Gå til hovedindholdet

Modernisering kvægstalde - 2016

Under denne ordning kan der søges om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, som du ikke selv kan finde svar på her på siderne, er du velkommen til at sende en mail til projekttilskud@lbst.dk.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Modernisering af kvægstalde 2018 åbner den 16. august 2018.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordning om modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Du skal allerede på ansøgningstidspunktet sandsynliggøre, at projektet vil være med til at understøtte formålet.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Link til Tast-selv-service: 

https://tastselv.fvm.dk

Læs vejledninger og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Betingelser for tilskud

Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at de samlede, tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 300.000 kr. Dette gælder både på ansøgnings- og udbetalingstidspunktet.

Læs mere i vejledningen om de betingelser, der gælder for at få tilskud.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud under denne ordning kan udgøre 20 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne under denne ordning finansieres af EU (100 pct.) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende seks indsatsområder:

 1. Nybyg af staldanlæg til malkekvæg og/eller slagtekalve
 2. Tilbyg til eksisterende staldanlæg til malkekvæg og/eller slagtekalve
 3. Renovering af eksisterende bygningsmasse til malkevæg og/eller slagtekalve
 4. Nybyg af økologiske staldanlæg til malkekvæg og/eller slagtekalve
 5. Tilbyg til eksisterende økologiske staldanlæg til malkekvæg og/eller slagtekalve
 6. Renovering af eksisterende økologisk bygningsmasse til malkekvæg og/eller slagtekalve.

Der er øremærket en særskilt pulje på 15 mio. kr. til investeringer på økologiske projekter.

Du skal placere dit projekt i ét af de seks indsatsområder. Et projekt kan ikke placeres i mere end ét indsatsområde. Du skal vælge det indsatsområde, som er mest dækkende for dit projekt. Se vejledningen for definitioner på de forskellige typer af projekter.

Der er for indsatsområderne udarbejdet tre kategorier for støtteberettigede byggeomkostninger, som er:

 • Basisstald
 • Miljø- og dyrevelfærdstilkøb
 • Malkning og mælkeopbevaring

For mere information om, hvad du kan få tilskud til, se i vejledningen.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift. 

Projektet skal gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for at gennemføre projektet. 

Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages. Arbejdskraftbehovet opgøres efter normtimesatser, som fremgår af bilag 3 i bekendtgørelsen (se fanen: Hvad siger loven). 

Ved en jordbrugsproduktion forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, der fremgår af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til første salg er omfattet af definitionen. 

Specifikt for økologiske jordbrugsbedrifter

Tilskud til modernisering af kvægstalde på økologiske bedrifter kan gives til jordbrugere, som ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift, der er autoriseret af Landbrugsstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller omfattet af en ansøgning herom.

Ansøgningen om autorisation skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen seneste den dag, hvor ansøgningsfristen til denne ordning udløber. Kopi af autorisationsansøgningen skal vedlægges ansøgningen.

Senest ved tidspunktet for ansøgning om første udbetaling skal autorisation være opnået og kvægbesætningen omlægges til økologi.

Prioritering af ansøgningerne

Efter sagsbehandling efter de modtagne ansøgninger

Tilsagn om tilskud er givet til projekter, som opfylder betingelserne for tilsagn, og som har følgende minimum antal point og prioriteringsscore:

Indsatsområde

Minimum antal point:

Minimum økonomisk effekt[1]:

Minimum point og økonomisk værdi for projekter med 100 % slagtekalve:

1. Nybygning (konv.)

7

0,72

7 og 0,26

2. Tilbygning (konv.)

6

1,05

Alle har fået tilsagn

3. Renovering (konv.)

4

÷

Alle har fået tilsagn

4. Nybygning (økologi)

7

0,70

Alle har fået tilsagn

5. Tilbygning (økologi)

7

0,92

(Ingen ansøgninger)

6. Renovering (økologi)

4

÷

(Ingen ansøgninger)

Projekter som Landbrugsstyrelsen genoptager efter ansøgeren har klaget over afslag, skal som minimum opnå ovenstående minimum værdier, for at kunne opnå et tilsagn og i øvrigt opfylde betingelserne for tilsagn.

[1] For indsatsområder, hvor der er angivet ÷, opnår alle projekter med det oplyste minimum antal point tilsagn.

Landbrugsstyrelsen skal udvælge de projekter, der giver størst effekt i forhold til ordningens formål, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Fordeling af midlerne mellem de seks indsatsområder betyder, at ansøgninger inden for indsatsområderne bliver håndteret og prioriteret særskilt. I prioriteringen lægger vi vægt på fire overordnede elementer:

 • økonomisk effekt
 • miljøgodkendelse
 • byggetilladelse
 • finansieringserklæring.

De fire overordnede elementer, som ansøgningen indeholder, prioriteres efter op til tre trin

Trin 1 af prioriteringen

Ansøgningen bliver vurderet på baggrund af den økonomiske effekt. For at et projekt kan blive prioriteret skal den økonomiske effekt være minimum 0,12. Ansøgninger med en økonomisk effekt under 0,12 vil få afslag på ansøgningen. For information om hvordan den økonomiske effekt beregnes se bl.a. afsnit 10 i vejledningen.

Trin 2 af prioriteringen

Projektet tildeles point efter, hvorvidt miljøgodkendelse/anmeldelse og byggetilladelse er opnået eller ansøgt, og om finansieringserklæring er opnået på det tidspunkt, hvor du ansøger.

Trin 3 af prioriteringen

Her benyttes den økonomiske effekt beregnet i trin 1, men hvor trin 1 bruges til at vurdere, om projekter har en økonomiske effekt over minimumsgrænsen, rangerer trin 3 projekter efter den højeste økonomiske effekt. Trin 3 bruges kun hvis der er flere ansøgninger til ordningen, end der er midler. 

For mere information om prioriteringsmodellen se vejledningen afsnit 10.

Her kan du se, hvordan du søger og finde vejledninger.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Søg om støtte

Du skal søge tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Link til Tast-selv-service: 

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: 

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet
 • Ændring af budgettet (du kan dog kun søge om en budgetændring pr. år)
 • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse, ændring af projektindhold og budget via Tast-selv service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Link til Tast-selv-service 

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: 

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/ 

Ønsker du at overdrage tilsagnet til en anden, skal du bruge skemaet, som du finder nedenfor her. Skemaet skal udfyldes og sendes til:

projekttilskud@lbst.dk. 

Du skal altid skrive en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

 • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
 • Projektændringer kan kun godkendes, såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.
 • Anmodning om godkendelse af projektændring kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret.

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Når du vil søge om udbetaling, skal du søge via skemaet ”Udbetalingsanmodning” i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk og ligge klar på Tast selv-service fra begyndelsen af august 2016.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Retningslinjer for skiltning

Eksempel på faktura

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Gælder begrænsningen på at den faste pris på basisstaldselementer maksimalt kan nedskrives til 60% både på ansøgningstidspunktet og på udbetalingstidspunktet?

Svar:

Begrænsningen på at den faste pris på basisstaldselementer maksimalt kan nedskrives til 60% gælder på ansøgningstidspunktet, men ikke på udbetalingstidspunktet. Der udbetales tilskud efter de faktiske afholdte udgifter. Udgifter må dog ikke overstige tilsagnsbeløbet. Du er, uanset hvilken pris projektet realiseres til, forpligtet til at gennemføre projektet med de obligatoriske omkostninger, som fremgår af bilag 1 i vejledningen.

Hvornår lukker ordningen for ansøgninger?

Svar:

Ansøgningsfristen for ordningen er rykket fra d. 24. maj 2016 til d. 7. juni 2016. Det betyder, at du skal indsende din ansøgnings senest d. 7. juni 2016 kl. 23.59. Ansøgningsfristen er udskudt som følge af en fejl i ansøgningsskemaet. Se mere i den udsendte nyhed link til nyhed (http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsfristen-paa-modernisering-af-kvaegstalde-2016-forlaenges-til-7-juni/)

Opdateret 18. september 2017
MENU