Gå til hovedindholdet

Miljøteknologi 2015 - Gartnere og fjerkræ

Under denne ordning kan du søge om tilskud til reduktion af lugtgener, emission af klimagasser og ammoniak fra fjerkræsproduktion og reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i gartnerisektoren.

Her kan du se en præsentation af ordningen i oversigtsform.

Overvældende mange kunder kontakter os for at høre mere om ordningen. Derfor er det i øjeblikket desværre svært at kontakte os telefonisk.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, skal du sende dem på mail, så svarer vi hurtigst muligt. Du sender mailen til euogerhverv@lbst.dk.

Spørgsmål og svar (FAQ), der har interesse for mange ansøgere, noterer vi på en oversigt, som vi opdaterer senest kl. 16, hvis der er ændringer. Du finder oversigten under Vejledning, hvor du også kan se, hvornår den sidst er opdateret.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Sagsbehandlingstid for udbetalingssager

Vi arbejder på at afslutte sagsbehandlingen af udbetalingssager så hurtigt som muligt.

Formål med tilskuddet

Formålet er at reducere den primære jordbrugsproduktions miljø- og klimabelastning.

I forårsrunden (19. marts til 19. maj 2015), kan du søge på disse indsatsområder:

 • Reduktion af lugtgener og emission af klimagasser og ammoniak fra fjerkræsproduktion
 • Reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i gartnerisektoren.

Du kan finde mere information om odningen i tilsagnsvejledningen, som du finder under fanen ”Skema og vejledning” under punktet Vejledning.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. til Enkeltbetalingsordningen og til den seneste ansøgningsrunde på miljøteknologi.

Link til Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Hvad siger loven?

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for miljøteknologi finder du på www.retsinformation.dk og på EUR-lex (som er en hjemmeside med EU-regler):

Danske regler:

EU-regler: 

 • Om støtte til udvikling af landdistrikterne
  Europa - Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsreform for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) nr. 1305/2013 

Alle EU-regler, som er relevante for ordningen, står i vejledningen.

Betingelser for tilskud

Investeringsprojektet være nævnt på den udtømmende DCA teknologiliste, som er udarbejdet af  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - for at få tilskud.

Tilskuddet beregnes ud fra et budget for de samlede investeringsudgifter på maksimalt 5,0 mio. kr. pr. jordbrugsbedrift.

De samlede tilskudsberettigede udgifter skal beløbe sig til mindst 300.000 kr., dog 100.000 kr. for projekter vedrørende reduktion af pesticidanvendelsen, LED og ventilation. Dette gælder både på ansøgnings- og udbetalingstidspunktet. 

Landbrugsstyrelsen prioriterer alle ansøgninger ud fra deres omkostningseffektivitet inden for indsatsområdet.

Hvis vi beslutter, at du får tilsagn om tilskud til dit projekt, modtager du et tilsagnsbrev fra os med et budget over de udgifter, som vi har godkendt som tilskudsberettigede. I tilsagnsbrevet vil der stå en række vilkår og pligter, som du skal opfylde for at få tilskuddet udbetalt.

Nogle eksempler på vigtige vilkår er:

 • Projektet skal være afsluttet inden for den angivne projektperiode
 • De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder som fx byggetilladelser og miljøgodkendelser skal være opnået på udbetalingstidspunktet
 • Projektet og de investeringer, der er ydet tilskud til, skal du opretholde i fem år regnet fra slutudbetaling af tilskuddet.

Du kan som hovedregel ikke foretage ændringer i projektet. Ønsker du alligevel at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal du ansøge om vores godkendelse, før du sætter ændringen i gang.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet under ordningen er 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Tilskuddet beregnes ud fra et budget for de samlede investeringsudgifter. 

Tilskuddet kan udbetales som en rate- og en slutudbetaling. Der kan maksimalt udbetales to gange på hvert tilsagn. En rateudbetaling skal udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Tilskuddet er skattepligtigt. Vi indberetter automatisk til Skat, hvor meget tilskud der bliver udbetalt.

Hvad giver vi tilskud til?

Du kan søge om tilskud til investeringer i ny teknologi i det primære jordbrug, som er nævnt i den udtømmende liste fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 

Teknologien have en miljø- og klimaeffekt i den primære jordbrugsproduktion.

Vi giver tilskud til udgifter til:

 • Investeringer i processer og teknologier på den primære jordbrugsbedrift
 • Honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand, i forbindelse med gennemførelse af projektet. 

Vi kan godkende andre udgifter end de ovennævnte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at vi vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. Fx vil vi kunne godkende udgifter til nødvendige installationer som tilskudsberettigede.

Du kan læse mere om tilskudsberettigede udgifter til under fanen Vejledning.

Hvem kan søge?

Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter kan komme i betragtning til Miljøteknologiordningens investeringstilskud. 

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på ansøgerens egen eller forpagtede bedrift, og at ansøgeren er ansvarlig for at gennemføre projektet. Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages.

Søg om støtte

Du skal søge tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. til Enkeltbetalingsordningen og til den seneste ansøgningsrunde på miljøteknologi.

Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

DCA - rapport og teknologiliste

Teknologilisten er udtømmende i forhold til hvilke teknologier, der kan opnå tilskud. 

DCA rapport 2015

Teknologiliste 2015

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet
 • Ændring af budgettet (du kan dog kun søge om en budgetændring pr. år)
 • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse, ændring af projektindhold og budget via Tast-selv service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Link til Tast-selv-service

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

 http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/ 

Ønsker du at overdrage tilsagnet til en anden, skal du bruge skemaet, som du finder nedenfor her. Skemaet skal udfyldes og sendes til projekttilskud@lbst.dk.

Du skal altid skrive en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

 • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
 • Projektændringer kan kun godkendes såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.
 • Anmodning om godkendelse af projektændring kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret (se også vejledningen).

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Når du vil søge om udbetaling, skal du søge via skemaet ”Udbetalingsanmodning” i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk og ligge klar på Tast selv-service fra midten af januar 2015.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Retningslinjer for skiltning

11 gode råd om kortere vej til udbetaling.

OBS: Punkterne 8, 9 og 10 er ikke relevante for Miljøteknologiordningen.

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Eksempel på faktura

Eksempel på lønseddel

Vær opmærksom på, at der 15. oktober 2013 er indført bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Det betyder, at alle betalingsbilag og dokumentation skal scannes og sendes til projekttilskud@lbst.dk sammen med anmodningen om udbetaling. Revisorerklæring blev samtidig afskaffet.

Undgå nedsat tilskud

Skabelon til slutrapportering

Du skal sammen med din anmodning om slutudbetaling sende dokumentation for, at der er opsat skilt om tilsagnsgiver ved investeringen. Projekter under 375.000 kr. er dog undtaget for krav om skiltning.

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Miljøteknologi - Vejledning om tilskud til miljøteknologiprojekter 2015

Spørgsmål - svar (8.april 2015)

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017 (Den tidligere udbetalingsvejledning findes i Arkiv neden for).

DCA - rapport og teknologiliste

Teknologilisten er udtømmende i forhold til hvilke teknologier, der kan opnå tilskud. 

DCA rapport 2015

Teknologiliste 2015

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud 

Opdateret 17. august 2017
MENU