Gå til hovedindholdet

Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ)

Du kan i 2018 ansøge om udbetaling af tilskud til eksisterende 20-årige Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordninger)

I 2018 kan du ikke søge om nye 20-årige tilsagn om tilskud til Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordninger).

Denne ordning er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne.

Når dit 20 årige MVJ-tilsagn ophører

I 2019 udløber nogle af de 20-årige tilsagn om Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ). Landbrugsstyrelsen sender henover sommeren 2018 brev til de jordejere med 20-årige MVJ-tilsagn, som udløber i 2019. Brevet beskriver muligheder og begrænsninger for arealets videre funktion. Jordejere, der har et MVJ-tilsagn, der udløber i 2018, fik tilsendt et brev i 2017.

Tilskud til "Pleje af græs- og naturarealer"

Du kan ikke fortsætte i en ny 20-årig MVJ-ordning, da disse ordninger ikke udbydes mere. Den nuværende tilskudsordning, som minder mest om de 20-årige MVJ-tilsagn, hedder Pleje af græs- og naturarealer. Det er en 5-årig ordning, der kan søges i Fællesskemaet.

Indgår du i et 5-årigt tilsagn i ordningen, Pleje af græs- og naturarealer, forpligter du dig til at gennemføre pleje i form af afgræsning eller slæt. For at indgå i ordningen, kræver det derfor, at dit areal er egnet til enten afgræsning eller slæt. Læs mere om ordningen på plejegræs.dk eller i vejledningen

For at du kan søge om 5-årigt tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, skal dit areal ligge inden for et af disse områder:

 1. Særlig udpegning i Natura 2000 til pleje
 2. Areal med Høj Naturværdi (HNV = 5 eller mere)
 3. Gentegning indenfor Natura 2000-område
 4. Vådområde eller lavbundsområde (med projektstøtte)

De fleste af arealerne med 20-årige MVJ-tilsagn, der udløber, ligger inden for de områder, hvor der kan søges Pleje af græs- og naturarealer. Hvis dit areal ligger uden for den særlige Natura 2000 udpegning til pleje (se dette på dit Internet Markkort via Tast selv), bør du undersøge, om dit areal har en naturværdi (HNV-værdi) på mindst 5. Se HNV-kortet på Danmarks Arealinformation eller på Internet Markkort via Tast selv. Hvis arealet ikke har en HNV-værdi på 5 eller derover, kan arealets HNV-værdi måske øges, ved at der bliver indberettet fund af planter og dyr. Du kan selv indberette fund af rødlistede arter og bilagsarter til Naturbasen under fugleognatur.dk. Din indberetning vil indgå i den årlige opdatering af HNV-kortet, hvis den er nået at blive kvalitetssikret inden den 1. september. Kommunen indberetter plantelister på Danmarks Miljøportal, når de konstaterer nye fund i forbindelse med en besigtigelse.

Andre ordninger

Der findes også andre ordninger der måske kan være interessante på dit areal. Måske især for dig med et udløbet udtagningstilsagn, der ikke er egnet til afgræsning eller slæt. Nedenfor har vi lagt et link til øvrige ordninger, der måske kan være interessante at indgå på et areal med tidligere 20 årig MVJ:

Du kan se alle de tilskudsordninger som Landbrugs-og Fiskeristyrelsen administrerer her.

Hvem kan søge?

Ejere og forpagtere af en jordbrugsbedrift i særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) kunne frem til 2008 søge om tilsagn om tilskud under de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordninger).

Du kan nu søge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn, der blev givet i perioden frem til 2008.

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Der udbetales fortsat tilskud til nogle af de 10 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordningerne) tilsagnstyper, der er listet nedenfor.

I skemaet kan du se hvornår tilsagnet blev indgået for de enkelte ordninger:

Ordning

type

indgået år

Nedsættelse af kvælstoftilførslen, 10 år (alle tilsagn er udløbet)

1

1997-2003

Miljøvenlig drift af græs, 20 år

4

1997-2002

Pleje med afgræsning, rydning eller høslæt, 20 år

5

1997-2003

Udtagning af agerjord, 20 år

7

1994-2002

Udtagning af græs, 20 år

8

1997-2003

Ændret afvanding, 20 år

9

1997-2003

Etablering af efterafgrøder, 10 år (alle tilsagn er udløbet)

10

2003

Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, 10 år (alle tilsagn er udløbet)

11

2003

Etablering af ekstensive randzoner, 10 år (alle tilsagn er udløbet)

 

12

2003

Etablering af vådområder, 20 år

13

2003-2006

Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år VMPIII

16

2006-2008

Betingelser for tilskud

Betingelserne for tilsagnet afhænger af, hvilken ordning du har tilsagn til.

Betingelser for tilsagn fremgår af dit tilsagnsbrev

For hver ordning er der de generelle betingelser, men derudover kan der for hvert tilsagn være en række specielle betingelser.

Se de generelle betingelserne for hver ordning, neden for

Krav om gødningskvoteberegning og gødningsregnskab

Kun hvis du har tilsagnstype 4 eller 5 med lov til at gøde (niveau 1) skal du stadig udarbejde gødningskvoteberegning og gødningsregnskab. For alle andre tilsagn om tilskud til Miljøvenlig jordbrugsforanstaltninger skal du fra 2015 ikke længere gøre dette.

Krav om rådighed

 • Du skal i hele tilsagnsperioden have rådighed over tilsagnsarealerne
 • Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du kan finde vejledning om producentskifte og erklæringer her.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Amterne administrerede ordningen

 • Tilsagn kunne frem til 2007 søges til arealer, der lå i de særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder), som amterne havde udpeget.
 • Tilskud under de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger blev indtil 2007 administreret i amterne i samarbejde med det tidligere Direktoratet for FødevareErhverv (nu Landbrugsstyrelsen)
 • I 2007 overgik hele administrationen i forbindelse med nedlæggelsen af amterne til Direktoratet for FødevareErhverv (nu Landbrugsstyrelsen)

Miljøvenlig drift af græsarealer, 20 år, type 4

Miljøvenlig drift af græsarealer, 20 år. Niveau 1 eller niveau 2, Tilsagnstype 4, Indgået 1997 til 2002.

1. Skal opretholdes som græsareal

 • Hvis arealerne afgræsses, skal det ske med heste og/eller drøvtyggere.
 • Antallet af græssende dyr for tilsagn indgået før 2001 angives i storkreaturer. Før 2001 må arealerne højest afgræsses af 1,4 storkreatur pr. hektar i gennemsnit over udbindingsperioden, mens arealerne fra 2001 højst må afgræsses af 0,8 DE/ha.
 • Hvis arealerne anvendes til slæt, skal arealet udnyttes jordbrugsmæssigt ved mindst ét årligt slæt, men ikke i perioder, hvor det jf. tilsagnets betingelser bør undgås pga. fuglenes yngel.
 • Slæt defineres som afslåning af græsdækket med efterfølgende bortfjernelse af det afslåede plantemateriale, i modsætning til afpudsning, hvor plantematerialet ikke fjernes.

 • For foranstaltningen gælder det, at småbeplantninger og mindre vildtremiser, kan etableret i tilsagnsperioden. Dog må disse småbeplantninger og mindre vildtremiser ikke udgøre mere end 10 pct. af det ansøgte areal på den enkelte mark og den enkelte småbeplantning/vildtremise må maksimalt udgøre 3.000 kvadratmeter.

 2. Tilførsel af gødning

Tilsagn kan være givet på niveau 1 eller 2.

 • For tilsagn på niveau 1 har tilsagnsmodtager lov til at tildele gødning, der maksimalt svarer til en mængde på 80 kg N pr. ha.
 • For marker under niveau 2 må arealerne ikke tilføres gødning.

3. Arealernes udnyttelse forud for tilsagnsperioden

 • Forud for tilsagnsperioden skal arealerne have været jordbrugsmæssigt udnyttet, braklagt inden for omdriften, eller udtaget af produktionen til non-food produktion.

4. Plantedække

 • Plantedække skal opretholdes i tilsagnsperioden.

5. Forbudsbestemmelser

 • Forbud mod omlægning
 • Forbud mod vanding
  Markvanding er ikke tilladt, herunder oppumpning af vand fra vandløb. Bemærk, at engvandingsanlæg er tilladt, hvilket vil sige vanding ved opstemning af åløb.
 • Forbud mod frøproduktion
  Det er ikke tilladt at anvende arealerne til frøproduktion.
 • Forbud mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler
  Forbuddet gælder alle plantepesticider, herunder insekticider og fungicider.

Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt, 20 år, type 5

Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt, 20 år, tilsagnstype 5. Indgået 1997 til 2003

1. Plantedække

 • Pantedækket skal opretholdes i tilsagnsperioden. Det er ikke tilladt at omlægge græs- og naturarealerne i tilsagnsperioden.

 2. Betingelser

Der kan være forskellige plejebetingelser. Der kan være fastsat individuelle bestemmelser i tilsagn om pleje af græs- og naturarealet.

 • Afgræsning:
  Hvis der er fastsat betingelser om at arealer skal udnyttes til afgræsning skal dette sker med heste og/eller drøvtyggere. Der er fastsat betingelser i tilsagnet om, hvornår arealerne skal afgræsses og det kan være suppleret med bestemmelser om, hvornår arealerne ikke må eller  kan afgræsses
 • Høslæt:
  Hvis der er fastsat betingelser om høslet skal der foretaget mindst ét årligt slæt af arealerne. Slæt defineres som afslåning af græsdækket med efterfølgende bortfjernelse af det afslåede plantemateriale, i modsætning til afpudsning, hvor plantematerialet ikke fjernes.

Rydningsforpligtigelsen er enten kombineret med reglerne for græsning eller kombineret med reglerne for høslæt. Aftalen er altså enten en aftale om Pleje af græs- og naturarealerne med afgræsning og rydningsforpligtigelse eller en aftale om Pleje af græs – og naturarealer med:

 • Afgræsning og rydningsforpligtigelse:
  Tilsagnet vil indeholde eksakte betingelser for hvor meget bevoksning, der skal ryddes, og hvor hurtigt arealet skal ryddes.
 • Der er fastsat betingelser i tilsagnet om, hvornår arealerne skal afgræsses og det kan være suppleret med bestemmelserne om, hvornår arealerne derudover kan afgræsses.
 • Høslæt og rydningsforpligtigelse:
  Tilsagnet vil indeholde eksakte betingelser for hvor meget bevoksning, der skal ryddes, og hvor hurtigt arealet skal ryddes.
 • Der vil være fastsat betingelser om at der skal foretaget mindst ét årligt slæt af arealerne. Slæt defineres som afslåning af græsdækket med efterfølgende bortfjernelse af det afslåede plantemateriale, i modsætning til afpudsning, hvor plantematerialet ikke fjernes.

 3. Forbudsbestemmelser

 • Forbud mod omlægning
 • Beplantninger og vildtremiser
  Det er ikke tilladt at etablere beplantninger eller vildtremiser på arealet. Amtsrådet kan have truffet afgørelse om dispensation til etablering af beplantninger eller lign. på arealet.
 • Forbud mod vanding
  Markvanding er ikke tilladt, herunder oppumpning af vand fra vandløb. Bemærk, at engvandingsanlæg er tilladt, hvilket vil sige vanding ved opstemning af åløb.
 • Forbud mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler
  Forbuddet gælder alle plantepesticider, herunder insekticider og fungicider.

4. Særlige betingelser fastsat i tilsagnet

Tilsagnet kan have individuelle bestemmelser vedrørende:

 • plantedække, 
 • periode hvor arealerne henholdsvis kan og skal afgræsses 
 • det maksimale græsningstryk 
 • tilskudsfodring 
 • Gødningstilførsel

Hvis amtet har tilladt at arealerne tilføres gødning skal bedriften udarbejde en mark- og gødningsplan.

Udtagning af agerjord, 20 år, type 7

Udtagning af agerjord, 20 år, tilsagnstype 7.

Indgået i 1994 til 2002.

1. Etablering af naturområder og biotoper

 • De udtagne arealer skal anvendes til etablering af forskellige naturområder og biotoper, herunder, skov, søer, vandhuller, eller lignende. 

 • Da formålet med udtagningen er etablering af naturområder og biotoper, må der ikke være tale om en anvendelse, der har karakter af produktion.

 • De udtagne arealer kan (må gerne) plejes ved afslåning af plantedække og ved rydning.

 • Det er ikke tilladt at anlægge vildtstriber.

2. Plantedække

 • Plantedækket skal opretholdes på arealerne i tilsagnsperioden. Det er kun ved etablering af vandhuller og lign., at plantedækket må brydes.

 3. Arealets anvendelse og udnyttelse

 • Forud for tilsagnsperioden skal arealerne have været dyrket som agerjord, braklagt inden for omdriften, eller udtaget af produktionen. Bemærk, at græsarealer inden for omdriften også betragtes som agerjord.
 • Der er forbud mod, at arealerne anvendes til nogen form for jordbrugsproduktion, etablering af energiskov eller lignende i kort omdrift eller til dyrkning af prydvækster, pyntegrønt og juletræer samt i øvrigt en økonomisk udnyttelse af plantedækket, som f.eks. salg af afslået plantemateriale.
 • De udtagne arealer må ikke gøres til genstand for nogen indtægtsgivende udnyttelse, der er uforenelig med dyrkning af markafgrøder.

4. Arealernes størrelse

Udtagning af agerjord i perioden 1997-2002:

De udtagne marker skal være mindst 20 meter brede i halvdelen af deres længde.

6. Forbudsbestemmelser

 • Forbud mod jordbrugsmæssig udnyttelse
  Arealerne må ikke afgræsses. 
 • Arealerne må ikke anvendes til slæt.
 • Forbud mod vanding
  Markvanding er ikke tilladt, herunder oppumpning af vand fra vandløb. Bemærk, at engvandingsanlæg er tilladt, hvilket vil sige vanding ved opstemning af åløb. Forbud mod tilførsel af gødning (bortset fra perioden hvor vegetationen etableres)
 • Forbud mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler
  Forbuddet gælder alle plantepesticider, herunder insekticider og fungicider.

Udtagning af græsarealer udenfor omdriften, 20 år, type 8

Udtagning af græsarealer udenfor omdriften, 20 år.

Tilsagnstype 8. Indgået 1997 til 2003

 1. Etablering af naturområder og biotoper 

 •  De udtagne arealer skal anvendes til etablering af forskellige naturområder og biotoper, herunder  skov, søer, vandhuller eller lignende.
 •  Da formålet med udtagningen er etablering af naturområder og biotoper, må der ikke være tale om en anvendelse, der har karakter af produktion.
 •  De udtagne arealer kan (må gerne) plejes ved afslåning af plantedække og ved rydning.
 •  Det ikke tilladt at anlægge vildtstriber.

 2. Plantedække

 • Plantedækket skal opretholdes på arealerne i tilsagnsperioden.
 • Det er kun ved etablering af vandhuller og lign., at plantedækket må brydes..
 • Udtagning af græsarealer uden for omdriften
 • Plantedækket forud for tilsagnsperiodens begyndelse skal være opretholdt.

3. Arealets anvendelse og udnyttelse

 • Der er forbud mod, at arealerne anvendes til nogen form for jordbrugsproduktion, etablering af energiskov eller lignende i kort omdrift eller til dyrkning af prydvækster, pyntegrønt og juletræer samt i øvrigt en økonomisk udnyttelse af plantedækket, som f.eks. salg af afslået plantemateriale.
 • De udtagne arealer må ikke gøres til genstand for nogen indtægtsgivende udnyttelse, der er uforenelig med dyrkning af markafgrøder.

 4. Overholdelse af forbud 

 • Forbud mod jordbrugsmæssig udnyttelse
  Arealerne må ikke afgræsses eller anvendes til slæt. Forbud mod vanding
  Markvanding er ikke tilladt, herunder oppumpning af vand fra vandløb. Bemærk, at engvandingsanlæg er tilladt, hvilket vil sige vanding ved opstemning af åløb.
 • Forbud mod tilførsel af gødning. Arealerne må ikke gødskes.
 • Forbud mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler
  Forbuddet gælder alle plantepesticider, herunder insekticider og fungicider. Kontrollen foretages ved besigtigelse af arealet og gennemgang af en eventuel sprøjtejournal.

Ændret afvanding, 20 år, type 9

Ændret afvanding, 20 år.

Tilsagnstype 9. Indgået 1997 til 2003

1. Etablering af ændret afvanding

Etableringen er sket på baggrund af individuelle projektbeskrivelser.

 • Projektet er f.eks. ganske simpel tilkastning af grøfter eller afbrydning af dræn. Men der kan også forekomme projekter af større omfang som f.eks. involverer flere lodsejere eller større naturgenopretningsprojekter.
 • Det tekniske afvandingsniveau skal være hævet indenfor det første tilsagnsår, således at dette ikke ligger dybere end 10 cm under terræn. Der kan dog i det konkrete tilsagn være bestemmelse om et afvandingsniveau på 30 cm.
 • Det tekniske afvandingsniveau er defineret som det afvandingsniveau, der kan opnås ud fra bundkoten på afløbet fra arealet.
 •  Der kan nævnes følgende eksempler på, hvorledes det tekniske afvandingsniveau kan hæves:

Åbne vandløb:

 • Opfyldning af vandløbet på en strækning
 • Etablering af stem eller stryg med overløbskote højst 10 cm under terræn
 • Stop for vedligeholdelse af vandløb

Drænledninger:

 • Afbrydelse af drænledninger på en strækning ved udløbet
 • Hævning af udløbskoten til et niveau på højst 10 cm under terræn

Grøfter:

 • Afvandingsgrøfter kan fyldes op til terræn
 • Hvis afvandingsprojektet er etableret af en offentlig myndighed (amt eller lign.), vil der foreligge en projektbeskrivelse, som danner grundlag for en kontrol af, om den ændrede afvanding er etableret i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

2. Arealets udnyttelse forud for tilsagnsperioden

 • Arealerne skal forud for tilsagnsperioden var jordbrugsmæssigt udnyttet, braklagt inden for omdriften, eller udtaget af produktion af non-food.

3. Forbudsbestemmelser

 • Græsarealer må ikke omlægges
 • Græsarealer må ikke vandes
  Markvanding er ikke tilladt, herunder oppumpning af vand fra vandløb. Bemærk, at engvandingsanlæg er tilladt, hvilket vil sige vanding ved opstemning af åløb.
 • Forbud mod tilførsel af gødning
  Arealerne må ikke gødskes.
 • Forbud mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler
  Forbuddet gælder alle plantepesticider, herunder insekticider og fungicider

4. Plantedække

 • Når arealerne forud for tilsagnsperioden har været udlagt som græsarealer, skal det eksisterende plantedække opretholdes. Hvis arealerne i tilsagnsperioden omlægges til græs, skal dette plantedække opretholdes i resten af tilsagnsperioden.

5. Opretholdelse som græsareal

 • Græsarealer skal fastholdes som græsareal gennem hele tilsagnsperioden ved afgræsning eller slæt.
 • Hvis arealerne afgræsses, skal det ske med heste og/eller drøvtyggere.
 • Bemærk, at antal græssende dyr for tilsagn indgået før 2001 angives i storkreaturer. Før 2001 må arealerne højest afgræsses af 1,4 storkreatur pr. hektar i gennemsnit over udbindingsperioden, mens arealerne fra 2001 højst må afgræsses af 0,8 DE/ha.
 • Hvis arealerne anvendes til slæt, skal der foretages mindst 1 årligt slæt. Slæt defineres som afslåning af græsdækket med efterfølgende bortfjernelse af det afslåede plantemateriale, i modsætning til afpudsning, hvor plantematerialet ikke fjernes.
 • Arealerne kan i perioder være fuldstændig vanddækkede men skal på et senere tidspunkt på sæsonen være jordbrugsmæssigt udnyttet. Derimod kan arealer ikke have permanent vandspejle. Hvis dele af eller hele arealet med tilsagn om ”Ændret afvanding” bliver for vådt som følge af betingelserne i tilsagnet, kan der søges om dispensation til at være fritaget fra plejeforpligtelsen.

Etablering af vådområder, 20 år, type 13

Etablering af vådområder, 20 år,

Tilsagnstype 13, Indgået 2003 til 2006

1. Plantedække

Arealerne skal være udlagt og opretholdes som græs- eller nanturareal.

3. Forbudsbestemmelser

 • Forbud mod omlægning
 • Forbud mod frøproduktion
  Det er ikke tilladt at anvende arealerne til frøproduktion.
 • Forbud mod etablering af energiskov eller lignende i kort omdrift
  Det er ikke tilladt at anvende arealerne til dyrkning af prydvækster, pyntegrønt og juletræer samt i øvrigt en økonomisk udnyttelse af plantedækket, som f.eks. salg af afslået plantemateriale.
 • Forbud mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler.
  Forbudet gælder alle plantepesticider, herunder insekticider og fungicider.
 • Forbud mod tilførsel af gødning bortset fra den gødning der efterlades af græssende husdyr på arealer der kan eller skal afgræsses
 • Forbud mod vanding
  Markvanding er ikke tilladt, herunder oppumpning af vand fra vandløb. Bevanding fra eksisterende engvandingsanlæg er tilladt.

4. Tilførsel af gødning

Der er forskel på de regler, der gælder for gødningsregnskabet, alt efter om tilsagnet er indgået før eller efter 2003.

 • For tilsagn indgået i perioden 1995 – 2002 skal dyrenes gødningsproduktion på arealet ikke indgå i gødningsregnskabet.
 •  Er tilsagnet indgået i 2003 - 2005 skal husdyrgødningen afsat på arealet medtages i gødningsregnskabet.

 Arealet må kun tilføres den gødning som dyrene efterlader.

5. Særlige betingelser i de enkelte tilsagn.

Amtet kan have sat nogle særlige betingelser vedrørende rydning, ændring af afvandingsforhold og beplantning.
Tilsagnet kan endvidere indeholde et eller flere ekstra betingelser som ansøger ”kan” vælge at opfylde.

6. Forpligtigelse ved afgræsning

 • Der vil være fastsat betingelser om:
 • perioden arealet kan og skal afgræsses
 • græsningstryk (både min. og maks.)
 • hegning (gælder kun for tilsagn fra 2005)
 • (gælder kun for tilsagn fra 2005) særlig pleje for areal mellem et hegn og et vandløb, en sø eller en kystlinie. Amtet kan fastsætte særlige betingelser for pleje af arealer, der ligger mellem et hegn og et vandløb, en sø eller en kystlinie, hvis afstanden mellem hegnet og vandløbets, søens eller kystliniens øverste kant er 5 meter eller derunder.

 7. Forpligtigelse ved slæt

Der vil være fastsat betingelser om:

 • perioder hvor der ikke må tages slæt
 • omfang (årligt eller antal gange pr. år).

Ved slæt forstås afslåning af græsdækket med efterfølgende bortfjernelse af det afslåede plantemateriale, i modsætning til afpudsning, hvor plantematerialet ikke fjernes.

8. Forpligtigelse ved afpudsning

Der vil være fastsat betingelser om:

 • perioder hvor arealet ikke må pudses
 • omfanget

Ved afpudsning forstås afslåning af græsdækket uden efterfølgende bortfjernelse af det afslåede plantemateriale, i modsætning til slæt, hvor plantematerialet fjernes

9. Forpligtigelse til afgræsning og/eller slæt

Der vil være fastsat betingelser om:

 • Perioder hvor arealet kan og skal afgræsses
 • Græsningstryk
 • Hegning
 • Særlig pleje for areal mellem hegn, vandløb, sø eller kystlinie
 • Perioder hvor der ikke må tages slæt på arealer
 • Omfanget og udførelsen af slæt

10. Forpligtigelse ved udtagning af produktion

Arealerne må ikke:

 • tilføres gødning, (bortset fra det tidsrum hvor plantedækket etableres)
 • tilføres plantebeskyttelsesmidler, (bortset fra det tidsrum hvor plantedækket etableres)
 • bruges på en måde der er indtægtsgivende, f.eks. jordbrugsproduktion, herunder afgræsning.

Amtsrådet kan have fastsat betingelser om skovetablering på arealet, men arealet må ikke pålægges fredsskovpligt.

11. Forpligtigelse ved rydning

Amtet kan have fastsat individuelle krav til rydning som f.eks. 1/5 hvert år gennem tilsagnsperioden eller 50 procent ryddet inden for de første 2 år.

12. Forpligtigelse ved ændring af afvandingsforhold

Ændringen af afvandingsforholdene kan f.eks. bestå i forpligtigelse til en ganske simpel tilkastning af grøfter eller afbrydning af dræn. Men der kan også forekomme projekter af større omfang som f.eks. flere involverede tilsagnsmodtagere eller projekter som del af naturgenopretning. I disse tilfælde vil der altid foreligge en projektbeskrivelse.

13. Etablering af vildtremiser og småbeplantninger

Der kan indgår forpligtigelse til etablering af vildtremiser eller småbeplantninger af en eller flere marker i tilsagnet.

 • Vildtremiser består af træer og buske. Det er ikke muligt at etablere vildtagre, f.eks. fodermarvkål. Læhegn betragtes som vildtremiser, men må ikke være etableret forud for tilsagnsperiodens begyndelse. Ved mindre vildtremiser forstås som en tommelfingerregel, at vildtremiserne i alt udgør maksimalt 10 pct. af arealet, og at den enkelte vildtremise maksimalt udgør 3.000 kvadratmeter.

14. Betingelse ved oversvømmelse af arealer

Der kan indgå betingelser til oversvømmelse af en eller flere marker i tilsagnet.

Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år VMPIII, type 16

Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år, under VMPIII.

Tilsagnstype 16 - indgået 2006 til 2008

 • Ordningen tilsagn om tilskud til Miljøvenlig drift af vådområder blev meddelt i i henhold til Landdistriktsprogrammer 2000-2006
 • Ordningen blev med den nye Landdistriktsprogram i 2007 afløst af ordningen tilsagn om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, 20 år, VMPIII (tilsagnstype 50 og 51).

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse fremgår af dit tilsagn.

Størrelsen på tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger afhænger af størrelsen på markerne, der indgår i aftalen.

 

Formål med tilskuddet

Formålet med at give tilskud er at beskytte miljø og natur i særligt følsomme landbrugsområder. Dette skal ske ved at:

 • nedsætte udvaskningen af kvælstof
 • fremme miljøvenlig ekstensivering af landbruget
 • anvende miljøplanlægning i jordbrugsdriften
 • beskytte vandløb og søer mod forurening med pesticider
 • påvirke ressourcerne af grundvand mindst muligt.

Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet, hvor det overordnede formål er at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling i landdistrikterne.

Desuden er formålet at udvikle kvaliteten af produktionen inden for land- og skovbrug og samtidig tage øget hensyn til miljø, økologi og dyrevelfærd.

Hvad siger loven?

Landdistriktsprogram for perioden indtil 2000 og for perioden 2000 til 2006 findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's netsted) og på Retsinformations hjemmeside:

Der kan ikke længere søges tilskud efter disse regler. Reglerne er dog fortsat gældende for tilsagn, der udstedt i medfør af disse regler.

Hvis du skal finde de bekendtgørelser, der er gældende for dit tilsagn, skal du på side 1 i tilsagnet finde den bekendtgørelse, som tilsagnet er udstedt i medfør af.

Denne bekendtgørelse med senere ændringer er gældende for dit tilsagn. Ændringer i bekendtgørelsen, som lovgivningsmagten har vedtaget efter du er gået ind i tilsagnet, er også gældende for dig.

Danske forskrifter:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven)

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 221 af 28. marts 2001 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 193 af 26. marts 1999 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 198 af 27. marts 1998 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 225. af 25. marts 1997 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 229 af 04. april 1995 er reguleret af;

Tilsagn givet i medfør af bekendtgørelse nr. 251 af 11. april 1994 er reguleret af;

Tilsagnene er forenelige med tilsagn om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber

Gældende:

Ophørt:

Tilsagnene kan være forenelige med tilsagn om tilskud til reduktion af kvælstofkvoten

EU-forskrifter:

Råds forordning (grundforordningen)

Kommissions forordninger

Ansøg om udbetaling

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet.I Fællesskemaet skal du erklære, at du har har overholdt betingelserne for tilsagnet, og du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i IMK, Internet Markkort.

Indtegning af arealer i Internet Markkort

 • Når du indtegner dine tilsagnsarealer i Internet Markkort skal du slå tilsagnslaget til, så indtegningen af dine marker bliver korrekte i forhold til tilsagnslaget.
 • Hvis du mener, at tilsagnslaget ikke stemmer overens med de reelle forhold på marken, skal du indtegne marken, som du mener, at den bør se ud i Internet Markkort.
 • Du anmoder om ændring af markblokgrænsen, hvis du mener den er indtegnet forkert
 • Hvis du ændrer marken, skal du skrive en bemærkning om det i Fællesskemaet siden ”Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn”
 • Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk

Søg om udbetaling af tilskud for dine nuværende tilsagn

 •  Du anmoder hvert år i hele tilsagnsperioden om udbetaling af årets tilskud.
 • Du anfører dine tilsagnsmarker på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologiordninger i Fællesskemaet via Tast selv-service . Husk at anføre tilsagnstype og udløbsår for dine marker.
 • Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskemaet oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling.
 • Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen om forholdene og eventuelt søge om dispensation.

Gå til Brugerguides for Internet Markkort og Fællesskema.

Grundbetaling under artikel 32 (tidligere artikel 34)

I Fællesskema anfører du på siden Markplan og Grundbetaling, hvis du søger om Grundbetaling under artikel 32. Dette gør du, hvis du søger om Grundbetaling, og marken som følge af dit miljøtilsagn ikke længere opfylder betingelserne for Grundbetaling.

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje marker og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2018 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken.

Ændringer efter den 15. maj 2018

Efter den 15. maj 2018 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledninger og skemaer

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger - 2018

I vejledningen for 2018 kan du læse om de generelle betingelser, ændringer og præciseringer af reglerne, der gælder for dine gamle tilsagn.

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2018 (for tilsagn givet 1998-2014)

Fællesskemaet

I Fællesskemaet indberetter du dine eksisterende tilsagnsarealer og ansøger om udbetaling af tilskud.

Gå til brugerguides til Fællesskema og til Internet Markkort (IMK)

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabel, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel 2018

Se hvilke afgrødekoder du må bruge for marker med tilsagn (tabel)

Se hvilke afgrødekoder du må bruge for marker med tilsagn (flowdiagram)

Vejledning om Gødningskvoteberegning og Gødningsregnskab

Hvis du har tilsagnstype 4 eller 5, og du har lov til at gøde, skal du udarbejde gødningskvoteberegning og gødningsregnskab.

Gå til side om Gødningsregnskab og gødningsplan

Vejledning om producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du kan finde vejledning om producentskifte og erklæringer her.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Fællesskemaet er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskemaet i Tast selv-service

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskemaet

 • 21. april 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 31. august 2018

  Ansøger

  Græsarealer skal være plejet med slæt eller med afgræsning, så de fremstår plejede.

 • 1. december 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

  Udbetalingen forventes afsluttet 1. juli 2019

 • Stop

Hvorfor kan jeg ikke længere bruge afgrødekode 254?

Arealer med 20-årige tilsagn til Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger skal altid betragtes som arealer i omdrift - uanset hvad arealet blev anvendt til før tilsagnets begyndelse.

Det betyder, at du for eksempel ikke kan bruge afgrødekode 254, fordi den er en afgrødekode til permanent græs.

Se hvilke afgrødekoder, du kan bruge under næste spørgsmål.

Hvilken afgrødekode skal jeg bruge?

Vi har lavet en liste over hvilke afgrødekoder du kan bruge, når du indberetter dine marker i Fællesskema. Den findes både i skemaform og som et flowdiagram.

Gå til liste over afgrødekoder (tabel)

Gå til liste over afgrødekoder (flowdiagram)

Grundbetaling under artikel 32 og Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger

For marker med miljøtilsagn kan der i visse tilfælde udbetales grundbetaling, selvom arealerne ikke i 2018 opfylder de almindelige støttebetingelser for grundbetaling. Marken kan være omfattet af undtagelsesbestemmelserne i artikel 32.

Marken skulle i 2008 være berettiget til Enkeltbetaling og have fået udbetaling for Enkeltbetaling i 2008.

I skemaet nedenfor kan du se for hvilke ordninger, undtagelsesreglen i artikel 32 gælder:

Tilsagn type

Foranstaltning

Yderligere krav

4

Miljøvenlig drift af græsarealer

Indenfor Natura 2000

5

Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller slæt

Indenfor Natura 2000

7

20-årig udtagning af agerjord

 

8

20-årig udtagning af græsarealer udenfor omdrift

 

9

Ændret afvanding

Tilsagn fra og med 2001

13

Etablering af vådområder

 

16

Miljøvenlig drift af vådområder

 

50

Fastholdelse af vådområder

 

 54

 Opretholdelse af ændret afvanding

 

 55

 Fastholdelse af vådområder

 

57 og 67

Pleje af græs- og naturarealer

Kun i sjældne tilfælde

For hvilke ordninger skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Du skal udarbejde gødningskvoteberegning og gødningsregnskab, hvis du har tilsagn til følgende ordninger, tilsagnstype 4 og 5: 

 • Type 4: Miljøvenlig drift af græs, niveau 1, dvs. med mulighed for tilførsel af gødning
 • Type 5: Pleje med afgræsning, rydning, slæt med mulighed for tilførsel af max 80 kg total-N pr. ha

 

 

Hvordan undgår jeg at få høringsbreve vedrørende min indberetning i Fællesskema?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn,
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrugsstyrelsen, Center for Arealtilskud om forholdende og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: arealtilskud@lbst.dk 

Læs mere i Brugerguides til Fællesskema 2018.

Er tilskuddet skattepligtigt?

Ja, Landbrugsstyrelsen indberetter tilskuddet til Skat.

Opdateret 21. marts 2018
MENU