Gå til hovedindholdet

Miljøteknologi 2016 - Gylleforsuring

Under denne ordning kan du søge om tilskud til etablering af gylleforsuringsanlæg i kvæg- og svinestalde.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, anbefaler vi først og fremmest, at du læser vejledningen til ordningen. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du sende en mail til: 

projekttilskud@lbst.dk. 

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Formålet med ordningen, er gennem tilskud til investeringer i gylleforsuringsanlæg, at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra husdyrsektoren. Der gives i 2016 tilskud til gylleforsuringsanlæg i kvæg- og svinestalde.

Hvad giver vi tilskud til?

Til ordningen i 2016 , er der afsat 9,5 mio. kr. fordelt på 2 indsatsområder. 

Sektorer

Indsatsområder

Pulje (mio kr.)

Kvægstalde

Reduktion af ammoniakudledningen

5

Svinestalde

Reduktion af ammoniakudledningen

4,5

I alt

 

9,5 mio. kr.

Du kan læse mere om teknologien i teknologirapporten og teknologilisten udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA). Rapporten og listen kan findes under fanen Skema og Vejledning, Vejledning. De tilskudsberettigede teknologier fremgår ligeledes af bekendtgørelsens og vejledningens bilag 1. 

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet under ordningen er 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 

Tilskuddet beregnes ud fra et budget for de samlede investeringsudgifter. 

Tilskuddet kan udbetales som rate- og en slutudbetaling. Der kan maksimalt udbetales to gange på hvert tilsagn. En rateudbetaling skal udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb. 

Tilskuddet kan maksimalt beregnes på grundlag af et budget for de samlede investeringsudgifter på 5 mio. kr. pr. CVR-registrerede primærejordbrugsbedrift. Derved kan en ansøger maksimalt opnå tilskud på 2 mio. kr. pr. ansøgningsrunde. 

De samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 300.000 kr. 

Hvem kan søge?

Jordbrugere, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift kan søge om tilskud. Det er en betingelse, at projektet gennemføres på din egen eller din forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for at gennemføre projektet.

På den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatser. Kravet skal være opfyldt både ved ansøgning om tilsagn og udbetaling af tilskud. Arbejdskraftbehovet beregnes på grundlag af normtimesatserne, som fremgår af bilag 2 i bekendtgørelsen (se fanen: Hvad siger loven).

Ved en jordbrugsproduktion forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, der fremgår af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til første salg er omfattet af definitionen.

Betingelser for tilskud

Der er en række betingelser for at der kan modtages tilskud på ordningen.

Det gælder blandt andet at:

  • Der kan kun søges tilskud til gylleforsuring i kvæg- og svinestalde.
  • Tilsagnshaver skal eje investeringen og er ansvarlig for at projektet gennemføres.
  • Projektet skal i opretholdelsesperioden leve op til samtlige prioriteringskriterier.

Læs vejledningen eller bekendtgørelsen til ordningen, for at se alle betingelser, som gælder for at få tilskud. Betingelserne er inddelt i kriterier for støtteberettigelse og forpligtelser.

Prioritering af ansøgningerne

Vi skal udvælge de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Ved prioriteringen af projekterne lægger vi vægt på:

1.   Omkostningseffektivitet inden for indsatsområdet.

2.   Vedhæftet informationsskema(er), som anvendes af det rådgivende udvalg til validering af den årlige miljøeffekt.

Ansøgninger prioriteres ud fra deres omkostningseffektivitet, som beskrevet nærmere nedenfor. Projekter med en omkostningseffektivitet, hvor det koster mere end 35 kr. pr. reduceret kg N i kvægstalde og 30 kr. pr. reduceret kg N i svinestalde modtager afslag.

Omkostningseffektivitet
Omkostningseffektiviteten anvendt på ordningen udtrykker omkostningen ved at reducere miljø- og klimabelastningen pr. belastningsenhed.

For at udregne omkostningseffektiviteten anvendes omkostningerne i kr. forbundet med et konkret projekt (tilskudsgrundlaget) samt miljøeffekten opgjort i fysiske enheder for det samme projekt. På denne ordning anvendes reducerede kg. N.

Ved at dividere omkostninger med miljøeffekt udregnes omkostningen pr. reduceret belastningsenhed. Det beregnes således, hvor meget det koster at reducere miljø- og klimabelastningen med én enhed.

Projekter med en lav omkostning pr. reduceret belastningsenhed prioriteres over projekter med en højere omkostning pr. reduceret belastningsenhed. Prioriteringen sigter således mod at vælge de projekter, der giver den største reduktion af miljø- og klimabelastningen for pengene. Se vejledningen for formel og uddybende forklaring.

Omkostningseffektiviteten bliver, på baggrund af de påkrævede oplysninger om projektomkostninger og årlig miljøeffekt, automatisk beregnet i din ansøgning om tilskud i Miljø- og Fødevareministeriets tast selv-service.

Informationsskemaer
Der er nedsat et rådgivende udvalg på ordningen. Udvalget består af medlemmer fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Seges Videncenter for Svineproduktion, Seges Kvæg samt Dansk Gartneri.

Udvalget vurderer den indberettede miljøeffekt på udvalgte ansøgninger.

Udvalget anvender ansøgningerne samt tilhørende informationsskemaer, til at vurdere miljøeffekten. Det er derfor obligatorisk at vedhæfte et udfyldt informationsskema for hver teknologi, som der søges tilskud til. Find informationsskemaerne til det indsatsområde, som du søger tilskud til, under fanen Skema og vejledning, Søg om støtte.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Link til Tast-selv-service: 

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: 

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/ 

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Ansøg om støtte

Du skal søge tilskud via Miljø - og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Link til Tast-selv-service: 

https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: 

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/ 

Til hver teknologi, som du søger tilskud til, skal der vedhæftes et udfyldt informationsskema. Nedenfor er informationsskemaer til hvert indsatsområde under ordningen:

 

 

 

 

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

  • Forlængelse af projektperioden
  • Ændring af projektindholdet
  • Ændring af budgettet (du kan dog kun søge om en budgetændring pr. år)
  • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse, ændring af projektindhold og budget via Tast-selv service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Link til Tast-selv-service: 

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: 

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/ 

Ønsker du at overdrage tilsagnet til en anden, skal du bruge skemaet, som du finder nedenfor her. Skemaet skal udfyldes og sendes til projekttilskud@lbst.dk

Du skal altid skrive en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

  • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
  • Projektændringer kan kun godkendes, såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål
  • Anmodning om godkendelse af projektændring kan godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret·       

·Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Når du vil søge om udbetaling, skal du søge via skemaet ”Udbetalingsanmodning” i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk og ligge klar på Tast selv-service.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Retningslinjer for skiltning

Eksempel på faktura

Eksempel på lønseddel

Undgå nedsat tilskud

Du skal sammen med din anmodning om slutudbetaling sende dokumentation for, at der er opsat skilt om tilsagnsgiver ved investeringen.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 17. august 2017
MENU