Gå til hovedindholdet

Minivådområder - tilskud til etablering af minivådområder

Formålet med minivådområdeordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof og fosfor fra drænvandet.

Se en film om tilskudsordningen minivådområder 

I Fødevare- og landbrugspakken blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder, der skal reducere kvælstofudledningen. De kollektive indsatser er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken, hvor det blev muligt for lodsejere at øge mængden af gødning på markerne. Effekten ved  minivådområder kommer alle lodsejere i et kystvandopland til gode.

Projekterne skal placeres på udpegningskortets egnede og/eller potentielt egnede arealer, der sikrer at minivådområderne vil have en god effekt og ligge i et kystvandopland med et kvælstofreduktionsbehov.

Se udpegningskortet

Alle med et CVR-nr. eller CPR-nr. kan opnå tilsagn om tilskud. Ordningen kan både søges af private og offentlige ansøgere.

Minivådområdeordningen administreres af Landbrugsstyrelsen og ansøgning om tilsagn om tilskud foregår via Tast selv-service.

Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne hjælpe dig med en række forberedende undersøgelser, herunder udarbejdelse af ansøgning om tilskud. Læs mere under fanen "Oplandskonsulenter".

Huskeliste til ansøgere på minivådområdeordningen finder du her

Minivådområdeordningen er del af det danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU. Du kan læse mere om det danske landdistriktsprogram her:

Det danske landdistriktsprogram

Hvad er et minivådområde?

Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Drænvandet føres igennem dybe bassiner og lavvandede beplantede zoner, som udgør en form for naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen i drænvandet, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Minivådområdets præcise størrelse justeres efter, hvor stort drænoplandet er, for at optimere kvælstoffjernelsen. Et minivådområde skal således dimensioneres så det udgør 1 procent af drænoplandet størrelse, eksempelvis skal et minivådområde på én ha modtage drænvand fra et 100 ha drænopland, for at sikre optimal effekt. 

Se film med eksempler på minivådområder

SEGES har lavet flere film, hvor du kan se eksempler på minivådområder og høre om landmændenes motivation for at etablere dem. Du kan også høre nærmere om samarbejdet mellem lodsejer, oplandskonsulent og kommune. Se filmen "Oplandsproces for etablering af minivådområder på bedriften" og filmen ”Minivådområder – en landmands erfaring”. 

Hvem kan søge?

For at kunne søge tilskud under minivådområdeordningen, skal du drive et egnet eller potentielt egnet areal som ejer eller forpagter ved tilsagnets begyndelse.

Alle med et CVR-nr. eller CPR-nr. kan opnå tilsagn om tilskud. Ordningen kan både søges af private og offentlige ansøgere. 

Et projekt kan bestå af flere lodsejere. De kan i fællesskab oprette en forening/organisation, der står for at udføre projektet. Forholdet til foreningens/organisationens medlemmer er et privatretsligt forhold. Foreninger/organisationer skal have et CVR-nr., før de kan få tilsagn om tilskud.

Sådan læser du udpegningskortet for minivådområder

Vi har lavet et udpegningskort, der viser i hvilke områder, der kan søges om minivådområder i 2018. Du finder kortet her, og du kan læse mere om kortet herunder.

Vi har også lavet en guide til, hvordan du benytter kortet. Du finder kortet her.  

Egnede (mørkegrønne) og potentielt egnede (lysegrønne) områder på udpegningskortet

I de egnede og potentielt egnede områder kan du søge om etablering af åbne minivådområder i 2018, hvis du opfylder kravene til prøvetagning, dimensionering og etablering (se mere herunder). Udpegningskortet er lavet, så det udelukker arealer, hvor store vådområder eller lavbundsprojekter ofte er mere egnede virkemidler. Det er arealer, der er klassificeret som lavbund i ådal eller opland til lavbund i ådal på potentialekortet for minivådområder, jf. nedenfor. Der kan dog være tilfælde, hvor et opland er klassificeret som egnet eller potentielt egnet, selvom der allerede er givet tilsagn om tilskud til en forundersøgelse eller et etableringsprojekt af et vådområde eller lavbundsprojekt på arealet.
Bemærk, at der ikke kan gives tilsagn om tilskud til et minivådområde på arealer, hvor drænopland eller projektareal er overlappende med arealer, hvor der allerede er givet tilsagn til et vådområde- eller lavbundsprojekt (både forundersøgelse og etableringsprojekter).

Du kan få oplyst, hvilke arealer det drejer sig om hos din kommune, eller du kan kontakte din oplandskonsulent. Yderligere oplysninger og kontaktinformation på oplandskonsulenterne kan findes her: https://oplandskonsulenterne.dk/. Oplysninger om projektarealer for vådområde- og lavbundsprojekter er også tilgængelige i Internet Markkort (IMK).

Områder på udpegningskortet, der ikke er markeret med mørkegrøn eller lysegrøn 

Hvis et areal ikke har enten farven mørkegrøn eller lysegrøn på udpegningskortet betyder det, at beliggenheden ikke har tilstrækkelig kvælstofeffekt (under 300 kg N pr. ha minivådområde), er beliggende i et kystvandopland uden indsatsbehov eller er klassificeret som lavbund i ådal eller opland til lavbund i ådal. Bemærk at kun op til 10 procent af dit drænopland til minivådområdet må bestå af de gennemsigtige områder.

Minivådområder har forskellig effekt for hvert ID15-opland

Du kan klikke på kortet og få information, om den forventede kvælstofeffekt for et minivådområde beregnet på kystniveau i de enkelte ID 15-områder. Zoom ind på kortet og aktivér info-boksen ved at trykke på ikonet med ”i” i værktøjslinjen øverst på kortet. Der vil herefter komme en info-boks op, når du klikker på kortet. I info-boksen kan du også se, hvilket ID 15-opland og kystvandopland området tilhører.

Udpegningskortet er bl.a. baseret på indsatsbehovet for reduktion af kvælstof for minivådområder for de enkelte kystvandoplande. I takt med at indsatsbehovet ændres, vil udpegningskortet for minivådområder også blive justeret, men først fra ansøgningsrunden i 2019.

Få gratis hjælp af en oplandskonsulent

Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne hjælpe dig med følgende opgaver:

 • En gennemgang af dine muligheder for at lave et projekt med tilskud
 • Udarbejdelse af tilbudsmateriale
 • Indhentning af tilbud fra entreprenører
 • Hjælp til at fremskaffe de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne
 • Udarbejdelse af ansøgningen om tilskud
 • Koordinering af projektgennemførelsen
 • Afrapportering og udbetalingsanmodning

Vigtigt: Hvis du vil anlægge et minivådområde med tilskud under ordningen, skal du i din ansøgning vedlægge en erklæring fra en oplandskonsulent. Erklæringen skal tilkendegive, at minivådområdet er placeret og dimensioneret korrekt, samt at der er foretaget de nødvendige prøver, hvis projektet er beliggende på udpegningskortets "potentielt egnede" arealer. Dette er med til at sikre, at minivådområderne opnår den forventede kvælstofreducerende effekt.

Find erklæringen her

Du kan læse meget mere om oplandskonsulenterne og finde kontaktinformation på deres hjemmeside https://oplandskonsulenterne.dk/ 

Film om tilskudsordningen minivådområder

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver 100 procent tilskud til etablering af et minivådområde finansieret af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Der er i alt afsat 50 mio. kr. til ansøgningsrunden på minivådområdeordningen til etablering af minivådområder. Herudover er der afsat 6,1 mio. kr. til arealkompensation og vedligehold finansieret via nationale midler.

Etablering: Det kan du få tilskud til

 • Udgifter til anlægsarbejde. Benyt vores tilbudsskabelon, så du er sikker på at entreprenøren får alle delelementer til projektet med og du sikrer, at tilbuddene lever op til vores krav om sammenlignelighed.
 • Tilskud til konsulentbistand - dog højest 10 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter.
 • Løn til eget personale.
 • Andet: Fx. udgifter til tilladelser og arkæologiske forundersøgelser.

Bemærk, at alle udgifter skal være nødvendige for projektets gennemførelse.

Husk at benytte vores tilbudsliste

Du skal anvendes vores tilbudsliste, når du indhenter tilbud på anlægsarbejder hos entreprenører.

Find tilbudslisten her

Entreprenør udfylder tilbudslisten elektronisk. Du skal være opmærksom på, at du skal aktivere redigering i din pdf læser. Tilbudslisten er testet til at fungere med Adobe Acrobat Reader, som kan downloades i en gratis version på producentens hjemmeside. Når man har aktiveret redigering, vil man samtidig få mulighed for at se en vejledningstekst til de enkelte poster i tilbudslisten, blot ved at holde musen over de enkelte felter i tilbudslisten. Alternativt kan du hente forklaringsteksten separat i nedenstående appendiks.

Find appendiks til tilbudsskabelonen her

Areal- og vedligeholdelseskompensation: Det får du i tilskud

47.000 kr. pr. ha projektareal for arealer i omdrift 

30.000 kr. pr. ha projektareal  for arealer med permanent græs

15.000 kr. pr. ha projektareal for naturarealer/andet

Beløbet udbetales som en engangskompensation for opretholdelsesperioden på 10 år. Beløbet er inkl. udgifter til vedligehold, som omfatter oprensning af sediment efter behov, oftest efter 5 år og eventuel grødeskæring i minivådområdets dybe bassiner, hvis disse vokser til.

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af et minivådområde. Projekterne finansieres af EU (100 procent) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Tilskud til vedligehold og arealkompensation finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet og gives som de minimis-støtte. Du skal være opmærksom på, at der findes et loft for, hvor meget man må modtage i de minimis-støtte over 3 regnskabsår på 15.000 Euro.

Krav du skal opfylde for at søge om tilskud til minivådområder

For at kunne få tilsagn til at etablere minivådområder via Landbrugsstyrelsens tilskudsordning, skal du leve op til en række krav. Det er beskrevet i det følgende.

Vær opmærksom på, at du også skal søge om tilladelse til etablering af et minivådområde hos kommunen. Læs mere om ansøgning om kommunale tilladelser under fanen Kommunale tilladelser.  

Det er beliggenheden af minivådområdets drænopland på udpegningskortet, der er bestemmende for, hvilke krav du skal overholde. Hvis drænoplandet til minivådområdet består af over 50 procent egnede arealer, skal du overholde kravene for egnede arealer. Hvis drænoplandet til minivådområdet består af 50 procent eller derover potentielt egnet areal (lysegrøn), skal du overholde kravene til potentielt egnede arealer. Kravene til minivådområder med et drænopland, der hovedsagelig ligger på de potentielt egnede arealer, er en udvidelse af kravene til de egnede arealer. Læs mere i vejledningen.

Drænoplandet består af mere end 50 procent egnet arealer (mørkegrønne områder)
De mørkegrønne områder er egnede områder, da der stor sikkerhed for, at minivådområdet vil opnå den forventede effekt. Der skal derfor ikke tages supplerende vandprøver eller observeres vandføring forud for, at ansøgningen kan indsendes.

For at kunne ansøge om etablering, skal du også opfylde følgende krav:

 • Oplandet til minivådområdet skal være drænet.
 • Du skal vedhæfte en erklæring fra en oplandskonsulent. Find erklæringen her
 • Minivådområdet skal præcist dimensioneres, så det udgør 1 - 1,5 procent af drænoplandet. Dvs. hvis dit drænopland er afgrænset til 100 ha, så skal dit minivådområde være mellem 1 ha og 1,5 ha.
 • Minivådområdets drænopland skal være minimum 20 ha og dermed skal minivådområdet være mellem 0,2 og 0,3 ha.
 • Mindst 80 procent af minivådområdets drænopland skal have været omdriftsareal i 2017 (registreret om omdrift i Fællesskemaet 2017).
 • Højst 10 % af minivådområdet må være uden for kategorierne egnet og potentielt egnet. Det er markeret som gennemsigtigt på udpegningskortet.
 • Der må ikke være ansøgt om et vådområde- eller lavbundsprojekt (både etablering og forundersøgelse) på det areal, som du ønsker at anlægge et minivådområde på.
 • Minivådområdet skal overholde de tekniske etableringskrav, der findes i bekendtgørelsens bilag 3 og vejledningens tabel 12.2. Husk, at det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for, at etableringskravene til minivådområdet er overholdt, når vi afsyner minivådområdet.

Drænoplandet består af 50 procent eller mere potentielt egnet areal (lysegrønne områder) 
De lysegrønne områder er potentielt egnede områder. Den forventede effekt i disse områder er mere usikker og derfor ofte lavere. For at skabe større sikkerhed for, at der vil være den forventede effekt af at anlægge et minivådområde i de potentielt egnede områder, er der nogle yderligere dokumentationskrav til ansøgningen, du skal indhente. Prøverne skal blandt andet foretages i sommeren før du ansøger om et minivådområde, derfor kan du ikke ansøge om et minivådområde februar 2018, hvis prøverne ikke er foretaget. Tag allerede nu kontakt til en oplandskonsulent, så I sammen kan tage de nødvendige prøver i sommeren, efteråret og vinter 2018/2019, hvis du vil søge ansøgningsrunden 2019. De nødvendige prøver og observationer skal tages i samarbejde med din lokale oplandskonsulent. Kontaktinformation på oplandskonsulenterne kan findes her: https://oplandskonsulenterne.dk/

De yderligere dokumentationskrav er, som oplandskonsulenten skal foretage er:

 • Observation af drænvandføringen: I sommerperioden skal oplandskonsulenten to gange med 14 dages mellemrum observere drænvandføringen. Hvis der er ingen eller meget lille vandføring i sommermånederne, kan der anlægges et minivådområde.
 • Målinger af nitratkoncentrationen i drænvand: Oplandskonsulenten skal lave seks målinger af nitratkoncentrationen i drænvand, fordelt på: To målinger sommer og fire målinger efterår og vinter. Alle prøver skal tages med minimum 14 dages mellemrum. Nitratkoncentrationen i de indhentede prøver skal i gennemsnit være over 4 mg/liter, for at der kan anlægges et minivådområde.

Har du ikke nået at få taget drænprøver i sommermånederne 2017?

Tag fat i din oplandskonsulent, så I sammen kan planlægge de prøver og observationer, der skal foretages i sommeren, efteråret og vinteren 2018. På denne måde er du klar til at ansøge om et minivådområde, når ordningen igen åbner for ansøgninger i februar 2019.

Betingelser og forpligtigelser for dit tilskud

Dit tilsagn er betinget af, at følgende kriterier er opfyldt

1) Projektet må ikke begynde, før du har indsendt din ansøgning om tilsagn om tilskud.

Vær opmærksom på, hvilken startdato du vælger i ansøgningsskemaet, hvis du har andre arealtilsagn på arealet.

2) Du er ansvarlig for at gennemføre projektet. 

3) Du skal være ejer af investeringerne.

4) Du skal gennemføre projektet på din egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.  
Vær opmærksom på at selve minivådområdet og det omkringliggende projektareal skal være placeret på jord, som du enten ejer eller forpagter.

Drænoplandet til minivådområdet behøver ikke ligge på den jord, som du ejer eller forpagter. Du skal orientere ejere og forpagtere af jord, som indgår som drænopland til dit minivådområde om dit projekt.

5) Du skal opnå de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, inden du indsender din anmodning om slutudbetaling.

6) Du sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektet både før og efter udbetalingen.

7) Du skal oplyse via ansøgningsskemaet al de minimis-støtte, som du har modtaget i løbet af det igangværende regnskabsår samt de foregående to regnskabsår.

Ansøgningsskemaet indlæser selv den de minimis støtte du evt. har modtaget under ordningen for målrettede efterafgrøder og national støtte til randzoner. Al anden modtaget de minimis-støtte skal du oplyse i ansøgningsskemaet.

8) Du skal sikre, at projektet i opretholdelsesperioden på 10 år opfylder kravene til, hvordan minivådområdet skal anlægges.

Se kravene her i vejledningen (Tabel 12.2).

9) Du skal sikre, at hoveddrænet fra drænoplandet afvander til minivådområdet. Det vil sige, at der ikke eksistere øvrige drænudløb. 

Vær opmærksom på, at dette hjælper din oplandskonsulent med at undersøge

10)  Du skal sikre, at minimum 80 procent af drænoplandet har været registreret som et omdriftsareal i Fællesskemaet 2017.

Vær opmærksom på, at kravet tjekkes automatisk af ansøgningsskemaet ved at indlæse arealanvendelsen fra Fællesskemaet 2017.

Forpligtigelser der følger med et tilsagn om tilskud til et minivådområde

1) Du skal gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet.
Det vil sige anførte antal hektar, antal investeringer og type investeringer skal være det samme som tilsagn.

Vær opmærksom på, at hvis det bliver nødvendigt at ændre projektet undervejs fx hvis minivådområdet bliver mindre end først antaget, skal du huske at ansøge om denne ændring. Ændringsansøgningen skal være godkendt, før du må igangsætte ændringen.

2) Du skal allerede far du begynder projektet skilte i løbet af projektperioden, hvis dit projekt har udgifter over 375.000 kr. og oplyse om den offentlige finansiering på din hjemmeside, hvis du har en.

Læs mere om synliggørelse af tilskud

3) Du skal afslutte projektet senest 2 år fra datoen, hvor vi har modtaget din ansøgning om tilsagn om tilskud til minivådområder, medmindre du har angivet startdato til 1. september 2018.

Læs mere om dette i vejledningens afsnit 13, der omhandler bestemmelser for projektperioden. 

4) Du skal sende din anmodning om udbetaling rettidigt til os. Du skal  holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5 et halvt år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

5) Du skal opbevare dokumentation i mindst fem et halvt år regnet fra datoen for slutudbetaling af dit tilskud, der dokumenterer, at udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt

Forpligtigelsen gælder, hvis projektet eller dele af det er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Læs mere i vejledningens afsnit 9 "Du skal overholde udbudsreglerne, når du vælger leverandør til projektet".

6) Du skal kunne dokumentere at de minimis-reglerne er overholdt

Du skal opbevare alt materiale til brug for dokumentation af, at reglerne for de minimis-støtte er overholdt, i 10 år fra den dato, hvor tilskuddet til vedligeholdelse og arealkompensation blev modtaget.

7) Du skal holde et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

8) Du skal sørge for, at projektet ikke udsættes for væsentlige ændringer, der berører dets art, mål eller gennemførelsesvilkår i 10 år fra datoen for slutudbetaling.

Du skal herunder vedligeholde minivådområdet, så det fortsat reducerer kvælstof i projektet og overholder kravene beskrevet i afsnit 12.5 ”Krav til dit minivådområdeanlæg”.

Se kravene her.

9) Du skal give vederlagsfri adgang til forskere fra et universitet udpeget af Landbrugsstyrelsen, som kan foretage målinger i minivådområdet i hele tilsagnsperioden på 10 år.

10) Du skal sikre adgang til fods rundt om hele minivådområdeanlægget.

Der skal være adgang til fods rundt om hele minivådområdet, så vores kontrollør på afsyningstidspunktet kan komme til at foretage de nødvendige opmålinger og observationer.

 

 

Kommunale tilladelser

Kommunerne står for at give tilladelser og godkendelser til etablering af minivådområder. KL, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne udarbejdet en orientering til kommunerne om hvilke krav og mulige krav, plan-, miljø- og naturlovgivning stiller til ansøgninger om tilladelse til at etablere minivådområder. Det er ikke en udtømmende liste.

Se orienteringen her

Sådan søger du

Du skal søge elektronisk via Tast selv-service.

Tast Selv-Service

Hvis du i forbindelse med indsendelse af din ansøgning får besked fra systemet, at du ikke kan indsende, kan det skyldes, at de vedhæftede filer er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt via Tast Selv-service at indsende samlet 10 MB. Du er derfor velkommen til i stedet, at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lbst.dk, med henvisning til journalnummer. Dette gælder kun for vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet. Dette skal indsendes via Tast Selv-service.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.

Det primære formål med minivådområdeordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Som en sekundær effekt reducerer minivådområder også fosfor.

Minivådområdeordningen bidrager til implementeringen af EU’s vandrammedirektiv.

Ansøg om støtte

Du skal søge om tilskud til etablering af et minivådområde via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service:

Tast Selv-Service

Du bør læse vejledning om tilskud til etablering af minivådområder grundigt inden du eller din oplandskonsulent sender en ansøgning via Tast selv-service.

Husk at benytte vores tilbudsliste

Du skal anvendes vores tilbudsliste, når du indhenter tilbud på anlægsarbejder hos entreprenører.

Find tilbudslisten her

Entreprenør udfylder tilbudslisten elektronisk. Du skal være opmærksom på, at du skal aktivere redigering i din pdf læser. Tilbudslisten er testet til at fungere med Adobe Acrobat Reader, som kan downloades i en gratis version på producentens hjemmeside. Når man har aktiveret redigering, vil man samtidig få mulighed for at se en vejledningstekst til de enkelte poster i tilbudslisten, blot ved at holde musen over de enkelte felter i tilbudslisten. Alternativt kan du hente forklaringsteksten separat i nedenstående appendiks.

Find appendiks til tilbudsskabelonen her

Hvis du ønsker at søge om tilskud til løn til personale, skal du udfylde og vedhæfte nedenstående skema i din ansøgning.

Generelt for skemaet gælder, at alle bokse markeret med gråt skal udfyldes af tilbudsgiver. Dette er et minimum for afgivelse af tilbud. Hvis de enkelte poster ikke er relevant for det pågældende projekt, sættes ydelsen til 0 kr. Der gennemgås ikke praktisk vejledning i appendiks til, hvordan de enkelte poster skal udfyldes. Der henvises til udbudsmaterialet, som er udsendt fra ansøger eller dennes konsulent og som altid vil være det gældende dokument, der beskriver, hvad der bydes på.  Har du spørgsmål til tilbudslisten kan du kontakte os på euogerhverv@lbst.dk eller telefon: +45 33 95 80 00.

Tilbudslisten skal vedhæftes din ansøgning i Tast selv-service under fanen bilag. Du skal være opmærksom på, at tilbudslisten skal underskrives af tilbudsgiver. Det kan ske ved at udskrive den udfyldte tilbudsliste, underskrive den, indscanne den og vedlægge den til ansøgning. Du skal indsende både den elektronisk udfyldte tilbudsliste samt den indscannede tilbudsliste.

Søger du om løn til eget personale? Benyt Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Hvis du får en besked i Tast selv-service om, at du ikke kan indsende din ansøgning, kan det skyldes, at de vedhæftede filer til ansøgningen er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt at indsende 10 MB via Tast selv-service.

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du finde din ansøgning i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Her kan du ændre i ansøgningen og indsende ændringerne.

Tast Selv-Service

Bemærk at projektændringer skal søges inden 2 måneder inden tilsagnsperiodens udløb. Forlængelser af projektperioden skal søges senest 10 dage inden projektperiodens udløb.

Husk, at en ændring altid skal godkendes, før du må iværksætte ændringen.

Særligt for arealindtegningerne i IMK

Under anlægsfasen af minivådområdet har arealernes beliggenhed måske ændret sig: husk derfor, at vi også afsyner projektets beliggenhed i forhold til dine indtegninger i IMK. Når du ved, om projektets arealgrænser har rykket sig, skal du derfor inden udbetalingsanmodningen huske at gå ind og ændre projektets arealgrænser, så den er korrekt, når vi afsyner projektet.  

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til minivådområder skal du bruge udbetalingsskemaet i Tast selv-service: 

Tast selv-service

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Læs udbetalingsvejledning

Når du har indsendt din udbetalingsanmodning kommer vi på afsyningsbesøg og kontrollerer, at minivådområdet overholder de krav, der findes i bekendtgørelsens bilag 3, gengivet i vejledningens tabel 12.2. Husk, at minivådområdet i hele opretholdelsesperioden på 10 år skal overholde disse krav - vi kan komme på kontrolbesøg.

Se krav til minivådområdets udformning her. 

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående skema udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodningen.

Projektansættelse

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5 et halvt år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5 et halvt år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling.

Vejledning

I denne underfane finder du vejledningen til minivådområdeordningen, vejledning i brug af Tast selv-service, vejledning i brug af IMK samt udbetalingsvejledningen.

Her kan du læse Vejledning om tilskud til etablering af minivådområder 

Når du skal ansøge i Tast selv kan du læse miniguide til hvordan du bruger Tast selv-service til at ansøge om tilskud til et minivådområde.

Når du skal tegne projektarealet i IMK kan du læse miniguide til indtegning af projektgrænser i IMK 

Ved udbetaling af tilskud kan du læse Vejledning til udbetaling af tilskud.

 

 

Husk en erklæring fra din oplandskonsulent

Oplandskonsulenterne yder gratis rådgivning og kan hjælpe dig med korrekt placering, dimensionering og design af det enkelte minivådområde.

Hvis du vil anlægge et minivådområde med tilskud under ordningen, skal du i din ansøgning vedlægge en underskrevet erklæring fra en oplandskonsulent. Erklæringen skal tilkendegive, at drænoplandet er korrekt afgrænset, herunder at der ikke er andre synlige drænudløb end det hoveddræn, der afvander til minivådområdet. Derudover skal erklæringen også tilkendegive, om der er behov for lermembran i forbindelse med projektets udførelse. Du kan kun få tilskud til anlæggelse af en lermembran, hvis oplandskonsulenten har skrevet under på, at der er behov for en lermembran i projektet.

I tilfælde af at drænoplandet til dit projekt er beliggende på 50 procent eller mere ”potentielt egnet” areal, skal erklæringen også tilkendegive, at der er foretaget de nødvendige prøver og observationer, På udpegningskortet for minivådområder kan du se, om dine arealer er potentielt egnede og kræver observationer og prøvetagning. Læs mere i vejledningens afsnit 1.6 ”Kan du anlægge et minivådområde på arealer, der er potentielt egnede?”

Husk derfor, at tage kontakt til din oplandskonsulent i god tid før ansøgningsfristen, hvis du planlægger at etablere et minivådområde.

Find oplandskonsulenterklæringen her

Du finder oplandskonsulenternes kontaktoplysninger her: www.oplandskonsulenterne.dk

 •  
 • Før ansøgningsrunden

  ANSØGER- UNDERSØG OM DINE AREALER ER EGNET

  Du undersøger om drænoplandet til minivådområdeprojektet er egnet eller potentielt egnet på Udpegningskortet for minivådområder. Kontakt din oplandskonsulent som kan hjælpe dig med at undersøge arealer, ansøge om tilladelser i kommunen, indhente sammenlignelige tilbud fra leverandører og udarbejde din ansøgning

 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  Vi sørger for, at ansøgninsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Tast selv-service.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Landbrugsstyrelsen senest kl 23:59 på ansøgningsperiodens sidste dag.

  Landbrugsstyrelsen - kvittering

  Vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen.

 • Ansøgningen behandles og vi træffer en afgørelse

  Landbrugsstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Vores sagsbehandlingstid er estimeret til 4 måneder, herefter træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om et tilsagn, som du bedes læse grundigt eller et afslag, som kan du kan klage over.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende / supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger, før der kan udstedes en afgørelse.

 • FØR PROJEKTET STARTER

  Tilsagnshaver - Indhent kommunale tilladelser

  Før du starter projektet, skal du have indhentet de nødvendige tilladelser mv. fra kommunen

  .

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du indsende en ændringsanmodning gennem Tast selv-service senest to måneder før projektperioden udløber. Ønsker du at forlænge projektperioden skal du indsende en ændringsanmodning genne Tast selv-service senest ti dage inden projektperioden udløber. En ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - rateudbetaling

  Ønsker du at få udbetalt tilskud i to rater, skal den første rate udgøre mindst 20 af tilsagnsbeløbet.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales inden du søger om udbetaling.

   

   

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter tilgængelige

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem et halvt år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst 10 år fra datoen for slutudbetalingen.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Opdateret 15. februar 2018
MENU