Gå til hovedindholdet

Tilsagn om miljøbetinget tilskud-juletræer (MB)

Alle tilsagn om Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt er udløbet pr. 31. august 2017. Det vil sige, at du ikke længere kan søge udbetaling fra denne ordning. 

 

 

Hvem kan søge?

Du kan ikke søge om nye tilsagn til miljøbetinget tilskud i 2017. Du kan søge om udbetaling af tilskud til igangværende tilsagn hvert år i hele tilsagnsperioden.

Du skal drive tilsagnsarealerne som ejer eller forpagter.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilsagnet gives til landmænd, der driver arealer uden at bruge sprøjtemidler og med en reduceret brug af gødning i hele den 5 årige tilsgsnperiode.

Tilskuddets størrelse

Tilsagnet er 5-årigt, og tilskuddet udgør ca. 750 kr. pr. hektar hvert år i tilsagnsperioden.

Betingelser for tilskud

For dine eksisterende tilsagn, skal du i alle 5 år overholde følgende krav: 

 • Du må ikke bruge andre sprøjtemidler end dem, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion
 • Du skal dyrke arealerne med nedsat tilførsel af kvælstof. Du vælger én af følgende muligheder:
  • At du gøder med max. 140 kg. N pr. ha i gennemsnit på alle bedriftens harmoniarealer.
  • At du max. bruger 75 % af den samlede N-kvote for de marker du søger tilskud til.
 • Du skal udarbejde gødningskvoteberegning og gødningsregnskab for alle planperioder i hele tilsagnsperioden, og opbevare disse på bedriften, så du kan fremvise disse ved kontrol.
 • Du skal hvert år erklære, at du overholder betingelserne for tilsagn.

Betingelser for tilskud

 • Du skal hvert år anmode om at få udbetalt dit tilskud og dokumentere, at du opfylder kravene.
 • Du skal drive arealerne jordbrugsmæssigt, det vil sige som arealer i omdrift med permanente afgrøder eller tilplantet med juletræer/pyntegrønt i kort omdrift.
 • Græsarealer skal plejes enten med slæt eller afgræsning og skal den 31. august fremstå med tæt og lavt plantedække.

Krav om rådighed

Du skal drive tilsagnsarealerne som ejer eller forpagter i hele tilsagnsperioden. Hvis du i tilsagnsperioden sælger eller bortforpagter hele eller dele af din bedrift, skal du overdrage tilsagnet til ny ejer/forpagter. Du skal producentskifte tilsagnet og indsende en producentskifteerklæring til Landbrugsstyrelsen.

Gå til siden om producentskifte

Krav om gødningskvoteberegning og gødningsregnskab

Gødningskvoteberegning kan du med fordel udarbejde i Skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder via Tast selv-service.

Læs mere om, hvordan du udfylder skemaet gødningskvoteberegning, og hvordan du laver et gødningsregnskab.

Gå til sider om gødningskvoteberegning

Se oversigt over ordninger med krav om udarbejdelse og opbevaring af gødningskvoteberegning og gødningsregnskab

Sådan søger du

I Fællesskema 2017 søger du om udbetaling af tilskud for 2017 for dine eksisterende tilsagn.

Søg om udbetaling af tilskud for 2017 for dine nuværende tilsagn

 • Du anmoder hvert år i hele tilsagnsperioden om udbetaling af årets tilskud.

 • Du anfører dine tilsagnsmarker på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologiordninger i Fællesskemaet via Tast selv-service . Husk at anføre tilsagnstype og udløbsår for dine marker.
 • Du indtegner først dine tilsagnsmarker i Internet Markkort via Tast selv-service.

Læs mere om indberetning i Fællesskema 2017

Indtegning af arealer i Internet Markkort

 • Indtegn tilsagnsmarker samme sted som de godkendte tilsagnsareal i IMK.

 • Når du indtegner dine tilsagnsarealer i Internet Markkort skal du slå tilsagnslaget til, så indtegningen af dine marker bliver korrekte i forhold til tilsagnslaget.

 • Hvis du mener, at tilsagnslaget ikke stemmer overens med de reelle forhold på marken, skal du indtegne marken, som du mener, at den bør se ud i Internet Markkort.
 • Hvis du ændrer indtegningen af marken, skal du skrive en bemærkning om det i Fællesskemaet på siden ”Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn”.

Læs mere om indtegning af marker i Brugerguide til Internet Markkort (IMK) 2017

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at støtte en miljøvenlig drift. Ordningen giver kompensation til landmænd, der driver arealer uden at bruge sprøjtemidler og med en reduceret brug af gødning.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for miljøbetinget tilskud finder du på Retsinformation og EUR-lex: 

Danske forskrifter:

Om miljøbetinget tilskud 

Bekendtgørelse nr. 70 af 2. februar 2009 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2010 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 1300 af 12. december 2014 om Miljøbetinget tilskud

 

Om støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven)

Lov nr. 316 af 31. marts 2007

EU-forskrifter:

Rådsforordningen (grundforordningen)

Rådets forordning nr. 1698/2005

Kommissionsforordninger:

Kommisionsforordning 1974/2006

Kommisionsforordning 1975/2006 

Ansøg om støtte

Du søger om  udbetaling af tilskud i Fællesskema 2017, som indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service. 

Ansøg om udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn

Du søger om udbetaling af tilskud til dine eksisterende tilsagn i Fællesskema på siden "Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn"

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskemaet i

Guide til Fællesskema 2017

Ansøg om udbetaling

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema. I Fællesskema skal du erklære, at du har har overholdt betingelserne for tilsagnet, og du skal indtegne dine tilsagnsmarker på Internet Markkort.

Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling af Miljø- og Økologitilskud.

Hvis du ikke opfylder betingelserne vil du som udgangspunkt ikke få udbetalt årets tilskud, og du kan risikere at tilsagnet bortfalder, og at du skal tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud.

På siden ”Registrerede tilsagn” finder du en oversigt over dine Miljø- og økologitilsagn.

På Internet Markkort, IMK, på korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrugsstyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdene og eventuelt søge om dispensation.

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2017 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 16. maj 2017

Efter den 16. maj 2017 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger

I vejledningen kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn om miljøbetinget tilskud.

Vejledning om tilsagn til miljø- og
økologiordninger samt miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger, 2017
(for tilsagn givet 1997-2014)

Fællesskemaet

I Fællesskemaet søger du om udbetaling af tilskud for  dine eksisterende tilsagn.

Gå til brugerguides til Fællesskema 2017 og til Internet Markkort (IMK)

Gødningskvoteberegning og gødningsregnskab

 • Du skal for hver planperiode i dit 5-årige tilsagn udarbejde en gødningskvoteberegning og et gødningsregnskab og opbevare disse på din bedrift, så de kan fremvises ved kontrol.
 • Du kan med fordel bruge skemaet "Gødningskvoteberegning og efterafgrøder" i Tast selv-service
 • Du skal i Fællesskema anføre om du vælger 75 pct. af gødningskvoten eller 140 kg. N.

Læs mere om hvordan du udfylder skema i Vejledning til skema Gødningskvote og Efterafgrøder 

Læs også Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler

Vejledning om producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Erklæring om revisionsklausul – vandboringer

Hvis der er i perioden 1. september 2016 – 31. august 2017 etableres en ny vandindvindingsboring på et areal, der er omfattet af tilsagn om miljøbetinget tilskud, bortfalder tilsagnsarealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen).

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn, hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder i dit tilsagn. Du skal udfylde og indsende erklæringen om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen. 

Gå til Erklæring om revisionsklausul og vejledning om vandboringer

Erklæring om revisionsklausul – frivillige randzoner som MFO

Reglerne for dit tilsagn om miljøbetinget tilskud blev ændret i 2015, og det betyder, at tilskuddet er nedsat til 0 kr. pr. ha for tilsagnsarealer, der anmeldes som MFO i form af frivillige randzoner.

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn fra 1. september 2012, hvis du ikke kan acceptere ændringen. Det er et krav, at du ikke tidligere har været berørt af regelændringen.

Du skal udfylde og indsende erklæring om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen.

Erklæring om revisionsklausul og vejledning vedr. frivillige randzoner som MFO

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, og du således overdrager tilsagnsarealer, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du indsender en Producentskifteerklæring og et Skema over marker til Landbrugsstyrelsen.

Læs mere i vejledning om producentskifte.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2017

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2017 er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger for 2017 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema i Tast selv-service

 • 21. april 2017

  Ansøger

  Frist for at indsende Fællesskema 2017

 • 22. april 2017

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 31. august 2017

  Ansøger

  Græsarealer skal være plejet med slæt eller med afgræsning, så de fremstår med tæt og lav plantedække.

 • 1. december 2017

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

  Udbetalingen forventes afsluttet den 1. juli 2018

 • Stop

Hvilke støtteordninger kan jeg kombinere med Miljøbetinget tilskud?

Du kan kombinere ordningen Miljøbetinget tilskud med følgende støtteordninger:

 • Omlægningstilskud (OM-tilsagn) 
 • Ø-støtte
 • Grundbetaling 

 

 

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning og gødningsregnskab?

Ja, når du har et tilsagn om Miljøbetinget tilskud  skal du reducere den tilførte mængde gødning.

For hver planperiode i dit 5-årige tilsagn (planperioder løber fra den 1. august til den 31. juli) skal du udarbejde en gødningskvoteberegning og et gødningsregnskab og opbevare disse på din bedrift, så de kan fremvises ved kontrol.

I Fællesskema skal du:

på "Forsiden" i Fællesskema skal du anføre, om du vælger kvælstofbegrænsningen

 • 140 kg pr. ha harmoniareal eller
 • 75 % af N-kvoten for dine tilsagnsmarker.

Gødningskvoteberegningen kan du med fordel lave i 

 • Skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast Selv-service.

 Men du kan også bruge:

 •  Skema A, som du kan finde bagerst i ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler”
 • Andre skemaer godkendt af Landbrugsstyrelsen

For at beregne gødningskvoten skal du anføre oplysninger om:

 • marknummer, areal, afgrøde, JB-nr., forfrugt og kvælstofnorm
 • Du skal beregne den reducerede N-kvote for hver enkelt af dine tilsagnsmarker, samt bedriftens samlede reducerede N-kvote jf. reglerne i bekendtgørelsen om gødskning.

Gødningsregnskab 

Hvis du ikke er tilmeldt register for Gødningsregnskab kan du bruge Skema B, som du kan finde bagerst i "Vejledning  om gødsknings- og harmoniforhold"

 • Læs mere i Vejledning til skema om Gødningskvote og Efterafgrøder
 • Læs Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler

Gå til side om Gødningskvoteberegning og gødningsplan

Se oversigt over for hvilke ordninger, der skal udarbejdes gødningskvoteberegning

Hvordan undgår jeg høringsbreve?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet og herved få udbetalt dit tilskud tidligere, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår.
 • Du anfører med dit kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn.
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn eller for udbetaling af tilskud, skriver du bemærkning herom i Fællesskema.

Læs mere i Guide til Fællesskema.

Læs også pjecen: "Få hurtigere udbetaling af miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud"

Er tilskuddet skattepligtigt?

Ja, Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget der bliver udbetalt.

Hvornår udbetales tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra 1. december til den 1. juli efter tilsagnsårets udløb.

Opdateret 30. januar 2018
MENU