis du ikke kan finde svar, kan du skrive til euogerhverv@lfst.dk.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Opdatering vedr. prioritering af ansøgninger

(pr. 18. november 2016)

Du skal have opnået et minimumsniveau af omkostningseffektivitet for at modtage tilsagn. Dette minimumsniveau, som afhænger af de indkomne ansøgninger, ligger nu fast og kan ses i tabellen nedenfor. Hvis din ansøgning har opnået en omkostningseffektivitet på minimumsniveauet eller højere, modtager du tilsagn. Hvis din ansøgning har opnået en lavere omkostningseffektivitet end minimumsniveauet, modtager du afslag.

Indsatsområde

Minimumsniveau

1)  Svin

6,07

2) Kvæg

11,57

3) Frugt, bær og grønt

4,36

4) Planteavl

9,77

5) Æg og fjerkræ

3,49

6) Får og geder

Alle har fået tilsagn

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilskud, hvis du er økologiske jordbruger, og du ejer eller forpagter en primær jordbrugsproduktion, eller hvis du har indsendt en ansøgning om autorisation som økolog.

Investeringstilskud til ejere og forpagtere

Du kan kun få tilskud til investering, hvis du er ejer og forpagter af en økologisk jordbrugsbedrift. Du skal desuden være autoriseret økolog på udbetalingstidspunktet.

Det er et krav, at der på den økologiske jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer.

Projektet skal gennemføres på din egen eller din forpagtede bedrift. Og som tilsagnshaver er du ansvarlig for, at projektet bliver gennemført.

Hvad giver vi tilskud til?

Ordningen handler om tilskud til projekter, der investerer i teknologier på økologiske bedrifter. Du kan søge om forskellige teknologier til seks forskellige indsatsområder. De teknologier, du kan søge om tilskud til, står på teknologilisten, som er udtømmende.

Du kan finde teknologilisten under fanen ”Skema og vejledning”, ”Ansøg om støtte”.

De projektudgifter, du kan søge tilskud til, er:

 • indkøb af teknologi (udstyr og materialer) (bruttoudgifter)
 • installering og montering af udstyr
 • ekstern konsulentbistand, dog alene i forbindelse med bistand til selve projektet, og ikke til udarbejdelse af ansøgning. Ekstern konsulentbistand kan dog maksimalt udgøre 15 pct. til en max timepris på 1.200 kr. (se vejledningen)
 • andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Det er en forudsætning, at udgifterne kan relateres direkte til projektet, og at de er nødvendige for at gennemføre af projektet. Udgifterne skal desuden stå i et rimeligt forhold til den ydelse og nytte, udgiften bidrager med til projektet.

Tilskuddets størrelse

Du kan få tilskud på 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter.

De samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter skal være mindst 100.000 kr. Tilskuddet kan højst beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5,0 millioner kr. pr. CVR- registrerede primære jordbrugsbedrift.

Du kan derfor kun få tilskud på maksimalt 2 millioner kroner i denne ansøgningsrunde. 

Betingelser for tilskud

Landbrugsstyrelsen udvælger de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Når vi prioriterer ansøgningerne, lægger vi vægt på følgende:

 • teknologiens Økologiske Udviklingsindeks (ØUV) (se teknologiliste)
 • bedriftens størrelse (areal eller antal dyr)
 • det tilskudsberettigede beløb.

Det Økologiske Udviklingsindeks er en samlet vurdering af tre faktorer:

 • teknologiens effekt på afkast
 • teknologiens relevans i forhold til økologisk jordbrugsproduktion
 • teknologiens potentiale i forhold til at økologiske landmænd udvider med flere hektar.

Hvis vi beslutter, at du får tilsagn om tilskud til et projekt, får du et tilsagnsbrev med et budget over godkendte tilskudsberettigede udgifter fra os. I tilsagnsbrevet står der  en række betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få tilskuddet udbetalt.

Ønsker du som tilsagnshaver at ændre eller overdrage projektet, efter du har fået tilsagnet, skal du sende en ansøgning om det til os, før du starter ændringen (se mere i vejledningen).

Ansøgninger om projektændringer via sendes via Tast selv-service. (Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

 I Tast-selv-service skal du finde dit seneste ansøgningsskema, oprette en kopi og rette i denne.

Hvis du ønsker at overdrage dit projekt skal du søge om det på et specielt skema, som du finder under fanen "Skema og vejledning" og "Søg om ændringer". Du skal sende skemaet til: 

projekttilskud@lbst.dk.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser)

 • Bekendtgørelse nr. 1185 af 15. oktober 2015 om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter.
 • Lov om landdistriktsfonden, lov nr. 1360 af 16. december 2014.

EU-regler (forordninger)

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Link til Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Ordningen skal medvirke til at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion inden for disse seks indsatsområder:

 • Svin
 • Kvæg
 • Frugt, bær og grønt
 • Planteavl
 • Æg og fjerkræ
 • Får og geder.

Her kan du finde vejledning, Spørgsmål - svar (FAQ), skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Ansøg om støtte

Du skal søge tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.  

Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Du kan søge om tilskud til de teknologier, der fremgår af den udtømmende teknologiliste nedenfor

Teknologiliste

Den faglige rapport fra DCA med en uddybende beskrivelse af teknologierne på listen

DCA's faglige rapport 2015

Se også Krav til information om tilskud.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet
 • Ændring af budgettet (du kan dog kun søge om en budgetændring pr. år)
 • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse, ændring af projektindhold og budget via Tast-selv service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Link til Tast-selv-service

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Ønsker du at overdrage tilsagnet til en anden, skal du bruge skemaet, som du finder nedenfor her. Skemaet skal udfyldes og sendes til:

projekttilskud@lbst.dk.

Du skal altid skrive en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

 • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
 • Antallet af teknologier kan ændres, og/eller en teknologi kan udskiftes med en anden, såfremt den samlede ansøgning i sin ændrede form opnår samme – eller højere – antal ØUV-point.
 • Projektændringer kan kun godkendes såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.
 • Anmodning om godkendelse projektændring kan ikke godkendes såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret (se også vejledningen)

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Når du vil søge om udbetaling, skal du søge via skemaet ”Udbetalingsanmodning” i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk og ligge klar på Tast selv-service. 

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Eksempel på faktura

Eksempel på Lønseddel

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Bilagsoversigt

Skema til brug for slutrapportering

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 17. maj 2018
MENU