Gå til hovedindholdet

Grøn teknologi på jordbrugsbedrifter (Miljøteknologi)

Under Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiordning kan du søge tilskud til projekter, som handler om investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter.

Formålet er at reducere den primære jordbrugsproduktions miljø- og klimabelastning.

I efterårsrunden fra 11. august til 26. september, kan der søges på følgende indsatsområder:

 • Indsatsområde 3 - Reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning
 • Indsatsområde 5 -Etablering af miljøvenlige produktionsanlæg til dyrehold.

Du kan finde yderligere information i tilsagnsvejledningen som findes under fanen ”Skema og vejledning” og punktet Vejledning.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Sagsbehandlingstid for udbetalingssager

Vi arbejder på at afslutte sagsbehandlingen af udbetalingssager så hurtigt som muligt.

Formål med tilskuddet

For at opnå den størst mulige effekt med ordningen er der fokuseret på fem indsatsområder fastlagt i Grøn Vækst.

 1. Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen
 2. Reduktion af pesticidanvendelsen
 3. Reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning
 4. Reduktion af energiforbruget respektive reduktion af vand-, næringsstof og pesticidforbruget i gartnerisektoren
 5. Etablering af miljøvenlige produktionsanlæg til dyrehold.

De samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet kan maksimalt udgøre 5 mio. kr., for indsatsområde 5 maksimalt 12,5 mio. kr., og skal mindst udgøre 300.000 kr., for indsatsområde 5 mindst 500.000 kr. Dog er der visse undtagelser for denne regel, som det fremgår af vejledningen til ordningen.

Tilskuddet udgør som udgangspunkt 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Til brug for prioriteringen af ansøgningerne har Fødevareministeriet bedt DCA om at udarbejde en oversigt over effekt, omkostningseffektivitet og udbredelse af en række teknologier. Oversigten findes under fanen "Skema, vejledning og teknologioversigt".
Bemærk, at ikke alle teknologier i DCA-oversigten er tilskudsberettigede, idet der også er beskrevet teknologier i oversigten, som ligger under de minimumskrav til miljøeffektivitet, som Fødevareministeriet stiller.

Oversigten er udtømmende i forhold til hvilke teknologier, der kan opnå tilskud under ordningen.

Teknologier, der ikke er beskrevet i DCA-oversigten, er dermed ikke støtteberettigede.

Sådan søger du

Ansøgning kan sendes via Tast-selv-service og vil være obligatorisk at anvende i næste ansøgningsrunde.

Der bliver åbnet op for, at du kan søge tilskud til Miljøteknologi via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Tast-selv-service er lettere at bruge, når du skal udfylde og sende ansøgningsskema og andet ansøgningsmateriale. Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. i for til Enkeltbetalingsordningen.

se link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Du søger ved at sende ansøgningsskema og evt. bilag til projekttilskud@lbst.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Betingelser for tilskud

For at få tilsagn om tilskud skal investeringsprojektet handle direkte om reduktion af miljøbelastningen fra det primære jordbrug. Det vil sige, investeringer i forbindelse med forædling af produkter – f.eks. også vask og sortering – er ikke støtteberettiget.  

Tilskuddet beregnes ud fra et budget for de samlede investeringsudgifter på maksimalt 5,0 mio. kr. pr. jordbrugsbedrift for indsatsområde 3, og maksimalt 12,5 mio. kr. pr. jordbrugsbedrift for indsatsområde 5.

De samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre:   Indsatsområde 3: 300.000 kr. Indsatsområde 5: 500.000 kr, dog 100.000 kr. for visse investeringer (se vejledningen) 

Landbrugsstyrelsen prioriterer alle indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier.

 • Teknologierne skal som udgangspunkt have en reduktion af miljøbelastningen på minimum 10 pct.

 • Teknologierne prioriteres ud fra deres miljøeffekt og hvor omkostningseffektive de er.

Hvis vi beslutter, at du får tilsagn om tilskud til dit projekt, modtager du et tilsagnsbrev fra os med et budget over de godkendte tilskudsberettigede udgifter. I tilsagnsbrevet vil der stå en række betingelser, som du skal opfylde for at få tilskuddet udbetalt, bl.a.:

 • Projektet skal være afsluttet senest to år efter tilsagnsdatoen.
 • De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder som f.eks. byggetilladelser og miljøgodkendelser skal være opnået på udbetalingstidspunktet.

 • Projektet og de investeringer,  der er ydet tilskud til, skal opretholdes af tilsagnshaver i fem år fra slutudbetaling af tilskuddet.

Der kan som hovedregel ikke foretages ændringer i projektet. Ønsker du alligevel at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal du ansøge om det hos Landbrugsstyrelsen, før ændringen iværksættes.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet under ordningen kan maksimalt udgøre 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Tilskuddet beregnes ud fra et budget for de samlede investeringsudgifter. 

Tilskuddet kan udbetales som en rate- og en slutudbetaling. Der kan maksimalt udbetales to gange på hvert tilsagn. En rateudbetaling skal udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Tilskuddet er skattepligtigt. Vi indberetter automatisk til Skat, hvor meget tilskud der bliver udbetalt.

Hvad giver vi tilskud til?

Under Miljøteknologiordningen kan der søges tilskud til investeringer i ny teknologi i det primære jordbrug.

For at der kan ydes tilskud, skal teknologien have en miljø- og klimaeffekt i den primære jordbrugsproduktion inden for et af de fem indsatsområder:

 • reduktion af lugtgener og emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning
 • reduktion af pesticidanvendelsen
 • reduktion i tab af næringsstoffer ved fodring, omsætning af foderstoffer og brug af husdyrgødning,
 • reduktion af energiforbruget og/eller reduktion af vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren eller
 • etablering af miljøvenlige produktionsanlæg til dyrehold for at reduceret lugt, emission, vandforbrug eller næringsstoffer.

Ved et investeringsprojekt forstås de samlede udgifter til indkøb og installering af en eller flere nye teknologier og tilknyttede omkostninger. De tilskudsberettigede udgifter til et projekt kan være:

 • nyt udstyr og maskiner

 • installation af udstyr

 • konsulentbistand ved gennemførelse af investeringsprojektet, herunder udarbejdelse af slutrapport

 • andre udgifter, som Landbrugsstyrelsen vurderer, er nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet.

Det er en forudsætning, at udgifterne kan kobles direkte til projektet, og at de er nødvendige for at gennemføre projektet. Udgifterne skal desuden stå i et rimeligt forhold til den ydelse og nytte, som udgiften bidrager med til projektet.

Du kan læse mere om tilskudsberettigede udgifter til under fanen Vejledning.

Hvem kan søge?

Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter kan komme i betragtning til Miljøteknologiordningens investeringstilskud. 

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på ansøgerens egen eller forpagtede bedrift, og at ansøgeren er ansvarlig for at gennemføre projektet. Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge evt. projektændringer og om udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Søg om støtte

Ansøgning kan sendes via Tast-selv-service

Der bliver åbnet op for, at du kan søge tilskud til Miljøteknologi via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Tast-selv-service er lettere at bruge, når du skal udfylde og sende ansøgningsskema og andet ansøgningsmateriale. Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. i forhold til Enkeltbetalingsordningen.

Link til tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledninger til Tast selv-service her.

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Ansøgningsskema Miljøteknologi 2. runde 2014. Bemærk at du kun kan sende en ansøgning pr. jordbrugsbedrift pr. ansøgningsrunde.

DCA rapport

DCA rapport - økonomiske forudsætninger

DCA teknologiliste

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen projekttilskud@lbst.dk senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Generel information

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Retningslinjer for skiltning

Eksempel på faktura

Eksempel på lønseddel

Undgå nedsat tilskud

11 gode råd om kortere vej til udbetaling.

OBS: Punkterne 8, 9 og 10 er ikke relevante for Miljøteknologiordningen.

Udbetalingsskema for ansøgningsrunden:

Miljøteknologi efterår 2014

Når du skal have udbetalt dit tilskud under Miljøteknologi efteråret 2014, skal du søge via skemaet "udbetalingsanmodning" i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Du finder skemaet "udbetalingsanmodning" på fanen "Skemaer" under "Skemaer", der ikke er indsendt. Skemaerne er præudfyldt med dine tilsagnsinformationer.

Miljøteknologi 2010 - forår 2014

Når du skal have udbetalt dit tilskud under Miljøteknologi 2010-2014 forår, skal du søge via nedenstående skemaer, som sendes til projekttilskud@lbst.dk 

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Skabelon til slutrapportering

Du skal sammen med din anmodning om slutudbetaling sende dokumentation for, at der er opsat skilt om tilsagnsgiver ved investeringen. Projekter under 375.000 kr. er dog undtaget for krav om skiltning.

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn, 2. ansøgningsrunde 2014

Omkostningseffektivitetsberegning 2014 (excel)
NB .Regnearket er et hjælpeværktøj, ikke et krav.

Læs også spørgsmål / svar i fanen til højre.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Den tidligere udbetalingsvejledning findes i Arkiv neden for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud 

Arkiv

Vejledning  om udbetaling af tilskud under LDP, 1. februar 2016

Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP, 8. oktober 2014

Miljøteknologi 2014

Miljøteknologi 2013

 • Om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
  Bekendtgørelse nr. 569

Miljøteknologi 2012

 • Om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
  Bekendtgørelse nr. 844

 Miljøteknologi 2011

 • Om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
 • Bekendtgørelse nr. 744

Miljøteknologi 2010

 • Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
  Bekendtgørelse nr. 502 
 • Om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
 • Bekendtgørelse nr. 408

Her kan du se ofte stillede spørgsmål og svar og andre afklaringer. Seneste tilføjede spørgsmål og svar står øverst på siden.

Lukket teknologiliste i efteråret 2014

Der gives kun tilsagn til miljøteknologier på den opdaterede teknologiliste i efteråret 2014. Det vil sige, man kan ikke selv finde på en ny miljøteknologi og søge om tilskud til den. Nyhedsværdibegrebet er ikke længere med i bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 897 af 21. juli 2014)

Kan Landbrugsstyrelsen dække udgifter til forsikring eller udvidet garanti?

Nej, udgiften til forsikring eller udvidet garanti anses som en driftsudgift.

Hvad er bagatelgrænsen på tilskudsgrundlaget for overvågningsudstyr?

Minimumsgrænsen er 100.000 kr., da overvågningsudstyr er beskrevet under afsnittet ”Fasefodring eller fodring tilpasset dyrenes fysiologiske behov” på side 32 i DCA-rapporten.

Hvordan kan man som tilsagnshaver opfylde kravet om særskilt regnskabssystem?

Kravet kan opfyldes ved, at tilsagnshaver i sit regnskabssystem bogfører alle udgifter og indtægter vedrørende projektet på samme konto. 

Købekontrakt og udbetaling

Alle udgifter skal afholdes og betales af tilsagnshaver inden for projektperioden, og de skal kunne dokumenteres. Finansiering kan ske via købekontrakt med ejendomsforbehold, men kun hvis du kan dokumentere, at finansieringsselskabet har betalt hele udgiften til sælger. Dokumentation for den fuldstændige betaling til sælger skal vedlægges udbetalingsanmodningen. 

Gives der tilskud til alle miljøteknologier i efteråret 2014, hvis der er penge nok?

Nej, der gives kun tilsagn til indsatsområderne 3 og 5 i efteråret 2014.

Hvilke teknologier kan man søge tilskud til under indsatsområde 3? Reduktion i tab af nærringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning

Der ydes tilskud til følgende 4 teknologier på den opdaterede teknologiliste:

 1. Gyllenedfældning i græs og kornmarker
 2. Markforsuring
 3. Tankforsuring
 4. Teltoverdækning

Der kan ikke gives tilskud til teltoverdækning af beholdere for flydende husdyrgødning mindre end 300 meter fra bygninger og naturtyper nævnt i § 7 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, da fast overdækning her er et lovkrav.

Hvilke teknologier kan jeg søge til under indsatsområde 5 (Etablering af miljøvenlige produktionsanlæg med henblik på reduceret lugt, emission af klimagasser og ammoniak, vandforbrug eller næringsstoffer i henholdsvis svine- og kvægsektoren)?

Under indsatsområde 5 kan der i 2014 kun gives tilsagn til teknologierne på den opdaterede teknologoliste for henholdsvis svine - og kvægstalde:

 1. Decentral luftrensning, syrevasker (svin)
 2. Decentral biologisk, luftrensning (svin)
 3. Punktudsugning i kombination med luftrensning (svin)
 4. Gylleforsuringsanlæg (svin og kvæg)
 5. Gyllekøling (svin)
 6. Skorsten for øget afkasthøjde af ventilationsluft (svin og kvæg)
 7. Spaltegulvsskrabere (kvæg)

Miljøteknologier til reduktion (%) i tab af næringsstoffer i forbindelse med fodringsmæssige tiltag:

 1. Gruppeopdeling:
  - Brug af specifikt udfodringsudstyr i faseopdelt fodring kræver gruppeopdeling af dyr i samme fase (svin og kvæg)
 2. udfodringsudstyr
  - Automatisk fodring/mixeranlæg (kvæg)
 3. Kraftfoderanlæg (kvæg)
 4. Præcisionsfodring/foderblander med vejeudstyr (kvæg)
 5. Udstyr til fedtdeling (tanke og doseringsudstyr) (kvæg)
 6. Udstyr til etablering af fasefodring ved nyetablering af fasefodring eller øgning af antal faser (svin)
 7. Online analyse af mælkeprøve, fx. Herd Navigator (kvæg)
 8. Overvågningsudstyr (kvæg)
 9. Foderhåndtering:
  - Vejeudstyr i foderproduktion (svin og kvæg)
  - Udstyr til finere formaling af foderkorn (svin)
  - Udstyr til udtagning af ensilage (kvæg)

Energibesparende teknologier:

 1. Lavenergi-ventilation (svin)
 2. LED-belysning (svin og kvæg)
 3. Intelligent overdækning til to-klimastier i smågrisestalde (svin)
 4. Frekvenstyret vakuumpumpe til malkeanlæg (kvæg)
 5. Varmegenvinding fra mælkekøling (kvæg)
 6. Brøndvandskøling af mælk (kvæg)
 7. Brøndvandskøling af mælk kombineret med frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet (kvæg)
 8. Varmegenvinding ved gyllekøling (svin)

Kan en landmand, der lejer sin stald ud, søge tilskud til en teknologi til stalden, som så anvendes af forpagteren?

Nej, hvis det er forpagter der bruger bygningen ( eller jorden, hvis det er e teknologi til marken), er det også forpagter, der skal søge om tilsagn.

Gives der tilsagn til fuldfodervogn?

Nej, vi giver ikke tilskud til fuldfoderblandere med vejeudstyr, idet sådanne betragtes som en genanskaffelse.

Hvad er beløbsgrænsen, hvis man vil søge under indsatsområde 5?

Der er en bagatelgrænse på tilskudsgrundlaget på 500.000 kr. dvs. det ansøgte støttebeløb (40%) skal være minimum 200.000 kr. Bagatelgrænsen er dog 100.000 kr. for projekter vedrørende reduktion af pesticidanvendelsen, tilbageholdelse af næringsstoffer fra marken, skrabesystemer til renholdelse af gulve i kvægstalde eller luftrensningssystemer i svinestalde, samt ventilation, LED og fasefodringssystemer.

Kan jeg sælge min energibesparelse til et privat energiselskab og samtidig få det fulde tilskud fra Landbrugsstyrelsen?

Salg af en energibesparelse, som følge af gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Landbrugsstyrelsen, betragtes ikke som en indtægt i projektet.

Du kan derfor sælge energibesparelse uden konsekvenser for dit tilskud. 

Kan jeg få tilskud fra Landbrugsstyrelsen og samtidig modtage andre offentlige tilskud til samme teknologi/projekt?

Du kan maksimalt få 40 pct. af de støtteberettigede omkostninger i offentligt tilskud. Hvis du har fået tilskud fra miljøteknologiordningen på 200.000 kr. til gyllekøling (der i alt koster 500.000 kr.), men samtidig fx får 100.000 kr. i tilskud fra VE-ordningen til gyllekøling, fratrækkes 100.000 kr. i tilskuddet fra Landbrugsstyrelsen, så det samlede offentlige tilskud bliver 200.000 kr. (40 %).

Hvis man søger under indsatsområde 5, er det så summen af teknologierne, dvs. det samlede projekt, der minimum skal være 500.000 kr.?

ja, som under de øvrige indsatsområder, så er bagatelgrænsen for det pågældende indsatsområde opnået, hvis dem samlede ansøgte projektsum overstiger bagatelgrænsen. Det er dog vigtigt at huske, at et afslag til teknologier under andre indsatsområder, vil medføre afslag under indsatsområde 5, hvis dette betyder at den samlede projektsum kommer under de 500.000 kr. Dette gælder for alle indsatsområder.

Hvordan foregår prioriteringen i efteråret 2014?

Vi træffer afgørelse om tilsagn på grundlag af en prioritering af ansøgningerne i forhold til den finansielle ramme. Følgende 7 punkter skal være opfyldt, for at ansøgningerne går videre i prioriteringen:

 • projektaktiviteterne skal beskrives klart og præcist.
 • der skal være kontinuitet og sammenhæng i projektaktiviteterne
 • projektet indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, de nødvendige aktører og kompetencer skal være til stede i forhold til projektets målsætning og aktiviteter
 • projektets relevans skal beskrives i forhold til tilskudsordningens formål
 • projektets forventede effekter skal beskrives i forhold til tilskudsordningens formål og,
 • projektets budget skal stilles op i forhold til de planlagte aktiviteter, herunder særligt investeringens omkostningseffektivitet under de enkelte indsatsområder

Ansøgningerne prioriteres på enkelt teknologiniveau i stedet for på ansøgningsniveau. Der laves en prioritering for små bedrifter (0- 100 ha eller 0 - 200 DE), og en prioritering for store bedrifter (101 -1000 ha eller > 200 DE)

Yderligere har Landbrugsstyrelsen fastsat et udgiftsloft pr. sparet miljøeffekt for at øge effekten af tilsagnet.

Hvordan prioriteres ansøgningerne vedrørende indsatsområde 3?

Ansøgningerne vedrørende indsatsområde 3 er på 10 mio. kr.

De ansøgte teknologier, der lever op til minimumskravene prioriteres derefter på baggrund af teknologiens omkostningseffektivitet, således at de investeringer, der billigst reducerer miljøbelastningen inden for et indsatsområde, prioriteres højest. Derved sikres "mest miljø for pengene". I DCA-oversigten fremgår beregningerne af omkostningseffektiviteten.

Hvordan prioriteres ansøgningerne vedrørende indsatsområde 5?

Ansøgningerne vedrørende indsatsområde 5 prioriteres efter:

 • Små og store bedrifter, som er inddelt efter ental dyrenheder. Små bedrifter har 0 - 200 DE, og store bedrifter har > 200 DE.
 • Omkostningseffektivitet (besparelse pr. krone)

Puljen er på 135 mio. kr. se vejledning for opdeling af midlerne.

De ansøgte teknologier, der lever op til minimumskravene prioriteres derefter på baggrund af teknologiens omkostningseffektivitet, således at de investeringer, der billigst reducerer miljøbelastningen inden for et indsatsområde, prioriteres højest. Derved sikres "mest miljø for pengene". I DCA-oversigten fremgår beregningerne af omkostningseffektiviteten.

Opdateret 26. september 2017
MENU