Gå til hovedindholdet

Kvælstof- og fosforvådområder - forundersøgelse og gennemførsel

Målet med kvælstofvådområder er at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Vådområderne placeres så kystnært som muligt i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov. 

Fosforvådområder skal reducere udledningen af fosfor til udvalgte søer. Vådområderne skal placeres umiddelbart opstrøms søer med et fosforreduktionsbehov.

Tilsagn om tilskud til vådområder kan gives til følgende:

 • Kommuner
 • Naturstyrelsens lokale enheder (styrelsen kan ikke søge om tilskud til fosforvådområder) 

Vådområdeordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Inden du søger om tilskud til et vådområdeprojekt skal du derfor også orientere dig på Miljøstyrelsens hjemmeside vandprojekter.dk, hvor du bl.a. finder metode til kvælstof-, fosfor- og CO2-beregninger, som du skal bruge i forbindelse med ansøgningen:

 www.vandprojekter.dk.

Denne ordning er del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Du kan læse mere om det danske landdistriktsprogram her:

Det danske landdistriktsprogram

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Kvælstofvådområder - forundersøgelse i 2014 og før

Kvælstofvådområder - gennemførelse i 2014 og før

Fosforvådområder - forundersøgelse i 2014 og før

Fosforvådområder - gennemførelse i 2014 og før

Hvem kan søge?

Ansøgning om tilskud til vådområder indsendes i Tast Selv-service af den projektansvarlige kommune eller en af Naturstyrelsens lokale enheder.

Bemærk, at det kun er kommuner, der kan søge om tilskud til fosforvådområdeprojekter.

Hvad giver vi tilskud til?

Landbrugsstyrelsen kan inden for den bevillingsmæssige ramme yde tilskud til forundersøgelsesprojekter og gennemførselsprojekter.  

Forundersøgelsen foretages forud for gennemførelse af et vådområdeprojekt og består af en ejendomsmæssig og en teknisk forundersøgelse.

Til den ejendomsmæssige forundersøgelse skal du bruge: 

Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere, om et projekt kan blive etableret på et senere tidspunkt, dvs. afdække projektets potentiale, lodsejertilslutning og mulige konsekvenser. 

Ved gennemførelse forstås etablering af anlægsdelen og reservering af den økonomiske ramme til virkemidlerne til kompensation af lodsejerne: jordfordeling, statslige opkøb af jord og 20-årig fastholdelse.

I forbindelse med, at du som projektejer skal indgå en projektaftale med den enkelte lodsejer, skal du benytte vores skabelon til projektaftalen. Projektaftalen med den enkelte lodsejer har til formål at skabe grundlag for at etablere og fastholde vådområdet.

Skabelon til projektaftale

Deklaration til vådområdeprojekter

Du kan læse mere om jordfordeling her.

Du kan læse mere om 20-årig fastholdelse af vådområder her.

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

Projekter til forundersøgelser finansieres af EU (100 %) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Gennemførelsesprojekter finansieres delvist af EU (75 %) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

Betingelser for tilskud

Betingelserne for tilskud til kvælstof- og fosforvådområder (pkt. 7-9 gælder kun for gennemførselsprojekter):

 1. Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder afsluttes inden en dato, der fastsættes af Landbrugsstyrelsen i tilsagnet
 2. Den projektansvarlige indsender udbetalingsanmodning, udgiftsbilag, betalingsdokumentation, projektrapport samt faglig erklæring rettidigt til Landbrugsstyrelsen
 3. Den projektansvarlige afgiver de oplysninger Miljøstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen
 4. Projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling
 5. Den projektansvarlige i mindst 5 ½ år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag
 6. Hvis projektet eller dele af projektet er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal den projektansvarlige holde dokumenter, der dokumenterer at reglerne er overholdt, tilgængelige i mindst 5 ½ år fra afsluttende udbetaling.
 7. De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder skal opnås
 8. Projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet.
 9. Der tinglyses servitut om vådområde på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet.

Se også betingelserne for tilskud i bekendtgørelsen om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter her.

Udgifter over 375.000 kroner

Hvis projektet resulterer i en investering, hvortil de samlede omkostninger udgør mere end 375.000 kroner, skal du som tilskudsmodtager sætte et skilt op.  

Læs mere om synliggørelse af tilskud

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er, gennem tilskud til forundersøgelse og efterfølgende gennemførsel af vådområdeprojekter, at reducere kvælstof- og fosforbelastningen af  vandmiljøet.

Vådområdeordningen er del af den politiske aftale om fødevare- og landbrugspakken (FLP) af 22. december 2015 og bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Indsatsen er baseret på frivillig medvirken fra lodsejere i projektområdet.

Du kan læse mere om formålet med ordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Ansøg om støtte

Du skal søge om tilskud til vådområder via Miljø-og Fødevareministeriets Tast Selv-service:

Tast Selv-service

Du bør læse vejledning om tilskud til vådområder og lavbundsprojekter grundigt inden du sender en ansøgning via Tast Selv-service. 

Hvis du ønsker at søge om tilskud til løn til personale, skal du udfylde og vedhæfte nedenstående skema i din ansøgning.

Skema: Aktivitetsbeskrivelse ved projektansættelse (løn til personale) 

Hvis du får en besked i Tast Selv-service om, at du ikke kan indsende din ansøgning, kan det skyldes, at de vedhæftede filer til ansøgningen er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt at indsende 10 MB via Tast Selv-service. Du er derfor velkommen til at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lbst.dk, med en henvisning til journalnummer på ansøgningen. Dette gælder kun for de vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet, som skal sendes via Tast Selv-service.

Du skal logge på Tast Selv-service med medarbejdersignatur.

Læs mere om, hvordan du logger på her.

Medarbejdersignatur bestiller du her.  

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du finde din ansøgning i Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service. Her kan du ændre i ansøgningen og indsende ændringerne via Tast Selv-service.

Tast Selv-service 

Bemærk, at du skal søge om projektændringer 2 måneder inden tilsagnsperiodens udløb. Forlængelser af projektperioden skal du søge senest 10 dage inden projektperiodens udløb.

Husk, at en ændring altid skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før du iværksætter ændringen.

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til vådområdeprojekter skal du bruge udbetalingsskemaet i Tast Selv-service.

Tast Selv-service

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Læs udbetalingsvejledning

Du skal sammen med udbetalingsanmodningen indsende en udtalelse om gennemført forundersøgelse til Miljøstyrelsen. Skemaet finder du på www.vandprojekter.dk. I drop-down menuen på vandprojekter.dk under nøgledokumenter vælger du skemaet: Skema til Anmodning om udtalelse - Forundersøgelse.

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående skemaer udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodningen:

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er 5½ år ifølge gældende EU-regler.

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  I samarbejde med Miljøstyrelsen sørger vi for, at ansøgningsskemaer, relevante dokumenter og vejledning til ansøgning om tilskud ligger i Tast Selv-service og www.vandprojekter.dk.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service.

  Landbrugsstyrelsen - kvittering

  Når du indsender ansøgning modtager du automatisk en kvitteringsskrivelse. Du kan påbegynde projektet når du har modtaget en igangsætningstilladelse.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Miljøstyrelsen - faglig vurdering

  Når ansøgningen er indsendt via Tast Selv-service, foretager Miljøstyrelsen en faglig vurdering af projektet, og indstiller ansøgningen til tilsagn eller afslag.

  Landbrugsstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Efter Miljøstyrelsen har foretaget en faglig vurdering af projektet oversendes ansøgningen og vurderingen til Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan få tilskud. Du får efterfølgende enten meddelt et tilsagn eller et afslag. Du har mulighed for at klage over et afslag.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende/supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger før der kan træffes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre i dit projekt, skal du indsende en ændringsanmodning via Tast Selv-service senest 2 måneder inden projektet udløber. Ønsker du at forlænge projektperioden skal du indsende en ændringsanmodning gennem Tast Selv-service senest 10 dage inden projektet udløber. En ændring skal godkendes før ændringen iværksættes og kan betragtes som tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

    

 • Udbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - Udbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om udbetaling skal sendes via Tast Selv-service, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningen og vedhæfte projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet relevant materiale for projektet. Du skal også vedlægge en udtalelse fra Miljøstyrelsen om gennemført projekt. Denne udtalelse får du ved at udfylde skemaet "Anmodning om udtalelse", som du finder på www.vandprojekter.dk.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 13. juni 2018
MENU