Gå til hovedindholdet

Målrettede efterafgrøder

I 2017 kan du søge om tilskud til målrettede efterafgrøder. Formålet med tilskudsordninger er at sikre mod en forringelse af grundvand og kystvand.

Hvem kan søge?

Du kan søge tilskud, hvis du har en eller flere marker, der ligger indenfor et område med indsatsbehov (ID15). Du skal som ejer eller forpagter drive det ansøgte areal ved udløb af ansøgningsfristen.

Hvis du er autoriseret økolog, eller har ansøgt om autorisation pr. 1. februar 2017 kan du ikke søge.

Hvad giver vi tilskud til?

Du kan søge tilskud, hvis du udlægger efterafgrøder på en mark, hvor hele eller hovedparten af marken ligger inden for et område med indsatsbehov (ID15).

Du kan anvende følgende efterafgrøder:

 • udlæg af rent græs uden kløver
 • udlæg af korsblomstrede afgrøder eller cikorie
 • korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 2017
 • honningurt
 • frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøder 

Efterafgrøderne skal være sået senest 1. august 2017. Dog skal korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg være sået senest 20. august.

Tilskuddets størrelse

Tilskudssatsen er 700 kr. pr. hektar pr. år.

Betingelser for tilskud

 • Du skal være ejer eller forpagter af det areal, du søger om tilskud til målrettede efterafgrøder til, ved ansøgningsfristen for indsendelse af Fællesskemaet.
 • Din mark skal være registreret som beliggende i et særligt udpeget ID15-område
 • Du kan kun søge tilskud til et sammenhængende areal på mindst 0,30 hektar
 • Du skal etablere de målrettede efterafgrøder på det areal, som du har søgt tilskud til i dit Fællesskema
 • Den ansøgte mark skal være areal i omdrift
 • Dit areal med målrettede efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde i det efterfølgende kalenderår
 • Målrettede efterafgrøder må ikke overlappe med følgende efterafgrødeordninger: MFO-efterafgrøder, pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og evt. obligatoriske målrettede efterafgrøder

Krav til etablering og destruering

Tidsfrister for etablering og destruering følger reglerne for de pligtige efterafgrøder. Du skal etablere dine efterafgrøderne senest 1. august 2017. Dog skal korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg være sået senest 20. august.

Efterafgrøderne må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 20. oktober 2017. Efterafgrøder udlagt i majs må dog tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 1. marts 2018.  

Sådan søger du

Du søger tilskud til målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet på siden " Randzoner, MFO-græsudlæg og efterafgrøder". Ansøgningsperioden for målrettede efterafgrøder er opdelt i tre ansøgningsrunder. 

Ansøgningsprocessen forløber således:

 • I perioden fra 1. februar til 21. april kan du søge tilskud i områder, hvor der er et indsatsbehov ift. grundvand
 • I perioden fra 1. marts til 21. april kan du søge tilskud i områder med lav retention eller retention under middel, og hvor der er et indsatsbehov ift. kystvand
 • I perioden fra 22. marts til 21. april kan du søge tilskud i områder med en retention over middel, og hvor der er et indsatsbehov ift. kystvand

Alle runder åbner kl. 7 om morgenen, og er åbne til 21. april. Herefter er det ikke muligt at søge om tilskud til målrettede efterafgrøder.

Hvis du har arealer, hvortil der skal søge tilskud i forskellige ansøgningsrunder, skal du derfor søge om tilskud inden for hver runde for at være sikker på at få tilskud.

Når det ønskede antal hektar er nået for et kystvandområde, bliver der lukket for ansøgninger til området. Det betyder, at ansøgningsperioden for alle områder kan være lukket før 21. april 2017.

I Internet Markkort finder du områderne i kortlaget "Oversigt over ansøgningsrunder"

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at sikre, at der ikke sker en tilbagegang i miljøtilstanden for kyst- og grundvand, efter at kvælstofnormerne er blevet forhøjet som et resultat af Fødevare- og Landbrugspakken 2015.

Ansøg om støtte

Ansøgningsskema

Du søger om tilskud i Fællesskema 2017, som indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service.  

Du indtegner dine marker i Internet Markkort.

Du søger om tilskud på siden "Randzoner, MFO-græsudlæg og efterafgrøder". I skemaet "Markplan for randzoner, GLM....". i kolonne A14 og A15 kan du for hver mark se, om du kan søge til marken, og fra hvilken dato du kan ansøge tilskud for marken.

Fristen for ansøgning til målrettede efterafgrøder i Fælleskema afhænger af i hvilket område marken ligger. Se skemaet nedenfor:

AnsøgningsperiodeHvilke områder kan du søge i?
1. februar til 21. april 2017

Områder med indsatsbehov ift. grundvand.

1. marts til 21. april 2017

Områder med lav retention eller retention under middel, og hvor der er indsatsbehov ift. kystvand.

22. marts til 21. april 2017

Områder med retention over middel, og hvor der er indsatsbehov ift. kystvand

I Internet Markkort finder du områderne i kortlaget "Oversigt over ansøgningsrunder"

 

Ansøg om ændringer

Efter den 21. april 2017 kan du ikke opskrive dit ansøgte areal. Du kan derimod flytte dine ansøgte arealer, så længe det sker inden for samme ID15-område, som du har søgt tilskud i før den 21. april.

Hvis du efter den 21. april tager marker med målrettede efterafgrøder ud af din ansøgning og du derved reducerer det ansøgte areal, medfører det reduktion i tilskud og reduktion i din kvælstofkvote for planperioden 2017/2018.

Vejledning

Læs vejledning om målrettede efterafgrøder, 2017

Læs mere om ordningen  i dette faktaark

I brugerguides kan du læse om, hvordan du indtegner dine marker og udfylder Fællesskema.

Gå til Brugerguide til Fællesskema 2017 og brugerguide til Internet Markort (IMK) 

Opdateret 14. august 2017
MENU