Gå til hovedindholdet

Modernisering af kvægstalde 2018

Du kan søge om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren under ordningen ’modernisering af kvægstalde 2018.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, som du ikke selv kan finde svar på her på siderne, er du velkommen til at sende en mail til projekttilskud@lbst.dk

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordningen modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Vigtige datoer

TidspunktHvad sker?
16. august 2018Ansøgningsrunden åbner
13. december 2018Frist for rettidig modtagelse af ansøgning om tilsagn om tilskud under ordningen
Marts 2019Vi meddeler de sidste tilsagn og afslag til ansøgninger under ordningen

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilsagn om tilskud, hvis du er jordbruger, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift. 

Du skal gennemføre projektet på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for at gennemføre projektet. 

Du skal have et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages. Arbejdskraftbehovet opgøres efter normtimesatser, som fremgår af bilag 2 i bekendtgørelsen (se fanen: Hvad siger loven). 

Ved en jordbrugsproduktion forstås en bedrift med produktion af primære jordbrugsprodukter, (se bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde), der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til første salg er omfattet af definitionen.

Sådan prioriterer vi ansøgningerne

Landbrugsstyrelsen skal udvælge de projekter, der giver størst effekt i forhold til ordningens formål. Fordeling af midlerne mellem de seks indsatsområder betyder, at ansøgninger inden for indsatsområderne bliver prioriteret særskilt. Når vi prioriterer, lægger vi vægt på projekternes økonomiske effekt.

Trin 1: Minimumskriterie for økonomisk effekt
For at et projekt kan blive prioriteret skal den økonomiske effekt opfylde minimumskriteriet herunder: 

Minimum økonomisk effekt pr. indsatsområde

1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald

0,41

2. Etablering af stald til malkekøer

0,82

3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr

0,12

4. Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald

0,59

5. Totalrenovering af stald til malkekøer

0,91

6. Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr

0,22

Ansøgninger som har en økonomisk effekt mindre end minimumskriteriet vil få afslag på ansøgningen. Du kan finde information om, hvordan projekternes økonomiske effekt beregnes i afsnit 11 i vejledningen. Under fanen Skema og vejledning i denne tilskudsguide, afsnit Vejledning, kan du finde en beregningsmodellen for økonomisk effekt, hvor du kan indtaste dit projekt. Her kan du se, om projektet vil ligge over det fastsatte minimum.

Trin 2: Projekterne rangordnes
I trin 2 rangerer vi projekterne efter højeste økonomiske effekt. Vi giver tilsagn til projekterne med højeste økonomiske effekt, indtil rammen er brugt op.

Trin 3: Antal kopladser
Når to eller flere projekter har den samme økonomiske effekt, rangeres disse projekter efter antal kopladser i projektet, hvor projektet med flest kopladser placeres højest. Dette trin kommer kun i brug, når der er overansøgning i et indsatsområde, og flere projekter har samme økonomiske effekt.For mere information om prioriteringsmodellen se afsnit 11 i vejledningen.

Betingelser for tilskud

Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at det samlede tilskudsgrundlag er på mindst 300.000 kr. I indsatsområde 3 og 6 er minimum tilskudsgrundlaget dog 200.000 kr. Dette gælder både på ansøgnings- og udbetalingstidspunktet.   

Læs mere i vejledningen om de betingelser, der gælder for at få tilskud.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende seks indsatsområder:

 1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
 2. Etablering af stald til malkekøer
 3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr
 4. Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
 5. Totalrenovering af stald til malkekøer
 6. Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr

Du skal placere dit projekt i ét af de seks indsatsområder. Et projekt kan ikke placeres i mere end ét indsatsområde. Hvis du vil etablere eller renovere en stald til både malkekøer og kalve, skal du søge om tilskud i to forskellige indsatsområder som to separate projekter. Se vejledningen for definitioner på de forskellige typer af projekter og teknologier.  

Der kan søges om tilskud til både konventionelle og økologiske bedrifter under alle seks indsatsområder.  

Under indsatsområde 3: Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr er der reserveret 6 mio. kr. til projekter hvor der alene ansøges til slagtekalveproduktion. Under indsatsområde 6: Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr er der reserveret 5 mio. kr. til projekter som kun omhandler slagtekalve. 

Der er for indsatsområderne udarbejdet tre kategorier med foruddefinerede investeringer:

 • Basisstald
 • Miljø- og dyrevelfærdstilkøb
 • Malkning og mælkeopbevaring

For mere information om hvad du kan få tilskud til, se i vejledningen.

Tilskuddets størrelse

Du kan søge om tilskud til foruddefinerede investeringer i tre kategorier:

 1. Basisstald
 2. Miljø- og dyrevelfærdstilkøb
 3. Malkning og mælkeopbevaring

Du kan opnå et samlet tilskud på 20 pct. af de samlede standardomkostninger for investeringerne i projektet.

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne under denne ordning finansieres af EU (100 pct.) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Standardomkostninger
Vi bruger standardomkostninger som grundlag for at beregne dit tilskud. En standardomkostning er en fast, foruddefineret enhedspris, på en konkret investering (teknologi/element).

Vi beregner tilskuddet på baggrund af standardomkostningen og antal opførte investeringer (teknologier eller elementer), der indgår i dit projekt. Tilskudsgrundlaget består af de samlede standardomkostninger. Tilskuddet er 20 pct. af tilskudsgrundlaget. Det er det beløb du får udbetalt, uanset hvilke konkrete udgifter du afholder i forbindelse med byggeriet. Det er dog en forudsætning, at projektet indeholder det antal investeringer, der fremgår af tilsagnet, og at stalden indeholder de obligatoriske elementer – du kan læse mere om obligatoriske elementer i vejledningen.

Du skal ved denne ordning hverken sende to tilbud på ansøgningstidspunktet eller faktura og dokumentation for betaling på udbetalingstidspunktet. Du skal dog gemme og kunne fremvise din udbetalingsanmodning og alle regnskabsbilag vedr. investeringerne i fem et halvt år efter udbetalingen med henblik på eventuel senere kontrol af projektet. 

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Link til Tast selv-service:  
https://tastselv.fvm.dk

Læs vejledninger og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for miljøteknologi, herunder Modernisering af kvægstalde 2018, finder du i Retsinformation og EU's hjemmeside med EU-regler, EUR-lex.

Link til Retsinformation  

Link til EUR-lex

Danske regler:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194919

Her kan du se, hvordan du søger og finder vejledninger.

Ansøg om støtte

Du søger om tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Link til Tast selv-service: 
https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast selv-service her: 
http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

I projektperioden

Du skal allerede fra projektperiodens start være opmærksom på hvordan reglerne om skiltning for netop dit projekt overholdes. Du kan læse mere om krav til skiltning her:

Læs om krav til skiltning

Hvis dit projekt ændrer sig, skal du søge om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du kan søge om disse ændringer:

 • Forlængelse af projektperioden
 • Ændring af projektindholdet
 • Overdragelse af tilsagnet

Du skal søge om forlængelse og ændring af projektindhold via Tast selv-service, hvor du skal gå ind og oprette en kopi af dit eksisterende ansøgningsskema og rette i dette.

Link til Tast selv-service

Du finder vejledningen til Tast selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Du kan læse mere om projektændring i afsnit 18 i vejledningen.

Du skal altid skrive en kort begrundelse for ændringen og beskrive, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Vær desuden opmærksom på dette:

 • Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.
 • Projektændringer kan kun godkendes, såfremt ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.
 • Vi kan ikke godkende en projektændring, hvis ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret.

Ansøg om udbetaling

Når du vil søge om udbetaling, skal du søge via skemaet "Udbetalingsanmodning" i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service 

Udbetalingsanmodningen vil blive oprettet automatisk og ligge klar på Tast selv-service fra begyndelsen af 2019.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017 

Retningslinjer for skiltning  

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal ikke indsende dokumentation for afholdte udgifter, når du søger om udbetaling. Det vil dog fortsat være et krav, at du kan fremvise alle regnskabsbilag for projektet ved afsyning og kontrol.

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling jf. EU-reglerne. 

Opdateret 4. juni 2018
MENU