Gå til hovedindholdet

Miljøteknologi 2015 - Modernisering kvæg

Under denne ordning kan der søges om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, skal du sende dem på mail, så svarer vi hurtigst muligt. Du sender mailen til euogerhverv@lbst.dk.

Spørgsmål og svar (FAQ), der har interesse for mange ansøgere, finder du under Vejledning, hvor du også kan se, hvornår den sidst er opdateret.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter under ordning om modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Du skal allerede på ansøgningstidspunktet sandsynliggøre, at projektet vil være med til at understøtte formålet. 

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. til Enkeltbetalingsordningen og til den seneste ansøgningsrunde på miljøteknologi.

Link til Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Hvad siger loven?

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for miljøteknologi finder du på Retsinformation og EU's hjemmeside med regler, EUR-lex.

Link til Retsinformation

Link til EU-regler i EUR-lex

Danske regler (bekendtgørelser):

EU-regler (forordning): 

Betingelser for tilskud

Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at de samlede, tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 300.000 kr. Dette gælder både på ansøgnings- og udbetalingstidspunktet.

Læs mere i vejledningen om de betingelser, der gælder for at få tilskud.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre følgende af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet:

 • 20 pct, hvis du søger tilskud til enten nybyg eller tilbyg til et eksisterende staldanlæg.
 • 40 pct. hvis du søger tilskud til renovering af et eksisterende staldanlæg.

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (53 pct.) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og delvist af nationale midler fra Fødevareministeriet (47 pct.).

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende tre indsatsområder:

 • Nybyg af staldanlæg til malkekvæg eller slagtekalve
 • Tilbyg til eksisterende staldanlæg til malkekvæg eller slagtekalve
 • Renovering af eksisterende staldanlæg til malkevæg eller slagtekalve.

Du skal placere dit projekt i ét af de tre indsatsområder. Et projekt kan ikke placeres i mere end ét indsatsområde. Du skal vælge det indsatsområde, som er mest dækkende for dit projekt.

Der er for de to første indsatsområder udarbejdet fire kategorier, som er:

 • Basisstald
 • Lovtilkøb, som ikke indgår i basisstald
 • Miljø- og dyrevelfærdstilkøb
 • Malkning og mælkeopbevaring

For indsatsområde tre (renoveringsprojekter) er der to kategorier:

 • Basisstald
 • Lovtilkøb, som ikke indgår i basisstald

Læs mere i vejledningen.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift.

På den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatser.

Normarbejdskraftbehovet beregnes på grundlag af normtimesatserne, som fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen.

Ved en jordbrugsproduktion forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, der fremgår af Traktatens bilag 1, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til første salg er omfattet af definitionen.

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for gennemførelse af projektet.

Prioritering af ansøgningerne

Tilsagn bliver indtil videre givet til projekter, som opfylder betingelserne for tilsagn, og hvor nutidsværdien pr. tilskudskrone er minimum følgende:

·         Projekter under indsatsen renovering: 8,08 kr. pr. tilskudskrone

·         Projekter under indsatsen tilbyg: 12,90 kr. pr. tilskudskrone

·         Projekter under indsatsen nybyg: 46,41 kr. pr. tilskudskrone

Hvis der undervejs i sagsbehandlingen bliver midler til overs, vil nye prioriteringsgrænser blive meldt ud.

Opdaterede prioriteringsgrænser

Den 26. oktober meldte Landbrugsstyrelsen ovenstående foreløbige prioriteringsgrænser ud for hvilken nutidsværdi pr. tilskudskrone et projekt skal have for at få tilsagn i årets ansøgningsrunde. Sagsbehandlingen har medført, at der er midler til overs i puljen. Det betyder, at prioriteringsgrænserne pr. 4. december 2015 er ændret.

Tilsagn bliver herefter givet til projekter, som opfylder betingelserne for tilsagn, og hvor nutidsværdien pr. tilskudskrone er minimum følgende:

·         Projekter under indsatsen renovering: 6,64 kr. pr. tilskudskrone

·         Projekter under indsatsen tilbyg: 9,93 kr. pr. tilskudskrone

·         Projekter under indsatsen nybyg: 46,41 kr. pr. tilskudskrone.

Ansøgerne, som modtager afslag på deres ansøgning, kan i afslagsbrevet se nutidsværdien for projektet og vores beregning.

Når alle ansøgninger er behandlet, og de afsatte 133 mio. kr. til ordningen er fordelt, udsender vi en samlet status for ansøgningsrunden.

Læs mere i vejledningen om nutidsværdi og prioritering af ansøgninger

Her kan du se, hvordan du søger og finde vejledninger.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Søg om støtte

Du skal søge tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. til Enkeltbetalingsordningen og til den seneste ansøgningsrunde på miljøteknologi.

Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet
 • Ændring af budgettet (du kan dog kun søge om en budgetændring pr. år)
 • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse, ændring af projektindhold og budget via Tast-selv service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Link til Tast-selv-service

Ønsker du at overdrage tilsagnet til en anden, skal du bruge skemaet, som du finder nedenfor her. Skemaet skal udfyldes og sendes til projekttilskud@lbst.dk.

Du skal altid skrive en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

 • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
 • Projektændringer kan kun godkendes såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.
 • Anmodning om godkendelse af projektændring kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret (se også vejledningen).

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Når du vil søge om udbetaling, skal du søge via skemaet ”Udbetalingsanmodning” i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk og ligge klar på Tast selv-service fra midten af januar 2015.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Retningslinjer for skiltning

11 gode råd om kortere vej til udbetaling. OBS: Punkterne 8, 9 og 10 er ikke relevante for Miljøteknologiordningen.

Eksempel på faktura

Eksempel på lønseddel

Undgå nedsat tilskud

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 17. august 2017
MENU