Gå til hovedindholdet

Økologifremme

Økologifremmeordningen giver mulighed for at søge om tilskud til projekter om videnoverførsel indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren.  

Formålet med tilskudsordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer gennem kompetenceudvikling af personer inden for foodservice, der er en særlig målgruppe inden for fødevaresektoren. Kompetenceudviklingen har til hensigt at opkvalificere de deltagende personers viden om økologi, konkret i forbindelse med omstilling af offentlige og private køkkener til økologi.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Virksomheder, organisationer, foreninger og selvejende uddannelsesinstitutioner, der udbyder aktiviteter til videnoverførsel kan søge om tilskud.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til projekter, der fremmer produktion og afsætning af økologiske fødevarer gennem kompetenceudvikling af personer inden for jordbrugs- og fødevaresektoren.  

Projekter om videnoverførsel

Et projekt om videnoverførsel omfatter aktiviteter til forberedelse og gennemførelse af kompetenceudvikling af personer inden for målgruppen foodservice, der er en særlig målgruppe inden for fødevaresektoren. Foodservice dækker over offentlige og professionelle private køkkener.

Aktiviteterne skal have til hensigt at opkvalificere de deltagende personers viden om økologi. Deltagerne skal være køkkenpersonale i enten et offentligt eller et privat køkken. Der må ikke være deltagere fra både offentlige og private køkkener på samme projekt.

Tilskuddets størrelse

Det samlede offentlige tilskud afhænger af, hvem projektets målgruppe er.  

For projekter, der har offentlige køkkener som målgruppe, kan det samlede, offentlige tilskud udgøre 100 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Vi kan I så fald give tilsagn om tilskud på 100 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.  

Hvis målgruppen derimod er private køkkener, kan det samlede, offentlige tilskud til projektet ikke udgøre mere end 60 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Det skyldes, at disse projekter er underlagt statsstøttereglerne. Vi kan i dette tilfælde give tilsagn om tilskud på 60 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. 

Betingelser for tilskud

Et projekt om videnoverførsel skal have tilskudsberettigede udgifter for mindst 100.000 kr.

Projektet skal enten vedrøre offentlige køkkener eller private køkkener inden for foodservice. For projekter, der vedrører private køkkener, skal de deltagende virksomheder være en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed beliggende i et landdistrikt. 

Der skal foreligge dokumentation for, at de deltagende køkkener er omfattet af målgruppen foodservice som defineret i bekendtgørelsen. 

Inden for målgruppen foodservice må køkkenpersonale i offentlige og private køkkener, som har en relevant arbejdsfunktionskode deltage. Arbejdsfunktionskoderne udmeldes på hjemmesiden i forbindelse med åbningen af ordningen.

Projektet skal gennemføres som et samarbejde mellem mindst to aktører. 

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for Økologifremmeordningen finder du på Retsinformations hjemmeside og på EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside): 

Danske regler for ansøgningsrunden i 2015

EU-regler for ansøgningsrunden i 2015

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
  • Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
  • Rådets forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings – og kontrolsystem, sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Danske regler for ansøgningsrunden i 2014

EU-regler for ansøgningsrunden i 2014

Sådan søger du

Du finder ansøgnings- og vejledningsmateriale under ’Skema og vejledning’.

Formål med ordningen

Formålet med tilskudsordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet. Send ansøgningen til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Der udføres bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Derfor skal alle betalingsbilag og dokumentation scannes og sammen med anmodningen om udbetaling sendes til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

11 gode råd om kortere vej til udbetaling

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017) 

Skema til deltagerregistrering

Skema til slutrapport for information og uddannelse herunder aktiviteten omstilling af offentlige køkkener

Deltagerliste for køkkenomstillingsprojekter med tilsagn fra 2014

Bilag 1 - arbejdsfunktionskoder

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning ansøgningsrunde 2015

Vejledning Økologifremme 2015

Vejledning tidligere ansøgningsrunde

Vejledning - Økologifremmeordningen (maj 2014)

Vejledning om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017 (Den tidligere udbetalingsvejledning findes i Arkiv neden for).

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Måling af økologiandel

Køkkenomstillingsprojekter med tilsagn fra 2014

Du skal som tilsagnshaver gennemføre en startmåling og en slutmåling af økologiprocenten i de involverede køkkener for at dokumentere de ændringer, der er sket i forbruget af økologi. Til måling af udviklingen af økologiandelen, skal målemetoden for det spisemærke anvendes. Se http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/ for mere info.

Her finder du også skemaet til brug for en start- og slutmåling under "Udfyld dit øko-regnskab".

Hvis du har fået tilsagn til dit projekt i 2014, skal start- og slutmålingen sendes til projektdesign@lbst.dk.

Baggrundsoplysninger for de enkelte køkkener opgives via udfyldelse af et elektronisk spørgeskema, som du starter ved at benytte følgende link: kort/dk/cmxz.

Opdateret 14. august 2017
MENU