Gå til hovedindholdet

Natur- og miljøprojekter

Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Ordningen er lukket for indgivelse af nye ansøgninger.

Hvad gav vi tilskud til?

Følgende projekttyper kunne få tilskud:

 • Planlægning af natur- og miljøprojekter
 • Udarbejdelse af naturplaner se liste over godkendte konsulenter.
 • Etablering af vegetationsstriber
 • Særlige levesteder for dyrearter
 • Græsningsprojekter
 • Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø
 • Jordfordeling

Betingelser for tilskud

For alle natur- og miljøprojekter gælder det, at du som ansøger skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

 • Du kan kun få tilskud til projektudgifter, som du ikke allerede får anden offentlig støtte til.
 • Du skal indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder.
 • Du skal afgive alle de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen anmoder om til sagsbehandlingen.
 • Projektet skal være afsluttet inden den dato, som er fastsat i tilsagnet. Regninger skal være betalt i projektperioden.
 • Du skal indsende anmodning om slutudbetaling og projektrapport senest seks måneder efter, at projektet er afsluttet.
 • Du skal opretholde projektet i en periode på mindst fem år.
 • Udbetalingsanmodninger og regnskabsbilag skal være tilgængelige i mindst fem år efter den afsluttende udbetaling.
 • Landbrugsstyrelsen og andre kontrolmyndigheder skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Vær opmærksom på at der knytter sig særlige betingelser til hver projekttype, som du skal opfylde for at få tilskud.

Synliggørelse af tilskud til projektet

Du skal i visse tilfælde gøre opmærksom på, at der er modtaget tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Du kan her se mere om synliggørelse af tilskud til projekter

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for natur- og miljøprojekter findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og på Retsinformations hjemmeside:

Danske forskrifter

Tilskud til natur- og miljøprojekter

Bekendtgørelse nr. 78 af 13. februar 2008 som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 371 af 12. april 2010

Bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 317 af 29. marts 2012 og ændret ved

Bekendtgørelse nr. 414 af 28. marts 2014

Om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

EU-forskrifter

Rådsforordning (grundforordning)

Kommisionsforordninger

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at yde tilskud til projekter, der kan bidrage til, at:

 • bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter
 • bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier
 • fremme rekreative værdier og offentlig adgang til områder af høj naturværdi
 • etablere forbindelseslinjer mellem naturlige levesteder og øge antallet af levesteder
 • fremme velfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre tilsagnshaver, skal du indsende:

Skema til ændring af tilsagnshaver

Ansøg om udbetaling

Ordningen er lukket og der er ikke længere mulighed for at søge om udbetaling af tilskud.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

 •  
 • Ordningen er lukket for indgivelser af nye ansøgninger

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du oplyse os om det før projektperioden udløber. Dette gælder også for forlængelser af projektperioden. En ændring skal godkendes af os, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os, senest seks måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler.

   

   

 • Periode for opretholdelse

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra tilsagnsdatoen eller fra den dato hvor dit projekt senest skal være afsluttet. Se i dit tilsagn, hvad der gælder for dig.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 14. august 2017
MENU