Gå til hovedindholdet

Miljøteknologi 2018 - Æg og Fjerkræ, Gartneri og Planteavl

Du kan med denne tilskudsordning søge om tilskud til teknologier til sektorerne Æg & Fjerkræ, Gartneri og Planteavl.

Formålet med tilskuddet er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, som du ikke selv kan finde svar på her på siderne, er du velkommen til at sende en mail til projekttilskud@lbst.dk.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.  

Formålet med at give tilskud til teknologier under ordningen Miljøteknologi 2018 - Æg & Fjerkræ, Gartneri og Planteavl er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Hvad giver vi tilskud til?

Der er afsat i alt 112 mio. kr. til ordningen i 2018.  

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for de 9 indsatsområder, som du kan se i tabellen nedenfor. 

Du kan få tilskud til investering i teknologier, til installation af teknologier og til fragt/leverance. 

Indenfor hvert indsatsområde kan du søge om tilskud til de teknologier, der er med i teknologilisten under det konkrete indsatsområde.

TABEL 2.1. Fordeling af midler på indsatsområder og sektorer i 2018

Sektorer

 Indsatsområder

Pulje i 2018 (mio. kr.)

Æg & Fjerkræ (konventionel, inkl. friland)

1. Reduktion af ammoniakudledningen

20

2. Reduktion af energiforbruget

20

Æg & Fjerkræ (økologisk)

3. Reduktion af ammoniakudledningen

5

4. Reduktion af energiforbruget

5

Gartneri

5. Reduktion af energiforbruget

16

6. Reduktion af næringsstofforbruget

5

7. Reduktion af pesticidforbruget

11

Planteavl (konventionel)

8. Reduktion af pesticidforbruget

15

Planteavl (økologisk)

9. Reduktion af næringsstofforbruget

15

Du kan kun sende én ansøgning pr. indsatsområde. Hvis du vil søge i flere indsatsområder, skal du indsende en ansøgning til hvert enkelt indsatsområde. Du kan maks. søge om 10 teknologier i en ansøgning.

Eksempler på teknologier du kan få tilskud til:

 • Gødningsbånd i hønsestalde med etagesystem (skrabe- eller fritgående høner
 • Overdækning af gylletanke indeholdende fjerkrægødning
 • LED-lys i slagtekyllingestalde
 • Trempler til isolering af væksthuse
 • Gødningscomputer til styring af gødning i væksthusproduktion af tomat og agurk
 • Lugerobotter til rækkeafgrøder af grøntsager
 • Tunneler til dyrkning af bær
 • Sensorbaseret ukrudtssprøjte

Du kan finde hele teknologilisten i vejledningen, som du finder på vores hjemmeside.

Tilskuddets størrelse

Hvis du får tilsagn om tilskud, vil det udgøre 40 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter til dit projekt.  

Du skal dog være opmærksom på, at tilskuddet højest kan beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5 mio. kr. pr. CVR-registrerede, primære jordbrugsbedrift. Dette gælder også, hvis du sender flere ansøgninger indenfor forskellige indsatsområder. 

Udbetalingen af det maksimale tilsagnsbeløb forudsætter, at vi kan godkende udgifterne som tilskudsberettigede, og at kriterierne for støtteberettigelse og forpligtelserne er opfyldt.

Hvem kan søge?

Du kan få tilskud, hvis:

 • Du ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift, herunder aktie- og anpartsselskaber, samt selskaber som indgår i et driftsfællesskab.
 • Du som minimum har et årligt arbejdskraftsbehov på 830 timer.

Sådan prioriterer vi ansøgningerne

Vi skal udvælge og støtte de projekter, der giver størst effekt i forhold til formålet med ordningen, som er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Dette gælder også, hvis der ikke er søgt om alle de penge, der er afsat til ordningen.

Ved prioriteringen lægger vi vægt på den samlede sparede miljømæssige belastning af det ansøgte projekt.

Vi har fastsat en model for prioritering af ansøgningerne, hvor ansøgningens prioriteringsscore (PS) ligger til grund for prioriteringen. Vi prioriterer projekter med højest prioriteringsscore først.

Vi beregner din prioriteringsscore ud fra den samlede standardmiljøeffekt for de teknologier, du søger om støtte til, samt det antal enheder du i ansøgningen har angivet for den enkelte teknologi. I vejledningens bilag 1 kan du se den samlede standardmiljøeffekt for de enkelte teknologier, samt hvad der kan indgå i opgørelsen af antal enheder for den enkelte teknologi. Vi vil i forbindelse med, at du indsender din anmodning om udbetaling af tilskud, kontrollere det antal enheder, du har angivet i din ansøgning.

 

 

Nyt siden sidste ordning

”Miljøteknologi 2018 – Æg & Fjerkræ, Gartneri og Planteavl” varierer på nogle områder i forhold til sidste ansøgningsrunde, som var ordningen ”Miljøteknologi 2016 – kvæg, svin og gartnerier”. Nedenfor kan du få et hurtigt overblik over en række ændringer. Du kan læse mere i vejledningen.

 • Miljøgodkendelse og byggetilladelse skal ikke længere vedlægges ansøgningen
 • Vi giver ikke automatisk afslag til de 5 procent ansøgninger med lavest miljøeffekt (minimumsgrænse)
 • Du kan ikke længere få tilskud til konsulentbistand
 • Du kan ikke længere få rateudbetaling
 • Vi indfører standardmiljøeffekter
 • Ændringer i vejledningens layout og rækkefølge.

Vigtige datoer

I figuren nedenfor kan du få et overblik de tre faser, du skal igennem med dit projekt. Du kan se vigtige tidspunkter og frister, og hvor i vejledningen, du kan læse mere.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.  

Link til Tast selv-service:   

https://tastselv.fvm.dk

Læs vejledninger og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Betingelser for tilskud

Der er en række betingelser for at der kan modtages tilskud på ordningen.

Det gælder blandt andet at:

 • Teknologien som der søges tilskud til skal være nævnt på den udtømmende teknologiliste, som er udarbejdet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.
 • Tilsagnshaver skal eje investeringen og er ansvarlig for at projektet gennemføres.
 • Projektet skal i opretholdelsesperioden leve op til samtlige prioriteringskriterier.
 • Du skal indsende to sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr. til dokumentation for rimelige priser. De to tilbudsgivere skal være uafhængige af hinanden og tilsagnshaver.
 • Søger du til teknologier inden for økologi, skal du være autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller være omfattet af en indsendt ansøgning herom.

Læs vejledningen eller bekendtgørelsen til ordningen, for at se alle betingelser, som gælder for at få tilskud. Betingelserne er inddelt i kriterier for støtteberettigelse og forpligtelser.

 

 

 

 

 

 

Her kan du se, hvordan du søger og finder vejledninger.

Ansøg om støtte

Ansøg om støtte

Du søger om tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Link til Tast selv-service: 
https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast selv-service her: 
http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Hvis dit projekt ændrer sig, skal du ansøge om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet
 • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse og ændring af projektindhold via Tast selv-service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Link til Tast selv-service

Du finder vejledningen til Tast selv-service her: 

http://help.lbst.dk

Du skal altid skrive en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

 • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
 • Projektændringer kan kun godkendes, såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.
 • Vi kan ikke godkende en projektændring, hvis ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret.

Ansøg om udbetaling

Når du vil søge om udbetaling, skal du søge via skemaet "Udbetalingsanmodning" i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk og ligge klar på Tast selv-service fra begyndelsen af 2019.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017 

Retningslinjer for skiltning 

Opdateret 4. maj 2018
MENU