Gå til hovedindholdet

Kommunale kvælstofvådområder - forundersøgelse (søgt i 2014 og før)

Gennem etablering af vådområder forbedres vandmiljøet og naturen. Dette gøres ved en reduktion af kvælstofbelastningen. Områderne er fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte hovedvandoplande.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Ansøgning indsendes af den projektansvarlige kommune. Ved projektansvarlig forstås den kommune, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, herunder for den del af projektet, der omfatter arealer beliggende uden for den projektansvarlige kommunes geografiske område, eller en anden kommune, der efter aftale påtager sig at udføre projektet. 

Ansøgning sendes elektronisk på e-mail: vandprojekter@mst.dk til Miljøstyrelsen. 

Hvad giver vi tilskud til?

Landbrugsstyrelsen kan inden for den bevillingsmæssige ramme yde tilskud til forundersøgelser.  

Ved forundersøgelser forstås undersøgelser, der gennemføres forud for anlæg af vådområder. Forundersøgelsen gør det muligt at vurdere, om et projekt kan gennemføres.

Forundersøgelser omfatter ejendomsmæssige og tekniske forhold

Ejendomsmæssige forundersøgelser beskriver følgende: 

 • De ejendomsmæssige forhold, herunder:
  • ejerskab
  • ejendommenes beliggenhed
  • driftsform
  • lodsejertilslutning
  • jordpriser 

 • Deltagernes erstatningsønsker, herunder behovet for erstatningsjord.

Du kan her se skabelon til interviewskema og skabelon til samlet oversigt over alle lodsejere: 

Tekniske forundersøgelser beskriver følgende:

 • Tekniske og biologiske forhold af betydning for anlæg af vådområder, herunder:
  • jordbundsforhold
  • topografi
  • flora og fauna

 • Beskrivelse af hvorledes projektet kan bidrage til at fremme formålet med ordningen.  

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen giver 100 % tilskud til alle tilskudsberettigede udgifter.

Betingelser for tilskud

Se betingelserne for tilskud af anlæg af vådområder:

 1. Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder afsluttes inden en dato, der fastsættes af Landbrugsstyrelsen i tilsagnet
 2. Den projektansvarlige indsender udbetalingsanmodning, udgiftsbilag, betalingsdokumentation, projektrapport samt faglig erklæring rettidigt til Landbrugsstyrelsen
 3. Projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet 
 4. Den projektansvarlige i mindst fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for kommunale vådområdeprojekter findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og på Retsinformations hjemmeside:

Danske forskrifter:

Bekendtgørelse nr. 951 af 30. juli 2010 og tilskud til kommunale vådområdeprojekter,

som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 1078 af 5. september 2013, og

bekendtgørelse nr. 625 af 11. juni 2014

Om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven):

Lov nr. 316 af 31. marts 2007

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning):

Kommissionsforordningerne:

Formål med tilskuddet

Det er på regeringsniveau besluttet, at der skal etableres op til 10.000 hektar vådområder. Vådområderne har til formål at reducere udvaskningen af kvælstof med 1.130 ton.

Ordningen bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Der fremgår af udkast til statslige vandplaner, at udvaskningen af kvælstof skal reduceres med i alt 19.000 ton. Heraf skal etablerede vådområder bidrage med 1.130 ton kvælstof.

Du kan her se vejledning og skemaer til ansøgning om tilskud, til ændringer eller skema til udbetalinger.

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du sende en ansøgning til vandprojekter@mst.dk.

Du kan bruge dette skema til ansøgning om ændring:

Skema til ansøgning om ændring af projektet

For projekter søgt efter 2014 skal ansøgning om ændring ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service.

Læs mere her

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til forundersøgelse af kommunale vådområder skal du bruge dette skema:

Anmodningen om udbetaling skal indsendes til Landbrugsstyrelsen, vandnatur@lbst.dk

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Udbetalingsvejledning

Du skal sammen med udbetalingsanmodningen indsende en udtalelse om gennemført forundersøgelse til Miljøstyrelsen. Skemaet finder du på:

www.vandprojekter.dk

I drop-down menuen under nøgledokumenter vælger du skemaet: Skema til Anmodning om udtalelse - Forundersøgelse.

For projekter søgt efter 2014 skal anmodning om udbetaling ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service.

Læs mere her

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Arkiv

Du kan her se skema, der har været anvendt til at søge om tilskud til vådområder i 2014 eller før:

Ansøgningsskema - forundersøgelser

Vejledning til udbetaling af tilskud (2014)

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  I samarbejde med Naturstyrelsen sørger vi for, at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Naturstyrelsen.

  Naturstyrelsen - kvittering

  Naturstyrelsen kvitterer for modtagelse af ansøgningen. Naturstyrelsen vurderer projektets faglige indhold og økonomi.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Landbrugsstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Efter Naturstyrelsen har lavet en faglig vurdering af projektet oversendes ansøgningen og vurderingen til Landbrugsstyrelsen. Her træffes afgørelse om, hvorvidt projektet kan få tilskud. Du får efterfølgende enten udstedt et tilsagn eller et afslag. Du har mulighed for at klage over afslaget.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende / supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger før der kan træffes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du indsende en ændringsanmodning til Naturstyrelsen inden projektperioden udløber. Dette gælder også for forlængelser af projektperioden. En ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

   

   

 • Udbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - Udbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om udbetaling skal sendes til os, senest seks måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen. Du skal ligeledes vedlægge en udtalelse fra Naturstyrelsen om gennemført projekt. Denne udtalelse får du ved at udfylde skemaet "Anmodning om udtalelse om gennemført forundersøgelse af kommunalt vådområder". Skemaet finder du under fanen Skema og vejledning. Skemaet sendes til Naturstyrelsen på vandprojekter@nst.dk.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 27. februar 2018
MENU