Gå til hovedindholdet

Målrettede efterafgrøder

I 2018 kan du søge om tilskud til målrettede efterafgrøder. Formålet med tilskudsordninger er at sikre mod en forringelse af grundvand og kystvand.

Hvem kan søge?

Du kan søge tilskud, hvis du har en eller flere marker, der ligger indenfor et område med indsatsbehov (ID15). Du skal som ejer eller forpagter drive det ansøgte areal ved udløb af ansøgningsfristen.

Hvis du er autoriseret økolog, eller har ansøgt om autorisation pr. 1. februar 2018 kan du ikke søge.

Hvad giver vi tilskud til?

Du kan søge tilskud, hvis du udlægger efterafgrøder på en mark, hvor hele eller hovedparten af marken ligger inden for et område med indsatsbehov (ID15).

Du kan anvende følgende efterafgrøder:

 • udlæg af rent græs uden kløver
 • udlæg af korsblomstrede afgrøder eller cikorie
 • korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 2018
 • honningurt
 • frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøder 

Efterafgrøderne skal være sået senest 1. august 2018. Dog skal korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre være sået senest 20. august.

Tilskuddets størrelse

Tilskudssatsen er 700 kr. pr. hektar pr. år.

Betingelser for tilskud

 • Du skal være ejer eller forpagter af det areal, du søger om tilskud til målrettede efterafgrøder til, ved ansøgningsfristen for indsendelse af Fællesskemaet.
 • Din mark skal være registreret som beliggende i et særligt udpeget ID15-område
 • Du kan kun søge tilskud til et sammenhængende areal på mindst 0,01 hektar
 • Du skal etablere de målrettede efterafgrøder på det areal, som du har søgt tilskud til i dit Fællesskema
 • Den ansøgte mark skal være areal i omdrift
 • Dit areal med målrettede efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde i det efterfølgende kalenderår
 • Målrettede efterafgrøder må ikke overlappe med følgende efterafgrødeordninger: MFO-efterafgrøder, pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og evt. obligatoriske målrettede efterafgrøder

Krav til etablering og destruering

Tidsfrister for etablering og destruering følger reglerne for de pligtige efterafgrøder. Du skal etablere dine efterafgrøderne senest 1. august 2018. Dog skal korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, hybridrug, stauderug, vårbyg og havre være sået senest 20. august.

Efterafgrøderne må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 20. oktober 2018. Efterafgrøder udlagt i majs må dog tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 1. marts 2019.  

Sådan søger du

Du søger tilskud til målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet på siden " 2m bræmmer, MFO-græsudlæg og efterafgrøder". Ansøgningsperioden for målrettede efterafgrøder er i 2018 opdelt i to ansøgningsrunder. 

Ansøgningsprocessen forløber således:

 • I perioden fra 1. februar til 20. april kan du søge tilskud i områder, hvor der er et indsatsbehov ift. grundvand eller et indsatsbehov i ift. kystvand og lav retention.
 • I perioden fra 1. marts til 20. april kan du søge tilskud i områder, hvor der er et indsatsbehov ift. kystvand og høj retention.

 Begge runder åbner kl. 7 om morgenen, og er åbne til 20. april. Herefter er det ikke muligt at søge om tilskud til målrettede efterafgrøder.

Hvis du har arealer, hvortil der skal søge tilskud i forskellige ansøgningsrunder, skal du derfor søge om tilskud inden for hver runde for at være sikker på at få tilskud.

Når det ønskede antal hektar er nået i et ID15-område, bliver der lukket for ansøgninger til området. Det betyder, at ansøgningsperioden for alle områder kan være lukket før 20. april 2018.

I Internet Markkort finder du områderne i kortlaget "Oversigt over ansøgningsrunder"

Force majeure

Force majeure og usædvanlige omstændigheder

Hvis helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder medfører, at du ikke kan overholde frister eller betingelser for målrettede efterafgrøder, kan du være omfattet af reglerne om force majeure.

Eksempler på sådanne begivenheder kan fx være dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand samt udbrud af smitsom sygdom i din besætning. Begivenheden skal vedrøre dig, din nærmeste familie eller din bedrift. Der skal være sammenhæng mellem begivenheden og den manglende overholdelse af reglen.

Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om der er tale om force majeure.

Force majeure accepteres sjældent

Force majeure og usædvanlige omstændigheder sigter fx. på tilfælde som naturkatastrofer, alvorlige, vejrmæssige forhold eller plantesygdomme, der rammer ansøgers afgrøder. Meget nedbør, hvor nedbørsmængden har forhindret adgangen til marken eller anvendelsen af maskiner på arealet, vil normalt ikke kunne accepteres som et tilfælde af force majeure. Anerkendelse som force majeure eller usædvanlige omstændigheder forudsætter nedbørsmængder så unormale, at det ikke optræder med blot få års mellemrum.

Frist for at påberåbe dig force majeure

Hvis du vil påberåbe dig force majeure, skal du gøre det senest 15 arbejdsdage efter, du er i stand til at give en sådan meddelelse. Hvis årsagen til force majeure fx. er sygdom, regnes de 15 arbejdsdage fra den dato, hvor du eller din fuldmagtsgiver igen er i stand til at give meddelelsen. Hvis det er naturkatastrofe, der gør, at du ikke er i stand til at overholde en frist som eksempelvis udsåning af efterafgrøder, så gælder de 15 arbejdsdage senest fra datoen, hvor kravet skulle være overholdt.

Hvad kan du gøre i en kontrolsituation

Du kan stadig nå at påberåbe dig force majeure i en kontrolsituation, hvis det ligger inden for de 15 arbejdsdage efter du var i stand til at give meddelelsen. Hvis du får fysisk kontrol eksempelvis den 4. september, og dine efterafgrøder ikke er blevet sået, kan du stadig nå at påberåbe dig force majeure, da det er indenfor 15 arbejdsdage fra fristen for at udså efterafgrøder. Hvis vi ikke kan anerkende force majeure i din situation, vil arealet efterfølgende blive underkendt.

Indsendelse af dokumentation

For at der kan tages hensyn til en ekstraordinær og uforudsigelige begivenhed i forbindelse med din ansøgning om målrettede efterafgrøder, skal du underrette Landbrugsstyrelsen om begivenheden senest 15 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor du eller en fuldmagtshaver er i stand til det. Du skal sende en mail til mail@lbst.dk. Mailen skal indeholde journalnummer og CVR/CPR nummer, samt en beskrivelse af situationen. Husk at medsende dokumentation. Det kan være fx være en lægeattest. Hvis begivenheden vedrører vejret, skal du indsende vejrdata eller andet, der viser, at der foreligger en helt ekstraordinær, uoverstigelig og uforudsigelig begivenhed for din bedrift. En eventuel kontrolrapport er ikke tilstrækkelig dokumentation.

 Læs her om force majeure og Grundbetaling

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at sikre, at der ikke sker en tilbagegang i miljøtilstanden for kyst- og grundvand, efter at kvælstofnormerne er blevet forhøjet som et resultat af Fødevare- og Landbrugspakken 2015.

Ansøg om støtte

Ansøgningsskema

Du søger om tilskud i Fællesskema 2018, som indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service.  

Du indtegner dine marker i Internet Markkort.

Du søger om tilskud på siden "2m bræmmer, MFO-græsudlæg og efterafgrøder". I kolonne A14 og A15 kan du for hver mark se, om du kan søge til marken, og fra hvilken dato du kan ansøge tilskud for marken.

Fristen for ansøgning til målrettede efterafgrøder i Fælleskema afhænger af i hvilket område marken ligger. Se skemaet nedenfor:

AnsøgningsperiodeHvilke områder kan du søge i?
1. februar til 20. april 2018

Områder med indsatsbehov ift. grundvand og områder med indsatsbehov ift. kystvand og lav retention.

1. marts til 20. april 2018

Områder med indsatsbehov ift. kystvand og høj retention + områder fra runde 1.

I Internet Markkort finder du områderne i kortlaget "Oversigt over ansøgningsrunder"

 

Ansøg om ændringer

Efter den 20. april 2018 kan du ikke opskrive dit ansøgte areal. Du kan derimod flytte dine ansøgte arealer, så længe det sker inden for samme ID15-område, som du har søgt tilskud i før den 20. april.

Hvis du efter den 20. april tager marker med målrettede efterafgrøder ud af din ansøgning og du derved reducerer det ansøgte areal, medfører det reduktion i tilskud og reduktion i din kvælstofkvote for planperioden 2018/2019.

Opdateret 31. januar 2018
MENU