Gå til hovedindholdet

Miljøteknologi - randzoner

Ordningen skal medvirke til at reducere pesticidforbruget og kvælstofudledningen fra den primære jordbrugsproduktion inden for to indsatsområder:

 • Reduktion af pesticidforbrug
 • Reduktion af kvælstofudledning

Har du nogle specifikke spørgsmål til ordningen, kan du finde mange af svarene her på siden, i vejledningen eller under fanen ”Spørgsmål og svar”. Mangler du alligevel svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Projekttilskud@lbst.dk 

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Formål med tilskuddet

Ordningen skal medvirke til at reducere pesticidforbruget og kvælstofudledningen fra den primære jordbrugsproduktion inden for to indsatsområder:

 • Reduktion af pesticidforbrug
 • Reduktion af kvælstofudledning

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 

 

EU-regler (forordninger) 

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse. 
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

 

 

 

Betingelser for tilskud

Landbrugsstyrelsen udvælger de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Ved prioritering af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende:

 • Effekt af teknologien (jf. teknologiliste)
 • Pris på teknologien (jf. teknologiliste)
 • Bedriftens randzoneareal
 • Bedriftens omdriftsareal

Se en beskrivelse og illustration af hele prioriteringen i vejledningen, som du finder under ”Ansøg om støtte”.

Hvis vi beslutter at give tilsagn om tilskud til et projekt, modtager du et tilsagnsbrev fra os. I tilsagnsbrevet vil der være anført en række betingelser, som skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales.

Ønsker du som tilsagnshaver at ændre eller overdrage projektet efter tilsagnet er givet, skal du ansøge Landbrugsstyrelsen, før du sætter ændringen i gang (se mere i vejledningen).

Tilskuddets størrelse

Du kan få tilskud på 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter, som udregnes på baggrund af den faste pris. Der skal således ikke indhentes to tilbud.

På udbetalingstidspunktet skal du indsende faktura på det indkøbte, og vi udbetaler til de faktiske, betalte tilskudsberettigede udgifter, dog til det maksimale beløb og den tilskudsprocent (40 pct.), som står i tilsagnet.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan under denne ordning give tilskud til investering i teknologier på primære jordbrugsbedrifter. Du kan søge om tilskud til forskellige teknologier inden for to indsatsområder, og teknologier der er tilskudsberettigede fremgår af den udtømmende teknologiliste.

Du kan finde den udtømmende teknologilisten under ”Skema og vejledning”, ”Ansøg om støtte”.

Teknologierne er opført med en fast pris (og effekt). Det vil sige, at vi giver tilsagn om tilskud på grundlag af en fast pris.

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilsagn til tilskud under to forskellige puljer. Når du ansøger, vil du automatisk blive placeret i én af de to puljer på baggrund af dine data i Fællesskemaet 2015.

Pulje 1

Ansøgere, der har eller har haft obligatoriske randzoner på deres bedrifter i 2015, med minimum 0,5 ha randzoner, og som desuden opfylder minimum ét af følgende krav:

 • Ansøger har eller har haft randzoner, der ikke er omfattet af kravet om miljøfokusområder under grundbetalingsordningen.
 • Ansøger opfylder kravet om miljøfokusområder efter ordningen om grundbetaling alene på baggrund af sine randzoner, og har derudover flere randzoner i sine omdriftsarealer, end hvad der kræves for at opfylde kravet om miljøfokusområder.
 • Ansøger har eller har haft nye randzoner, der skal udlægges som følge af ændrede kriterier pr. 1. august 2014.
 • Ansøger har eller har haft randzoner, der er midlertidigt ophævet i perioden 1. august 2014 og frem til vandplanernes vedtagelse den 30. oktober 2014.

Pulje 2

Ansøgere, der har eller har haft obligatoriske randzoner i 2015.

Ansøgningerne i pulje 1 vurderes først, og de ansøgninger, som ikke modtager tilsagn i pulje 1, overføres automatisk til vurdering i pulje 2.

Investeringstilskud til ejere og forpagtere

Du kan kun komme i betragtning til tilskud, hvis du er ejer og forpagter af en primær jordbrugsbedrift.

Der er desuden et krav om, at der på jordbrugsbedriften, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer.

Projektet skal gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede bedrift, og som tilsagnshaver er du ansvarlig for, at projektet bliver gennemført.

Prioritering af ansøgningerne

Det har været nødvendigt at prioritere ansøgningerne, da der er søgt om tilskud for 156,9 mio. kr. og der er afsat 61,5 mio. kr.

Ansøgningerne bliver prioriteret efter omkostningseffektivitet.

Tilsagn bliver givet til projekter, som har en omkostningseffektivitet på minimum:

 • Indsatområde 1 - Reduktion af pesticidforbrug - 17,31
 • Indsatområde 2 - Reduktion af kvælstofudledning - 9,75.

Ansøgerne, som modtager afslag på deres ansøgning, kan i afslagsbrevet se omkostningseffektiviteten for deres projektet, og hvordan den er udregnet.

Læs mere i vejledningen om omkostningseffektivitet og prioritering af ansøgninger.

Her kan du finde skemaer og links du skal bruge, når du vil søge om tilskud, projektændringer og udbetaling mv. Du kan desuden finde en udførlig vejledning til ordningen.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Søg om støtte

Du skal søge om tilskud til via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service. 

Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft. 

Du kan søge om ændring af et projekt vedrørende:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet (projektændring)
 • Overdragelse af tilsagnet

Forlængelse og projektændring

Du skal søge om forlængelse og ændring af projektindhold via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette. Link til Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk.

Du skal altid medsende en kort begrundelse for ændringen, og en beskrivelse af hvilken betydning ændringen har for projektet. 

Vær desuden opmærksom på at:

 • Tilsagnsbeløbet ikke kan forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet
 • En ændring af projektindhold kun kan være udskiftning af én teknologi med en anden teknologi inden for samme indsatsområde 
 • Ansøgning om godkendelse projektændring ikke kan godkendes, hvis ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret (se også vejledningen).

Overdragelse af projektet

Ønsker du at overdrage tilsagnet til en anden, skal du bruge skemaet, som du finder nedenfor her. Skemaet skal udfyldes og sendes til Landbrugsstyrelsen på mail: projekttilskud@lbst.dk.

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Alle ansøgninger om udbetaling for ordningen Miljøteknologi - randzoner 2015 skal du sende via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, hvor udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk. 

Link til Tast selv-service. 

Vi udfører bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at alle fakturaer og dokumentation for betalingen sendes ind sammen med din ansøgning om udbetaling.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Eksempel på faktura

Se også Offentliggørelse - krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv.

Skema til brug for slutrapportering (lægges på senere).

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Her kan du se ofte stillede spørgsmål og svar og andre afklaringer. Seneste tilføjede spørgsmål og svar står øverst på siden.

Må man købe en maskine som ikke opfylder de funktioner, som er nævnt i teknologilisten?

Nej, du skal som minimum købe en maskine, som har de funktioner, der er nævnt i teknologilisten.

Det betyder, at du gerne må købe en maskine med flere funktioner, eller som er større end de maskiner, der er nævnt i teknologilisten. Det kan fx være en radrenser med 24 rækker.

I beskrivelsen af radrensere står der 18 rækker med en rækkeafstand på 50 cm. Hvordan skal minimumskravet til størrelse forstås?

Radrenser skal som minimum have en arbejdsbredde på 8 meter. Rækkeafstanden må gerne tilpasses den enkelte afgrøde. fx 12 rækker majsradrenser med en rækkeafstand på 0,75 meter hvilket giver en arbejdsbredde på 9 meter.

Kan en såmaskine med harver opfylde kravene til teknologien radrenser med modul for rillesåning?

Nej, det er en radrenser med model rillesåning, som kan så mellem og efterafgrøder.

Det betyder, at du ikke kan få tilskud til maskiner som horch focus eller vaderstad rapid m.fl., som er såmaskiner med fx harver.

Hvilket randzone areal bliver ansøgningen placeret i pulje efter?

Det er randzone arealet fra fælleskemaet 2015. Hvis arealet ikke er etaberet, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen for en konkret vurdering.

Hvad betyder faste priser?

Det betyder, at prisernes rimelighed er vurderet, og du skal derfor ikke som normalt indsende tilbud sammen med ansøgningen. Du skal dog være opmærksom på, at du stadig skal opfylde kravene i tilbudsloven.

Hvad sker der, hvis det ved udbetaling viser sig, at maskinen ikke lever op til kravene i teknologilisten?

Så vil tilskuddet bortfalde, og du vil ikke få tilskuddet udbetalt. Hvis vi vurderer, at der er tale om svig, kan der blive tale om yderligere sanktioner.

Må man sætte udstyret på en brugt maskine?

Ja, men vi giver ikke tilskud til brugt udstyr.

Kan teknologien ”Fjernbetjent kantspredningsudstyr og sektionsafblænding” opfyldes af en sprøjte som uddeler flydende gødning med disse funktioner?

Nej, her er tale om en kunstgødningsspreder med fjernbetjent kantspredningsudstyr og sektionsafblænding. 

Opdateret 17. august 2017
MENU