Gå til hovedindholdet

Tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter

Tilskudsordningen er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Ordningen skal medvirke til at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion inden for følgende fem sektorer:

 • svinesektoren
 • kvægsektoren
 • frugt- og grøntsektoren
 • planteavl
 • æg- og fjerkræbranchen

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Du kan få tilsagn om tilskud, hvis du er økologiske jordbruger, og du ejer eller forpagter en primær jordbrugsproduktion, eller hvis du har søgt om autorisation som økolog.

Investeringstilskud til ejere og forpagtere

Du kan kun få investeringstilskud, hvis du er ejer og forpagter af en økologisk jordbrugsbedrift. Du skal være autoriseret økolog på udbetalingstidspunktet.

Projektet skal gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede bedrift, og som tilsagnshaver er du ansvarlig for, at projektet bliver gennemført.

På den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer.

Hvad giver vi tilskud til?

Der kan under denne ordning gives tilskud til investeringsprojekter i nye teknologier på økologiske bedrifter. Ved et investeringsprojekt forstås investering i den nyeste teknologi inden for den produktionsgren, som projektet omfatter. En indikation af, hvor ny teknologien er, fremgår af den udtømmende teknologiliste.

Du kan finde teknologilisten under fanebladet ansøg om støtte.

 • De tilskudsberettigede udgifter til et projekt, kan således omfatte
 • køb af nyt udstyr og maskiner (bruttoudgifter) 
 • installation af udstyr  
 • konsulentbistand og anden ekstern bistand, dog alene i forbindelse med bistand til selve projektet, og ikke til udarbejdelse af ansøgning  
 • andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet  
 • det er en forudsætning, at udgifterne kan relateres direkte til projektet, og at de er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Udgifterne skal endvidere stå i et rimeligt forhold til den ydelse og nytte, udgiften bidrager med til projektet.

Der ydes ikke tilskud til investeringer i teknologier, der er tilskudsberettigede under Biogasordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til investeringer i anlæg til fremstilling af biogas. Det gælder f.eks. investeringer i lagerkapacitet og investeringer i teknologier til forbehandling af biomasse på biogasanlæg

Tilskuddets størrelse

Der kan ydes tilskud på 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter.

De samlede tilskudsberettigede investeringsudgifter skal mindst udgøre 100.000 kr. Tilskuddet kan højst beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5,0 millioner kr. pr. CVR- registrerede primære jordbrugsbedrift.

En ansøger kan således maksimalt opnå tilskud på 2 millioner kroner pr. ansøgningsrunde.  

Betingelser for tilskud

Landbrugsstyrelsen prioriterer mellem teknologierne i alle indkomne ansøgninger på baggrund af fire kriterier.

 • teknologiens potentiale for omlægning af mere areal
 • teknologiens relevans i forhold til økologisk jordbrugsproduktion
 • ny teknologi
 • bedriftens størrelse eller antal dyreenheder

Hvis vi beslutter, at der skal gives tilsagn om tilskud til et projekt, modtager du et tilsagnsbrev med et budget over godkendte tilskudsberettigede udgifter fra os. I tilsagnsbrevet vil der være anført en række betingelser, som skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales.

Der kan som hovedregel ikke foretages ændringer i projektet. Ønsker du som tilsagnshaver alligevel at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal du ansøge Landbrugsstyrelsen, før ændringen iværksættes.

Hvad siger loven?

Danske regler

EU-regler

 

 

 

Sådan søger du

Ansøgning kan sendes via Tast-selv-service og vil være obligatorisk at anvende i næste ansøgningsrunde.

Der bliver åbnet op for, at du kan søge tilskud til Økologisk Investeringsstøtte via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Tast-selv-service er lettere at bruge, når du skal udfylde og sende ansøgningsskema og andet ansøgningsmateriale. Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. i forhold til Enkeltbetalingsordningen.

Se link til Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: (http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/)

Du søger ved at sende ansøgningsskema og evt. bilag til projektdesign@lbst.dk. Skemaet finder du under fanebladet ansøg om støtte.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Ordningen skal medvirke til at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion inden for følgende fem sektorer:

 • svinesektoren
 • kvægsektoren
 • frugt- og grøntsektoren
 • planteavl
 • æg- og fjerkræbranchen

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Ansøg om støtte

Ansøgning kan sendes via Tast-selv-service og vil være obligatorisk at anvende i næste ansøgningsrunde.

Der bliver åbnet op for, at du kan søge tilskud til Økologisk Investeringsstøtte via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Tast-selv-service er lettere at bruge, når du skal udfylde og sende ansøgningsskema og andet ansøgningsmateriale. Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. i forhold til Enkeltbetalingsordningen.

Link til tast-selv-service her:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledninger til Tast selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Ansøgningsskema 2014

Teknologiliste 2014

Faglig redegørelse  

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet. Ansøgning sendes til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Der udføres bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Derfor skal alle betalingsbilag og dokumentation scannes og sendes sammen med anmodningen om udbetaling til:

projekttilskud@lbst.dk 

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

11 gode råd om kortere vej til udbetaling

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017) 

Eksempel på faktura

Eksempel på Lønseddel

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere. Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Bilagsoversigt

Skema til brug for slutrapportering

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 18. september 2017
MENU