Gå til hovedindholdet

Lavbundsprojekter - forundersøgelse og gennemførelse

Formålet med naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (lavbundsprojekter) er at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder.

Projekterne skal placeres på kulstofrige lavbundsjorde og som udgangspunkt også i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et Natura 2000 område.

Tilsagn om tilskud til lavbundsprojekter kan gives til følgende:

 • Kommuner
 • Naturstyrelsens lokale enheder 

Lavbundsordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Inden I søger om tilskud til et lavbundsprojekt skal I derfor også orientere jer på www.vandprojekter.dk. Her findes bl.a. metode til CO2 og kvælstofberegninger, som du skal bruge i forbindelse med ansøgningen.

Se mere om udtagning af lavbundsjorder her (Miljøstyrelsen)

Denne ordning er del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Du kan læse mere om det danske landdistriktsprogram her:

Det danske landdistriktsprogram

Hvem kan søge?

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan søge tilskud til forundersøgelse og etablering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

Hvad giver vi tilskud til?

Landbrugsstyrelsen kan inden for den bevillingsmæssige ramme yde tilskud til forundersøgelsesprojekter og gennemførselsprojekter. 

Forundersøgelsen foretages forud for gennemførelse af et lavbundsprojekt og består af en ejendomsmæssig og en teknisk forundersøgelse.

Til den ejendomsmæssige forundersøgelse skal du bruge interviewskema og oversigt over alle lodsejerne.

Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere, om et projekt kan blive etableret på et senere tidspunkt, dvs. afdække projektets potentiale, lodsejertilslutning og mulige konsekvenser.

Ved gennemførelse forstås etablering af anlægsdelen og reservering af den økonomiske ramme til virkemidlerne til kompensation af lodsejerne: jordfordeling, statslige opkøb af jord og 20-årig fastholdelse.

I forbindelse med, at du som projektejer skal indgå en projektaftale med den enkelte lodsejer, skal du benytte vores skabelon til projektaftalen. Projektaftalen med den enkelte lodsejer har til formål at skabe grundlag for at etablere og fastholde lavbundsprojektet.

Skabelon til projektaftale

Deklaration til lavbundsprojekter

Du kan læse mere om jordfordeling her.

Du kan læse mere om 20-årig fastholdelse her.

 

 

 

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Projekter til forundersøgelser finansieres af EU (100 %) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Gennemførelsesprojekter finansieres delvist af EU (75 %) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

Betingelser for tilskud

Betingelser for tilskud til lavbundsprojekter (pkt. 6-8 gælder kun for gennemførselsprojekter):

 1. Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder afsluttes inden den dato, der fastsættes af Landbrugsstyrelsen i tilsagnet.
 2. Den projektansvarlige indsender udbetalingsanmodning, udgiftsbilag, betalingsdokumentation, projektrapport samt faglig erklæring rettidigt til Landbrugsstyrelsen.
 3. Den projektansvarlige afgiver de oplysninger Miljøstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen.
 4. Den projektansvarlige i mindst 5 ½ år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud opbevarer udbetalingsanmodningen med originale regnskabsbilag.
 5. Hvis projektet eller dele af projektet er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal den projektansvarlige holde dokumenter, der dokumenterer at reglerne er overholdt, tilgængelige i mindst 5 ½ år fra afsluttende udbetaling.
 6. De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder skal opnås inden anmodning om udbetaling indsendes.
 7. Projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet.
 8. Der tinglyses servitut om lavbundsprojekt på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet.

Se også betingelserne for tilskud i bekendtgørelsen om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter her.

Udgifter over 375.000 kr.

Hvis projektet resulterer i en investering, hvortil de samlede omkostninger udgør mere end 375.000 kr., skal du som tilskudsmodtager sætte et skilt op.   

Læs mere om synliggørelse af tilskud

Sådan søger du

Du kan søge elektronisk via Tast selv-service.

Tast Selv-Service

Hvis du i forbindelse med indsendelse af din ansøgning får besked fra systemet, at du ikke kan indsende, kan det skyldes, at de vedhæftede filer er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt via Tast Selv-service at indsende samlet 10 MB. Du er derfor velkommen til i stedet, at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lbst.dk, med henvisning til journalnummer. Dette gælder kun for vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet. Dette skal som hidtil indsendes via Tast Selv-service.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (lavbundsprojekter) er at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder.

Projekterne skal placeres på kulstofrige lavbundsjorde og som udgangspunkt også i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et Natura 2000 område.

Ansøg om støtte

Du skal søge om tilskud til lavbundsprojekter via Miljø-og Fødevareministeriets Tast selv-service:

Tast Selv-Service

Du bør læse vejledning om tilskud til vådområder og lavbundsprojekter grundigt inden du sender din ansøgning via Tast selv-service. 

Hvis du ønsker at søge om tilskud til løn til personale, skal du udfylde og vedhæfte nedenstående skema i din ansøgning.

Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Hvis du får en besked i Tast selv-service om, at du ikke kan indsende din ansøgning, kan det skyldes, at de vedhæftede filer til ansøgningen er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt at indsende 10 MB via Tast selv-service. Du er derfor velkommen til at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lbst.dk, med en henvisning til journalnummer på ansøgningen. Dette gælder kun for de vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet, som skal sendes via Tast selv-service.

 

Du skal logge på med medarbejdersignatur. Se her hvordan: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/hvordan-logger-du-paa/#c11061

Medarbejdersignatur bestiller du her:  https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/ 

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du finde din ansøgning i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Her kan du ændre i ansøgningen og indsende ændringerne.

 Tast Selv-Service

Bemærk at projektændringer skal søges inden 2 måneder inden tilsagnsperiodens udløb. Forlængelser af projektperioden skal søges senest 10 dage inden projektperiodens udløb.

Husk, at en ændring altid skal godkendes, før du må iværksætte ændringen.

 

 

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til lavbundsprojekter skal du bruge udbetalingsskemaet i Tast selv-service: 

Tast selv-service

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Læs udbetalingsvejledning

Før du indsender udbetalingsanmodningen skal du indhente en udtalelse om gennemført forundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Skemaet til udtalelsen finder du på www.vandprojekter.dk. I drop-down menuen under nøgledokumenter vælger du skemaet: Skema til Anmodning om udtalelse - Forundersøgelse. Udtalelsen skal indsendes sammen med din anmodning om udbetaling.

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående skemaer udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodningen:

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling.

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  Vi sørger for at ansøgninsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Tast Selv-Service.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Landbrugsstyrelsen senest kl 23:59 på ansøgningsperiodens sidste dag.

  Landbrugsstyrelsen - kvittering

  Vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen og sender den til Naturstyrelsen til en faglig vurdering af projektets indhold.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Efter indstilling og prioritering fra Naturstyrelsen, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om et tilsagn, som du bedes læse grundigt eller et afslag, som kan påklages.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende / supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer at der mangler oplysninger før der kan udstedes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du indsende en ændringsanmodning gennem Tast Selv-Service senest to måneder før projektperioden udløber. Ønsker du at forlænge projektperioden skal du indsende en ændringsanmodning genne Tast Selv-Service senest ti dage inden projektperioden udløber. En ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - rateudbetaling

  Ønsker du at få udbetalt tilskud i to rater, skal den første rate udgøre mindst 20 af tilsagnsbeløbet.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig inden du søger om udbetaling.

   

   

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra slut udbetalingsdatoen.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 22. maj 2018
MENU